Diwrnod y Llyfrgell. Cyfweliad â chyfarwyddwr Mario Vargas Llosa

Ffotograff o (c) Sebas Candelas.

Heddiw, Hydref 24, mae'r Diwrnod y Llyfrgell. Felly rydw i'n mynd i Mario Vargas Llosa, llyfrgell ddinesig fy nhref, La Solana ( Ciudad Real), cyfeiriad diwylliannol par rhagoriaeth er 1955. O'i flaen mae ei gyfarwyddwr Ramona Serrano Posadas, yr wyf yn ddiolchgar iawn am yr amser a dreuliwyd yn ymateb i'r rhain cwestiynau sy'n dod â ni'n agosach at fyd llyfrgell leol.

Su hanes ac esblygiad, ei weithrediad o ddydd i ddydd a'i weithgareddau neu anecdotau. Mae Ramona Serrano hefyd yn siarad am ei phrofiad fel llyfrgellydd, eich awgrymiadau i'r rhai sydd am fod ac sy'n gorffen gyda'i cariad at lyfrau.

 1. A allwch chi ddweud ychydig wrthym pryd y dechreuodd y llyfrgell ddinesig weithredu o'i dechreuad nes cymryd enw Mario Vargas Llosa?

En 1955 Agorodd La Solana ddrysau ei llyfrgell gyntaf, wedi'i leoli ar lawr cyntaf y Neuadd y Dref. Roedd yn ystafell fach ond gyda nenfwd coffi pren hardd yn arddull Mudejar sy'n dal i gael ei gadw heddiw ac sy'n cael ei ddefnyddio fel Ystafell Gyfarfod. Ymlaen 1975 yn symud i'r Tŷ Diwylliant, hen Dŷ'r Dref a oedd wedi gwasanaethu tan hynny fel canolfan ysgol. Mae'n adeilad mawr gyda sawl llawr ac roedd y Llyfrgell yn meddiannu'r llawr gwaelod, gydag ystafell fyw fawr iawn ac ystafell storio fawr.

Ddeng mlynedd yn ddiweddarach Roedd yna diwygio mawr Yn yr adeilad a'r Llyfrgell ehangodd ei ofodau a'r Neuadd Arddangos a oedd wedi cael ei thrawsnewid yn ystafell i'r wasg ac ystafell ymgynghori ac astudio i oedolion.

Gyda mileniwm newydd daeth y chwyldro cyfrifiadurol i'r llyfrgell. Trwy'r rhaglen Liber-Marc cyfrifiadurwyd rhan fawr o'r casgliad llyfryddol. Yn ogystal, nid yn unig y mae llyfrau ar eu silffoedd bellach, ond y cerddoriaethAr sinema eisoes rhyngrwyd. Felly mae'n dod yn ganolfan wybodaeth bwysig.

Ac yn y Nadolig 2009, fel Rhodd Brenhinoedd, mae'r llyfrgell wedi'i haileni mewn man newydd ac yn cael ei bedyddio fel Llyfrgell Gyhoeddus Mario Vargas Llosa. Nawr mae'r adeilad aruthrol hwnnw gyda thri llawr wedi'i ddiffinio'n dda iawn: plant ac ieuenctid, oedolion a chanolfan rhyngrwyd neu lyfrgell gyfryngau. Ond yr un yw'r awydd: i fod yn a llyfrgell yn fyw ac yn llawn dyfodol.

 1. Sut mae'r dydd i ddydd yn y llyfrgell?

Gallaf yn bersonol ddweud wrthych beth ydyw boddhaol iawn, mae pob diwrnod yn wahanol i'r un o'r blaen. Fel pennaeth y ganolfan mae gen i llawer o waith, (caffaeliadau, catalogio, adolygu cronfeydd, cyfrifyddu, rhaglennu gweithgareddau, clybiau darllen, ymweliadau ag ysgolion, gwasanaeth cwsmeriaid ...).

Llawer o ddyddiau rydych chi'n mynd adref ac ni allwch ddatgysylltu, mae'ch meddwl yn canolbwyntio ar yr hyn sydd gennych ar ôl ac mae hyd yn oed yn anodd ichi gysgu. Fel mewn unrhyw swydd mae dyddiau da a dyddiau gwael, ond yn gyffredinol os ydych chi'n hoffi'r swydd, fel sy'n fy achos i, mae'r mae'r llinell waelod bob amser yn gadarnhaol ac eisiau gwella.

 1. Beth ydych chi'n meddwl yw'r esblygiad pwysicaf o ran technoleg a pherfformiad yn y blynyddoedd hyn?

Yn dechnolegol rydym wedi esblygu llawer. Pan ddechreuais weithio, gwnaed cofnodion y llyfrau gyda theipiadur a'r benthyciadau yr oeddent llawlyfrau. Yna daeth y teipiadur trydan ac ychydig yn ddiweddarach y cyfrifiadur cyntaf a'r rhaglen lyfrgell gyntaf (¡¡).

Yr oedd enfawr, weithiau hyd yn oed yn gyffrous, gwaith trosglwyddo'r holl ddata o gofnodion llaw i raglen gyfrifiadurol (un wrth un). A phan oeddem eisoes wedi ei oresgyn, daeth rheoliad newydd i uno'r holl lyfrgelloedd mewn rhwydwaith, a oedd yn golygu gwrthdroi data, rhaglen gyfrifiadurol newydd ...

Rydym wedi dod yn bell yn ystod y blynyddoedd diwethaf: gallwch chi wisgo'r cerdyn defnyddiwr ar ffôn symudol a'i ddefnyddio mewn unrhyw lyfrgell yn Castilla La-Mancha. Gallwch chi adnewyddu neu gadw llyfrau gartref. Gallwch gyrchu'r darllen llyfrau ar-lein Gyda'r rhaglen E-lyfr. Gallwch hefyd gymryd rhan mewn a clwb llyfrau ar-lein… Mae'n wirioneddol drawiadol.

 1. A yw defnyddiwr y llyfrgell wedi newid? Neu a yw nifer cyfartalog y plant, ieuenctid ac oedolion sy'n ymweld ag ef yn debyg? A yw La Solana yn dref ddarllen?

Wedi amrywio oherwydd bod pobl yn newid, yn dibynnu ar amser a sefyllfa bersonol pob un. Tan yn ddiweddar cawsom nifer fawr o mewnfudwyr. Nawr mae hynny wedi newid yn sylweddol, heblaw am y rhai sydd wedi cofrestru yma gyda golwg ar y dyfodol. Mae'r pobl ifanc sydd wedi gadael Maen nhw'n mynd i'r brifysgol ac yn ymweld â ni ar wyliau yn unig, tra bod rhai newydd yn ymuno â ni nad oedden nhw'n adnabod y llyfrgell.

Mae llawer o blant yn dechrau gwybod a mwynhau'r newyddion a'r gweithgareddau beth rydyn ni'n ei gynnig. Y rhai sy'n dioddef yr amrywiad lleiaf yw oedolion. Maen nhw'n cael eu cynnal, maen nhw'n fwy cyson, ac mae llif parhaus o'r rhai sy'n mynd a'r rhai sy'n dod.

Ydyn ni'n bobl sy'n darllen? Yn onest, ac o edrych ar yr ystadegau, credaf nad ydym yn ddrwg. Mae'r llyfrgell yn eithaf bywiog, a siawns nad oes yna lawer o ddarllenwyr nad ydyn nhw'n ymweld â ni ond sy'n tynnu ar eu darlleniadau yn annibynnol (llyfrgelloedd ysgolion, llyfrau electronig ...). Yr hyn sy'n wirioneddol bwysig i mi yw eich bod chi'n dal i ddarllen, Yr hen a'r ifanc, peidiwch â rhoi'r ffidil yn y to, peidiwch â'i adael, mae'n un o arferion gorau'r bywyd hwn a bydd yn dod â llawer o fuddion i chi yn y presennol ac yn y dyfodol.

 1. Pa fath o weithgareddau mae'r llyfrgell yn eu cynnal?

Rydym yn gwneud llawer, er yn llai nag yr hoffwn, ond mae'n rhaid i ni gadw at gyllideb, a'r arian ... yw'r hyn sydd gennych chi. Er sawl gwaith mae'n ymwneud â defnyddio'ch dychymyg a gwneud y gorau o'ch adnoddau sydd gennym ar flaenau ein bysedd. Yn yr ystyr hwn rydym yn gwneud a ymgyrchu yn yr haf, ynghyd â saith llyfrgell arall, sy'n wych ar gyfer ennyn diddordeb plant a rhieni wrth ddarllen yn iawn pan fyddant ar wyliau.

En cwympo rydym yn cynnal rhaglen o darllen animeiddiad mewn cydweithrediad ag ysgolion (ysgrifenwyr, darlunwyr, storïwyr ...). Mae yna hefyd y Dyddiau Llyfr ym mis Ebrill a Cystadlaethau Nadolig. A thrwy gydol y cwrs mae gennym y amser stori, Y ymweliadau ysgol, cyflwyniadau llyfr...

Ac wrth gwrs ein clybiau darllen, un o oedolion ac un arall i anabl gyda'u gweithgareddau priodol. Rydym hefyd yn cydweithio â AMPAS o ysgolion a sefydliadau, y Canolfan y Merched, Y Prifysgol Boblogaidd a chymdeithasau lleol eraill.

 1. Beth ydych chi'n ei hoffi fwyaf am eich swydd? A'r lleiaf?

Yn ymarferol Rwy'n credu fy mod i'n hoffi popethO'r gwaith mewnol, a all fod yn ddiflas ac yn ddiflas, ond mae'n rhaid i mi gyfaddef bod catalogio gwahanol ddefnyddiau (nid yn unig mae gennym lyfrau, mae gennym ni gerddoriaeth, CDs, fideos hefyd ...) rwy'n ei hoffi'n fawr ac yn hynny synnwyr Rwy'n eithaf perffeithydd. M.ac mae camgymeriadau yn trafferthu.

Mae cyswllt â'r cyhoedd yn galonogol iawn. Weithiau byddwch chi'n dod yn seicolegydd i'r defnyddwyr sy'n ymweld â ni, a phan fydd y llyfr rydych chi wedi'i argymell wedi'i hoffi ac maen nhw'n gofyn am un arall, dyma'r wobr orau. Y peth gwaethaf yw gweithredu fel y prif berson â gofal a gweithredu felly mewn rhai sefyllfaoedd annymunol nad yw, yn ffodus, yn llawer.

Yr hyn sy'n fy mrifo fwyaf yw'r diffyg diddordeb, anwybodaeth ein gwaith, yr ychydig gydnabyddiaeth ... er fy mod i eisoes wedi fy "gwella" ar ôl cymaint o flynyddoedd. Fy meirniadaeth fwyaf yw fy hun a'r hyn sy'n wirioneddol bwysig yw fy nghydwybod fy hun ac rydw i heriol iawn gyda mi fy hun.

 1. A allwch chi ddweud wrthym hoff hoff hanesyn, er y bu llawer?

Yr un olaf, ddim yn bell yn ôl, ym Madrid, ar y metro. Fe wnaethant fy ffonio wrth fy enw a theithiodd llawer o bobl. Rwy'n synnu gan faint o bobl sy'n fy adnabod (¡¡). Rwy'n credu ei bod yn wych peidio â cholli anhysbysrwydd am y gwaith a'r gwaith rydych chi'n ei wneud. Mae'n werth parhau i weithio.

 1. A blaen i'r rhai sydd eisiau bod yn llyfrgellwyr ac sy'n paratoi?

Byddwn yn dweud wrthynt, os gwnânt gais am y swydd hon, eu bod yn ei wybod o'r blaen ac yn wybodus. Mae'n rhaid i chi gael awydd i weithio, diddordeb ar gyfer diwylliant yn gyffredinol ac ar gyfer darllen yn benodol, sgiliau cyfathrebu, trosglwyddo'r awydd i ddarllen, annog darllen ar bob lefel, bod yn greadigol, cael dychymyg… Ni allwch fod yn berson goddefol, heb syniadau. Rhaid i'r llyfrgell fod yn rhan ohonoch chi, ac os na fyddwch yn ei actifadu, nid ydych yn ei egnïo, mae'n marw. Heddiw mae gennym lawer o gystadleuwyr ac nid yw'n ymwneud ag ymladd â nhw, ond byw gyda nhw.

 1. Allwch chi ddychmygu bywyd heb lyfrau?

NOOOOOO !! Maent yn rhan ohonom mewn ffordd gynhenid. Hyd yn oed yn y dyfodol agos, pan fydd roboteg yn ein dominyddu, nid wyf yn siŵr y byddant yn parhau i fodoli. Fe allwn i roi'r gorau i lawer o bethau (teledu, llechen ...), ond nid llyfrau. I mi, mae cael fy amgylchynu gan lyfrau, byw gyda llyfrau a gyda darllenwyr yn un o'r pethau gorau y mae bywyd wedi'i roi i mi. Pe bai hi'n cael ei geni eto, byddai'n llyfrgellydd eto.

Hoffwn ddiweddu gyda dyfynbris gan Jorge Luis Borges: «O'r amrywiol offerynnau a ddyfeisiwyd gan ddyn, y mwyaf rhyfeddol yw'r llyfr; estyniadau o'ch corff yw pob un arall. Dim ond y llyfr sy'n estyniad o ddychymyg a chof. A byddwn yn ychwanegu ei fod oherwydd mae wedi'i wneud gyda'r galon.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.