Gonzalo de Berceo

Gonzalo de Berceo.

Gonzalo de Berceo.

Bardd Sbaenaidd oedd Gonzalo de Berceo; mewn gwirionedd, Mae'n cael ei gydnabod yn eang am gael ei ystyried y cyntaf yn ei grefft yn yr iaith Sbaeneg. Gwerthfawrogir ef yn y byd llenyddol am ansawdd ei ysgrifennu canoloesol. Roedd ei waith yn ei ddal fel llenydd a chlerigwr, gan feddiannu swyddi o bwys mawr. Taniwyd ei weithiau gan ei ddefosiwn mawr a'i gariad at y gred Gristnogol.

Y tu hwnt i fwynhau poblogrwydd yn ei amser am fod yn ddyn ffydd, Llwyddodd Gonzalo de Berceo i fynd y tu hwnt i amser oherwydd ei rôl fel awdur. Mae camp talent y newidiwr hwn yn golygu nad yw ond wedi cael ei gymharu ag awduron statws Per Abbat, ysgrifennwr (crynhoydd) y Cân fy Cid.

Proffil bywgraffyddol

Genedigaeth a phlentyndod

Ganwyd Maese Gonzalo de Berceo ar ddiwedd y 1195fed ganrif, tua 1198 neu XNUMX yn ôl pob tebyg, yn Berceo, Sbaen. Mae'r rhanbarth hwn wedi'i leoli rhwng San Millán de Cogolla (La Rioja) a Calahorra, (Logroño). Er nad oes unrhyw gofnodion bywgraffyddol o darddiad ei deulu na'i blentyndod fel y cyfryw, mae'n hysbys bod ganddo frawd, a oedd yn cynnal ymrwymiad eglwysig fel clerigwr.

Yn blentyn, codwyd Gonzalo ym mynachlog San Millán de Suso. Fodd bynnag, flynyddoedd yn ddiweddarach ei dŷ astudio fyddai mynachlog gyfagos San Millán de la Cogolla. Yno, fe'i derbyniwyd yn offeiriad seciwlar. Yna yn 1221 gwnaeth ei ffordd fel diacon.

Yn 1222, arweiniodd y Riojan ei hyfforddiant academaidd yn y Studium Generale de Palencia poblogaidd - y fformat prifysgol cyntaf yn yr Oesoedd Canol. Yn ddiweddarach, ym 1227 ac o dan gyfarwyddyd yr Esgob Don Tello Téllez de Meneses, cwblhaodd Berceo ei astudiaethau addysg uwch. Gyda'r cyflawniad hwn, sefydlodd ei hun fel aelod pwysig ac esboniwr mwyaf posibl y clerigwyr.

Amryddawn mynach

Heblaw offeiriad a diacon, Gwasanaethodd y crefyddol proffesedig hwn hefyd fel offeiriad. Fe wnaeth hynny o'r flwyddyn 1237. Yn deilwng o gael ei godi mewn mynachlog - a gyda gallu mawr i stiwardiaeth - ni ddaeth ei waith i ben yno. Cyn gynted ag y cafodd y cyfle, cyflogodd ei hun fel canllaw i'r grwpiau o ddechreuwyr.

Ar yr un pryd, gwasanaethodd fel athro cyfaddefiad a notari eglwysig. Gwnaeth amrywiaeth ei wybodaeth a'i hyfforddiant helaeth ei wneud yn ysgolhaig blaenllaw, addysgwr, awdur, ac arbenigwr llenyddol.

Crefydd bardd

Penderfynodd ei fywyd fel mynach y cyfeiriad y byddai ei benillion a'i weithiau naratif yn ei gymryd. Calon ei waith llenyddol bob amser oedd hynodrwydd addoli a chrefydd. Gwelodd y Meistr Gonzalo fawredd a symlrwydd wrth fynegi ei delynegion tuag at seintiau a dewiniaeth a fwynhaodd ei addoliad yn y mynachlogydd.

Daeth ei weithiau yn ofod lle ail-greodd ei ddefosiwn eglwysig a'i gariad at y ffydd. Yn ogystal, nhw oedd y ffordd i gyrraedd agosatrwydd penodol at y bobl a chael cyfle i gynyddu eu crefydd gyda phenillion barddonol.

Roedd ei waith ysgrifenedig yn seiliedig yn bennaf ar hagiograffau. Hynny yw, mewn gweithiau bywgraffyddol sy'n canolbwyntio ar seintiau a delweddau crefyddol eraill.

The Mester of Clergy

Ni ellir siarad am sylfaen y mester de clerecía heb sôn am Gonzalo de Berceo. Trwy feddiannu'r brif safle yn yr ysgol hon o ddynion dysgedig, Roedd yr awdur canoloesol hwn ar y genhadaeth feichus o greu a mireinio'r iaith Castileg yn ei chyfanrwydd. Hyn i gyd, er mwyn cyfoethogi llenyddiaeth a dod o hyd i'w steil.

Ar ôl cydblethu ei dafodiaith Riojan - sy'n nodweddiadol o gefn gwlad - â barddoniaeth minstrel, gyda ffurfiau llenyddol eraill a chyda mam ieithoedd Romáwns, Lladin, cafodd y bardd - o'r diwedd - ei ffordd. Cyfrannodd canlyniad yr holl ymasiad hwn mewn ffordd radical at ehangu'r iaith Sbaeneg sydd eisoes wedi'i chyfuno ledled y byd, agor y ffordd, yn ei dro, i a barddoniaeth o gymeriad ysgolheigaidd.

Y cuaderna drwodd yng ngwaith Berceo

Gelwir yr arddull a ddiwyllir gan Gonzalo de Berceo, ac a fabwysiadodd y clerigwr yn ddiweddarach, yn cuaderna trwy. Mae'n fath o rann sy'n nodweddiadol o'r mesurydd Sbaenaidd. Mae'n cynnwys pedwar pennill o bedair sillaf ar ddeg (Alexandrines), wedi'u rhannu'n ddwy hemistich o 7 sillaf. Pob un â rhigwm cytsain.

Enw'r ffrâm trwy Mae'n dod o'r gwaith cyntaf yn Sbaeneg a ysgrifennwyd yn yr arddull hon. Mae hyn yn y Llyfr Alexandre, cerdd o awduriaeth anhysbys am fywyd Alecsander Fawr. Mae'r term Lladin yn cyfeirio at Cwadriviwm, cyfansoddiad astudiaethau cyffredinol yr oes.

Y ffrâm trwy Dyma'r fersiwn Castileg o'r pennill Alexandraidd o darddiad Ffrengig. Dylid nodi bod yr adnodd hwn yn Sbaen yn arfer bod yn arddull a ddefnyddid yn unig gan aelodau o'r clerigwyr neu ddynion ag astudiaethau.

Basgeg yng ngwaith Berceo

Mae hanes yn ymwneud â siarad ym Mynachlog San Millán de la Cogolla - yr oedd Gonzalo yn agos ati - ynghyd â llawer o drefi Riojan gerllaw. Er i'r bardd enwog ddysgu Lladin ac ieithoedd Romáwns eraill trwy ei hyfforddiant eglwysig, nid oedd termau Gwlad y Basg yn brin yn ei weithiau.

Mewn gwirionedd, ysgrifennwyd rhan fawr o'r gweithiau, y cyfieithiadau a'r dogfennau a ddarganfuwyd gan Gonzalo de Berceo yn y Fasgeg. Mae'n debyg mai'r iaith hon yw'r hynaf yn Ewrop. Defnyddiwyd yr hyn a elwir yn "Fasgeg" yn helaeth yn y canol oesoedd, fel Lladin a Chastilian. Mewn gwirionedd, mae'n debyg bod yr ysgrifennwr wedi cyfrannu'n fawr at siapio'r olaf.

Darn o gerdd gan Gonzalo de Berceo.

Darn o gerdd gan Gonzalo de Berceo.

Dadansoddiad o'i weithiau

Addurnwyd y ddeuddegfed ganrif â beiro'r ysgrifennwr o fri hwn. Yn anochel arweiniodd ffordd Gonzalo de Berceo o fod a'i gariad barddonol at gyfoethogi llenyddiaeth. Nid oedd gan ei waith ddim mwy na dim llai na 13.000 o benillion. Nid yn ofer y rhoddir iddo'r teitl "Tad barddoniaeth Castileg." Mae rhai beirniaid yn disgrifio ei waith deallusol fel gwych ac anhygoel.

Arddull dragwyddol

Ni chyflwynodd ei allu i ysgrifennu ffurf dreisgar erioed, i'r gwrthwyneb. Gweithredodd Berceo farddoniaeth animeiddiedig, draddodiadol, ostyngedig, gyda phentref a chyffyrddiad crefyddol. Fe wnaeth ei brofiad mewn cyfieithiadau o weithiau a ysgrifennwyd yn flaenorol yn Lladin hefyd ddod â'r gwreiddioldeb yn nadl ei ysgrifennu ac yn yr ystyr a roddodd i'w fywyd.

Roedd ei waith llenyddol bob amser yn cael ei ymarfer o dan weithrediad y cuaderna trwy. Hyn, hyd ei farwolaeth yn San Millan de la Cogolla, rhwng 1264 neu 1268.

Y drindod farddonol a'r cyfieithiadau

Mae gan addasu Berceo ysbrydoliaeth nodedig o lyfrau cysegredig, yn ogystal ag o awyr gyfriniol crefydd. Mae ei weithiau'n cynnwys trindod barddonol y maen nhw'n sefyll allan ynddo:

 • Bywydau seintiau.
 • Mae Marian yn gweithio.
 • Gweithiau athrawiaethol.

Am resymau amlwg, dylanwadwyd ar ei berfformiad barddonol gan gyfres o gyfieithiadau o emynau eglwysig a wnaeth.

Cyfnod ar seintiau

Yn gweithio fel Bywyd San Millán, Bywyd Santo Domingo de Silos, Cerdd Santa Oria a merthyrdod San Lorenzo, llunio'r cam cyntaf hwn. Fe'i nodweddir gan bwysleisio croniclau ei brif gymeriadau. Roedd ei fanylion a'i harmonïau minstrel yn seiliedig ar seiliau Lladin a thraddodiadau lleiandy.

Marian cyfredol

Yn y cam hwn o ymroddiad i'r Forwyn Fair, cyflawnodd Berceo dri theitl sy'n ddarnau allweddol: Canmoliaeth i'n Harglwyddes, Galaru'r Forwyn a Gwyrthiau Ein Harglwyddes, yr olaf oedd ei waith mwyaf drwg-enwog. Mae'n sefyll allan am ei benillion darluniadol a llên gwerin i fam Iesu.

Mae'r gyfres hon o bum cerdd ar hugain yn disgrifio Mair fel cymeriad sy'n ymyrryd gerbron Duw ar gyfer pob un o'r credinwyr, gan wneud gwyrthiau amrywiol o bob cais. Trwy'r gerdd hon awydd Gonzalo de Berceo oedd annog ffydd yn y gymuned.

Am yr athrawiaeth

Yn y cyfnod hwn, mae gweithiau llenyddol fel: O'r arwyddion sy'n ymddangos gerbron y Farn Olaf y O aberth yr offeren, uno trindod barddonol yr awdur enwog hwn. Trwy'r teitl cyntaf mae'n mynd i'r afael â thema'r dyfarniad terfynol beiblaidd adnabyddus a'r gwahanol arwyddion a fydd gan y byd cyn y digwyddiad hwn.

Ar y llaw arall, yn yr ail waith, mynegodd Berceo symbolaeth camau offeren yn fanwl. Gwnaeth hefyd y disgrifiad o'r symudiadau offeiriadol, fel petai'n llawlyfr.

Gwyrthiau Ein Harglwyddes, darn (penillion o 1265 i 1287)

Gwyrthiau Ein Harglwyddes.

Gwyrthiau Ein Harglwyddes.

XIV

“Mae San Miguel de la Tumba yn fynachlog wych,

Mae'r môr yn amgylchynu popeth, mae Elli yn gorwedd yn y canol,

mae'r logar periglossal yn dioddef lazerio mawreddog

y mynachod sy'n byw yn essi ciminterio.

Yn y fynachlog hon yr ydym wedi'i henwebu,

avié o fynachod da, lleiandy profedig da,

Allor y Gloriosa yn gyfoethog ac yn ddrud iawn,

ynddo delwedd gyfoethog o bris uchel iawn.

Roedd y ddelwedd ar ei orsedd yn glwydo,

Rwy'n sefydlog yn ei freichiau, mae'n arferol,

Y chwerthin o'i chwmpas, roeddwn i'n iawn cwmni,

fel brenhines gyfoethog Duw a sancteiddiwyd.

Roedd gen i goron gyfoethog fel brenhines gyfoethog,

o'i fewnblaniad cyfoethog yn lle'r llen,

Roedd wedi'i ffitio'n dda, o flas hyfryd iawn,

Roeddwn i'n werth mwy o bobl essi na'r avié vezina ”.

Rhestr gyflawn o'i weithiau

Barddoniaeth

 • Bywyd San Millán.
 • Bywyd Santo Domingo de Silos.
 • Cerdd Santa Oria.
 • Merthyrdod Saint Lawrence.
 • Canmoliaeth i'n Harglwyddes.
 • Galaru'r Forwyn.
 • Gwyrthiau Ein Harglwyddes.
 • O'r arwyddion sy'n ymddangos gerbron y Dyfarniad Terfynol.
 • O aberth yr offeren.

Emynau

 • O Ave maris stella.
 • Dewch Creawdwr Spiritus.
 • O Christe, mae qui lux es et yn marw.

Gweithiau eraill

 • Virgin Saint Auria.
 • Cerdd Alecsander Fawr.
 • Bywyd San Lorenzo.
 • Siant.

Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.