Cyfweliad â Javier Armentia, cyfarwyddwr y casgliad Am sgam!: «Mae gan bob un ohonom hygoelus y tu mewn i ni, ac mae yna lawer o faterion nad oeddem hyd yn oed wedi eu codi o'r blaen»

Mae gan siarad â'r astroffisegydd Javier Armentia y da y mae rhywun yn ei wybod ymlaen llaw, cyn gynted ag y bydd yn adnabod ei gydlynydd, y bydd rhesymu a myfyrdodau sy'n eu cefnogi yn mynd gyda'r datganiadau. Efallai mai'r esboniad yw bod un yn methu â chyfarwyddo'r Pamplona Planetarium heb gael y cwestiwn "Pam?" ar flaen y tafod.

Ffotograff o rai o'r llyfrau yn y casgliad

Un o'i fentrau diweddaraf yw mynd wrth y llyw mewn llong y maen nhw hefyd yn ARP-Cymdeithas er Hyrwyddo Meddwl yn Feirniadol a'r cyhoeddwr Laetoli. Mae'n gasgliad o draethodau o'r enw Am sgam!, y mae eu teitlau'n delio â phynciau y mae eu hawduron wedi nodi "triciau sy'n cael eu hailadrodd a'u gwerthu fel rhai gwir."

Pam casgliad yn hoffi Am sgam!?

Gormod o achlysuron rydyn ni'n cael ein hunain yn wynebu rhywbeth sy'n cael ei gynnig i ni, ei hysbysebu neu ei daflu atom ni, sydd, o leiaf, yn rhywbeth rhyfedd os ydyn ni'n meddwl amdano. Os yw’n amlwg iawn, rydym i gyd yn deall mai sgam yw hwn, neu o leiaf eu bod am werthu beic modur i ni. Ond, sut ydych chi'n gwybod a yw rhywbeth yn sgam os yw'n cael ei siarad yn dda fel arfer, yn ymddangos yn y cyfryngau, mae llawer o bobl yn ei brynu neu hyd yn oed yr awdurdodau cymwys yn ei gymeradwyo? Mae'n debyg nad ydym erioed wedi ystyried a yw hynny'n dda ai peidio, ond os gwnawn ni ni fydd yr holl wybodaeth gennym ni chwaith, dim ond oherwydd mewn llawer o achosion does neb yn siarad amdani fel rhywbeth ffug, camarweiniol neu faleisus. Pan ddadansoddir hanes, y damcaniaethau a gyflwynir, y dystiolaeth honedig o effeithiolrwydd neu fodolaeth, pan fydd rhywun yn cymryd y drafferth i chwilio’n ddwfn yr hyn sy’n cael ei werthu i ni, weithiau rydym yn dod o hyd i holl elfennau diffiniol sgam, twyll a grëir yn aml gyda y bwriad o dwyllo, ein pryfocio, tynnu arian, weithiau iechyd a bron bob amser amser.

Ganwyd y vayatimos i ddarparu gwybodaeth yn wyneb sefyllfa mor anghyfartal. Maent yn llyfrau sy'n datgan yr hyn sydd ynddynt, nid ydynt yn esgus nad yw pethau'n hysbys, neu fod popeth yn gymharol, rhywbeth rhy ffasiynol yn yr amseroedd hyn. Maent yn ochri â rheswm, meddwl beirniadol, gwyddoniaeth, hanes, ac yn defnyddio offer gwrthrychol i ddatgymalu honiadau celwyddog a hunan-wasanaethol gwneuthurwyr dirgelwch a gwerthwyr llongau dirgel y paranormal.

Mae'r materion cymaint â gweithgareddau dynol o'n cwmpas, oherwydd mae yna lawer o sgam ym mhopeth bron. Yn y casgliad rydyn ni eisiau ystod eang. O sgamiau mawr, sy'n ymddangos yn ddifrifol neu'n barchus, y rhai mwyaf peryglus, neu hen iawn neu broffidiol iawn, i'r ysgafnaf, y rhai sy'n ymddangos yn wirion heb fwy. Ond dechreuodd y casgliad trwy edrych ar amryw o themâu poblogaidd, sydd bob amser yn ymddangos yn y cyfryngau, y math sydd weithiau'n cynhyrchu dadl benodol ar ôl cinio gyda ffrindiau. Ymhlith partneriaid Cymdeithas ARP er Hyrwyddo Meddwl yn Feirniadol (www.escepticos.es) sef y gymdeithas sydd ynghyd â Laetoli Golygyddol y tu ôl i'r casgliad, gwnaethom ymgynghoriad anffurfiol ar beth oedd y pynciau a welent yn dda i'w trafod. Felly daeth rhai o'r materion cyntaf, weithiau tragwyddol fel sêr-ddewiniaeth neu bwerau'r meddwl, crefydd neu'r ôl-fywyd, weithiau'n llosgi materion fel seicdreiddiad neu'r cynllwyn lleuad, clasuron eraill y mae "gwyddonwyr dirgel" yn byw fel UFOs, yr dalen sanctaidd, anghenfil Loch Ness ... Ac etcetera eang lle rydyn ni am gyflwyno pynciau sy'n cwrdd â'r gofyniad hwnnw: eu bod nhw'n cael eu cyflwyno i ni fel rhai gwir heb dystiolaeth ddigonol, eu bod nhw'n cael eu poblogeiddio'n anfeirniadol neu eu bod nhw'n dod yn ffasiwn dim ond oherwydd yn yr amseroedd hyn mae unrhyw beth egsotig yn dod yn ffasiynol.

Ond mae yna rai sy'n dweud bod y mathau hyn o bethau (ffug-wyddorau) yn tawelu eu meddwl, yn eu helpu neu'n eu gwasanaethu ... Neu na all "gwyddoniaeth esbonio popeth."

Wrth gwrs ni all gwyddoniaeth esbonio popeth. Mewn gwirionedd, dylai rhywun amau ​​pwy sy'n honni ei fod yn gallu egluro popeth, datrys popeth, neu ein cysuro'n llwyr i gyd. Rydym yn byw mewn byd anhygoel ac mae gwyddoniaeth yn weithgaredd sy'n ceisio ei egluro'r gorau y gall, ond yn ôl diffiniad y byd, a gwyddoniaeth, mae'r wybodaeth honno'n anghyflawn, yn anghywir. Ein gwaith ni yw cael sicrwydd gwell, dod i adnabod natur yn well a'i ddeall. Fodd bynnag, mae'r broses hon weithiau'n annealladwy neu'n annifyr i lawer o bobl. Rydyn ni'n meddwl, er enghraifft, am faterion sy'n cael eu hystyried yn ffynhonnell risg: rydyn ni fel arfer yn cefnu ar y cymeriad rhesymegol a phan mae gwyddoniaeth yn dweud wrthym na allwn ni boeni'n rhesymol am hynny, oherwydd nad yw astudiaethau wedi dangos unrhyw beth peryglus, rydyn ni'n edrych ar y gwyddonydd a dywedwch: A allwch ein sicrhau nad yw hyn yn ddrwg? Ac ni all y gwyddonydd ei wneud, oherwydd bydd yn dweud bod tebygolrwydd isel, ar y lefel gyfredol o wybodaeth mai dyna sydd gennym… I'r gwrthwyneb, bydd rhywun sydd â diddordeb mewn gwerthu i'r gwrthwyneb i ni yn ymddangos a fydd yn cadarnhau heb amwysedd hynny mae hyn yn ofnadwy. Neu fod gennych yr ateb eithaf. Mae'n ddealladwy ein bod, yn ansicr mewn byd a allai fod yn elyniaethus, yn cofleidio'r hyn sy'n rhoi diogelwch inni. Mae llawer o ffug-wyddorau neu driciau yn cael eu geni o'r duedd hon.

Fodd bynnag, er ei bod weithiau'n arafach na dim ond haeru neu werthu'r diod wych, mae'r dull gwyddoniaeth yn darparu gwybodaeth weddol sicr, y gellir deillio ohoni yn rhesymol sicr, gwybodaeth sy'n caniatáu cynnydd rhesymol. Nid ydym yn ei sylweddoli, ond mae'r byd hwn wedi trawsnewid y wybodaeth honno yn fwy na'r credoau afresymol a ddaeth yn boblogaidd iawn.

Teitlau'r casgliad Am sgam!: A ydyn nhw'n llyfrau i'r rhai sydd eisoes wedi'u hargyhoeddi, neu i'r rhai sydd ar fin argyhoeddi?

Maent yn lyfrau difyr, addysgiadol gyda gwybodaeth wir. Felly maen nhw ar gyfer unrhyw un sy'n chwilfrydig. O bosib, bydd pwy bynnag sy'n credu yn y stori honno'n dod o hyd i elyniaeth tuag at eu cred, a fy mhrofiad i yw ei bod yn amhosibl argyhoeddi'r rhai sy'n gwybod y gwir yn y pen draw. Fodd bynnag, mae gan bob un ohonom hygoelus y tu mewn i ni, ac mae yna lawer o faterion nad oeddem hyd yn oed wedi'u codi o'r blaen. Mae'r casgliad hwn yn ceisio, yn union, i roi rhesymau pam y gall y person credadwy hwnnw sylweddoli mai sgam yw hwn neu, o leiaf, wastraff amser. Yn enwedig mae nifer ohonyn nhw'n meddwl am gyhoedd ifanc, sydd wedi clywed neu weld yn siarad am y materion hyn fel rheol mewn gofodau ffug-wyddonol sy'n eu hyrwyddo'n anfeirniadol. Gall, a dylai, person ifanc adnabod y byd am ffuglennau go iawn, nid ffugiau hunan-wasanaethol y peddlers dirgel. Yno rydyn ni'n ceisio hefyd, gyda'r casgliad Am sgam!, rhowch resymau lle rhoddir propaganda fel arfer.

Mae pawb sy'n ysgrifennu yn gwneud hynny i gyfathrebu. Ond o ystyried y pynciau sy'n cael sylw yn y casgliad Am sgam!, mae'n ymddangos yn glir bod lledaenu gwybodaeth yn mynd o fod yn rhywbeth pwysig iawn i fod yn flaenoriaeth lwyr. Sut ydych chi wedi mynd i'r afael â'r mater hwn?

Yn hyn rydym wedi dod ar draws byd sy'n fwy stormus na ffug-wyddorau. Mewn egwyddor mae gan Laetoli rwydwaith da o ddosbarthwyr yn Sbaen, ond mae unrhyw gyhoeddwr nad yw'n un o'r rhai mawr yn dod allan heb lawer o bwyntiau, heb lawer o gopïau, heb fawr o hyrwyddiad, ac mae'n anodd cael unrhyw beth arall, oherwydd eu bod yn draethawd llyfrau, ac ar bynciau a ystyrir fel arfer yn ymylol. Er hynny, mae'n gasgliad a anwyd yn yr 10ain ganrif ac mae'r testunau hyn sydd wedi'u hargraffu ar bapur wedi cynhyrchu llawer o sylwadau ar y Rhyngrwyd. Mae gennym achos paradigmatig gyda rhif XNUMX y vayatimos, lle mae Eugenio Fernández Aguilar, gyda llawer o symud i mewn mae'r blogosffer gwyddonol wedi llwyddo i ysgwyd y llyfr yn fwy nag y byddai unrhyw ymgyrch y talwyd amdano gan gyhoeddwr mawr wedi gallu. Weithiau gall rhai bach wneud symudiadau mawr.

Beth bynnag, rydyn ni am i'r casgliad fod yn fwy adnabyddus, ac yn anad dim, fod yn ffynhonnell trafodaethau. Rydym yn paratoi ar gyfer y datganiadau nesaf fynediad cyhoeddus ehangach, gyda mwy o ddadl a mwy o wybodaeth. Rwy'n credu bod y caneuon yn ei haeddu. A'r cyhoedd, yn anad dim.

Cyfarwyddwr casgliad fel Am sgam!Beth ydych chi'n ei wneud yn sylfaenol?

Yn yr achos hwn, fel cyfarwyddwr casgliad, rwy'n datgan fy anwybodaeth eithaf o'r hyn y mae'n RHAID ei wneud. Yn ffodus, mae gan y golygydd lawer o brofiad yn ei waith, ac mae gan y Gymdeithas er Hyrwyddo Meddwl yn Feirniadol hanes o ledaenu rhesymoledd a gwyddoniaeth sy'n ddefnyddiol. Ar y dechrau, daeth rhestr fer o bynciau, yn siarad ag arbenigwyr i ddod o hyd i awduron a fyddai’n cael eu hannog i antur lle byddai’r ffactor economaidd yn mynd ymhell y tu ôl i’r angen i gael llyfrau ar y materion hyn ... Roedd rhai yn ymddangos yn curo ar y drws, fel mae'r cyfrolau cyntaf wedi bod yn dod allan. Rhaid erlid eraill am amser hir. Fy rôl i yw, yn ogystal â chydweithio â'r gwaith golygu, sydd bob amser yn gyffrous, yn enwedig yn y cyfnodau olaf hynny wrth geisio ar y naill law i hela'r gwningen ac ar y llaw arall i ddychmygu'r llyfr ar y silff, gan alw'r darllenydd, a beth fyddwch chi'n ei feddwl wrth ei ddarllen. Mae cyfarwyddwr casgliad yn hwnnw fel arweinydd am y tro cyntaf, ond cerddorfa mor dda fel ei fod yn gwybod sut i swnio'n wych.

Yn ôl pa feini prawf y dewisir yr arbenigwyr sy'n ysgrifennu ar bob pwnc?

Rwyf wedi gwneud sylwadau arno'n gryno o'r blaen: rydym wedi edrych am awduron sydd wedi'u sensiteiddio i syniad cyffredinol y casgliad, i ledaenu meddwl beirniadol yn wyneb cymaint o sgam ag sydd gennym ni, arbenigwyr mewn amryw bynciau a allai hefyd roi barn awdurdodol a pherthnasol, lledaenwyr y materion hyn wrth gyfathrebu â'r cyfryngau, hefyd athrawon sy'n gorfod delio â'r amddiffyniad hwn o'r rhesymegol mewn byd nad yw'n dueddol iawn o feddwl yn annibynnol. Wrth edrych ar y gyflogres, mae gennym ychydig o bopeth, a chredaf y byddwn hefyd, gyda'r cyfrolau nesaf, yn ceisio dod yn agosach at fyd cyfathrebu a newyddiaduraeth.

O ystyried y presennol, mae'n ofynnol i'r cwestiwn: Ydyn ni fodau dynol yn cyrraedd y Lleuad mewn gwirionedd? Pa resymau ydych chi'n meddwl sy'n esbonio pam y daeth damcaniaeth cynllwynio lleuad i'r amlwg?

Dywedodd cydweithiwr wrthyf y diwrnod o'r blaen fod cynllwyn y lleuad fel pe bawn i'n dweud yn sydyn: "Ni ddathlwyd Sanfermines yn 69, mae cynllwyn yn plygu ar ein twyllo." Fe allech chi ddweud wrthyf: ond mae lluniau, teledu, papurau newydd ... Pob celwydd, ystryw, montages gyda lluniau wedi'u tynnu mewn man arall. Yna byddai'n dweud wrthyf: ond mae yna dystion, rwy'n adnabod pobl a oedd bryd hynny ... Maen nhw'n dweud celwydd, maen nhw mewn cynghrair, neu wedi prynu, neu efallai ofn oherwydd bod gan y cynllwyn law hir iawn a byddai eu bywydau mewn perygl . Yna fe allech chi ddweud wrthyf y byddai'n amhosibl cynnal celwydd fel yna cyhyd a gyda chymaint o bobl yn cymryd rhan. A dyna'r union bwynt lle na allwn ei wrthbrofi: mae'n annirnadwy bod bron i filiwn o bobl (y rhai a weithiodd yn uniongyrchol yng nghenadaethau Apollo yn yr Unol Daleithiau a'r rhai a wnaeth yr un peth yn y cenadaethau lleuad Sofietaidd) yn dweud celwydd bryd hynny a parhau i orwedd am ddeugain mlynedd yn ddiweddarach.

Pam y cododd y syniad rhyfedd hwn? Oherwydd ein bod yn byw mewn byd lle mae'r cyfryngau yn ffafrio poblogeiddio syniadau rhyfedd, egsotig neu wallgof. Maen nhw'n newyddion. Roedd yn newyddion bod pwnc, yn y flwyddyn 74, flwyddyn ar ôl yr Apollo diwethaf, wedi dweud bod popeth yn montage. Bryd hynny, roedd hyn yn unol â'r hyn oedd yn digwydd: roedd celwydd mawr Fietnam, celwyddau mawr a llygredd Nixon, y llywodraeth gudd a chefnogaeth i unbenaethau oes Kisinger yn dechrau dangos eu hunain i'r byd. Pam na fydden nhw hefyd wedi dweud celwydd am rywbeth a oedd yn ymddangos mor gymhleth â mynd i'r Lleuad? O'r fan honno, cododd y cyfryngau y newyddion hyn a'u gwneud yn rhai eu hunain, gan ganiatáu inni gyrraedd y sefyllfa bresennol lle mae'n rhaid sôn am y cynllwyn posibl, er mwyn ffug, bob tro y bydd rhywun yn crybwyll y daith i'r Lleuad. niwtraliaeth neu ddidueddrwydd y wybodaeth.

Dywedwch wrthym am Laetoli Golygyddol. Sut mae'r profiad o weithio gyda nhw wedi bod?

Rhyfeddod. Ffrwyth cariad rhywun at lyfrau yw Laetoli. Daw’r golygydd, Serafín Senosiáin o fyd llenyddiaeth: bardd, nofelydd, golygydd… A dywedodd fod Laetoli wedi ei eni oherwydd darganfuwyd bod yna lawer o lyfrau yr oedd am eu darllen ond nad oedd neb wedi golygu o gwmpas yma, na ysgrifennodd neb na nid oeddent yn adnabod ei gilydd. Defnyddiodd yr olion traed mwdlyd o sawl miliwn o flynyddoedd yn ôl yn Affrica fel eicon ar gyfer tŷ cyhoeddi sydd am adael marciau ar gyfer y dyfodol. Pe bai rhywun yn credu mewn nonsens, byddai'n werthfawr dweud bod Laetoli wedi'i ragflaenu i gynnal pob un ohonom. Ond gadewch inni fod o ddifrif: roedd ymrwymiad i feddwl rhesymegol, beirniadol, casgliadau o draethodau pwerus a phryfoclyd, lledaenu gwyddonol agored a deniadol yn fwy na digon o warantau i feddwl mai'r golygyddol hwn oedd y lle i sefydlu ymrwymiad cyntaf Sbaen i feddwl yn feirniadol. Am nifer o flynyddoedd, fwy na chwarter canrif, roeddem ni amheuwyr Sbaenaidd wedi meddwl y dylid gwneud rhywbeth fel hyn. Ond rhwng y syniad (yr argyhoeddiad) a'r weithred mae yna ddarn nad oedd wedi'i achub nes siarad â Laetoli. Mewn gwirionedd, yn rhannol, Laetoli oedd yn chwilio am rywbeth felly, a Chymdeithas Meddwl Beirniadol ARP oedd yr unig gymdeithas resymegol a allai ymgymryd â gwaith o'r math hwn, oherwydd roeddem wedi ei ddychmygu am amser hir ac roeddem yn gwybod y bobl iawn amdani. croesi.

Diolch yn fawr iawn am yr atebion, Javier.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*

  1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
  2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
  3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
  4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
  5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
  6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.