Domingo Villar. Cyflwyniad The Last Boat ym Madrid. Ei drioleg

Ffotograffau (c) Mariola DCA.

Ddydd Llun diwethaf roeddwn i yn y cyflwyniad o Y llong olaf, y nofel newydd gan yr ysgrifennwr Domingo Villar, o Vigo wedi'i leoli ym Madrid. Fe'i cynhaliwyd yn y Tŷ Galicia yng nghanol y brifddinas ac roedd llawn absoliwt.

Syml, gostyngedig ac wedi gordyfu Oherwydd y derbyniad gwych ar ôl 10 mlynedd hir yn aros am y llyfr hwn, rhoddodd Villar a sgwrs hamddenol a'ch holl garedigrwydd. Felly mae hyn yn mynd artículo ar act ac ar un o'r triolegau nofel trosedd gorau fy mod wedi darllen.

Galicia, Domingo, Leo, Rafa a fi

Rydw i'n mynd ar wyliau i Bueu, ar lan ddeheuol y Aber aber Pontevedra, bob mis Mehefin am fwy nag 20 mlynedd. Y. croesi Vigo o Cangas gweld pont Rande o'r neilltu a'r ynysoedd Cíes y llall yw i mi un o'r pleserau mwyaf o'r flwyddyn gyfan.

A dweud y gwir y dyddiau hynny yn Galicia fel arfer yw'r gorau o'r flwyddyn bob amser. Oherwydd yr hinsawdd, y bwyd, y bobl a'r gerddoriaeth yn ei acen a'r dirwedd mor hollol wahanol i'm tiroedd tarddiad sych a gwastad. Felly ymhen amser Er i mi gael fy ngeni yn gaws Manchego, rydw i hefyd yn teimlo fel octopws i feira.

Dyna pam y neidiodd y rhan honno o fy nghalon un diwrnod pan welais, mewn siop lyfrau ac edrych heb edrych am unrhyw beth yn benodol cwpl o lyfrau gyda chloriau du a gwyn a theitlau deniadol. Codais un i fyny ac ar y clawr cefn darllenais enwau fel Vigo neu Panxón. Yn Llygaid dŵr roedd y dioddefwr o Bueu, ac i mewn Traeth y boddi digwyddodd y digwyddiad yn Panxón, felly Ni phetrusais eu cymryd.

Yna cwrddais â'r cymeriadau: Arolygydd Leo Caldas, neilltuedig, difrifol, heb lawer o eiriau, yn bwyllog, o fywyd personol braidd yn sownd ac wedi'i nodi gan y berthynas gyda'i dad a marwolaeth gynnar ei fam. Mae ganddo gynorthwyydd, Rafael Estévez, o Zaragoza, 193 centimetr o law gref ac uniongyrchol, o brydlon anodd sydd wedi ei gael i fwy nag un drafferth ac wedi ennill math o alltudiaeth i Galicia gyda bonws ychwanegol: hynny yw gorfod delio ag amwysedd diarhebol Galisia sydd fel arfer yn ei ddigio.

Prin eu bod wedi para fi Syrthiais yn wallgof mewn cariad â Leo Caldas a byddaf am byth yn addoli'r bwystfil brown hwnnw o Rafael Estévez, gwrthbwynt perffaith yn y pâr hwn o blismyn fel ein un ni fel unigryw. Nawr rydw i wedi bwyta'r trydydd hefyd a, gyda llaw, maen nhw wedi bod yn cynyddu o ran maint yn ogystal ag mewn darllenwyr.

Cyflwyno Y llong olaf ym Madrid - Mawrth 25 - Casa de Galicia

Yng nghyflwyniad y drydedd nofel hon, Roedd Domingo Villar yn sgwrsio gyda'r newyddiadurwr Susana Santaolalla am bron i awr. Iawn yn gyffrous ac yn swil Ar y dechrau, dangosodd Villar y teimlad dwbl o anghrediniaeth ac ansicrwydd cymaint i'r derbyniad o'r llyfr ar ôl cymaint o amser ag y byddai'r un amser wedi ei dynghedu iddo anghofrwydd. Nid oes unrhyw beth ymhellach o realiti. Roedd yn a llwyddiant ar unwaith mewn beirniadaeth ar bob lefel ac mewn gwerthiannau.

Dywedodd Villar wrthym am pam mae wedi cymryd deng mlynedd i ryddhau'r trydydd llyfr hwn, a oedd yn dwyn y teitl gwreiddiol Croesau cerrig. Bwmp personol yn y ffordd, y marwolaeth ei dad, gwnaeth iddo ailfeddwl am yr hyn yr oedd wedi'i ysgrifennu. Felly penderfynodd ddechrau drosodd. Oherwydd fel y gwyddom ni sy'n ysgrifennu'n dda, pan fydd y muses yn cymryd gwyliau, yn blocio'u hunain neu'n eich anwybyddu, mae'n rhaid i chi roi amser. Ac mae gan bob stori ei stori ei hun.

Proses greu

Soniodd hefyd am broses y greadigaeth, beth anodd a rhwystredig Gall hynny droi allan weithiau. Ac rydym hefyd yn gwybod am hyn. Mae'n cymryd 10 mlynedd i fraslunio a siapio digwyddiadau, amgylcheddau a chymeriadau, rydych chi'n eu rhoi ar y bwrdd emosiwn rydych chi hefyd eisiau ei gyfleu y darllenydd. Ac rydych chi am gyflawni'r stori honno'n parhau i fod wedi'i thrwytho a chymryd, neu ystyried am byth, ei phrif gymeriadau fel eu ffrindiau.

Ac yna dim ond ychydig ddyddiau y mae'n eu cymryd i ddarllenwyr ei gulpio i lawr. I. prin y cymerodd bythefnos i mi, ac oherwydd fy mod wedi bod yn bylchu eiliadau darlleniad sydd, felly'n ddymunol, er daioni ac ar gyfer strwythur rhagorol, mae'n rhaid i chi barhau ie neu ie cyn gynted ag y byddwch yn ei ddechrau.

Digwyddodd i mi gyda'r ddau flaenorol, felly sut na allai fod yr un peth nawr? Ac anghofio? Anghofiwch am hynny Vigo Glawog, yr aber lwyd honno o gymylau a môr torri, y rheini cyferbyniadau rhwng trefol a gwledig? Anghofiwch garedigrwydd, symlrwydd, tosturi ac unigrwydd o'r Leo Caldas melancolaidd? Mae prysurdeb ac anwyldeb ei dad? I'r annioddefol Santiago Losada? I'r effeithiol Clara Barcia? I'r comisiynydd Soto? Anghofiwch am hynny anifail gwyllt gan Rafa Estévez, y mae pob ci yn y byd yn ei gasáu ac y mae'n amhosibl peidio ei addoli?

Na, mae'r holl gymeriadau hynny sydd wedi'u gwehyddu a'u harddangos cystal yn fythgofiadwy. Fel y straeon a chymeriadau uwchradd, a'r lleiniau wedi ei genhedlu a'i wehyddu mor dda senarios yn union fel prif gymeriadau.

Ffotograffiaeth: (c) Ediciones Siruela ar Twitter.

Themâu, cymeriadau, hobïau awdur

Cydnabu Villar hynny Cefais fy llethu. Ond dyna sy'n digwydd pan fydd pethau'n cael eu gwneud yn dda ni waeth pa mor hir maen nhw'n ei gymryd i greu. Wrth gwrs, yr hyn y gwnaethom ei ofyn iddo oedd hynny peidiwch ag aros 10 mlynedd arall am yr un nesaf nofel. Yn sicr, rydw i eisoes eisiau mwy.

Parhaodd i wneud sylwadau ar y plot, cymeriadau a themâu newydd o'r drydedd nofel hon: y niferus a'r gwahanol perthnasoedd rhiant-plentyn, Y unigrwydd mewn dinas orlawn y gellir, serch hynny, ei ddangos yn wag gan y difaterwch tuag at eraill fel y digartref a'r digartref. Neu, yn yr amgylchedd mwyaf gwledig, gwrthod ac ofn tuag at y rhai sydd i fod yn wahanol.

Soniodd hefyd am y rheini hobïau gwybodaeth bersonol pob awdur, fel ei darllen yn uchel yr hyn rydych chi'n ei ysgrifennu mwy neu lai o wrandawyr agos sy'n rhoi eu barn neu dywysydd neu'n syml yn gwrando. Ac mewn ymateb i gwestiwn gan y newyddiadurwr, dywedodd y gall ysgrifennu yn Galisiaidd a Sbaeneg, yn enwedig y deialogau. A sut felly mae'n mynd ymlaen i sgleinio a ffitio'r cyfieithiadau i'r testun terfynol.

Ac wrth gwrs fe soniodd am hynny hiwmor sydd hefyd yn ei nofelau. Hynny Retranca Galisia eu bod "yn taflu arnom ni adeg genedigaeth" a beth sydd felly brand tŷ. Hiwmor sy'n disgleirio mwy am hynny gwrthbwynt meistrolgar ymhlith pawb Cymeriadau Galisia a'r un sydd ddim: Rafa Estevez.

Y pwynt gorffen

Oedd y diolch diffuant a chyffrous i deulu, ffrindiau, golygyddion a darllenwyr am yr amser hwn o aros ac amynedd gyda'r swydd unig a mewnol hon sy'n ysgrifennu. Diolch oedd hynny cydfuddiannol gan y golygyddion ac, wrth gwrs, gan bawb a oedd yn bresennol.

Yn yr adnabyddus Llofnod Ar ôl gorffen yr act, mynychodd Villar ni gyda charedigrwydd gwastraffus, a'i "Diolch" i'm canmoliaeth, edmygedd a diolch am eu straeon oedd y gorffen cyffwrdd i un arall o'r eiliadau llenyddol hynny rydych chi eisoes yn eu trysori am yr olion.

Trioleg

Llygaid dŵr

Bydd pwy bynnag sy'n adnabod Vigo y tu hwnt i'w thrigolion wedi gweld hynny twr preswyl gwrthun ynysig wrth ymyl traeth. Mae yna a sacsoffonydd, gyda llygaid clir trawiadol a galw Luis Reigosa, ymddangos llofruddio gyda diefligrwydd sy'n tynnu sylw at drosedd angerdd. Ond ddim does dim byd yn y lleoliad trosedd, dim olion traed, dim arwyddion o ymladd, nac unrhyw berthynas bersonol â'r sawl sydd dan amheuaeth.

Traeth y boddi

Yn yr ail nofel hon yn barod mwy helaeth mae gennym ganfyddiad corff dyn ar draeth Panxón. Mae o Justo Castelo, Un marinero sy'n ymddangos gyda'i ddwylo wedi'i glymu. Nid oes unrhyw dystion nac olrhain o gwch yr ymadawedig. Bydd yn ymchwiliad anodd iawn oherwydd bod pawb yn gwthio eu hamheuon neu'n eu dargyfeirio i lawr llwybrau rhy gymhleth.
O'r stori hon a addasiad ffilm eithaf gweddus yn 2015 a roddodd wynebau i Caldas ac Estévez yn rhai Carmelo Gómez ac Antonio Garrido.

Y llong olaf

Diflaniad merch ifanc, Monica Andrade, merch i lawfeddyg enwog ac sy'n byw yn Tiran, drws nesaf i Moaña, yn cymryd rhan dirgelwch O'r dechrau. Gweithiais yn y Ysgol Celf a Chrefft Vigo, nid oedd ganddo reswm amlwg i adael na gelynion a oedd yn fygythiad. Neu efallai ie.

La ymchwiliad trylwyr Mae de Caldas y Estévez yn cymryd camau sy'n ymddangos fel pe baent ar goll mewn mil o debygolrwyddau a labeli i bawb fel rhai a ddrwgdybir. Yn ychwanegol, bywydau personol o'r ddau heddwas maen nhw'n mynd i gael llawer o newidiadau bod llawer o ddarllenwyr yn sicr wedi diolch eisoes.

Resumiendo

Os nad ydych wedi ei ddarllen eto, mae'n rhaid ichi ddechrau nawr. Am ei ansawdd llenyddol a'i ddarllen ystwyth cystrawen mor gywrain ag y mae'n amlwg. Hefyd i'r rheini penodau byr ac bob amser yn cael ei gyflwyno gan frand o'r tŷ: y gwahanol ystyron gair beth sydd ynddynt.

Ond yn anad dim oherwydd y gallu che mynd i mewn i amgylchedd mor agos ond niwlog a gyda chyffyrddiad hud fy mod bob amser yn cysylltu â Terra Galisia. Ac am cymeriadau ydyn, maen nhw'n dod yn ffrindiau gyda chi o'r tro cyntaf i chi gwrdd â nhw, o'r rhai yr ydych chi bob amser yn meddwl fy mod i'n dymuno eu bod nhw'n real am ei ddilysrwydd.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*

  1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
  2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
  3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
  4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
  5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
  6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.