Macbeth Shakespeare. Esblygiad yng nghyfeillgarwch Banquo a Macbeth

Darlun clawr: (c) Rafael Mir. Diolch, Master Mir.

Ychydig ddyddiau yn ôl roeddwn yn adolygu'r fersiwn odidog o Macbeth gan Jo Nesbø. Soniais am a traethawd llenyddol beth wnes i yn fy nyddiau coleg o myfyriwr F. Inglesa a oedd yn amlwg yn cynnwys astudio gwaith Shakespeare. Amlygwyd Macbeth fel fi teitl a ffefrir ac amlygodd yr hyn a ddenodd fwyaf at y clasur hwn yn ei ddydd: y cyfeillgarwch rhwng y prif gymeriad a'i gapten Banquo a sut mae'n esblygu. A'r peth yw, yn fwy na Macbeth neu'r Arglwyddes Macbeth efallai, roeddwn i'n hoffi Banquo yn anad dim a chymeriad McDuff.

Rwyf wedi gallu achub y traethawd hwnnw mewn ymarfer chwilio ffyrnig ymhlith mil o bapurau a arbedwyd. Roedd y gwreiddiol, hefyd yn amlwg, yn yr iaith Sacsonaidd rydw i wedi'i chyfieithu. Felly gyda'r llinellau myfyrwyr gostyngedig hynny a ysgrifennwyd dros 20 mlynedd yn ôl, rwy'n gobeithio dewch â'r gwaith anfarwol hwn ychydig yn agosach i ddarllenwyr.

Cyflwyniad

Esblygiad cyfeillgarwch y ddau gymeriad hyn mae'n un o'r ffactorau pwysicaf ar ddechrau trasiedi Macbeth, waeth beth yw uchelgais y prif gymeriad ei hun. Mae popeth yn ganlyniad sy'n deillio o'r Proffwydoliaethau Three Witches a bregusrwydd Macbeth yn eu herbyn nad ofergoeledd syml sy'n ei achosi, ond gan yr uchelgais honno sy'n ei symud i gynifer o weithredoedd drwg diweddarach.

Mae Macbeth yn camgymryd y ffaith bod y ddwy broffwydoliaeth wedi bod yn wir oherwydd mae hynny'n ei arwain i feddwl am ei bŵer i gael yr hyn y mae ei eisiau gan ddefnyddio ei ddulliau ei hun. Felly mae'r teyrngarwch, y cysyniad pwysicaf ym mywyd Macbeth, i'r brenin Duncan a'i gyfeillion, yn yr achos hwn, i mainc, yn diflannu'n llwyr. Mae Macbeth yn cael ei lygru ac yn torri ei lwon i gyd, yn stopio ymddiried yn bawb, hyd yn oed ei hun.

Fodd bynnag, esblygiad yn hynny yw hyn cyfeillgarwch Macbeth a Banquo o safbwynt yr ail, er mai Macbeth sy'n ei dorri, yn ôl ei uchelgais a'i ofn, trwy ladd ei ffrind.

Dadansoddiad

Mae strwythur trasiedi Macbeth yn syml iawn. Mae mawredd y prif gymeriad eisoes wedi'i sefydlu: yn cael ei demtio, yn syrthio i'r demtasiwn honno ac yn cael ei ddinistrio ganddo. Gallai'r un peth fod wedi digwydd i Banquo. Gallai ei deyrngarwch i Macbeth a'i gyfeillgarwch fod wedi ei arwain i lawr yr un llwybr, hyd yn oed yn camu dros ei ffrind. pe bai'n gwrando neu'n dilyn y proffwydoliaethau o'r Gwrachod ar ei blant, a fydd yn dod yn frenhinoedd, ond nid ef.

Gellir deall bod y mynediad posibl hwn i'r orsedd yn gwneud ichi feddwl amdano, ond Nid yw Banquo yn gweithredu oherwydd ei fod yn sylweddoli y gall unrhyw demtasiwn ôl-danio a bradychu'ch hun. Fodd bynnag, mae'n helpu Macbeth yn ei ddibenion trwy aros wrth ei ochr bob amser. Felly, Prif rinwedd Banquo yw teyrngarwch mewn da a drwg, er gwaethaf y ffaith ei fod ar ryw adeg yn cwyno amdano ac yn genfigennus o dynged Macbeth.

Ond i weld sut mae cymeriad Banquo yn datblygu, mae'n rhaid i chi ddilyn rhai pwyntiau:

1. Ymateb Banquo yn ystod y cyfarfod cyntaf â'r Gwrachod

Cyn cwrdd â nhw Mae Macbeth a Banquo i gyd wedi gweithio allan. Profwyd dewrder a balchder mewn brwydr yn erbyn byddin brenin Norwy ac felly'n cyrraedd clustiau'r Brenin Duncan, sy'n penderfynu gwobrwyo Macbeth â theitl un o'r rhai a drechwyd.

Ond wedyn, ar ôl dychwelyd o'r frwydr, Banquo yw'r cyntaf pwy sy'n gweld y Gwrachod ac yn gofyn pwy ydyn nhw heb eu dangos Dim ofn. Fodd bynnag, dim ond gyda chanmoliaeth ac omens i Macbeth y mae'r Gwrachod yn ymateb, sy'n aros heb ddweud gair ac aros. O glywed hynny, mae Banquo yn dal i fod yn anfaddeuol ac, yn fwy na hynny, yn gofyn paham nad ydynt yn proffwydo iddo y fath anrhydeddau â Macbeth ac yn mynnu ateb, gan ddangos yn ôl naws ei eiriau nad oes ofn arno:

... Nid wyf yn gofyn am eu ffafrau na'u casineb, ond nid oes arnaf ofn amdanynt.

Yno gwelir, yn wahanol i muteness Macbeth, Banquo dim argraff Gyda'r negeseuon rhyfeddol hynny, mae'n cwestiynu geiriau'r Gwrachod. Maen nhw'n rhoi ateb i chi nad yw cystal i'r presennol, ond am eiliad yn y dyfodol.

Llai mawr na Macbeth ac yn fwy nag ef!

Ddim mor hapus ac eto cymaint yn hapusach!

Ac felly y bydd oherwydd yn dod yn fwy na Macbeth diolch i'r teyrngarwch a'r urddas hwn. Ac er y bydd yn cael ei lofruddio, ni fydd ei farwolaeth mor drasig â marwolaeth Macbeth. Ar ben hynny, y rhagfynegiad o fod y rhiant llinell etifeddiaeth i'r orsedd bydd yn cael ei gyflawni gyda'i fab Fflance. Felly, er gwaethaf ei farwolaeth, bydd Banquo yn fwy ffodus.

Felly pan fydd y Gwrachod yn gadael a Macbeth yn cael ei adael yn meddwl am yr hyn sydd wedi digwydd ac yn dymuno iddo gael gwybod rhywbeth mwy, mae'r ddau ffrind yn pendroni am yr hyn maen nhw wedi'i weld a'i glywed. Mae ganddyn nhw ddeialog gyntaf lle maen nhw'n siarad am yr hyn sy'n mynd i ddod ohonyn nhw. Dyma'r cam cyntaf i'ch gwahanu yn y dyfodol. Oherwydd er mai dim ond sgwrs am yr hyn a ddigwyddodd, byddant yn sylweddoli'n ddiweddarach yr hyn y mae'n ei olygu mewn gwirionedd.

2. Cwymp posib Banquo i demtasiwn y proffwydoliaethau

Wedi ei hysbysu am ei benodiad yn Farwn Glamis a Cawdor, dau o broffwydoliaethau'r Gwrachod, Mae Macbeth wedi'i ddallu gan uchelgais i gael y goron, gan na broffwydwyd hynny iddo, ac ni fydd yn stopio meddwl amdani. Dim ond o'r eiliad honno y bydd Banquo yn siarad am y cyflwr meddwl y mae'n sylwi arno ac yn dweud wrtho yn dilyn bob amser. Mae Macbeth, wrth weld hynny, yn penderfynu siarad ag ef yn nes ymlaen pan fydd popeth yn gliriach ac yn dawelach.

O'r pwynt hwnnw i llofruddiaeth y Brenin Duncan yng nghastell Macbeth nid oes ond un cam, er gwaethaf ansicrwydd y prif gymeriad, sydd angen dewrder ei wraig, Y Fonesig Macbeth, i gyflawni'r drosedd. Yn gynharach, tra bod Macbeth yn ystyried ei frad, mae ganddo un arall sgwrs fer gyda Banquo, sydd yno yng nghwmni ei fab Fleance. Mae Macbeth yn ailadrodd, pan fydd ganddyn nhw amser, y byddan nhw'n siarad am y proffwydoliaethau eto. Mae Banquo yn cytuno, gan ailadrodd wrth Macbeth ei fod yn ei wasanaeth ac yn parhau i fod yn deyrngar i'r brenin.

Ond ni fyddant yn siarad mwyach a bydd llofruddiaeth y brenin yn nwylo Macbeth yn parhau i fod yn guddiedig o'r holl fyd. Felly Banquo yw'r cyntaf rydych chi ei eisiau egluro'r rhesymau dros y farwolaeth honno a chwilio am unrhyw gynllwyn posib. Bydd y geiriau hynny yn gwneud i Macbeth fynd i banig ac ofni amdano.

Sin embargo, Mae Banquo hefyd yn dechrau amau ​​Macbeth, unwaith iddo gyflawni'r goron a theyrnasu gyda'i wraig. Mynegir hyn yn y monolog fer sy'n arwain golygfa gyntaf y drydedd act. Mae Banquo yn cyfeirio at sut mae Macbeth wedi cyflawni popeth a gyhoeddodd y proffwydoliaethau iddo, ond mae'n ofni bod dulliau ei ffrind yn ddealladwy ac yn cael eu gyrru gan frad ac uchelgais. Ac mae'n pendroni eto, fel yn y cyfarfod â'r Gwrachod, am lwyddiant Macbeth ac nid ei lwyddiant ei hun.

… Pam na ddylen nhw hefyd fod yn oracl i mi a rhoi gobaith i mi?

Yma banquo o hyd yn cynnal rhywfaint o hyder y bydd yr hyn a gyhoeddwyd ar ei gyfer yn cael ei gyflawni ac yn cynnal ei deyrngarwch nawr i Macbeth fel eu brenin. Ond, hefyd fel y gwnaeth Macbeth, gallai Banquo fod wedi meddwl am yr un brad gan ei ffrind trwy'r un camddealltwriaeth hwnnw o freintiau Macbeth. Fodd bynnag, nid yw ei ymateb yn mynd ymhellach. Yn unig mae'n cwyno o ddrama aflan Macbeth i gipio’r goron a’r pŵer.

3. Rhesymau Mae Macbeth yn meddwl bod yn rhaid iddo ladd Banquo

Dyna pryd mae Macbeth yn teimlo mewn perygl. Nawr ef yw'r brenin, ond mae hefyd yn ymwybodol o'r ffordd y mae wedi'i gyflawni ac yn dechrau ymddiried yn ddim, felly wrth gwrs yr un y mae'n ei ofni fwyaf yw Banquo.

Gwelir hyn i gyd yn glir yn y monolog macbeth yn yr olygfa gyntaf o'r drydedd act. Mae Macbeth yn gwybod am uniondeb Banquo a'i feddylfryd cywir sy'n gwneud iddo ymddwyn yn hyderus iawn ynddo'i hun. Dyma'r geiriau:

Mae'n ddiwerth bod yn sofran fel hyn; mae'n rhaid i ddiogelwch fynd gyda mi o ddifrif. Mae fy amheuon yn Banquo yn cynyddu; ac yn union yn ei reolaeth ar ei gymeriad y mae yr hyn y gellir ei ofni oddi wrtho; llawer yw'r hyn y mae'n ei feiddio; ac mae tymer anorchfygol ei feddwl yn cyd-fynd â sancteiddrwydd sy'n arwain ei ddewrder i amlygu ei hun yn ddoeth. Nid oes neb ond ef yn fy nychryn […].

Felly, Mae Macbeth yn ystyried Banquo yn fygythiad mawr i'w deyrnasiad. Yn fwy byth felly wrth feddwl yn ôl at y proffwydoliaethau, er gwaethaf rhoi’r goron a’r pŵer uniongyrchol iddo, mae gwobr hefyd i Banquo ond yn llawer mwy parhaol fel tad llinell frenhinol tra na chafodd wybod am y mater hwnnw. Felly mae Macbeth yn sylweddoli, os yw hynny'n digwydd, oherwydd ei fod wedi helpu i wneud iddo ddod yn wir, trwy ddod yn gyda'r orsedd i'w gadael i feibion ​​Banquo, diolch i'w lygredd ei hun:

[…] Rwyf wedi llygru fy enaid am ddisgynyddion Banquo […].

O ganlyniad, rhaid torri gyda'r tarddiad hwnnwHynny yw, mae'n rhaid iddo ladd Banquo ac wrth gwrs ei fab Fflance. Bydd Macbeth yn gwneud hynny, ond gan rai hitmen i'r rhai sy'n dweud celwydd yn dweud wrthyn nhw mai Banquo yw eu gelyn. Os yw Banquo yn dal yn fyw, ni fydd Macbeth a'i deyrnas yn ddiogel o gwbl.

Mae Banquo yn cael ei lofruddio, ond nid ei fab. Bydd y broffwydoliaeth yn cael ei chyflawni ac yna bydd trasiedi yn cychwyn i Macbeth. Mae hyn yn digwydd ym mhedwaredd olygfa'r drydedd act, pan yng ngwledd Macbeth mae'n cael gwybod am farwolaeth Banquo a hediad Fleance, felly mae'n poeni eto tan y diwedd trasig.

Yn yr union olygfa hon Mae ysbryd Banquo yn ymddangos iddo, sy'n cerdded i mewn ac yn eistedd ar yr orsedd fel arwydd mai eich plant yn fuan fydd y rhai i'w feddiannu. Dyma'r hyn sy'n achosi'r dechrau gwallgofrwydd Macbeth. I rai arbenigwyr o'r gwaith yr ysbryd hwn y mae'n ei weld yn unig yw personoli ofnau a dychrynfeydd Macbeth.

I ddiweddu

Gallem ddod o hyd i drydedd agwedd sef y dylanwad y gallai Banquo fod wedi'i gael ar Macbeth. Maen nhw gyda'i gilydd trwy'r amser, ac er bod Banquo yn parhau i fod yn driw i'w egwyddorion mae hefyd yn eu cuddio rhag Macbeth, oherwydd nid yw'n siŵr am lofruddiaeth y Brenin Duncan wrth ei ddwylo i gael yr orsedd. Ac, fel Macbeth, mae hefyd yn meddwl am broffwydoliaethau. Felly, Os na fydd ei ffrind yn cael yr orsedd, ni fydd yn dad i frenhinoedd chwaith, felly mae'n well ganddo adael pethau fel y maen nhw. Fodd bynnag, mae'n bosibl y gallai fod wedi dylanwadu ar weithredoedd Macbeth.

Yn fyr, mae'r esblygiad y cyfeillgarwch hwn wedi'i farcio gan proffwydoliaethau, iddo destino ac am wahaniaeth mawr yng ngwerth y uchelgais ar gyfer pob un o'r cymeriadau.

  • Am y darlunydd Rafa Mir popeth yma.

Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*

  1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
  2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
  3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
  4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
  5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
  6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.