Mae William Shakespeare yn chwarae

Comedïau a thrasiedïau William Shakespeare.

Comedïau a thrasiedïau William Shakespeare.

Mae gweithiau William Shakespeare yn drysor i lenyddiaeth y byd; y dyn hwn bardd, dramodydd ac actor llwyfan o Brydain a oedd yn byw rhwng yr XNUMXeg a'r XNUMXeg ganrif. Fodd bynnag, mae effaith ddiwylliannol ei weithiau wedi rhagori ar yr oesoedd. Heddiw mae'n cael ei ystyried yn eicon o gelf, llythyrau a diwylliant poblogaidd y Gorllewin. Mae yna rai sydd ag ef fel yr awdur pwysicaf erioed yn yr iaith Saesneg.

Mae dramâu Shakespeare yn rhychwantu comedi, dramâu hanesyddol, a thrasiedi. Mae'r rhain yn rhan o draddodiad theatr Elisabethaidd, ond maent yn sefyll allan ymhlith rhai awduron eraill am eu hansawdd a'u harwyddocâd. Gorwedd ei fawredd yn y defnydd nofel o'r iaith, ac yng ngwirionedd, crudeness a chyffredinolrwydd y cymeriadau a greodd.

William Shakespeare a dilysrwydd ei etifeddiaeth

Mae'r nodweddion uchod wedi cadw plotiau, ymadroddion a chymeriadau William Shakespeare yn fyw ar hyd y canrifoedd. Ar wahanol adegau mae gweithiau ei awduraeth wedi ysbrydoli awduron eraill, artistiaid plastig, dawnswyr, actorion a gwneuthurwyr ffilm. Ymhellach, mae ei greadigaethau wedi eu cyfieithu i ieithoedd dirifedi. Ysgrifennodd sonedau a cherddi hefyd.

Mae rhywfaint o drafod heddiw o hyd am awduraeth ei ddarnau. Dywedir hyn yn bennaf oherwydd bod gwreiddiau an-aristocrataidd Shakespeare yn anghyson ag ansawdd a chyfoeth ei ysgrifennu. Dywedir hefyd oherwydd prin yw'r ffynonellau dogfennol sy'n cefnogi digwyddiadau ei fywyd. Fodd bynnag, mae'r rhan fwyaf o feirniaid yn priodoli ei weithiau i un awdur o'r enw William Shakespeare, a oedd hefyd yn actor ac yn gydberchennog y cwmni theatr enwog yn Llundain o'r enw Lord Chamberlain's Men.

Bywgraffiad

Genedigaeth a theulu

Ganwyd William Shakespeare yn nhref Stratford-upon-Avon ar Ebrill 23, 1564, neu ar ryw ddyddiad yn agos at yr un mis. Mae sicrwydd ynghylch ei fedydd, a ddigwyddodd ar Ebrill 26 y flwyddyn honno yn Eglwys y Drindod Sanctaidd yn Stratford.

Roedd yn fab i'r briodas a ffurfiwyd gan John Shakespeare a Mary Arden, masnachwr â pheth perthnasedd yn ei gymuned ac aeres tirfeddiannwr Catholig.

astudiaethau

Credir iddo fynychu Ysgol Ramadeg Stratford, yr ysgol elfennol leol, yn ystod ei blentyndod yr oedd ganddo fynediad iddo oherwydd safle cymdeithasol ei rieni. Os yw'r dybiaeth hon yn wir, yno dysgodd Ladin a Saesneg uwch ac astudiodd lenyddiaeth hynafiaeth glasurol.

Tybir bod gweddill ei addysg yn ymreolaethol, trwy lyfrau o amrywiol ffynonellau.. Felly, roedd llawer o arbenigwyr yn tybio bod gan William Shakespeare amodau gwybyddol arbennig uwchlaw cymedr y boblogaeth. Y sgiliau hyn gwnaethant iddo ennill enwogrwydd, ond hefyd lawer o elynion.

Portread o William Shakespeare.

Portread o William Shakespeare.

priodas

Yn 18 oed (ym 1582) priododd yr ysgrifennwr ag Anne Hathaway, merch ffermwr lleol. Ganwyd tri o blant o'r undeb. Tybir bod ganddo lawer o faterion allgyrsiol, a hyd yn oed bod Shakespeare yn gyfunrywiol. Ychydig arall sy'n hysbys gydag uniondeb ieuenctid y dramodydd.

Symud i Lundain ac ymuno â chwmni Dynion yr Arglwydd Chamberlain

Ar ddiwedd yr 1880au symudodd yr ysgrifennwr i Lundain. Erbyn 1592 roedd eisoes wedi mwynhau enwogrwydd penodol a chydnabyddiaeth fel actor a dramodydd ar y ddinas. Yn ystod ei arhosiad yn Llundain ysgrifennodd a dangosodd y rhan fwyaf o'i ddramâu i'r theatr am y tro cyntaf, daeth yn boblogaidd a mwynhau ffyniant economaidd.

Tua'r blynyddoedd hynny ymunodd â chwmni Dynion yr Arglwydd Chamberlain, un o'r rhai mwyaf poblogaidd o'r amser ac a noddwyd gan y goron..

Dychwelwch i Stanford a marwolaeth

Rhwng 1611 a 1613 symudodd eto i Stratford, lle wynebodd rai problemau cyfreithiol sy'n gysylltiedig â phrynu rhywfaint o dir. Ni orffennodd beiro’r ysgrifennwr erioed, gwelwyd Shakespeare bob amser yn creu dramâu a cherddi, roedd ei gynhyrchiad llenyddol yn afradlon.

Bu farw William Shakespeare ym 1616, yr un diwrnod â'i ben-blwydd yn 52 oed. (Hyn, wrth gwrs, os yw'r cyfrifiadau ynghylch diwrnod ei eni yn gywir).

Fel yn sgil gwaith rhywbeth tywyll a gresynus iawn, bu farw ei hunig fab, o’r enw Hamlet, yn fabandod, ac nid oedd gan feibion ​​ei merched epil, felly nid oes disgynyddion byw o briodas Shakespeare a Hathaway.

Mae William Shakespeare yn chwarae

Dosberthir ei ddramâu ar gyfer theatr yn gomedïau, trasiedïau a dramâu hanesyddol.

Comedïau

 • Comedi camgymeriadau (1591)
 • Dau uchelwr Verona (1591-1592)
 • Llafur coll cariad (1592)
 • Taming of the Shrew (1594)
 • Breuddwyd y nawfed o haf (1595-1596)
 • Masnachwr Fenis (1596-1597)
 • Llawer o ado Am Dim (1598)
 • Fel y dymunwch (1599-1600)
 • Gwragedd Llawen Windsor (1601)
 • Noson y Brenin (1601-1602)
 • I ddiwedd da does dim dechrau gwael (1602-1603)
 • Mesur ar gyfer mesur (1604)
 • Pericles (1607)
 • Cymbaline (1610)
 • Hanes y Gaeaf (1610-1611)
 • Y Tempest (1612)

Trasiedïau

 • Titus Andronicus (1594)
 • Romeo y Julieta (1595)
 • Julius Cesar (1599)
 • Hamlet (1601)
 • Troilus a Cressida (1602)
 • Othello (1603-1604)
 • Y Brenin Lear (1605-1606)
 • Macbeth (1606)
 • Antonio a Cleopatra (1606)
 • Coriolanus (1608)
 • Helm Athen (1608)

Dramâu hanesyddol

 • Edward III (1596).
 • Harri VI (1594)
 • Richard III (1597).
 • Richard II (1597).
 • Harri IV (1598 - 1600)
 • Harri V. (1599)
 • Y Brenin (1598)
 • Harri VIII (1613)

Ysgrifennodd Shakespeare farddoniaeth hefyd. Yn y genre llenyddol hwn, mae cerddi helaeth ar thema mytholegol yn sefyll allan, er enghraifft, er enghraifft Venus ac Adonis y Treisio Lucrecia, ond, yn anad dim, eu Sonedau (1609).

Disgrifiad o rai o weithiau mwyaf cynrychioliadol Shakespeare

Taming of the Shrew

Mae'n gomedi mewn pum act a ragflaenir gan brolog, lle dywedir bod y digwyddiadau i'w datblygu yn ffurfio darn theatrig y bydd yn ymddangos gerbron tramp meddw, y mae uchelwr yn dymuno chwarae jôc arno. Mae'r cyflwyniad hwn (meta-theatr) yn pwysleisio i'r gwyliwr natur ffuglennol y stori.

Roedd y ddadl ganolog yn gyffredin yn llenyddiaeth a thraddodiad llafar yr oes, hyd yn oed mewn comedi Eidalaidd: dynes sullen a gwrthryfelgar y mae ei gŵr yn ceisio ei dofi. Fodd bynnag, mae datblygiad a nodweddiad y cymeriadau yn ei wahaniaethu'n sylweddol oddi wrth weithiau blaenorol, mae hyn, wrth gwrs, oherwydd mân beiro ei grewr. Heddiw mae'n un o ddarnau mwyaf poblogaidd Shakespeare.

Ymadrodd William Shakespeare.

Ymadrodd William Shakespeare.

Ei phrif gymeriad yw Catalina Minola, merch fenyw sengl i uchelwr o Padua. Mae Catalina yn dirmygu ei siwserau ac yn dirmygu priodas. Achos gwahanol yw ei chwaer iau, Blanca, sy'n forwyn felys a breuddwydiol gyda llawer o bobl sy'n ei siwio. Mae eu tad eisiau priodi Catalina yn gyntaf i barchu'r traddodiadau, gan dorri calonnau siwserau Blanca.

Mae dyfodiad Petruchio i'r ddinas, erlynydd Catherine, yn rhyddhau cyfres o sefyllfaoedd a dryswch hunaniaethau. Yn y diwedd mae'r dyn yn llwyddo i ddofi cymeriad dewr Catalina a'i phriodi. Mae'r gwaith hwn wedi bod yn ysbrydoliaeth i lawer o nofelau a chomedïau rhamantus ganrifoedd diweddarach.

Darn

"Urdd: Dydw i ddim yn gwybod. Byddai'n well gennyf dderbyn ei gwaddol ar yr amod hwn: cael ei chwipio bob bore yn y farchnad.

"Hortensio: Oes, fel y dywedwch, nid oes llawer i'w ddewis rhwng afalau drwg. Ond edrychwch: gan fod y rhwystr cyfreithiol hwn yn ein gwneud ni'n ffrindiau, gadewch i ni fod yn ffrindiau nes, ar ôl helpu merch hynaf Battista i ddod o hyd i ŵr, rydyn ni'n gadael yr ieuengaf i ddod o hyd i ŵr, ac yna rydyn ni'n ymladd eto. Bianca melys! Hapus pwy bynnag sy'n eich ennill. Mae pwy bynnag sy'n rhedeg gyflymaf yn cael y cylch. Ydych chi'n cytuno, arwydd Urdd?

"Urdd: Iawn, ie. Rhoddaf fy ngheffyl gorau i'r un sydd, yn Padua, yn dechrau woo yr hynaf, ei woo hyd y diwedd, ei meddiannu, ei rhoi yn y gwely, a'i rhyddhau gartref. Ewch!

(Allanfa Gremio a Hortensio. Mae Tranio a Lucenzio yn aros).

"Tranio:
Rwy'n erfyn arnoch chi, syr, dywedwch wrthyf a yw'n bosibl
yn sydyn mae gan gariad gymaint o rym.

"Lucenzio:
Ah, Tranio, nes i mi weld ei fod yn wir,
Ni chredais erioed ei fod yn bosibl neu'n debygol.
Gwrandewch, tra roeddwn i, yn ddi-flewyn-ar-dafod, yn edrych arni
Teimlais effeithiau cariad yn fy indolence.
Ac yn awr yr wyf yn cyfaddef yn blwmp ac yn blaen wrthych
i chi, sydd mor agos atoch ac annwyl,
fel yr oedd Anne i frenhines Carthage,
fy mod yn llosgi, yn bwyta ac yn marw i ennill,
Tranio da, cariad y ferch gymedrol hon.
Cynghorwch fi, Tranio; Rwy'n gwybod y gallwch chi;
helpa fi, Tranio; Rwy'n gwybod y byddwch chi'n ei wneud ".

Macbeth

Mae'n un o drasiedïau mwyaf adnabyddus a thywyllaf y dramodydd o Loegr. Mae'n cynnwys pum act, yn y cyntaf y cyflwynir Macbeth a Banquo, dau gadfridog o'r Alban y mae tair gwrach yn ymddangos iddynt yn proffwydo y byddai un ohonynt yn dod yn frenin ac yn dad brenhinoedd, yn y drefn honno. Ar ôl y cyfarfod hwn mae Macbeth yn dechrau cael ei fwyta gan uchelgais ac yn cyflawni ei dynged yn angheuol, gan lofruddio'r brenin, ei ffrind Banquo a llawer o rai eraill ar ei ffordd i'r orsedd.

Y chwant am bŵer, brad, gwallgofrwydd a marwolaeth yw prif themâu'r gwaith. Mae Macbeth o'r diwedd yn marw wedi ei lofruddio, ar ôl rhoi monolog enwog ar nonsens bywyd. Felly cyflawnir yr holl broffwydoliaethau, yn yr un modd ag y gwnaeth trasiedïau Gwlad Groeg ddatblygu.

Yn y darn hwn mae dylanwadau Sophocles ac Aeschylus ar waith Shakespeare yn fwy nag amlwg. Nid yw hyn yn anghyffredin, roedd yr ysgrifennwr yn ddarllenwr ac yn edmygydd rheolaidd o lenyddiaeth Gwlad Groeg, o'i athrylithoedd mawr.

Darn

"Golygfa gyntaf
(Clywir lle unig, taranau a mellt. Ac mae tair gwrach yn cyrraedd).

"Gwrach gyntaf:
Pryd fydd y tri ohonom ni'n cwrdd eto? Unrhyw achlysur pan fydd taranau a mellt yn taro, neu pan fydd hi'n bwrw glaw?

Ail wrach:
Ar ôl i'r din ddod i ben, pan fydd y frwydr yn cael ei cholli a'i hennill.

"Trydydd Gwrach:
Bydd hynny'n digwydd cyn i'r haul fachlud.

"Gwrach gyntaf:
A ble byddwn ni'n cwrdd?

Ail wrach:
Ymhlith y llwyni.

"Trydydd gwrach
Yno, byddwn yn cwrdd â Macbeth.

"Gwrach gyntaf
Rydw i'n mynd, raggedy!

"I gyd:
Mae'r bwgan brain hwnnw'n ein galw ni ... ar unwaith! Mae'r hardd yn erchyll a'r hyfryd erchyll: gadewch inni hedfan trwy'r niwl a'r aer llygredig.

(Mae nhw'n mynd)".

Sonedau

Ysgrifennodd Shakespeare lawer o sonedau yn y dull Saesneg dros sawl blwyddyn. Fe'u cyhoeddwyd o'r diwedd, gyda rhai hepgoriadau, ym 1609. Mewn rhifynnau diweddarach cesglir fersiwn ddiffiniol sy'n cynnwys 154 o gerddi o'r diwedd.

Cyfeirir y 126 soned gyntaf at ddyn ifanc o hunaniaeth anhysbys, eraill at ddynes dywyll, ac eraill at fardd “cystadleuol”. Mae'r crynhoad wedi'i neilltuo ar gyfer “Mr. WH ”, gŵr bonheddig anhysbys eto, er bod sawl damcaniaeth. Mae'r cymeriadau y mae'r llais telynegol yn canu iddynt, ynghyd ag ansicrwydd y cysegriad, yn ychwanegu at y dirgelwch a'r ddadl ynghylch y sonedau a bywyd Shakespeare yn gyffredinol.

Y pynciau dan sylw yw cariad, ymwybyddiaeth o farwolaeth, serchiadau teuluol a harddwch. Fodd bynnag, mae'n gwneud hynny mewn ffordd wahanol iawn i'w ragflaenwyr a'i gyfoeswyr. Yn y cerddi hyn mae Shakespeare yn chwarae gyda genres ei gymeriadau, gan gysegru'r melysaf a'r hapusaf i ddyn ifanc yn lle dynes, gan wneud dychanau a chyfeiriadau amlwg at ryw. Mae hefyd weithiau'n newid strwythur traddodiadol y soned Saesneg.

Mae'r sonedau hyn wedi cael eu cyfieithu i bron bob iaith a'u hailargraffu amseroedd dirifedi.

Sonnet 1

"Rydyn ni am iddyn nhw ledu, y creaduriaid harddaf,

ei rywogaeth, oherwydd ni all y rhosyn farw byth

ac wrth fod yn aeddfed, yn pydru yn ôl amser

parhewch eich cof, eich etifedd ifanc.

Ond chi, ymroddedig i'ch llygaid disglair,

rydych chi'n bwydo'r fflam, eich goleuni â'ch hanfod,

creu newyn, lle mae digonedd.

Rydych chi, eich gelyn eich hun, yn greulon tuag at eich enaid.

Ti, pwy yw addurn persawrus y byd hwn,

yr unig faner, sy'n cyhoeddi ffynhonnau,

Yn eich cocŵn eich hun, rydych chi'n claddu'ch llawenydd

ac rydych chi'n gwneud, melys stingy, gwastraff ar drachwant.

Trugarha wrth y byd, neu rhyngoch chi a'r bedd,

byddwch yn difa'r da sy'n ddyledus i'r byd hwn ”.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.