Abdulrazak Gurnah

Morlun Zanzibar

Morlun Zanzibar

Mae Abdulrazak Gurnah yn awdur Tansanïaidd a enillodd Wobr Nobel mewn Llenyddiaeth 2021. Dywedodd Academi Sweden fod yr awdur wedi'i ddewis ar gyfer y "disgrifiad teimladwy o effeithiau gwladychiaeth a thynged y ffoadur yn y bwlch rhwng diwylliannau a chyfandiroedd ... ". Roedd hi'n 18 mlynedd ers i'r Affricanaidd diwethaf - John Maxwell Coetzee yn 2003 - ennill y wobr bwysig hon.

Mae Gurnah yn sefyll allan am ddisgrifio mewn ffordd sensitif a crai dramwyfa'r rhai sydd wedi'u dadleoli gan newyn a rhyfel o arfordiroedd Affrica i Ewrop, a sut mae cyrraedd y “tir a addawyd” yn dal i orfod goresgyn môr o ragfarnau, rhwystrau a thrapiau. . Heddiw mae wedi cyhoeddi deg nofel a nifer sylweddol o straeon a straeon byrion, pob un wedi'i ysgrifennu yn Saesneg. —Er er mai Swahili yw ei iaith frodorol. Er 2006 mae wedi bod yn aelod o'r Gymdeithas Lenyddiaeth Frenhinol, sefydliad ym Mhrydain Fawr sy'n ymroddedig i astudio a lledaenu llenyddiaeth.

Data bywgraffyddol yr awdur, Abdulrazak Gurnah

Plentyndod ac astudiaethau

Ganwyd Abdulrazak Gurnah ar 20 Rhagfyr, 1948 ar ynys Zanzibar (archipelago Tanzania). Yn 18 oed bu’n rhaid iddo ffoi o’i famwlad i’r Deyrnas Unedig oherwydd yr erlidiau yn erbyn Mwslemiaid. Eisoes ar bridd Lloegr, dilynodd astudiaethau uwch yng Ngholeg Eglwys Crist ac ym 1982 cwblhaodd ddoethuriaeth ym Mhrifysgol Caint.

Athro coleg

Am ddegawdau, Mae Gurnah wedi cysegru ei bywyd i ddysgu ar lefel prifysgol ym maes Astudiaethau Saesneg.. Am dair blynedd yn olynol (1980-1983) bu'n dysgu yn Nigeria, ym Mhrifysgol Bayero Kano (BUK). Roedd yn athro llenyddiaeth Saesneg a phostolonial, yn ogystal â bod yn gyfarwyddwr yr adran Saesneg ym Mhrifysgol Caint, y dyletswyddau a ddaliodd nes iddo ymddeol.

Abdulrazak Gurnah

Abdulrazak Gurnah

Mae ei weithiau ymchwiliol yn canolbwyntio ar bostolonialism, yn ogystal ag mewn gwladychiaeth sydd wedi'i hanelu at Affrica, y Caribî ac India. Ar hyn o bryd, mae prifysgolion mawr yn defnyddio ei weithiau fel deunydd addysgu. Mae'r pynciau a addysgir gan athrawon profiadol yn sefyll allan, megis: Patricia Bastida (UIB), Maurice O'Connor (UCA), Antonio Ballesteros (UNED) a Juan Ignacio de la Oliva (ULL), i enwi ond ychydig.

Profiad awdur

Fodd bynnag, yn ei yrfa fel awdur mae wedi creu straeon byrion a thraethodau ei nofelau yw'r rhai sydd wedi rhoi'r gydnabyddiaeth fwyaf iddo. O 1987 hyd heddiw, mae wedi cyhoeddi 10 gwaith naratif yn y genre hwn. Ei dri gwaith cyntaf -Cof Ymadawiad (1987), Ffordd Pererinion (1988) a Dottie (1990) - mae ganddynt themâu tebyg: maent yn dangos naws gwahanol o brofiadau mewnfudwyr ym Mhrydain Fawr.

Yn 1994 cyhoeddodd un o'i nofelau mwyaf cydnabyddedig, Paradise, a gyrhaeddodd rownd derfynol Gwobr fawreddog British Booker yn 2001. Y gwaith hwn oedd y cyntaf i ddod â'r iaith Sbaeneg -Beth Paradwys-, fe'i cyhoeddwyd yn Barcelona ym 1997 ac fe'i cyfieithwyd gan Sofía Carlota Noguera. Dau deitl arall o Gurnah sydd wedi'u dwyn i iaith Cervantes yw: Distawrwydd rhagarweiniol (1998) a Ar y lan (2007).

Mae Gurnah - a ystyrir yn "llais y dadleoledig" - hefyd wedi sefyll allan am nofelau eraill, megis: Ar lan y môr (2001), Anialwch (2005) a Calon Graean (2017). Yn 2020 gyflwyno ei gwaith naratif olaf: Wedi bywydau, a ystyrir gan feirniaid Prydain fel: "Ymgais i roi llais i'r anghofiedig."

Arddull awdur

Mae gweithiau'r awdur wedi'u hysgrifennu mewn rhyddiaith heb wastraff; ynddynt mae eu diddordeb mewn materion fel alltudiaeth, hunaniaeth a gwreiddiau yn amlwg. Mae ei lyfrau yn dangos effeithiau gwladychu Dwyrain Affrica a'r hyn y mae ei thrigolion yn ei ddioddef. Gwelir hyn fel adlewyrchiad o'i fywyd fel mewnfudwr, elfen allweddol sy'n ei wahaniaethu oddi wrth ysgrifenwyr Affricanaidd eraill y diaspora sy'n byw yn nhiriogaeth Prydain.

Yn yr un modd, mae Anders Olsson - Cadeirydd y Pwyllgor Nobel - o'r farn bod y cymeriadau a grëwyd gan Gurnah wedi'u hadeiladu'n dda iawn. Yn hyn o beth, mae'n nodi: "Rhwng y bywyd a adawsant ar ôl a'r bywyd i ddod, maent yn wynebu hiliaeth a rhagfarn, ond maent hefyd yn argyhoeddi eu hunain i dawelu'r gwir neu ailddyfeisio eu bywgraffiadau er mwyn osgoi gwrthdaro â realiti."

Nobel a synnodd y byd

Gwobr Nobel mewn Llenyddiaeth

Gwobr Nobel mewn Llenyddiaeth

Hyd yn oed o fewn y byd llenyddol, mae llawer yn gofyn "Pwy yw Abdulrazak Gurnah?" neu "Pam enillodd awdur anhysbys y wobr?" Y gwir yw, mae yna sawl rheswm digonol pam y daeth Gurnah 2021 y pumed Affricanaidd i ennill y Llenyddiaeth Nobel. Fodd bynnag, mae popeth yn nodi bod y rheithgor wedi gwneud y penderfyniad yn seiliedig ar y thema yr oedd yr awdur yn rhoi sylw iddi.

Pwerau Gurnah

Nid yw'r ffaith nad yw llawer yn ymwybodol o daflwybr awdur Tansanïaidd yn tynnu oddi ar ei ddoniau fel ysgrifennwr. Mae ei feistrolaeth gyfoethog ar iaith, ynghyd â'r sensitifrwydd y mae'n llwyddo i'w ddal ym mhob llinell, yn ei wneud yn awdur sy'n agos at y darllenydd.. Yn ei weithiau gwelir ei ymrwymiad i realiti ei wlad enedigol a'i gydwladwyr, sy'n gwella natur ddynol ei gorlan a chysylltiadau ei brofiadau â'i waith llenyddol. Mae pob stori yn dangos cyd-destun wedi'i nodi gan y rhyfeloedd a ddioddefodd ar y cyfandir.

Ond pam mae Gurnah yn wahanol? Wel, mae'r awdur yn gwrthod ail-greu straeon diangen am yr hyn sydd wedi digwydd rhwng Lloegr ac Affrica. Gyda'i lyfrau mae wedi dangos gweledigaeth o'r newydd o gyfandir Affrica a'i phobl, gyda naws trwchus nad oes llawer wedi ei ystyried, sydd wedi torri ystrydebau ac wedi honni ffigur y rhai sydd wedi'u dadleoli yng ngolwg y rhai sy'n darllen. Mae Abdulrazak yn codi realiti gwladychiaeth a'i ganlyniadau heddiw - dim ond un ohonyn nhw yw ymfudo, ond cnawd a gwaed.

Gwobr sy'n cael ei dominyddu gan genhedloedd eraill

Nid yw'n syndod bod mwyafrif yr enillwyr wedi bod yn Ewropeaidd neu'n Ogledd America ers creu'r Wobr Llenyddiaeth Nobel ym 1901. Ffrainc sydd yn y safle cyntaf gyda 15 o awduron sydd wedi ennill gwobrau, wedi'i ddilyn yn agos gan yr Unol Daleithiau gyda 13 a Phrydain Fawr gyda 12. Ac, fel y soniwyd ymlaen llaw, dim ond pum Affricanwr sydd hyd yma wedi cael eu hanrhydeddu â'r acolâd enwog hwn.

Roedd deunaw mlynedd wedi mynd heibio ers eYr olaf Affricanaidd se a godwyd gyda'r wobr bwysig hon: John Maxwell Coetzee. Cyn De Affrica, fe'i derbyniwyd ym 1986 gan Soleinka Wole Nigeria, ym 1988 gan yr Aifft Naguib Mahfouz a'r fenyw gyntaf o Affrica, Nadine Gordimer, ym 1991.

Nawr, Pam mae cymaint o wahaniaeth?; heb amheuaeth, y mae rhywbeth anodd ei ateb. Fodd bynnag, disgwylir y bydd newidiadau yn Academi Sweden yn ystod y blynyddoedd i ddod, oherwydd, i raddau helaeth, y sgandalau ynghylch anghydraddoldeb a cham-drin a ddigwyddodd yn 2018. Felly, flwyddyn yn ddiweddarach crëwyd pwyllgor newydd gyda'r nod o newid. y weledigaeth ac osgoi senarios anonest. Yn hyn o beth, mynegodd Anders Olsson:

“Mae gennym ein llygaid yn agored i awduron y gellid eu galw’n bostolonial. Mae ein syllu yn ehangu dros amser. AC nod yr Academi yw bywiogi ein gweledigaeth o lenyddiaeth yn ddwfn. Er enghraifft, llenyddiaeth yn y byd postolonial ”.

Arweiniodd y praeseptau newydd hyn at sylwi ar yr Affricanaidd cyn enwau mawr. Ei weithiau unigryw penodol —Mae pynciau anodd ond hynod real - wedi caniatáu i'r Pwyllgor Nobel ei ddosbarthu fel "un o’r ysgrifenwyr postolonial amlycaf yn y byd… ”.

Cystadleuaeth gref

Eleni roedd enwau literati enwog yn yr amgylchedd. Awduron fel: Ngugi Wa Thiong'o, Haruki Murakami, Javier Marias, Scholastique Mukasonga, Mia Couto, Margaret Atwood, Annie Ernaux, ymhlith eraill. Nid yn ofer oedd y syndod ym muddugoliaeth Gurnah, sydd, er ei fod yn haeddiannol iawn, yn codi mewn jyngl trwchus o ffigurau cysegredig.

Xavier Marias.

Xavier Marias.

Argraffiadau o'r awdur ar ôl ennill y Nobel

Ar ôl derbyn y wobr, nid yw'r awdur Tanzanian yn bwriadu cefnu ar y thema y mae wedi'i gwneud Llawryfog Nobel. Gyda'r gydnabyddiaeth rydych chi'n teimlo'n fwy cymhelliant i fynegi'ch barn ar bynciau amrywiol a'ch canfyddiad o'r byd mewn ffordd onest.

Mewn cyfweliad yn Llundain, dywedodd: “Rwy'n ysgrifennu am yr amodau hyn oherwydd fy mod i eisiau ysgrifennu am ryngweithio dynol a beth mae pobl yn mynd drwyddo pan maen nhw'n ailadeiladu eu bywydau ”.

Argraffiadau i'r wasg

Fe wnaeth dynodiad Abdulrazak Gurnah fel llawryf Nobel synnu tiriogaeth Sweden a'r byd i gyd. Nid oedd yr awdur ymhlith yr enillwyr posib, gan na chafodd ei weithiau eu gwrthod gan arbenigwyr mewn llenyddiaeth. Adlewyrchiad o hyn oedd y sylwadau a ddaeth i'r amlwg yn y wasg ar ôl yr apwyntiad, ymhlith y rhain gallwn dynnu sylw at:

 • "Dewis cyfriniol o Academi Sweden". Y mynegi (Expressen)
 • "Panig a dryswch pan gyflwynwyd enw enillydd y Wobr Nobel mewn Llenyddiaeth." Dyddiadur Prynhawn (Aftonbladet)
 • "Llongyfarchiadau Abdulrazak Gurnah! Mae Gwobr Nobel mewn Llenyddiaeth 2021 yn haeddiannol iawn ”. EN Cenedlaethol (Jorge Iván Garduño)
 • "Mae'n bryd sylweddoli y gall pobl nad ydyn nhw'n wyn ysgrifennu." Papur newydd Sweden (Svenska Dagbladet)
 • "Abdulrazak Gurnah, seren nad oes neb yn betio ceiniog arni" Cylchgrawn Lelatria (Javier Claure Covarrubias)
 • "Dathlwyd y newyddion am y Wobr Nobel i Gurnah gan nofelwyr ac ysgolheigion sydd wedi dadlau ers amser fod ei waith yn haeddu darlleniad ehangach." Mae'r New York Times

Paraíso, Gwaith mwyaf rhagorol Gurnah

Yn 1994 cyflwynodd Gurnah Paraíso, ei bedwaredd nofel a'r gyntaf y cyfieithwyd ei thestunau i'r Sbaeneg. Gyda'r naratif hwn, cafodd yr awdur o Affrica gydnabyddiaeth fawr yn y maes llenyddol, hyd yn hyn ei greadigaeth fwyaf cynrychioliadol. Adroddir y stori gyda llais hollalluog; mae'n gymysgedd o ffuglen gyda'r atgofion o blentyndod Gurnah yn ei wlad enedigol.

Rhwng llinellau, Mae Gurnah yn gwadu’n glir yr arferion caethwasiaeth ofnadwy sydd wedi’u cyfeirio at blant, sydd wedi digwydd ers blynyddoedd yn nhiriogaeth Affrica. Roedd pob un yn cydblethu yn ei dro â'r harddwch naturiol, ffawna a chwedlau sy'n rhan o ddiwylliant y rhanbarth.

Er mwyn ei wireddu, symudodd yr ysgrifennwr i Tanzania, er iddo nodi yno: "Wnes i ddim teithio i gasglu data, ond i gael y llwch yn ôl i'm trwyn”. Mae hyn yn adlewyrchu diffyg gwadu ei darddiad; mae hel atgofion a chydnabyddiaeth o Affrica hardd, fodd bynnag, o dan realiti sy'n llawn gwrthdaro difrifol.

Mae rhai arbenigwyr wedi cytuno bod y plot yn portreadu «lllencyndod ac aeddfedrwydd plentyn o Affrica, stori garu drasig a hefyd stori am lygredd traddodiad Affrica oherwydd gwladychiaeth Ewropeaidd ”.

Crynodeb

Y plot sêr Yusuf, bachgen 12 oed a anwyd yn gynnar yn y 1900au yn Kawa (tref ffuglennol), Tanzania. Ei dad Mae'n rheolwr gwesty a mewn dyled i fasnachwr o'r enw Aziz, sy'n tycoon Arabaidd pwerus. Trwy fethu â wynebu'r ymrwymiad hwn, gorfodir ef i wystlo ei fab fel rhan o'r taliad.

Ar ôl taith symudol, mae'r bachgen yn mynd i'r arfordir gyda'i "ewythr Aziz". Yno mae ei fywyd yn dechrau fel rehani (caethwas dros dro di-dâl), yng nghwmni ei ffrind Khalil a gweision eraill. Ei brif swyddogaeth yw gweithio a rheoli siop Aziz, o ble mae'r cynhyrchion a werthir ar y cyrion gan y masnachwr yn dod.

Yn ychwanegol at y tasgau hyn, Rhaid i Yusuf ofalu am ardd furiog ei feistr, man mawreddog lle mae'n teimlo'n llawn. Yn y nos, mae'n ffoi i le Eden lle mae trwy freuddwydion yn ceisio dod o hyd i'w wreiddiau, gwreiddiau'r bywyd hwnnw sydd wedi cael ei dynnu oddi arno. Mae Yusuf yn tyfu i fod yn ddyn ifanc golygus ac yn dyheu am gariad anobeithiol, tra bod eraill yn ei ddymuno.

Yn 17 oed, mae Yusuf yn cychwyn ar ei ail daith gyda'r garafán fasnachol ar draws canol Affrica a Basn y Congo. Yn ystod y daith mae cyfres o rwystrau lle mae'r awdur yn cipio rhan o ddiwylliant Affrica. Mae anifeiliaid gwyllt, harddwch naturiol a llwythau lleol yn ddim ond rhai o'r elfennau cynhenid ​​sy'n bresennol yn y plot.

Ar ôl dychwelyd i Ddwyrain Affrica, mae'r Rhyfel Byd Cyntaf wedi cychwyn ac mae ei fos Aziz yn cwrdd â milwyr yr Almaen. Er gwaethaf pŵer y masnachwr cyfoethog, mae ef ac Affricanwyr eraill yn cael eu recriwtio i wasanaethu byddin yr Almaen. Ar y pwynt hwn, bydd Yusuf yn gwneud penderfyniad pwysicaf ei fywyd.

Crynodeb o nofelau Gurnah eraill

Cof Ymadawiad (1987)

A yw nofel gyntaf yr awdur, wedi'i gosod yn la ardal arfordirol Dwyrain Affrica. Dyn ifanc yw ei brif gymeriad sydd, ar ôl wynebu system fympwyol yn ei wlad, yn cael ei anfon i Kenya gyda'i ewythr didwyll. Trwy gydol hanes bydd ei daith yn cael ei hadlewyrchu a sut mae'n tyfu i gael aileni ysbrydol.

Ar lan y môr (2001)

Dyma'r chweched llyfr gan yr ysgrifennwr, cyhoeddwyd ei fersiwn Sbaeneg yn Barcelona yn 2003 (gyda chyfieithiad gan Carmen Aguilar).  Yn y naratif hwn mae dwy stori sy'n cydblethu pan fydd y prif gymeriadau'n cwrdd ar arfordir môr Prydain. Dyma Saleh Omar, a adawodd bopeth yn Zanzibar i symud i Loegr, a Latif Mahmud, dyn ifanc a lwyddodd i ddianc ers talwm ac sydd wedi byw yn Llundain ers blynyddoedd.

Anialwch (2005)

Mae'n nofel sy'n digwydd mewn dau gam, y gyntaf ym 1899 ac yna 50 mlynedd yn ddiweddarach. Yn 1899, mae’r Sais Martin Pearce yn cael ei achub gan Hassanali, ar ôl croesi’r anialwch a chyrraedd dinas yn Nwyrain Affrica. Mae'r masnachwr yn gofyn i'w chwaer Rehana wella clwyfau Martin a gofalu amdano nes iddo wella. Cyn bo hir, mae atyniad gwych yn cael ei eni rhwng y ddau ac mae ganddyn nhw berthynas angerddol yn y dirgel.

Bydd canlyniadau'r cariad gwaharddedig hwnnw yn cael eu hadlewyrchu 5 degawd yn ddiweddarach, pan fydd brawd Martin yn cwympo mewn cariad ag wyres Rehana. Mae'r stori'n cymysgu treigl amser, canlyniadau gwladychiaeth mewn perthnasoedd a'r problemau y mae cariad yn eu symboleiddio.

O ran y nofel hon, ysgrifennodd y beirniad Mike Phillips ar gyfer y papur newydd Saesneg Y gwarcheidwad: 

«Y rhan fwyaf o Anialwch mae wedi'i ysgrifennu mor hyfryd ac mae mor bleserus ag unrhyw beth rydych chi wedi'i ddarllen yn ddiweddar, atgof hiraethus melys o blentyndod trefedigaethol a diwylliant Mwslimaidd diflanedig, wedi'i ddiffinio gan ei foesau myfyriol ac arferol, wedi'i orchuddio gan ei galendr o wyliau ac arsylwadau crefyddol.

Gweithiau cyflawn gan Abdulrazak Gurnah

Novelas

 • Cof Ymadawiad (1987)
 • Ffordd Pererinion (1988)
 • Dottie (1990)
 • Paradise (1994) - Paraíso (1997).
 • Edmygu Tawelwch (1996) - Distawrwydd rhagarweiniol (1998)
 • Ar lan y môr (2001) - Ar y lan (2003)
 • Anialwch (2005)
 • Y Rhodd Olaf (2011)
 • Calon Graean (2017)
 • Wedi bywydau (2020)

Traethodau, straeon byrion a gweithiau eraill

 • bossy (1985)
 • Cewyll (1992)
 • Traethodau ar Ysgrifennu Affricanaidd 1: Ail-werthusiad (1993)
 • Strategaethau Trawsnewidiol yn Ffuglen Ngũgĩ wa Thiong'o (1993)
 • Ffuglen Soyinka Wole ”yn Soleinka Wole: Gwerthusiad (1994)
 • Dicter a Dewis Gwleidyddol yn Nigeria: Ystyriaeth o Madmen ac Arbenigwyr Soyinka, The Man Died, a Season of Anomy (1994, cyhoeddwyd y gynhadledd)
 • Traethodau ar ysgrifennu Affricanaidd 2: Llenyddiaeth Gyfoes (1995)
 • Canolbwynt y sgrech ': Ysgrifennu Dambudzo Marechera (1995)
 • Dadleoli a Thrawsnewid yn Enigma Cyrraedd (1995)
 • hebrwng (1996)
 • O Ffordd y Pererinion (1988)
 • Dychmygu'r Awdur Postolonial (2000)
 • Syniad o'r Gorffennol (2002)
 • Straeon Casglwyd Abdulrazak Gurnah (2004)
 • Roedd fy Mam yn byw ar fferm yn Affrica (2006)
 • Cydymaith Caergrawnt i Salman Rushdie (2007, cyflwyniad i'r llyfr)
 • Themâu a Strwythurau mewn Plant Canol Nos (2007)
 • Grawn o Wenith gan Ngũgĩ wa Thiong'o (2012)
 • Hanes y Cyrraedd: Fel y Dweud wrth Abdulrazak Gurnah (2016)
 • Yr Anog i Unman: Wicomb a Cosmopolitaniaeth (2020)

Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.