Beth fyddech chi'n ei wneud pe bai gennych ddau fis i fyw? Cyfweliad â Santiago Díaz, awdur Talión

Santiago Díaz: Ysgrifennwr sgrin Yo Soy Bea neu The Secret of Puente Viejo ac awdur Talión.

Santiago Díaz: Ysgrifennwr sgrin Yo Soy Bea neu The Secret of Puente Viejo ac awdur Talión.

Rydym yn falch o gael heddiw ar ein blog gyda Cortau Santiago Diaz (Madrid, 1971), awdur dros 500 o sgriptiau teledu. Santiago yw'r awdur y nofel du sy'n darllen darllenwyr: Talion, cyhoeddwyd gan Planeta.

Talion mae'n nofel sy'n torri'r cynlluniau genre. Yn serennu Martha Aguilera, menyw oer, unig, gyda pherthynas sydd newydd ddod i ben, nad oes ganddi deulu, na chysylltiadau emosiynol. Newyddiadurwr yw Marta ac, wrth ymchwilio i rwydwaith masnachu arfau ar gyfer ei phapur newydd, mae'n derbyn newyddion a fydd yn newid ei thynged: mae tiwmor yn bygwth ei hiechyd ac prin fod ganddo ddau fis i fyw. Y peth syfrdanol am y sefyllfa yw bod Marta Aguilera Mae'n penderfynu defnyddio'r ddau fis hynny i wneud cyfiawnder, gan gymhwyso cyfraith Talión.

Llenyddiaeth Gyfredol: Nofel, Talion, a dau gwestiwn i'r darllenydd: Beth fyddech chi'n ei wneud pe bai gennych ddau fis i fyw? Ac a yw'n gyfreithiol cymhwyso'r gyfraith dial i droseddwyr cylchol: pedoffiliaid, terfysgwyr, masnachwyr menywod, grwpiau eithafol treisgar ...?

Pa ymateb ydych chi'n ei ddisgwyl gan eich darllenwyr wrth ddarllen eich nofel? Pa newidiadau ydych chi am eu cynhyrchu ynom ni?

Cortia Santiago Díaz: Fel y dywedasoch, rwyf am i'r darllenydd ofyn y ddau gwestiwn hynny. Mae'n debyg, gan fod gan y mwyafrif ohonom gysylltiadau emosiynol, y byddem yn treulio'r ddau fis gyda'n teuluoedd a'n ffrindiau. Ond beth pe baem yn llwyddo i ddileu'r gydran honno o'r hafaliad a'n bod ar ein pennau ein hunain yn y byd mewn gwirionedd? A fyddem ni wir yn mynd i orwedd ar y traeth neu geisio gwneud ein marc? Nid wyf yn gwybod a yw'r hyn y mae Marta Aguilera yn ei wneud yn ddelfrydol, ond ei dewis hi yw hi. Ac o ran yr ail gwestiwn, rydyn ni i gyd yn ateb i ddechrau nad oes cyfiawnhad i gymhwyso deddf dial, ond wrth i'r darlleniad fynd yn ei flaen ac wrth i ni gwrdd â dioddefwyr a dihirod, mae'r diogelwch cychwynnol hwnnw'n twyllo ac efallai y cawn ein hunain yn dymuno bod Marta yn dinistrio'r dynion drwg heb dosturi. Yn y pen draw, ar wahân i gael amser da yn darllen stori gyffrous, rwyf am roi saib i ddarllenwyr.

AL: Gyda phwnc mor ddwfn a dau gwestiwn mor uniongyrchol a chymhleth, a ydych chi wedi derbyn llawer o atebion? A oes darllenwyr sydd wedi rhannu gyda chi yr hyn y byddent yn ei wneud?

CDC: Mae llawer o ddarllenwyr Talión yn sicrhau, yn yr un sefyllfa â'r prif gymeriad, y byddent hefyd yn cymryd ychydig o scoundrels o'u blaenau. Yn onest, credaf ein bod yn dweud hynny oherwydd y dicter sydd weithiau'n ein cynhyrchu i weld nad yw rhai troseddwyr sy'n gyfrifol am droseddau ysgytwol yn talu fel yr hoffem. Ond o ran hynny, rydyn ni'n wâr ac rydyn ni i gyd yn ymddiried mewn cyfiawnder, er ein bod ni'n anghytuno weithiau ac yn mynd allan i'r strydoedd i brotestio, rhywbeth sy'n ymddangos yn angenrheidiol iawn i mi. Pe byddem yn cymhwyso deddf dial eto, byddai ein gwareiddiad yn mynd yn ôl sawl canrif.

AL: Y tu ôl i awydd Marta Aguilera am ddial mae yna lawer o rwystredigaethau ac emosiynau clwyfedig: o ddadrithiad cymdeithas yn wyneb gweithredoedd creulon o drais sy'n mynd yn ddigerydd i'r unigrwydd y mae hi'n byw ynddo wedi'i ysgogi gan anallu cronig i deimlo empathi. «Y gwir yw nad wyf yn cofio erioed teimlo'n euog am unrhyw beth.»Yn cadarnhau'r prif gymeriad ar un adeg yn y nofel.

Beth sy'n pwyso fwyaf ym mhenderfyniad Marta? Beth sy'n gorfod digwydd i berson fel ei fod, gan wybod ei fod yn mynd i fynd yn ddigerydd, yn penderfynu cymhwyso cyfraith Talión a gwneud cyfiawnder lle mae'n ystyried nad oes un?

CDC: Yr hyn sy'n gwthio Marta i wneud yr hyn y mae'n ei wneud, ar wahân i'r diffyg empathi cychwynnol hwnnw rydych chi'n sôn amdano, yw cael dim dyfodol a pheidio â dioddef canlyniadau i'w gweithredoedd, nac iddi hi ei hun nac i'r rhai o'i chwmpas. Trwy gydol y stori mae hi'n cwrdd â chymeriadau sydd angen rhywun i wneud cyfiawnder ar eu rhan ac mae rhywbeth y tu mewn iddi yn dechrau newid. Yn sydyn, ac efallai oherwydd y tiwmor hwnnw, mae'n dechrau teimlo pethau i'r rhai o'i chwmpas, mae'n profi teimlad nad oedd hi'n ei adnabod o'r blaen ac mae casineb at y rhai sydd wedi dinistrio ei bywyd yn ymddangos. Felly, fel y dywed hi ei hun, mae'n penderfynu gadael y byd hwn yn glanhau rhywfaint o faw ...

AL: Mae gan y nofel ochr A, Marta Aguilera, sy'n benderfynol o roi wythnosau olaf ei bywyd i ffwrdd i wneud cyfiawnder cymdeithasol a B, Daniela Gutiérrez, arolygydd yr Heddlu sy'n gyfrifol am ei chadw er gwaethaf cael ei chyhuddo ei hun o ddicter ac awydd dial , ar ôl i'w gŵr ac un o'i phlant gael eu lladd mewn ymosodiad terfysgol. Ai'r trydydd cwestiwn i'r darllenydd beth fyddent wedi'i wneud pe byddent yn esgidiau Daniela?

Talión: Beth fyddech chi'n ei wneud pe bai gennych ddau fis i fyw?

Talión: Beth fyddech chi'n ei wneud pe bai gennych ddau fis i fyw?

CDC: Hyd at y foment yr ydym yn gwybod stori bersonol yr Arolygydd Gutiérrez - ac er ein bod wedi dioddef gan ddioddefwyr fel Nicoleta, Eric neu Jesús Gala "Pichichi" - roeddem wedi llwyddo i gadw ein hunain yn ddiogel yn emosiynol, ond pan aethom gyda Daniela fel menyw, fe wnaethon ni ddioddef drwg troseddwyr gyda hi a dechreuon ni roi ein hunain yn ei lle. Beth fyddem yn ei wneud pe bai trasiedi yn taro arnom yn uniongyrchol? Mae'r Arolygydd Gutiérrez, oherwydd ei phroffesiwn, yn gwybod bod yn rhaid iddi aros o fewn y gyfraith, ond mae'r angen am ddial weithiau'n rhy bwerus ac mae'n anodd iddi gynnwys ei hun. Mae hynny'n dod â hi'n agosach na'r llofrudd y mae'n rhaid iddi ei ddilyn ac mae'n amau ​​...

AL: Senarios amrywiol iawn yn eich nofel. Madrid y nos, lle mae arian yn llifo rhwng cyffuriau a phuteindra moethus, a Madrid trallod, y cymdogaethau lle mae cyffuriau'n cael eu masnachu a phlant yn byw wrth gefn. Hyd yn oed rhan yng Ngwlad y Basg, yn Guipúzcoa. Beth sydd gan ogledd Sbaen yn y nofel drosedd, hyd yn oed am ychydig, rydych chi am ddod yn agosach ati?

CDC: I mi yn bersonol, naill ai i anfon fy nghymeriadau neu i symud fy hun, rwyf wrth fy modd â gogledd Sbaen ... er mai'r gwir yw cymaint â'r de. Rhyfeddod ein gwlad yw bod gennym bopeth yr ydym ei eisiau o fewn tafliad carreg. Yn y gogledd rwy'n mwynhau'r hinsawdd, y bwyd a'r tirweddau, ac yn y de rwy'n mwynhau'r traeth a'r golau. Downtown yw lle rwy'n byw a lle mae'r rhan fwyaf o Talión yn digwydd, ond fe symudon ni i Wlad y Basg i drafod mater ETA. Mae'n rhan o'n hanes diweddar ac, er gwaethaf y difaru, rydym yn wlad ddatblygedig a chredaf nad oes raid i ni sensro ein hunain. Mae gweddill yr amgylcheddau rydw i'n eu portreadu, rhai ohonyn nhw mor amrwd â La Cañada Real, yn bodoli mewn gwirionedd. Darllen yw'r unig ffordd i fynd i mewn i'r lleoedd hynny a theimlo'n ddiogel.

AL: A welwn ni byth yr Arolygydd Daniela Gutiérrez yn eich nofelau?

CDC:  Er nad yw’n siŵr o hyd, byddwn yn dweud ie, a oes ail ran o Talión neu mewn achos newydd nad oes a wnelo â’r stori hon. Rwy'n credu fy mod i wedi llwyddo i greu cymeriad pwerus iawn yr hoffai llawer o ddarllenwyr ei weld eto mewn lleoliad trosedd.

AL: Eiliadau o newid i ferched: mae ffeministiaeth wedi dod yn ffenomen enfawr, mae'n fater i'r mwyafrif ac nid dim ond i ychydig o grwpiau bach o ferched sydd wedi'u gwarthnodi ar ei gyfer. Dau brif gymeriad benywaidd ar gyfer eich nofel gyntaf, y llofrudd a'r heddlu. Beth yw eich neges i gymdeithas am rôl menywod a'r rôl rydyn ni'n ei chwarae ar yr adeg hon?

CDC: Credaf ein bod yn agosáu at y foment pan nad yw’n denu ein sylw mai menywod yw llywydd gwlad, cyfarwyddwr llofrudd rhyngwladol neu hyd yn oed llofrudd cyfresol. Pan fyddwn yn rhoi’r gorau i siarad amdano, bydd pan fyddwn wedi cyflawni cydraddoldeb mewn gwirionedd sy’n dal i wrthsefyll mewn rhai agweddau. Yn ffodus, mae machismo yn cael ei ddileu fesul tipyn nes i'r diwrnod ddod pan fydd yn diflannu'n llwyr, ond mae hefyd yn wir bod dynion yn aml yn teimlo dan fygythiad. Rwyf i fy hun wedi amau ​​yn y cyfweliad hwn a ddylid cyfeirio at y rhai sy'n prynu Talión fel darllenwyr neu fel darllenwyr, ac nid yw hynny'n ein helpu i normaleiddio'r sefyllfa chwaith, a chredaf, wedi'r cyfan, mai'r hyn y dylem anelu ato.

AL: Ar ôl ysgrifennu'r sgript ar gyfer cyfresi llwyddiannus iawn a llawer ohonyn nhw'n helaeth iawn mewn penodau fel El Secreto de Puente Viejo, yng nghwmni tîm o sgriptwyr, ydych chi wedi teimlo unigrwydd ysgrifennwr y nofel?

CDC: Oes. Pan fyddwch chi'n ysgrifennu sgript, rydych chi fel arfer yn rhan o dîm ac mae gennych chi gydweithwyr i drafod y plotiau gyda nhw, gan ein bod ni i gyd yn siarad yr un iaith ac rydyn ni'n mynd i'r un cyfeiriad. Yn ystod ysgrifennu Talión, er bod gen i fy mrawd Jorge (hefyd yn awdur ac yn sgriptiwr) a fy mhartner i wneud sylwadau ar fy amheuon, mae'n rhaid i chi wneud y penderfyniadau ar eich pen eich hun. Ar y llaw arall, mae ysgrifennu nofel heb y cyfyngiadau sy'n amgylchynu cyfres deledu neu ffilm (cyllideb, actorion, setiau ...) wedi fy swyno. Rwyf wedi mwynhau rhyddid nad oeddwn wedi ei adnabod hyd yn hyn.

AL: Sut mae Santiago Díaz fel darllenydd? Beth yw'r llyfr hwnnw rydych chi'n ei gofio gydag anwyldeb arbennig, ei fod yn eich cysuro i'w weld ar eich silff a'ch bod chi'n ei ailddarllen o bryd i'w gilydd? Unrhyw awdur rydych chi'n angerddol amdano, y math rydych chi'n ei brynu yr unig rai sy'n cael eu cyhoeddi?

CDC: Rwy’n hoffi darllen popeth o nofelau hanesyddol (rwy’n datgan fy mod yn angerddol am Santiago Posteguillo a’i driolegau am ymerawdwyr Rhufeinig) i wefrwyr Manel Loureiro, barddoniaeth Marwan (nad oeddwn yn ei hadnabod tan yn ddiweddar, ond rwy’n cyfaddef fy mod wedi darganfod arbennig ynddo. sensitifrwydd), braw Stephen King ac, wrth gwrs, y nofel drosedd. Yn y maes hwn rwy'n hoffi llawer o awduron, o'r clasuron fel Agatha Christie, Arthur Conan Doyle, Patricia Highsmith, James Ellroy neu Truman Capote i Don Winslow, Dennis Lehane ... O ran awduron Sbaen, mae'n orfodol sôn am Manuel Vázquez Montalbán, Lorenzo Silva, Dolores Redondo, Alicia Giménez Bartlett, Juan Madrid, Eva García Sáenz de Urturi ...

Y llyfr rydw i'n ei ailddarllen o bryd i'w gilydd yw "The Elephant Numbers" gan fy mrawd Jorge Díaz, un o'r nofelau gorau i mi ddod ar eu traws yn fy mywyd cyfan, rydw i'n ei olygu mewn gwirionedd.

A fy hoff awdur ... Cyn mai Paul Auster ydoedd, ond nawr rydyn ni'n ddig.

AL: Llyfr neu bapur digidol?

CDC: Papur, ond rwy'n cydnabod bod digidol weithiau'n llawer mwy cyfforddus, oherwydd mewn ychydig funudau mae popeth rydych chi ei eisiau ar gael ichi.

AL: Môr-ladrad llenyddol: Llwyfan i awduron newydd wneud eu hunain yn ddifrod hysbys neu anadferadwy i gynhyrchu llenyddol?

CDC: Difrod anadferadwy i gynhyrchu llenyddol ac, yn anad dim, i awduron. Rwy'n deall bod pobl eisiau arbed ychydig ewros, ond rydyn ni'n byw mewn cymdeithas ac mae'n rhaid i chi fod yn wâr a meddwl am yr ymdrech mae'n ei gymryd i ysgrifennu nofel fel ei bod yn ddiweddarach, wrth glicio botwm, yn cael ei hacio ac mae'r holl waith yn gweithio yn adfail. Rhaid mynd ar drywydd môr-ladrad cyfres, ffilmiau, cerddoriaeth neu lyfrau mor hallt â phosibl. Fe’m gwnaeth yn ddoniol iawn siarad un diwrnod â gyrrwr tacsi a gwynodd am yrwyr preifat a gododd deithwyr, gan eu galw’n fôr-ladron am nad oeddent yn talu trethi, ond yn ddiweddarach cyfaddefodd heb gywilydd ei fod yn môr-ladron cyfresi teledu.

 AL: Mae ffenomen y cyfryngau cymdeithasol yn creu dau fath o awdur, y rhai sy'n eu gwrthod a'r rhai sy'n eu haddoli. Beth yw'r agwedd bwysicaf arnoch chi, sef cyfathrebwr torfol neu agwedd ysgrifennwr unig sy'n well gan ei waith siarad drosto?

CDC: Rwy'n eu casáu ac rydw i hefyd yn gwastraffu llawer o amser gyda nhw. Dim ond un cyfrif Facebook sydd gen i prin y byddaf yn ei ddefnyddio, er fy mod yn dechrau sylweddoli ei bwysigrwydd. Hoffwn pe gallwn eu hanwybyddu, ond mae arnaf ofn y byddaf yn ildio iddynt yn hwyr neu'n hwyrach ... (PS: mewn gwirionedd, rwyf eisoes wedi ildio ac agor cyfrif Twitter: @sdiazcortes)

AL: Beth yw eiliadau arbennig eich gyrfa rydych chi wedi byw a'r rhai rydych chi am eu gweld? Y rhai yr hoffech chi ddweud wrth eich wyrion, un diwrnod.

CDC: Un o'r rhai mwyaf arbennig oedd pan dderbyniais yr alwad gyntaf gan Puri Plaza, fy golygydd Planeta, yn dweud wrthyf fod Talión wedi'i ddarllen a'i bod wedi cael ei swyno. Hefyd y diwrnod y derbyniais y copi cyntaf yn fy nhŷ, yr un a welais fy mhartner yn cynhyrfu wrth ddarllen y cydnabyddiaethau ac, wrth gwrs, y cyflwyniad ychydig ddyddiau yn ôl yng Nghanolfan Ddiwylliannol El Corte Inglés, lle cefais fy amgylchynu gan bawb fy ffrindiau.

Beth sydd i ddod, nid wyf yn gwybod o hyd, ond rwy'n gobeithio y bydd pethau'n digwydd i mi o leiaf cystal ...

AL: I gloi, fel bob amser, rydw i'n mynd i ofyn y cwestiwn mwyaf agos atoch chi y gellir ei ofyn i awdur: Pam ydych chi'n ysgrifennu?

CDC: Yn gyntaf oll, oherwydd ni allaf feddwl am ffordd well o ennill bywoliaeth na thrwy adrodd straeon. Nid wyf yn gwybod a yw awdur yn cael ei eni neu ei wneud, yr hyn y gallaf eich sicrhau yw nad wyf yn gwybod sut i wneud unrhyw beth arall ac y byddwn yn anhapus iawn heb hyn. O flaen bysellfwrdd yw sut rydw i wir yn gwybod sut i fynegi fy hun.   

Diolch Santiago Díaz Cortés, dymunwch lawer o lwyddiannau i chi yn eich holl agweddau, nad yw'r streak yn dod i ben ac, ar ôl i chi ein bachu ni â TalionEdrychwn ymlaen at eich nofel nesaf.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*

  1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
  2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
  3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
  4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
  5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
  6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.