Dagrau Shiva

Cesar Majorcan

Cesar Majorcan

Dagrau Shiva (2002) yw'r wythfed nofel a gyhoeddwyd gan yr awdur Sbaenaidd César Mallorquí. Mae'n stori o suspense a intrigue, lle mae perthnasoedd a dirgelwch o fewn teulu yn dominyddu'r edau naratif. Yn yr un modd, trwy gydol y testun mae pynciau megis cyfeillgarwch, cariadon gwaharddedig a'r dyrchafiad a gynhyrchir trwy ddatguddio cyfrinach yn cael sylw.

Prif gymeriad y plot yw Javier, roedd bachgen ifanc pymtheg oed wedi gwneud cais mawr gyda'i rwymedigaethau ysgol ac yn hoff o ddarlleniadau ffuglen wyddonol. Mae'n gyfrifol am gyfrif yn y person cyntaf - blynyddoedd yn ddiweddarach- y digwyddiadau a ddigwyddodd ers iddo gyrraedd Santander yn haf 1969. Byddai'n dymor haf bythgofiadwy ac yn llawn anturiaethau cyffrous.

Am yr awdur, César Mallorquí

Ganwyd César Mallorquí del Corral yn Barcelona ar 10 Mehefin, 1953, mewn teulu a oedd yn tueddu tuag at lenyddiaeth. Mewn gwirionedd, ei dad oedd yr awdur José Mallorquí (sy'n adnabyddus am fod yn grewr Y coyote). Er gwaethaf cyhoeddi ei straeon cyntaf yn ei arddegau, ni wnaeth yr awdur ifanc o Gatalaneg benderfynu ar yrfa mewn llythyrau.

Newyddiadurwr, cyhoeddwr a sgriptiwr

Astudiodd Mallorquín newyddiaduraeth ym Mhrifysgol Complutense ym Madrid (roedd yn byw gyda'i deulu ym mhrifddinas Sbaen ers pan oedd yn flwydd oed). Yno hefyd Roedd yn gydweithredwr yn natblygiad sgriptiau ar gyfer y rhwydwaith SER pan oedd yn 19 oed. Ar ôl graddio, bu’n gweithio fel newyddiadurwr am bron i ddegawd tan ei wasanaeth milwrol ddiwedd y 70au.

Yn ystod yr 1980au, bu Mallorquí yn gweithio'n bennaf ym myd hysbysebu a chreu sgriptiau teledu. Yn ddiweddarach, Yn gynnar yn y 90au, dechreuodd ystyried o ddifrif y posibilrwydd o gysegru ei hun i ysgrifennu'n broffesiynol. Yna, dan ddylanwad awduron fel Borges, Bester a Bradbury, ymhlith eraill, pwysodd tuag at ffuglen wyddonol a lleiniau ffantasi.

Gyrfa a chydnabyddiaeth lenyddol

Cyn cyhoeddi ei nofel gyntaf, Y wialen haearn (1993), roedd César Mallorquí eisoes wedi derbyn sawl gwobr am ei waith fel ysgrifennwr sgrin. Yn eu plith, Gwobr Aznar 1991 am Y teithiwr coll, yn ogystal â Gwobr Alberto Magno 1992 a 1993 am Y wal iâ y Y dyn cysgu, yn y drefn honno. Ei nofel arobryn gyntaf oedd Y casglwr stampiau (Gwobr UPC 1995).

Mewn gwirionedd, roedd y teitl olaf hwn yn golygu pwynt cymryd drosodd yn ei yrfa ysgrifennu ragorol. Yn gyfan gwbl, mae eisoes wedi cyhoeddi mwy na dau ddwsin o destunau gyda'i lofnod, gan gynnwys dwy flodeugerdd, trioleg ac mae wedi cymryd rhan yn natblygiad pedwar llyfr ar y cyd. Yn 2015, cydnabuwyd holl waith yr awdur Catalaneg gyda'r Gwobr Cervantes Guy.

Gweithiau mwyaf rhagorol

Dagrau Shiva Mae wedi bod yn un o ddatganiadau mwyaf clodwiw César Mallorquí gan feirniaid a darllenwyr. Nid yw'n syndod bod y teitl hwn wedi ennill yr Edebé de Llenyddiaeth Ieuenctid 2002 a Liburu Gaztea 2003. Er, heb amheuaeth, ei lyfr a ddyfarnwyd fwyaf Ynys Bowen (2012), enillydd y gwobrau canlynol:

 • Gwobr Edebé am Lenyddiaeth Ieuenctid 2012.
 • Gwobr Teml Mil o Ddrysau 2012.
 • Rhestr Anrhydeddau o Bwrdd Rhyngwladol Llyfrau i Bobl Ifanc
 • Gwobr Genedlaethol Llenyddiaeth Ieuenctid 2013.

Dadansoddiad o Dagrau Shiva

Dagrau Shiva.

Dagrau Shiva.

Gallwch brynu'r llyfr yma: Ni ddarganfuwyd unrhyw gynhyrchion.

Arddull

Mae'r iaith a ddefnyddir gan y prif adroddwr yn nodweddiadol o fachgen pymtheg oed. Fodd bynnag, oherwydd ei ymroddiad i lyfrau, mae Javier yn gallu cymdeithasu â geirfa oedolyn wedi'i gymysgu â rhai o nodweddion jargon colofaidd. Er nad ydyn nhw'n aml iawn, mae yna rai segmentau lle mae'r awdur yn arddangos iaith ddiwylliedig iawn, gyda deialogau wedi'u ymhelaethu'n ofalus.

Strwythur, amser a gofod

Ar ddechrau'r stori, mae'r prif gymeriad ym Madrid. Ond, oherwydd yr ofn o ddal twbercwlosis gan ei dad, Anfonir Javier i Santander. Yn benodol, i dŷ ei ewythrod —Villa Candelaria, plasty o'r 1969eg ganrif - rhwng Gorffennaf a Medi XNUMX. Mae'r rhan fwyaf o'r digwyddiadau yr adroddir amdanynt yn digwydd yn yr eiddo hwnnw yn y deuddeg pennod sy'n ffurfio'r nofel.

Cymeriadau

Ynghyd â'r Javier uchod, mae datblygiad y stori yn cynnwys Violeta Obregón, merch ddeallus bymtheg oed gydag ymddygiad ychydig yn drahaus a phryfoclyd. Mae'r ddau ohonyn nhw â gofal am ddadorchuddio dirgelwch diflaniad Beatriz Obregón a'r tlysau a elwir yn Dagrau Shiva.

Mae'r Rosa Obregón angerddol yn gymeriad perthnasol arall; yn cael perthynas â Gabriel, cyntaf-anedig y Mendoza. Ond mae'n gariad gwaharddedig oherwydd yr elyniaeth sydd wedi bodoli rhwng y Mendoza a theulu Obregón ers mwy nag wyth degawd. Yn ogystal, mae cymeriadau eraill sydd â phwysau pwysig yn ymddangos yn y gwaith, sef:

 • "Y gwrthryfelwr" Margarita Obregón.
 • Alberto, brawd Javier.
 • Modryb Adela.
 • Yncl Luis.
 • Gabriel Mendoza.
 • Amalia Mrs.

Crynodeb

cychwyn

Yn y tair pennod gyntaf, mae Javier yn sôn pryd cafodd ei anfon i Santander ynghyd â’i frawd hŷn, Alberto (17 oed). Yn y darnau hyn mae'n manylu ar salwch ei dad, y dirwedd a manylion ei drosglwyddiad. Ar ôl cyrraedd Cantabria, cyfarfu â'i ewythrod Adela a Luis â'u priod ferched: Rosa (18), Margarita (17), Violeta (15) ac Azucena (12).

Ar ôl ei osod yn Villa Candelaria, Dechreuodd Javier deimlo presenoldeb rhyfedd (wedi'i drwytho ag arogl dwfn o dwberose) a recordio rhai digwyddiadau chwilfrydig. Roedd yn ymwneud â dihangfeydd nosol ei chefnder Rosa. Yn ogystal ag adeiladu dyfais cynnig gwastadol gan ei ewythr Luis yng ngweithdy islawr y dref.

Dirgelwch y bedd gwag

Yn ystod ymweliad â mawsolewm y teulu, adroddodd Violeta stori Beatriz Obregon i Javier. Wyth deg mlynedd yn ôl Roedd Beatriz i fod i briodi Sebastián Mendoza (a roddodd gadwyn adnabod emrallt ostentatious iddi i ddangos ei gariad). Ond, ychydig cyn y briodas, diflannodd Beatriz a mynnodd teulu Mendoza ddychwelyd y dilledyn gwerthfawr.

Dyfyniad gan César Mallorquí.

Dyfyniad gan César Mallorquí.

Pan na ymddangosodd y cerrig gwerthfawr ychwaith, cyhuddodd y Mendoza Beatriz o ddianc gyda Dagrau Shiva. Yn y cyfamser, parhaodd Rosa â’i rhamant gwaharddedig (gyda Gabriel Mendoza), yn yr un modd ag y tyfodd Violeta a Javier yn agosach oherwydd eu blas cyffredin ar gyfer llenyddiaeth. Tra diswyddodd y ferch y genre ffuglen wyddonol.

Enw lliw

Ar ôl gwneud ymholiadau mewn porthladd Santander, Tybiodd Violeta a Javier fod Beatriz wedi dianc ar long o'r enw Savanna. Yno, yn ôl pob tebyg, cafodd y ddynes ei lladd gan y capten i ddwyn ei gemwaith. Yn y cyfamser, mae Javier yn adrodd sut y bu'n dyst i gymryd y llong ofod Apollo XI a oedd yn rhwym i'r lleuad ar y teledu (yn ddiweddarach adroddir y glaniad a'r dychweliad).

Cariad gwaharddedig

Ymddangosodd enw ar ddrych yr ystafell ymolchi ar ôl i Javier gymryd cawod. Felly, mae'n debyg bod Violeta wedi datrys yr enigma. Yn ddiweddarach, daeth y rhamant rhwng Gabriel a Rosa i’r amlwg, Felly, ail-gadarnhawyd safleoedd gwahardd ac elyniaeth rhwng teuluoedd Mendoza ac Obregon. O ganlyniad, ar gais Rosa, gweithredodd Javier fel postmon ymhlith y cariadon.

Yna, Cyfarfu Javier a Violeta ag Amalia Bareyo, morwyn yr Obregon ar adeg diflaniad Beatriz. Esboniodd y Mrs. sut roedd yr Obregons yn bobl sullen iawn, heblaw am Beatriz, ond gwrthododd ddilyn y sgwrs pan soniodd y bechgyn am Savanna.

Llythyr a apparition goruwchnaturiol

Arweiniodd chwilfrydedd Javier a Violeta atynt i ddarganfod cyfres o lythrennau cudd mewn cefnffordd. Datgelodd y llythyrau’r cariad cilyddol rhwng Beatriz a’r Capten Simón Cienfuegos, a ffodd i America. O ganlyniad, derbyniodd y bechgyn y fersiwn o'r stori garu nes i ysbryd Beatriz ymddangos i Javier.

Cyn pylu am byth, ysgrifennodd y bwgan y gair Amalia yn llwch desg. Yn olaf, cafodd Javier y mwclis a deall cyfranogiad Mrs. Amalia yn diflaniad y tlysau. Fodd bynnag, nid oedd Violeta yn ei gredu ac wedi cynhyrfu ag ef. Yn olaf, rhoddodd y bachgen Dagrau Shiva i'w ewythr Luis, a ddychwelodd y cerrig i'r Mendoza yn ei dro.

Diwedd yr elyniaeth

Gydag anrhydedd Beatriz wedi'i adfer, llwyddodd Gabriel a Rosa i ymrwymo eu hunain. Daeth diwedd tymor yr haf i ben gyda'r teithiau cerdded nodweddiadol i'r traeth a rhywfaint o gamymddwyn gyda'r heddlu a achoswyd gan Margarita "y gwrthryfelwr". Ar ben hynny, darganfu Javier fod Violeta mewn cariad ag ef ac - yn diolch i sgwrs ag Azucena— yn cyfaddef ei deimladau ei hun tuag ati.

Bum mlynedd yn ddiweddarach, priododd Rosa a Gabriel ar ôl cwblhau eu hastudiaethau. Yn y briodas, roedd Rosa yn gwisgo ffrog Beatriz ynghyd â Dagrau Shiva. Yn olaf, yn y llinellau olaf, sonnir bod Margarita wedi astudio ym Mharis, Azucena yn NASA a bod Javier wedi datgan ei gariad at Violeta pan wnaethant ffarwelio yn yr orsaf reilffordd ar ddiwedd haf 1969.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.