Cyfweliad â Maribel Medina, llywydd Women's Time ac awdur y drioleg Gwaed.

medina maribel

Maribel Medina: y nofel drosedd sy'n gwadu drygau mawr cymdeithas.

Mae'n fraint cael heddiw ar ein blog gyda Maribel medina, (Pamplona, ​​1969) crëwr Trioleg newydd serennu du Crwner Laura Terraux a'r Asiant Interpol Thomas Connors. Maribel Medina yw sylfaenydd a llywydd presennol Amser Menywod NGO.

«Roedd Pablo yn welw ac yn sychu ei ddagrau â hances.Roeddwn yn falch o’i weld mor drist, cefais fy synnu gan yr ystum honno o ddynoliaeth. Roeddwn i wedi bod yn anghywir i'w farnu: roedd gan y Ffwl galon. Pe bai'n gallu crio am gi, byddai'n sicr o ein rhyddhau ni un diwrnod. Fe wnes i ddychmygu bod y dagrau hynny i ni, i'r holl ferched yr oedd yn eu cadw'n gaeth. "

(Gwaed yn y glaswellt. Maribel Medina)

Newyddion Llenyddiaeth: Mae docio mewn chwaraeon yn agor y drioleg, yn parhau â llygredd yn y diwydiant fferyllol ac yn profi gyda bodau dynol mewn gwledydd difreintiedig ac yn gorffen gyda masnachu mewn pobl. Tri mater o effaith gymdeithasol fawr sy'n cwestiynu gweithrediad y system gyfredol. Y nofel drosedd fel gwadiad o ddrygau ein cymdeithas?

Maribel Medina: Mae gan y nofel drosedd gefndir gwadu ac, ar y foment honno, dyna oeddwn ei angen. Fy ysgrifen yw fy megaffon i weiddi anghyfiawnder. Gyda mi nid yw'n mynd bod anwybodaeth yn fendith, nid wyf yn hoffi peidio â gwybod ac rwy'n ceisio bod yr un peth yn digwydd i'r darllenydd sy'n fy nilyn.

AL: Tri lleoliad gwahanol: o Alpau'r Swistir yn Sangre de Barro teithion ni i India gyda Gwaed anghyffyrddadwy, yn benodol i ddinas Benares, ac oddi yno i Periw, yn Gwaed rhwng y Glaswellt, rhandaliad olaf y Drioleg. Unrhyw reswm dros leoliadau mor wahanol?

MM: Rwyf am i'r darllenydd deithio gyda mi. Ei fod yn gwybod am lefydd y cwympais mewn cariad â nhw. Yn ogystal â bod yn un prif gymeriad arall y nofel.

AL: Llywydd y NGO Women’s Time sy’n gweithio ar gyfer datblygu menywod yn India, Nepal, y Weriniaeth Ddominicaidd a Sbaen. Mae cysegru i welliant cymdeithasol yn ymddangos yn gyson ym mywyd Maribel. A yw'r profiadau dwys sy'n byw o flaen corff anllywodraethol yn dylanwadu ar y straeon rydych chi'n eu dal yn ddiweddarach yn eich llyfrau?

MM: Yn hollol ie. Rwyf wedi byw yn India ac wedi gweld o lygad y ffynnon yr hyn y mae Big Pharma yn ei wneud i'r tlotaf. Dyma sut mae'n cael ei eni Gwaed anghyffyrddadwy. Roeddwn yn ei chael hi'n hynod ddiddorol cyflwyno'r darllenydd i fyd sydd wedi'i dynnu oddi ar fy mywyd bob dydd. Mae Benares yn ddinas lle mae marwolaeth yn dod yn naturiol. Rydych chi'n gweld yr henoed yn aros am farwolaeth yn y gahts, rydych chi'n gwylio'r mwg o'r amlosgfeydd lluosog sy'n edrych dros y Ganges, mae'r system gastiau sy'n dal i lywodraethu yn eich cythruddo. Meddyliais sut y gallech chi hela llofrudd cyfresol mewn man lle mae'r strydoedd yn ddi-enw, lle mae llawer o bobl yn marw heb record. Mae mwy o realiti na ffuglen. Mae gan gwmnïau fferyllol mawr ffigur yr Eliminator, rhywun sy'n gyfrifol am roi sylw i arferion gwael. Ac mae un o'r prif gymeriadau yn gweithio mewn corff anllywodraethol. Ti'n gweld…

AL: Beth yw prif amcan y drydedd nofel hon?

MM: Soniodd Mabel Lozano am afon ym Mheriw lle buont yn dympio merched marw, fe wnes i ymchwilio yn y wlad honno a dod o hyd i La Rinconada, uffern ar y ddaear. Roedd yn berffaith i mi fel adlewyrchiad o'r hyn y mae fy nghymeriadau yn ei brofi yno. Fe roddodd cyfarwyddwr papur newydd yno, Correo Puno, lawer o gliwiau i mi, yn ogystal â rhywfaint o flogiwr Sbaenaidd a oedd wedi bod, y gweddill yw gwaith yr ysgrifennwr i symud y darllenydd i'r lle hwnnw a'i grebachu a rhewi ei galon. Nid oedd yn anodd i mi.

Mae'r amcan yn glir, gwadu caethwasiaeth y ganrif XXI; masnachu mewn pobl. Mae'n annioddefol nad oes gan wlad fel Sbaen gyfraith sy'n gwahardd puteindra, sy'n gadael mewn limbo cyfreithiol y gellir prynu, gwerthu, rhentu menywod gyda chymeradwyaeth gwleidyddion. Ni allaf fod yn fam benthyg, ni allaf werthu aren, ond gallaf ei rhentu. Mae'n hurt.

gwaed yn y glaswellt

Gwaed ymhlith y glaswellt, rhandaliad olaf y drioleg Gwaed.

AL: Crwner ac asiant Interpol fel prif gymeriadau'r drioleg. Cyrraedd Laura Terraux a Thomas Connors ar ddiwedd y ffordd gyda'r rhandaliad diweddaraf, Gwaed yn y glaswellt?

MM:  I mi roedd yn bwysig nad plismyn oedd y prif gymeriadau, nid wyf ac nid oes gen i unrhyw syniad sut i ymchwilio; Roeddwn i eisiau i'm llyfrau fod mor onest â phosib. Rwy'n hoffi ysgrifennu am yr hyn rwy'n ei wybod.

Mae bod Thomas yn ddyn yn rhoi gêm greulon i mi, gan fod Thomas fy nofel gyntaf: hedonist, womanizer, selfish, sy'n tipio dros fywydau eraill, yn newid o ganlyniad i ffaith sy'n troi'r bywyd ei fod yn berffaith. Fodd bynnag, mae Laura yn fforensig, dewr, ymroddedig godidog, sy'n glir am yr hyn y mae hi ei eisiau ac yn ymladd heb chwarter. Os ychwanegwn at yr atyniad sy'n cael ei eni rhyngddynt, mae'n gwneud penderfyniad cwpl yr un iawn.

Ac ydy, mae'n ddiwedd y ffordd. Ac mae'n well gen i ei adael ar y brig cyn i'r darllenwyr fy nhynnu'n ôl.

AL: Pan fydd pynciau mor boeth â'r rhai yn eich llyfrau yn cael eu tynnu, gall rhai cymeriadau neu swyddi deimlo'n unigryw. Yn anad dim, pan fydd yn cael ei wneud gyda grymusrwydd y data rydych chi'n ei ddarparu yn y nofelau. A fu unrhyw fath o wrthod neu ymateb negyddol ar ran unrhyw sector o gymdeithas Sbaen?

MM: Roedd y cymhlethdodau mwyaf gyda Blood of Mud. Roedd fy ngŵr yn athletwr elitaidd. Un diwrnod dywedodd wrthyf am y pris y mae'n rhaid i chi ei dalu i gyrraedd y podiwm. Chwythodd fi i ffwrdd. Roedd yn ymddangos fel sgam mawr i mi. Maen nhw'n gwerthu'r mudiad Olympaidd i ni fel rhywbeth iach a pherffaith, ond mae'n gelwydd. Y tu ôl mae meddygon yn brysur yn mynd â'r athletwr i'r brig. Gwneir eilunod chwaraeon mewn labordy.

Roedd yn llafurus ac yn llawn anawsterau. I lawer o arweinwyr mae dopio yn rhoi bri ac arian, hynny yw, nid yw'n broblem, pam y byddent yn fy helpu? Yn ffodus, nid oedd rhai yn credu hynny, fel Interpol Lyon ac Enrique Gómez Bastida - cyfarwyddwr Asiantaeth Gwrth Gyffuriau Sbaen ar y pryd-. Dyma'r unig bwnc lle cefais fy bygwth â chwynion, a stopiodd athletwyr o amgylchedd fy ngŵr siarad ag ef.

AL: Dwi byth yn gofyn i awdur ddewis rhwng ei nofelau, ond rydyn ni'n ei hoffi. cwrdd â chi fel darllenydd. Pa y llyfr hwnnw gyda beth ydych chi'n cofio arbennig mêl, beth sy'n eich cysuro chi i'w weld ar eich silff? ¿algaawdur yr ydych yn angerddol amdano, yr ydych chi'n rhedeg i'r siop lyfrau cyn gynted ag y cânt eu cyhoeddi?

MM: Y rhai a ddarllenais yn fy arddegau. Tanlinellodd cerddi’r Arglwydd Byron dros ei ymadrodd “Mae gen i’r byd o fy mlaen” a oedd yn ymddangos yn wych i mi. Yna torrodd Baudelaire a'i gasgliad o gerddi Las flores del mal fy mhen: Daeth yr adnod "Eich atgofion wedi'u fframio gan orwelion" yn bwrpas bywyd: roedd yn rhaid i mi fwyta'r byd mewn brathiadau, heb unrhyw derfyn arall na fy un i.

Ond yr awdur sydd wedi fy marcio fwyaf mewn llenyddiaeth oedd Curzio Malaparte. Roedd ei lyfrau yn leinio stand nos fy nhad. Cymerodd flynyddoedd i mi wirio rhagoriaeth ei adrodd straeon newyddiadurol barddonol. Ysgrifennodd Malaparte am drallod yr Ail Ryfel Byd gyda llais unigryw:

"Rwy'n chwilfrydig i wybod beth fydda i'n dod o hyd iddo, rydw i'n edrych am angenfilod." Roedd ei angenfilod yn rhan o'i daith.

Ar hyn o bryd dim ond dau awdur y mae gennyf eu holl gyhoeddiadau ar eu cyfer: John M. Coetzee a Carlos Zanón.

Rwy'n dal i fod yn siop lyfrau ac yn llygoden fawr llyfrgell, rwyf wrth fy modd yn darllen pob math o nofelau, ond rwyf wedi dod yn feichus iawn.

AL: Beth yw'r eiliadau arbennig o'ch gyrfa broffesiynol? Y rhai y byddwch chi'n dweud wrth eich wyrion.

MM: Y diwrnod yr arwerthodd fy asiantaeth lenyddol lawysgrif Blood of Mud ar-lein. Gwelais y cais a doeddwn i ddim yn ei gredu. Roedd yn gyffrous iawn, nid am yr arian, ond am y cadarnhad bod gen i rywbeth i'w ddweud a'i fod wedi'i wneud yn dda.

AL: Yn yr amseroedd hyn pan mae technoleg yn gyson yn ein bywydau, mae'n anochel gofyn am y rhwydweithiau cymdeithasol, ffenomen sy'n rhannu ysgrifenwyr rhwng y rhai sy'n eu gwrthod fel arf proffesiynol a'r rhai sy'n eu haddoli. Sut ydych chi'n ei fyw? Beth mae rhwydweithiau cymdeithasol yn dod â chi? Ydyn nhw'n gorbwyso'r anghyfleustra?

MM: Maen nhw'n edrych yn dda i mi os ydych chi'n eu rheoli. Hynny yw, os nad ydyn nhw'n rhwymedigaeth. Nid wyf byth yn ysgrifennu cwestiynau personol, nid wyf yn datgelu fy mywyd. Y llyfr yw'r gwrthrych, nid fi.

Maent yn caniatáu agosrwydd i mi gyda'r darllenwyr a fyddai fel arall yn anodd iawn.

AL: Llyfr digidol neu bapur?

MM: Papur

AL: A yw'r môr-ladrad llenyddol?

MM: Nid wyf yn meddwl am y peth. Cyn belled â'n bod ni'n cael ein llywodraethu gan wleidyddion anllythrennog ar y mater diwylliannol, ni fydd unrhyw ewyllys na deddfau i'w gosbi, felly mae'n well ei anwybyddu. Mae hynny allan o fy nghyrhaeddiad. 

AL: I gloi, fel bob amser, rydw i'n mynd i ofyn y cwestiwn mwyaf agos atoch chi y gallwch chi ei ofyn i awdur:pamé rydych chi'n ysgrifennu?

MM: Rwyf o alwedigaeth hwyr. Rwy'n credu bod fy ysgrifennu yn ganlyniad i'm darlleniad craff, bron yn ymylu ar ffanatigiaeth. Ar ôl deugain dechreuais ysgrifennu ac roedd yn ffit o gynddaredd yn hytrach nag angen. Roeddwn i eisiau siarad am anghyfiawnder mawr a'r nofel oedd y cyfrwng. Yna gorfododd llwyddiant fi i barhau. Dyna pam nad wyf yn ystyried fy hun yn awdur, dim ond storïwr. Nid oes gennyf yr angen addicting hwnnw i ysgrifennu.

diolch Maribel medina, yn dymuno llawer o lwyddiannau i chi yn eich holl agweddau proffesiynol a phersonol, nad yw'r streak yn dod i ben a'ch bod yn parhau i'n synnu a chynhyrfu ein cydwybod gyda phob nofel newydd.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*

  1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
  2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
  3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
  4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
  5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
  6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.