Daniel Martín Serrano. Cyfweliad ag awdur Insomnia

Daniel Martin Serrano wedi cael ei ddangos am y tro cyntaf yn y nofel gyda theitl du traw, Insomnio. Ond mae gan y Madrilenian hwn hanes hir eisoes fel sgriptiwr cyfres teledu yn eu plith Ysbyty CanologVelvetYn ddall i apwyntiadauY tywysog, Betrayal y Moroedd uchel. Yn ogystal, mae'n athro Sgript Teledu yn Ysgol Ffilm Madrid. Yn hyn cyfweliad Mae'n dweud wrthym am ei nofel a llawer mwy. Rwy'n gwerthfawrogi'r caredigrwydd a'r amser yn fawr ei fod wedi cysegru i mi.

Daniel Martín Serrano - Cyfweliad

 • LLENYDDIAETH HEDDIW: Techneg oer, rhythm a sgript neu rythm a thechneg nofel? Neu pam dewis?

DANIEL MARTÍN SERRANO: Yn y diwedd mae'n ymwneud ag adrodd stori. Mae'r technegau'n wahanol, ie, ond beth sy'n gwneud y gwahaniaeth mwyaf sgript ar gyfer nofel yw'r ffordd o weithio. Mae ysgrifennu sgriptiau yn ymdrech tîm lle mae sawl person yn cymryd rhan ac mae gennych chi farn cynhyrchwyr, rhwydweithiau a llwyfannau, felly mae llawer o'r penderfyniadau'n cael eu gwneud gyda'i gilydd. Cyn nofel, fi yw'r unig un sy'n gwneud y penderfyniadau hyn, fi yw'r un sy'n penderfynu beth sy'n digwydd a sut mae'n digwydd. Ac mewn cyferbyniad â'r ffordd o weithio ar sgript, weithiau gwerthfawrogir y rhyddid y mae'r nofel yn ei roi imi.

Ond does gen i ddim ffafriaeth am y sgript na'r nofel, neu o leiaf mae'n anodd i mi ddewis un neu'r llall. Gan amlaf y stori rydych chi am ei hadrodd sy'n penderfynu sut mae eisiau cael ei hadrodd, os ar ffurf sgript, nofel, stori a hyd yn oed drama. 

 • AL: Gyda gyrfa hir fel ysgrifennwr sgrin, rydych chi nawr yn gwneud eich ymddangosiad cyntaf mewn llenyddiaeth bur a syml gyda nofel mewn traw du, Insomnio. Pam a beth ydyn ni ynddo?

DMS: Fel ym mhob proffesiwn bron mae un yn ei gynnig heriau newydd ac roedd ysgrifennu'r nofel hon i mi. Ar ôl blynyddoedd yn ysgrifennu sgriptiau ac ar ôl dechrau rhai nofelau, penderfynais y dylwn orffen un, dangos i mi ei fod yn alluog i wneud hynny. Dyna oedd fy ysgogiad cyntaf. Mae gallu ei gyhoeddi eisoes yn llawer uwch na fy nisgwyliadau cyntaf. 

En Insomnio bydd y darllenydd yn dod o hyd i a nofel ddu, dywyll iawn, gyda dau blot, cyfrifwyd un yn y gorffennol a otra yn y presennol. Yn y cyntaf, y prif gymeriad, Thomas Abadyn arolygydd plismon â gofal am ddod o hyd i'r llofrudd o ferched amrywiol. Wrth i'r achos fynd yn ei flaen byddwch yn darganfod hynny ei frawd yn rhywsut cymryd rhan. Bydd ceisio'ch amddiffyn yn colli'ch swydd yn y pen draw. 

Yn y rhan bresennol, mae Tomás yn gweithio nosweithiau fel gwarchod diogelwch o'r fynwent ac yno, wedi ei aflonyddu gan rywun yn cuddio yn y cysgodion, mae'n sylweddoli nad yw'r achos ar gau eto. 

Insomnio yn nofel gydag a plot sy'n bachu mwy a mwy ac nid yw hynny'n rhoi seibiant i'r darllenydd. Mae ganddo awyrgylch da, yn gymeriad blaenllaw o'r rhai sy'n mynd i mewn i'ch enaid ac, mae'n anghywir i mi ei ddweud, ond mae wedi'i ysgrifennu'n dda iawn. Nawr y darllenwyr fydd yn gorfod ei farnu. 

 • AL: Gan fynd yn ôl mewn amser, a ydych chi'n cofio'r llyfr cyntaf i chi ei ddarllen? A'r stori gyntaf i chi ei hysgrifennu? 

DMS: Fy darlleniadau cyntaf, fel rhai llawer o fy nghenhedlaeth i, oedd y llyfrau yng nghasgliad B.Bwa stêm, Y Pump, Jules Verne, Agatha Christie...

O ran y peth cyntaf a ysgrifennais nid oes gennyf gof clir, gwn hynny yn ysgol pan oedd yn rhaid i chi wneud rhywfaint o ysgrifennu arfer sefyll allan. Fesul ychydig, do, dechreuais ysgrifennu stori ac felly roeddwn i'n creu rhyw fath o angen arweiniodd hynny fi i ysgrifennu mwy a mwy. Dywedodd Pessoa mai ysgrifennu iddo oedd ei ffordd o fod ar ei ben ei hun ac rwy’n cytuno’n llwyr â’r datganiad hwnnw. 

 • AL: Y llyfr hwnnw a gyffyrddodd â'ch enaid oedd ...

DMS: Llawer. Ni allwn ddewis un. Mae'r llyfrau hynny yr wyf yn ymwybodol ohonynt o waith yr ysgrifennwr y tu ôl iddynt wedi fy nodi. Gallwn i eich enwi Gwenyn gwenyn, o Cela, Meddal yw'r nosgan Fitzgerald, Y ddinas a'r Cŵn, gan Vargas Llosa, Gwaedd y dylluan, gan Highsmtih, Nefando gan Mónica Ojeda, y rhan fwyaf o nofelau Marías ...

 • AL: A’r hoff awdur cyfeirio neu ysbrydoliaeth hwnnw? Gallwch ddewis mwy nag un ac o bob cyfnod.

DMS: Efallai ei fod Javier Marias yr ysgrifennwr a all ddweud y mwyaf sy'n dylanwadu arnaf. Dechreuais ddarllen iddo yn yr oedran hwnnw pan ddechreuodd fod yn amlwg fy mod eisiau cysegru fy hun i ysgrifennu. Mae ei arddull, ei ffordd o ddweud yn rhywbeth sydd gen i mewn golwg fawr. Ond mae yna lawer o rai eraill: Vargas Llosa, Garcia Marquez, Lobo Antunes, Richard Ford, Patricia Uchelgof, Joyce carol oates, Sofi Oksanen, Martin Gaite, Dostoevsky, Pessoa...

 • AL: Pa gymeriad llenyddol fyddech chi wedi hoffi cwrdd a chreu?

DMS: Nofel yr wyf fel arfer yn ei hailddarllen llawer yw Y Gatsby Fawr ac mae'n un o'r cymeriadau rwy'n eu hoffi fwyaf mewn llenyddiaeth. Mae holl waith Fitzgerald yn llawn cymeriadau gyda llawer o haenau rydych chi'n eu darganfod ym mhob darlleniad newydd. Ac mae Gatsby yn un o fy hoff gymeriadau. 

 • AL: A oes gennych unrhyw arferion neu arferion arbennig o ran ysgrifennu neu ddarllen?

DMS: Nid oes gennyf unrhyw mania nodedig iawn o ran ysgrifennu. Yr hyn y gallaf ei ddweud yw hynny Rwy'n eithaf cydwybodol, rwy'n ysgrifennu ac yn ailysgrifennu llawer nes fy mod yn fodlon â'r canlyniad. Nid wyf yn ysgrifennwr cyflym, rwy'n credu ac yn myfyrio llawer am y camau i'w cymryd mewn nofel ac mewn sgript oherwydd fy mod yn argyhoeddedig bod gwaith da yn talu canlyniadau da.

Ac mae'r proffesiwn ysgrifennu yn dal i fod yn swydd ac, fel y cyfryw, Rwy'n ceisio ysgrifennu bob dyddMae gen i fy amserlen, nid wyf yn un o'r rhai sy'n cael eu cario i ffwrdd gan ysbrydoliaeth, mae'n para rhy ychydig. hefyd Rwy'n hoffi cael sawl prosiect mewn llaw ar yr un prydFelly pan fyddaf yn mynd yn sownd gydag un, gallaf godi un arall a pharhau i symud ymlaen. Dyma'r ffordd orau i oresgyn y rhwystrau, i adael i'r straeon orffwys am ychydig.

Y ar adeg darllen efallai mai'r unig hobi y gallaf ei gael yw hynny dwi angen distawrwydd, dim byd i dynnu fy sylw. 

 • AL: A'ch lle a'ch amser dewisol i'w wneud?

DMS: Rwy'n ysgrifennu fel arfer gartref, ond o bryd i'w gilydd rwy'n hoffi newid mynd i a caffeteria, A llyfrgell. Y newid hwnnw mewn golygfeydd, fel petai, Mae'n fy helpu i awyrio allan a pheidio â chael y teimlad arferol o weithio yn yr un lle bob amser. Mae'n wir bod y pandemig wedi newid yr arfer hwn i mi, ond gobeithiaf ar ryw adeg allu ei ailddechrau. 

 • AL: Mwy o genres llenyddol sy'n apelio atoch chi? 

DMS: Nid yw'r ffaith bod fy nofel gyntaf o genre trosedd neu drosedd yn golygu mai hon yw fy hoff genre, mewn gwirionedd, nid wyf yn ddarllenwr gwych o ffuglen trosedd. A dweud y gwir beth rydw i'n ei hoffi, er ei fod yn ymddangos yn wirdeb, yw'r llyfrau da. A beth yw llyfr da i mi? Yr un y byddwch chi'n gwybod y bydd yn mynd gyda chi ar hyd eich oes pan fyddwch chi'n gorffen ei ddarllen, yr un yr wyf yn sylweddoli bod ysgrifennwr da y tu ôl iddi ac rwy'n gweld y gwaith sydd gan y nofel, sy'n gwneud i mi feddwl, sy'n gadael i mi deimlo. Ac mae llyfr da hefyd yn un sy'n cynhyrchu cenfigen benodol ynof, cenfigen iach, am beidio â gwybod a fyddaf yn gallu ysgrifennu rhywbeth felly un diwrnod. 

 • AL: Eich darlleniad cyfredol? Ac a allwch chi ddweud wrthym beth rydych chi'n ei ysgrifennu?

WMD: Mae'r darlleniadau'n cronni, Rwy'n prynu mwy nag sydd gen i amser i ddarllen. Dwi'n tueddu i fod yn hwyr am newyddion felly ar hyn o bryd dwi'n darllen Ynys Bertha, gan Javier Marías, ac mae gen i lawer o rai eraill ar y bwrdd yn aros am eu tro. 

Ac o ran yr hyn rwy'n ei ysgrifennu, ar hyn o bryd rydw i gweithio ar gyfres na allaf ddweud llawer amdani o hyd ond bydd hynny'n gweld y golau y flwyddyn nesaf a ceisio siapio yr hyn yr hoffwn iddo fod fy ail nofel. Newid cofrestr, nofel fwy agos atoch a phersonol sy'n sôn am gariad, nid nofel gariad, ond nofel am gariad a sut rydyn ni'n ei ganfod neu'n ei fyw ar hyd y blynyddoedd, o lencyndod i'r hyn yr ydym yn ei alw'n ganol oed. 

 • AL: Sut ydych chi'n meddwl yw'r olygfa gyhoeddi i gynifer o awduron ag sydd neu sydd eisiau eu cyhoeddi?

WMD: Cymhleth. Rwy'n credu bod yna fath o brys am fod eisiau cyhoeddi sydd weithiau'n drech rhywbeth pwysicach nag ydyw eisiau ysgrifennu. Mae angen amser o waith ar unrhyw lyfr, boed yn nofel, traethawd, neu unrhyw genre arall, llawer o ysgrifennu ac ailysgrifennu ac mae'n rhoi'r teimlad i mi eu bod yn cael eu cyhoeddi ac, yn anad dim, nofelau nad ydyn nhw'n gweithio'n ddigonol arnyn nhw hunan-gyhoeddedig.

Yr amcan i'r rhai sy'n ysgrifennu yw cyhoeddi, wrth gwrs, ond mae'n rhaid i awdur fod yn feichus iawn gydag ef ei hun, nid dim ond unrhyw beth sy'n ddefnyddiol i'w gyhoeddi ni waeth faint mae rhywun ei eisiau, mae'n rhaid i chi leihau'r ego i'r eithaf wrth ysgrifennu. Pwynt negyddol arall i gymaint ag y mae'n cael ei gyhoeddi ar hyn o bryd yw gweld sut mae nofelau da iawn yn mynd heb i neb sylwi ac mae eraill nad ydyn nhw mor wych yn llwyddiannus. Weithiau mae'r hyrwyddiad ar rwydweithiau cymdeithasol yn gweithio mwy nag ansawdd y nofel ei hun. Gobeithio y bydd hyn yn newid. 

 • AL: A fyddech chi wedi dychmygu sgript ar gyfer yr eiliad hanfodol rydyn ni'n byw ynddi? Allwch chi gadw rhywbeth cadarnhaol neu ddefnyddiol ar gyfer straeon yn y dyfodol?

DMS: Bu straeon erioed o fath apocalyptaidd sydd, gyda hyn o'r covid, yr agosaf yr ydym wedi bod atynt. Mae'n wir bod ei fyw yn y person cyntaf yn wahanol, ond pe bai'n rhaid i mi aros gyda rhywbeth positif, mae gyda y dygnwch meddyliol yr ydym i gyd wedi dysgu ei ddatblygu. Mae'n wir ei bod yn ymddangos ar adegau bod rhywun wedi cyrraedd terfyn arwahanrwydd, diflastod a pheidio â gweld diwedd yr hunllef hon. Ond credaf, yn gyffredinol, pwy arall sydd leiaf wedi gwybod sut i ddelio ag ef yn y ffordd orau bosibl. 


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.