Crynodeb ar "Y gwir am achos Savolta", gan Eduardo Mendoza

Cyhoeddodd Eduardo Mendoza ei lyfr "Y gwir am achos Savolta" yn y flwyddyn 1975. Gellir ystyried y llyfr hwn i raddau helaeth fel man cychwyn y naratif cyfredol. Yn y nofel dditectif hon, heb ymwrthod â defnyddio technegau arbrofol, mae Mendoza yn cynnig dadl sy'n dal sylw'r darllenydd.

Os ydych chi eisiau gwybod ychydig mwy am hanfod y llyfr hwn, daliwch i ddarllen hwn gyda ni crynodeb byr ar "Y gwir am achos Savolta"gan Eduardo Mendoza. Ar y llaw arall, os ydych chi'n bwriadu ei ddarllen yn fuan, mae'n well ichi roi'r gorau i ddarllen yma. Rhybudd o bosibl anrheithwyr!

Digwyddiadau pwysicaf y llyfr

Clawr achos Savolta

"Y gwir am achos Savolta" yn nofel o chwilfrydedd lle mae'r aamgylchedd cymdeithasol a gwleidyddol Barcelona rhwng 1917 a 1919 (Am gyd-ddigwyddiad â heddiw!). Mae'r gwaith, sy'n canolbwyntio ei ddiddordeb ar y plot, hefyd yn cynnwys arloesiadau strwythurol ac arddull.

Nesaf, rydyn ni'n mynd i grynhoi'n fyr yr hyn sy'n digwydd ym mhob rhan wahaniaethol o'r llyfr.

Datganiad gan Javier Miranda

Er mai Javier Miranda yw'r prif adroddwr yn y nofel hon, sy'n dyst i'r digwyddiadau, mae yna ddogfennau hefyd mewn proses farnwrol. Mae datganiad yr adroddwr gerbron barnwr yn Efrog Newydd ym 1927, y mae ei nodiadau llaw-fer yn cael eu hatgynhyrchu, yn darparu gwybodaeth hanfodol.

Llofruddiaeth Savolta

Ffrancwr o darddiad dirgel yw Paul-André Lepprince sy'n dyweddïo â merch Enric Savolta ac yn mynd i mewn i'w ffatrïoedd arfau, lle mae'n cynllunio gwerthu arfau yn anghyfreithlon i'r Almaenwyr yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf. Yn fuan wedi hynny, bydd Enric Savolta yn marw mewn ymosodiad wedi’i gyhuddo o derfysgwyr o symudiadau llafur.

Maria Coral

Mewn gwirionedd, Lepprince oedd yr un a orchmynnodd lofruddiaeth Savolta, rhag ofn darganfod ac oherwydd ei fod yn awyddus i reoli ei gwmni. Bydd Javier Miranda, sy’n edmygu’n fawr Paul-André Lepprince ac nad yw’n ymwybodol o’i weithgareddau troseddol, hefyd yn ddioddefwr: mae Lepprince yn gofyn iddo briodi María Coral, merch arddangos a fu gynt yn gariad iddo roi safle cymdeithasol urddasol iddi; dyna pryd mae hi'n darganfod y gwir iddo mewn trafodaeth sy'n cael ei hadrodd mewn rhan fer o'r llyfr.

Marwolaeth Lepprince

Roedd Lepprince wedi lladd a bradychu gan gwmni Savolta, ond roedd diwedd y rhyfel yn arwain at fethdaliad y ffatri arfau. Ar ôl ceisio gyrfa wleidyddol a fethodd, mae Lepprince yn marw yn ddirgel.

Pan mae Lepprince eisoes wedi marw, mae'r Comisiynydd Vázquez yn dweud wrth Javier Miranda am ei droseddau. Yn fuan wedi hynny, mae llythyr gan Lepprince yn cyrraedd Miranda lle mae'n ei hysbysu ei fod wedi cymryd yswiriant bywyd fel y gall ei wraig a'i ferch ei gasglu ar ôl ychydig, er mwyn peidio â chynhyrfu amheuaeth. Ar ôl ychydig flynyddoedd, mae Miranda yn ceisio rheoli'r tâl hwnnw. Daw'r nofel i ben gyda llythyr o ddiolch gan María Rosa Savolta, gweddw Lepprince.

Crynodeb o'r gwir am achos Savolta fesul pennod

Gellir rhannu stori'r gwir am achos Savolta gan Eduardo Mendoza yn glir yn ddwy ran, a phob un ohonynt mewn sawl pennod lle mae digwyddiadau'n cael eu cynnal y mae'n rhaid i chi eu cofio, fel darllenydd, trwy gydol y stori gyfan.

Felly, rydyn ni'n mynd i'ch gwneud chi'n a crynodeb pennod wrth bennod fel eich bod chi'n gwybod lle mae'r holl uchod rydyn ni wedi sôn amdanyn nhw'n digwydd.

Penodau'r rhan gyntaf

Mae'r rhan gyntaf yn cynnwys pum pennod. Mae pob un ohonynt yn bwysig ynddo'i hun, er pe bai'n rhaid i ni gadw gydag un, byddem yn dweud mai'r cyntaf yw'r prif un. Mae hyn oherwydd mai dyma lle rydyn ni'n cael ein cyflwyno i'r cymeriadau a'r senarios lle mae pob un. Wrth gwrs, rwy'n argymell bod gennych chi rywfaint o bapur wrth law i'w hysgrifennu gan eu bod yn ymddangos yn eithaf ychydig ac yn gallu bod ychydig yn ddryslyd.

Ym mhennod 1, yn ogystal â chwrdd â'r cymeriadau, bydd gennych hefyd rai cyfeiriadau a dilyniannau na fyddwch, ar y foment honno, yn cysylltu, neu hyd yn oed yn meddwl eu bod yn gwneud synnwyr. Mae popeth yn ddryslyd iawn ac yn cymysgu'r gorffennol gyda'r presennol.

Yn gyffredinol, byddai'r crynodeb o'r bennod hon yn gryno: Oherwydd erthygl y mae Lepprince, cyfarwyddwr y cwmni Savolta, yn ei darllen yn The Voice of Justice, mae'n dod i gysylltiad â dyn. Mae'n gwneud hynny trwy gwmni cyfreithiol Cortabanyes, sy'n gysylltiedig â chwmni Savolta, a lle mae Javier Miranda yn gweithio. Yno maen nhw'n darganfod bod bygythiad o streic yn y cwmni ac yn penderfynu llogi dau roddwr i roi esiampl i'r arweinwyr.

Yn ogystal, mae yna barti Nos Calan, a naid lle gwelwn affidafid gyda fersiwn gyntaf y digwyddiadau.

Pennod 2 yw'r byrraf, ac mae'n delio â dau bwnc yn unig: ar y naill law, ail holi Javier Miranda; ar y llaw arall, dilyniant o orffennol y cymeriad lle gwelwn sut brofiad oedd ei waith, y berthynas â "Pajarito", â marwolaeth ryfedd Teresa a Pajarito.

Mae'r bennod nesaf yn dweud wrthym eto am y gorffennol, am sut y daeth Javier Miranda yn "ffrind" i reolwr Savolta, y cyfeillgarwch agos a gyflawnodd mewn cyfnod mor fyr ... Ac, wrth gwrs, mae'n canolbwyntio ar barti diwedd y flwyddyn, pan fydd crëwr a phrif gyfarwyddwr Savolta yn cael ei saethu'n farw yn ei blaid ei hun ac o flaen pawb yno.

Mae'r bennod olaf ond un, pennod pedwar, yn cynnig ychydig mwy o resymeg inni oherwydd, er y bydd gennym ddilyniannau ar wahân i'r brif stori, mae'n dilyn plot yr hyn sy'n digwydd ar ôl marwolaeth y dyn busnes, sut mae Lepprince, rheolwr ffrind Miranda, yn cyrraedd ar y gromen pŵer, y prosiectau sydd ganddo, a'r gwahanol gamau y mae'n eu cymryd i sicrhau na fydd unrhyw un yn ei dynnu i lawr o'r lle hwnnw.

Yn olaf, y bumed bennod, yn sôn am y ymchwiliad yr heddlu, sut mae'n dilyn Lepprince a Miranda yn agos, a sefyllfa'r ddau gymeriad hyn: un ar y brig, a'r llall yn mynd trwy sefyllfa eithaf enbyd.

Penodau'r ail ran

Gellir rhannu ail ran y stori hon hefyd yn ddau floc, ar y naill law, y pum pennod gyntaf; ac ar y llaw arall, y pump olaf.

Yn y pum pennod gyntaf mae bron i dair stori bob yn ail ac sy'n adrodd stori tri chymeriad: yn gyntaf, Javier Miranda a sut y priododd María Coral (yn ychwanegol at bopeth sy'n digwydd); yr ail, plaid lle mae'r Lepprince yn byw a sut mae'n rhaid iddo ddelio â phroblemau yn ei gwmni (sy'n fethdalwr) a chyda'r cyfranddalwyr (un ohonynt yn bwysig iawn); a’r trydydd, sy’n mynd â ni yn ôl i’r gorffennol, yn adrodd stori tyst sy’n dyst i farwolaeth Pajarito, gan egluro llawer o bwyntiau o’r rhan flaenorol.

Yn olaf, mae'r mae'r penodau olaf yn adrodd mewn ffordd linellol bopeth sy'n digwydd gyda'r cymeriadau. Mae'n ffordd o gysylltu'r dotiau ac ym mhob un mae'r cymeriadau'n dod i ben, rhai ag eiliadau trasig, ac eraill ddim cymaint.

Y cymeriadau sy'n ymddangos yn Y gwir am achos Savolta

Nawr eich bod chi'n gwybod crynodeb pennod wrth bennod o'r hyn sy'n digwydd yn hanes Eduardo Mendoza, nid ydym am eich gadael heb gwrdd â'r prif gymeriadau. Fodd bynnag, nid ydym yn mynd i ganolbwyntio ar gymeriadau (sydd wedi'r cyfan a welsoch eisoes), ond yn hytrach ar y dosbarthiadau cymdeithasol a gynrychiolir trwy'r penodau i gyd. Cadwch mewn cof ein bod yn siarad am Barcelona lle mae sawl lefel gymdeithasol.

Felly, mae gennych chi:

Yr uchelwyr

Nhw yw'r cymeriadau hynny sydd â statws cymdeithasol gwych, cyfoethog, pwerus ... Yn yr achos hwn, y cymeriadau yn The Truth about the Savolta a fyddai'n dod i mewn i'r dosbarth hwn yw'r cyfranddalwyr a'r rheolwyr, er enghraifft ei hun Savolta, Claudedeu, Pere Parells ... Ar gyfer hyn, ystrywiau, gwneud pethau heb roi unrhyw ysgrythurau iddynt (hyd yn oed pan fyddant yn gwybod bod yr hyn y maent yn ei wneud yn anghywir), ac ati. mae'n arferol.

Ond nid yn unig y mae dynion, hefyd mae cyplau’r cymeriadau yn cael eu dylanwadu gan y lefel gymdeithasol hon, er, yn yr achos hwn, yn debycach i «fenyw fâs», hynny yw, maent yn plygu i’r hyn y mae’r dynion yn ei ddweud a dim ond gofalu amdanynt "Pretend "yn y gymdeithas.

Dosbarth canol

O ran y dosbarth canol, mae'r mwyafrif yn cael ei gynrychioli gan y swyddogion, neu bobl sy'n gofalu am dasgau gweinyddol a barnwrol ..., ond ar yr un pryd mae amheuon hefyd a yw'r hyn maen nhw'n ei wneud yn iawn ai peidio. Er enghraifft, y cyfreithiwr Cortabanyes neu'r plismyn sy'n astudio'r achos.

Y dosbarth cymdeithasol cyflogedig

Yn y nofel, y cyfun hon yn dod yn dyst yn unig o'r hyn sy'n digwydd trwy gydol hanes, a'u bod yn ofni y gallai eu tasgu mewn ffordd negyddol. Fel y byddech chi'n dweud "talwch yr hwyaden."

Y proletariat

Gadewch i ni ddweud mai hi yw lefel isaf y gadwyn o statws cymdeithasol, ac maen nhw'n gymeriadau, er nad ydyn nhw'n datblygu (oherwydd bod yr awdur yn canolbwyntio ar y bourgeoisie uchaf), mae yna rai sy'n sefyll allan ychydig.

Proletariat lympiog

Yn olaf, yn y categori hwn gallem ddweud bod y cymeriadau hynny sydd â statws hyd yn oed yn is na'r rhai blaenorol, sydd, mewn rhyw ffordd, digio am yr hyn maen nhw'n ei wneud, p'un a yw'n puteindra, bod yn fwlis, ac ati.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*

  1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
  2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
  3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
  4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
  5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
  6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.