Cyfweliad â Julio César Cano, crëwr yr Arolygydd Monfort gwych.

Flores Muertas, pedwerydd rhandaliad yn saga Arolygydd Monfort.

Flores Muertas, pedwerydd rhandaliad yng nghyfres yr Arolygydd Monfort: Mae canwr grŵp cerdd indie yn cael ei lofruddio yn ystod cyngerdd yn Awditoriwm Castellón.

Rydym yn falch o gael heddiw ar ein blog gyda Julio Cesar Cano, (Capellades, Barcelona, ​​1965) crëwr y gyfres nofel ddu yn serennu’r Arolygydd Monfort, wedi'i osod i mewn Castellon o'r un sydd eisoes yn cymryd pedwar danfoniad ac mae hynny wedi cael ei ddyfarnu i'r Gwobr Llenyddiaeth Môr y Canoldir.
 

Trodd yn sydyn pan gydnabu’r llais. Teimlai'r oer yn rhedeg i lawr ei asgwrn cefn.

-Syndod? Dewch yn agosach, cael rhywfaint o hyn.

-Nid wyf yn cymryd cyffuriau mwyach -Atebodd Boira yn ddychrynllyd.

Arddangosodd y siaradwr grimace a oedd prin yn debyg i wên.

-Heddiw, rydych chi'n mynd i'w wneud eto ac felly byddwch chi'n deall beth yw pwrpas y gân.

(Blodau Marw. Julio César Cano)

Newyddion Llenyddiaeth: Pedwar llyfr, pedwar lleoedd arwyddluniol Castellón lle mae llofruddiaethau'n cael eu cyflawni ... a ddylai pobl Castellón edrych o gwmpas bob tro maen nhw'n croesi man twristaidd yn y ddinas? Gallant fod yn dyst i lofruddiaeth, neu gallant ddod ar draws yr Arolygydd Monfort. Ni chawsoch eich geni yn Castellón, ond ar y llaw arall, ai prif gymeriad arall eich nofelau yw Castellón? Sut mae darllenwyr yn ei brofi?

Julio Cesar Cano: Mae rhai amgaeadau o'r ddinas, fel y Plaza de la Farola neu'r farchnad ganolog, wedi dod yn lleoedd ymweld i'r rhai sy'n ymweld â'r ddinas ac wedi darllen rhai o nofelau'r Arolygydd Monfort. Cynigir pamffledi a llwybrau llenyddol y nofelau mewn swyddfeydd twristiaeth. Gobeithio bod pobl Castellón yn teimlo'n falch bod yna ddarllenwyr sy'n penderfynu ymweld â'r ddinas oherwydd yr hyn maen nhw wedi'i ddarllen yn fy nofelau.
Nid y dalaith lle gosodais y lleiniau yn unig yw Castellón bellach, mae'n un cymeriad arall, prif gymeriad sy'n cofleidio'r hyn sy'n digwydd yn y llyfrau, er gwell ac er gwaeth. Ond mae'n ymwneud Castellon gan y gallai fod yn Oviedo, Murcia, Cádiz, Burgos neu unrhyw ddinas arall yn Sbaen. Ni chefais i, fel y dywedasoch, fy ngeni yn Castellón, ni chafodd prif gymeriad fy nofelau ei eni yma chwaith, am y rheswm hwnnw rwy'n ceisio cyfleu i ddarllenwyr ledled y wlad sut mae rhywun o'r tu allan i'r ddinas hon a'i thalaith yn gweld trwy hyn genre llenyddol.

AL: Y. y gastronomeg fel yr ail brif gymeriad, oherwydd mae'r Arolygydd Monfort yn hoffi bwyta a bwyta'n dda.

JCC: Rhaid i gymeriadau llenyddol gael bywyd eu hunain, yr hyn sydd mor bwysig ac yr ydym weithiau'n anghofio ei alw bywyd bob dydd, beth sy'n digwydd i ni bob dydd, y cyffredin i bob meidrol: byw, bwyta, cysgu ... Ac ar ôl bwyta, mae Sbaen yn wlad odidog a gallai talaith Castellón gael ei dosbarthu fel pantri Môr y Canoldir. Adlewyrchir fy hoffter o lenyddiaeth gastronomig yn nofelau Monfort; Mae'n hoffi bwyta'n dda, felly rydw i hefyd, felly cydweithwyr yr arolygydd, ac mae Castellón yn lle delfrydol ar ei gyfer, fel y mae Galicia, Asturias, Euskadi, Andalusia a'r wlad gyfan yn gyffredinol. Yn y nofelau Nordig maen nhw'n bwyta tafelli o dost gyda sleisys o gaws wedi'i doddi, ym mhysgod a sglodion neu basteiod cig Prydain. Mae'n well gen i fod fy nghymeriadau'n rhoi paella godidog rhwng y frest a'r cefn (y rhai o Castellón yw'r gorau), neu stiw cimwch da neu oen aruchel wedi'i fwydo ym mhorfeydd cyfoethog y tu mewn.

AL: Nofel glasurol o chwilfrydedd, mae'r Arolygydd Monfort yn gop gydol oes, yn fwy atgoffa rhywun o'r Comisiynydd gwych Maigret de Simenon na'r arddull Nordig sy'n leinio silffoedd darllenwyr llofrudd cyfresol seicopathig sy'n disodli corfflu â phopeth moethus o fanylion. Beth fydd y darllenydd yn ei ddarganfod yn eich nofelau?

JCC: Ar yr wyneb, efallai y bydd yr Arolygydd Monfort yn edrych fel cop rheolaidd; ond nid yw'n gymaint felly os ydym yn ei ddadansoddi'n gywir. Mae Bartolomé Monfort yn ddyn sydd mewn gwirionedd yn cerdded trwy fywyd i chwilio am ddoethineb cariad a gobaith sy'n gwneud ichi deimlo eich bod yn werth teimlo'n fyw. O dan ei ymddangosiad yn cuddio dyn â calon enfawr (Mae darllenwyr yn ei adnabod yn rhy dda), yn analluog i achosi unrhyw niwed i'r bobl o'i gwmpas. Mae Monfort yn cyfleu pa mor anodd yw hi i fyw ar eich pen eich hun, pa mor anodd yw hi i godi yn y bore heb glywed na gallu dweud fy mod i'n dy garu di. Mae Monfort yn cynrychioli rhai o'r gwerthoedd pwysicaf i'r bod dynol fel gwirionedd, teyrngarwch neu gwmnïaeth.

AL: Llofruddiaeth y Plaza de la Farola, Yfory os yw Duw a'r Diafol eisiau, hoffwn pe byddech chi yma a'r dosbarthiad diweddaraf, newydd ei ryddhau Blodau marw. Sut mae Monfort wedi esblygu o'i achos cyntaf i Blodau marw? Beth mae'r dyfodol Arolygydd Monfort?

JCC: Mae Monfort a gweddill y cymeriadau arferol yn y nofelau wedi esblygu yn yr un ffordd ag y mae pobl yn ei wneud. Mae hi'n naw mlynedd hir ers i mi ysgrifennu'r achos cyntaf, Llofruddiaeth yn sgwâr y lamp stryd. Mae darllenwyr wedi dilyn y gyfres a hefyd wedi cyflawni'r blynyddoedd hynny, mae'n deg ac yn angenrheidiol bod cymeriadau'r gyfres yn esblygu, yn heneiddio ac mae treigl amser yn nodi dyfodol eu dyddiau a chefais fy adlewyrchu yn y nofelau.
Mae'r dyfodol i rywun fel yr Arolygydd Monfort yn rhywbeth sydd yn fy mhen ar hyn o bryd, ond y darllenwyr yw'r rhai sydd, gyda'u hyder, yn nodi tynged cymeriad tebyg iddo. Bydd yn dibynnu ar ymateb y darllenwyr gyda phob nofel i wireddu'ch dyfodol.

AL: Dywedir bob amser mai'r nofel drosedd yw'r genre sy'n adlewyrchu'r realiti cymdeithasol. Beth sydd y tu ôl i achosion yr Arolygydd Monfort?

JCC: Mae gwahanol randaliadau'r gyfres yn pwysleisio'r realiti cymdeithasol sy'n ein hamgylchynu bob dydd yn ein cymdeithas. Mae'r pedair nofel yn gwadu rhai o ddrygau mwyaf y bod dynol, fel cenfigen ac unigrwydd.

AL: Mae ysgrifenwyr yn cymysgu ac yn centrifuge eu hatgofion a'r straeon maen nhw wedi'u clywed i greu cymeriadau a sefyllfaoedd. Mae gennych orffennol gwreiddiol a deniadol iawn i ddarllenwyr: rheolwr grwpiau roc pop rhyngwladol a chenedlaethol a gitarydd un ohonynt, Gatos Locos, a oedd yn hysbys i bob un ohonom a oedd yn eu harddegau neu'n bobl ifanc yn yr 80au. Yn ogystal â sioe gerdd blas gan yr Arolygydd Monfort ar gyfer yr eilunod cerddorol Eingl-Sacsonaidd Pink Floyd, Joe Cocker, Eric Clapton, rydych chi'n gosod eich llyfr diweddaraf, Blodau marw, Yn y golygfa gerddorol. Mae popeth yn cychwyn pan fydd canwr grŵp indie yn ymddangos yn farw yn Awditoriwm newydd Castellón. Llawer o atgofion wedi'u dal yn y nofel ddiweddaraf hon?

JCC: Cofion, ie, yn sicr, mae'n normal. Nid wyf ychwaith wedi bod eisiau blino'r darllenwyr â chyfeiliornadau nad oeddent yn berthnasol. Dyma'r tro cyntaf i mi gymysgu gwybodaeth y diwydiant cerddoriaeth â'r nofel. Beth bynnag, yn blodau marw Yr hyn a adlewyrchir yn glir yw plymio diwydiant cerddoriaeth bywiog a gwympodd oherwydd y gwahanol amrywiadau o fôr-ladrad: lawrlwythiadau anghyfreithlon ar y Rhyngrwyd, y flanced uchaf neu'r gwaharddiad o drefnu cyngherddau mewn lleoliadau bach yn y wlad a materion eraill a wnaeth lawer o ffrindiau. a arferai fwynhau iechyd galwedigaethol da i ymuno â'r rhestrau diweithdra.
blodau marw yn siarad am gerddoriaeth o'r ochr nad oes llawer o bobl yn ei wybod. Mae'r ffurfiad y mae'r canwr marw yn weithredol ynddo yn grŵp indie, neu beth sydd yr un peth, ffurfiad cerddorol na dderbynnir bob amser mewn rhai gorsafoedd radio fformiwla ac mewn rhaglenni teledu amser brig, grŵp y mae'n rhaid ei gicio er mwyn sicrhau llwyddiant. i ddangos yn fyw bod yr hyn maen nhw'n ei wneud yn werth chweil.
O ran chwaeth gerddorol yr arolygydd, maent yn amlwg yn y pedair nofel, y mae bob amser yn rhan sylfaenol ohonynt, fel y lleoliad neu weddill y cymeriadau. Mae Monfort yn byw yng nghwmni cerddoriaethHi yw ei ffrind gorau, yr un sydd byth yn ei methu. Mae'r caneuon yno i wella'ch bywyd, hyd yn oed i'ch helpu chi i ddatrys yr achosion.

Julio César Cano, o gynrychiolydd artistiaid yn y diwydiant recordio i nofel troseddau poblogaidd.

Julio César Cano, o gynrychiolydd artistiaid yn y diwydiant recordio i nofel troseddau poblogaidd.

AL: Mae'r Arolygydd Bartolomé Monfort yn ddyn nad yw'n poeni llawer am fyw neu farw, ar ôl colli ei wraig mewn damwain draffig. Mae yn ei bumdegau, yn hoff o gerddoriaeth, gastronomeg, gwin ac ysmygwr cymhellol ...Beth mae Julio wedi'i roi i Bartholomew a beth Bartholomew i Julio?

JCC: Ychydig a ofynnodd Monfort am ei fywyd yn y nofel gyntaf; Yn yr ail, cafodd ei aduno â Silvia Redó ar ôl yr achos cyntaf hwnnw, ac am ryw reswm credai y dylai ofalu amdani. Mae Monfort wedi'i ddyneiddio ym mhob llyfr. Nid oes llawer ar ôl o'r cop hwnnw nad oedd yn meindio deffro o'i hunllefau ei hun. Nawr mae wedi rhagori ar y rhwystr dychmygol o hanner cant. Mae'r fam-gu Irene, Silvia Redó, y Comisiynydd Romerales ac yn y ddau randaliad diwethaf ymddangosiad y Barnwr Elvira Figueroa, wedi gwneud i Monfort deimlo nad yw'r ochr hon i fywyd mor ddrwg. Rwy'n teimlo'n falch pan welaf y prif gymeriadau'n tyfu, a chyda phopeth yn eu bywydau, nid yn unig yr agwedd broffesiynol sy'n ymddangos yn amlwg yn y nofelau, ond hefyd o ddydd i ddydd, yn y beunyddiol, fel y dywedais o'r blaen. Rwy’n argyhoeddedig bod y cyhoedd yn gwerthfawrogi bod pethau’n digwydd, nid yn unig pethau troseddol neu bendant, symlach, y rhai sy’n digwydd i bob un ohonom bob dydd.
Rhoddais fywyd i'r Arolygydd Monfort trwy greu'r cymeriad, mae wedi rhoi yn ôl y rhith o barhau yn y bwlch.

AL: Dwi byth yn gofyn i awdur ddewis rhwng ei nofelau, ond rydyn ni'n ei hoffi. cwrdd â chi fel darllenydd. Yn eich achos chi, mae chwilfrydedd yn fwy nag erioed: ai llyfrau coginio, nofelau gastronomig, bywgraffiadau cerddorol, y nofel drosedd glasurol yw hoff lyfrau Julio ...? Pa y llyfr hwnnw gyda beth ydych chi'n cofio arbennig Mêl, beth sy'n eich cysuro i'w weld ar eich silff? ¿algaún awdur yr ydych yn angerddol amdano, o'r rhai yr ydych chi'n prynu'r dim arall sy'n cael eu cyhoeddi?

JCC: Mae gen i hoffter arbennig o lawer o lyfrau, i lawer o awduron o wahanol genres llenyddol, ond ers mae'n debyg eich bod chi am i mi gyfaddef, dywedaf wrthych fod dau waith y mae gen i angerdd go iawn amdanynt: Dracula gan Bram Stoker a Frankenstein gan Mary Shelley. Yna mae yna lawer mwy, wrth gwrs, ond mae'r ddau yma'n enghraifft dda o'r hyn rydw i'n hoffi ei ddarllen, yr hyn rydw i'n hoffi ei ysgrifennu. Ynddyn nhw mae popeth sy'n fy ysgogi fel ysgrifennwr.
Rwy’n angerddol am lawer o awduron, ac ydw, rhai ohonynt rwy’n eu prynu cyn gynted ag y gwn eu bod wedi cyhoeddi rhywbeth newydd: Ian Rankin, Peter May, Charlotte Link, Jussi Adler-Olsen, Ann Cleves ...

AL: Beth yw'r eiliadau arbennig o'ch gyrfa broffesiynol? Y rhai y byddwch chi'n dweud wrth eich wyrion.

JCC: Wyrion ... pan fydd gen i wyrion, beth fydda i'n ei ddweud wrthyn nhw? Yn fy achos i, dwi'n gweld fy hun fel Grandpa Chive, yn dweud wrthyn nhw straeon am y cerddorion rydw i wedi bod yn ddigon ffodus i gwrdd â nhw, o'r ysgrifenwyr rydw i wedi cwrdd â nhw ... Yr eiliadau mwyaf arbennig yn fy ngyrfa ysgrifennu yn aml fu'r mwyaf unig: darganfyddwch ystyr llawer o syniadau sy'n llifo yn y pen bron yn ddiystyr nes ei bod yn ymddangos ei bod yn dod yn nofel yn y dyfodol; ei orffen o'r diwedd; derbyniad gan y cyhoeddwr; Y cywiriadau; pan fyddwch chi'n derbyn y copïau cyntaf ac yn eu poeni dro ar ôl tro; pan welaf nhw yn agored mewn siopau llyfrau. A hefyd gyflwyniadau pob un ohonyn nhw, sydd bob amser yn ymddangos y tro cyntaf; y cydnabyddiaethau, y gwobrau (os o gwbl), geiriau'r darllenwyr sydd wedi eu mwynhau. Mae yna eiliadau arbennig di-ri. Mae ysgrifennu yn swydd unig, efallai mai ei rhannu ag eraill a'i mwynhau yw'r mwyaf o lawenydd.

AL: Yn yr amseroedd hyn pan mae technoleg yn gyson yn ein bywydau, mae'n anochel oherwydd y rhwydweithiau cymdeithasol, ffenomen sy'n rhannu ysgrifenwyr rhwng y rhai sy'n eu gwrthod fel arf proffesiynol a'r rhai sy'n eu haddoli. Sut ydych chi'n ei fyw? Beth mae rhwydweithiau cymdeithasol yn dod â chi? Ydyn nhw'n gorbwyso'r anghyfleustra?

JCC: Mae pobl ifanc yn eu rheoli'n berffaith, rwy'n cyfaddef fy hun ychydig yn drwsgl yn y mater hwn. Maen nhw'n fy nenu, rydw i'n eu defnyddio orau y galla i, dwi'n gwybod eu bod nhw'n offeryn gwaith anhepgor bron yn yr amseroedd hyn. Rwy'n ceisio cael y wybodaeth ddiweddaraf, yn enwedig i beidio â chael gwared arno, i beidio â gorwneud pethau (anodd), i beidio â turio (anoddach); Rwy'n amau ​​lawer gwaith, rwy'n ceisio bod yn barchus a dysgu bob dydd, rwy'n gobeithio gwneud yn dda ac nad yw fy narllenwyr yn ei chael hi'n wyneb trwm a hen ffasiwn. Ond rydw i wrth fy modd yn darllen yr adolygiadau gwych a thrylwyr mae blogwyr yn eu hysgrifennu am y llyfrau, neu weld lluniau, rhai gwych, o fy llyfrau ar gyfryngau cymdeithasol. Mae rhai cyhoeddiadau yn wir weithiau celf.

AL: Llyfr digidol neu bapur?

JCC: Bob amser ar bapur. Ond nid wyf yn ei erbyn, byddai ar goll mwy, pob un sy'n dewis ei hoff gyfrwng i ddarllen, cyhyd â'i fod yn gyfreithiol.

AL: A yw'r môr-ladrad llenyddol?

JCC: Yn y peiriant chwilio Google mae cymaint o bosibiliadau i brynu fy nofelau yn gyfreithiol ag sy'n anghyfreithlon. Mae popeth yno, dim ond mater o wneud pethau'n iawn ai peidio, yw gadael yr awdur heb ddim neu dalu ein cyfran fel darllenwyr. Ymddengys nad oes amddiffyniad ar ei gyfer. Dim ond cwestiwn ydyw o: Ydw / Nac ydw.
Rwyf eisoes wedi gweld gormod o gydweithwyr yn cwympo fel castell o gardiau yn y diwydiant cerddoriaeth oherwydd bod eraill wedi pwyso botwm y dadlwytho anghyfreithlon. Rhaid atal môr-ladrad rywsut. Gallai fod nid yn unig yn ddiwedd y rhai ohonom sy'n ysgrifennu, gallai hefyd fod yn ddiwedd siopau llyfrau, llyfrgelloedd, a chyda'i ddiwylliant yn gyffredinol.

AL: I gloi, fel bob amser, rydw i'n mynd i ofyn y cwestiwn mwyaf agos atoch chi y gallwch chi ei ofyn i awdur:pamé rydych chi'n ysgrifennu?

JCC: I ddweud wrth eraill beth rydw i'n ei weld, beth rydw i'n ei deimlo, beth rydw i'n ei fwyta, beth rydw i'n ei glywed, y lleoedd rydw i wedi bod, y bobl rydw i wedi cwrdd â nhw. Rwy'n ysgrifennu canllaw teithio o fy mywyd fy hun.

AL: Diolch Julio Cesar Cano, yn dymuno llawer o lwyddiannau i chi yn eich holl agweddau proffesiynol a phersonol, nad yw'r streak yn dod i ben a'ch bod yn parhau i'n synnu gyda phob dysgl newydd a gyda phob nofel newydd.

JCC: Diolch yn fawr am eich cwestiynau gwych. Mae wedi bod yn bleser mewn gwirionedd.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*

  1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
  2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
  3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
  4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
  5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
  6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.