Bywgraffiad Rubén Darío

Bywgraffiad yr awdur Nicaraguan Rubén Darío

Ydych chi'n chwilio am gofiant i Rubén Darío? Y Nicaraguan Ruben Dario oedd un o'r beirdd Sbaenaidd-Americanaidd a wnaeth fwyaf gyda'i farddoniaeth chwyldroadodd rythm pennill Castileg. Gellid dweud hefyd bod y cerrynt modernaidd, gan mai ef ei hun yw prif hyrwyddwr y peth.

Nid Rubén Darío oedd yr union enw hwnnw. Ei enw go iawn oedd Hapus Rubén García Sarmiento, ond cymerodd y cyfenw Darío oherwydd mai gyda'r llysenw yr oedd ei dad yn hysbys. Dechreuodd Rubén ysgrifennu allan o arfer, fel petai ysgrifennu cerddi yn rhywbeth normal bryd hynny ac yn ei amgylchedd (ceinder i'r ymadawedig, aroglau i fuddugoliaethau, ac ati), ond gyda rhwyddineb rhyfeddol wrth gyfansoddi penillion â rhythmau a'u hadrodd.

Nid oedd ei fywyd yn hawdd o gwbl. Fe’i magwyd o amgylch set o anghytundebau teuluol a barodd iddo ddianc yn ysgrifenedig, a thrwy hynny ffurfio delfryd rhamantus a breuddwydiol yn ei holl gyfansoddiadau cynnar.

Aeth degawdau heibio a galwyd ar Rubén Darío i chwyldroi pennill Castileg yn rhythmig a llenwi byd llenyddiaeth Sbaen-Americanaidd â ffantasïau newydd.

"Gwelir blodau rhyfedd
yn fflora gogoneddus chwedlau glas,
ac ymhlith y canghennau swynol, mae'r
papemores, y bydd eu cân yn ecstasi cariad
i'r bulbeles.

(Papemor: aderyn prin; bulbeles: nightingales.) "

Bywyd byr, gyrfa lenyddol ddwys (1867-1916)

Teyrnged i Darío

Ruben Dario ganwyd ym Metapa (Nicaragua), ond fis yn unig ar ôl ei eni, symudodd i León, lle honnir bod gan ei dad Manuel García a'i fam Rosa Sarmiento briodas gyfleus ond nid llewyrchus iawn yn llawn anhapusrwydd. Ymgartrefodd yn ffreuturau'r lle a ffodd o bryd i'w gilydd gyda'i pherthnasau. Roedd Chaos yn bresennol yn y teulu hwnnw ac yn fuan aeth Rubén i fyw gydag ewythrod ei fam, Bernarda Sarmiento a'i gwr, yr Cyrnol Féliz Ramírez, a oedd yn ei groesawu yn dda iawn ac fel gwir rieni. Nid oedd gan Rubén hoffter ei fam a llawer llai nag annwyl ei dad, yr oedd yn teimlo gwir ddatgysylltiad drosto.

Astudiwyd mewn a Coleg Jeswit, mae'n rhaid nad oedd wedi cymryd llawer o hoffter tuag ato o ystyried y cerddi eironig a gwawdiol a ysgrifennodd amdanynt bryd hynny. Yn ei ieuenctid, buan y teimlai ddylanwad rhamantus Gustavo Adolfo Becquer y Víctor Hugo, roedd y ddau yn ystyried ethenau mewn cariad, bob amser yn cael eu rhoi i ramantiaeth a chariadau anhapus.

Gyda 15 mlynedd Roedd gen i restr eisoes gydag enwau tair merch: Rosario Emelina Murillo (yn ôl y disgrifiad, merch fain â llygaid gwyrdd), cefnder pell, blond a eithaf prydferth y credent yn ddiweddarach ei bod yn Isabel Swan, ac yn olaf, yr arlunydd trapîs Hortensia Buislay. Ond ni fyddai unrhyw un yn cyrraedd ei galon gymaint ag y gwnaeth y cyntaf, Rosario Emelina Murillo, y cysegrodd nofel sentimental gyffredin iddo o'r enw "Emelina." Roedd am ei phriodi, ond cynllwyniodd ei ffrindiau a'i berthnasau i wneud iddo adael y ddinas a pheidio â gwneud penderfyniadau brech a difeddwl.

Yn 1882 cafodd gyfarfyddiad â Llywydd Zaldívar, yn El Salvador, yr ysgrifennodd y canlynol ohono: “… roedd yn garedig iawn a siaradodd â mi am fy adnodau a chynigiodd amddiffyniad imi; Ond pan ofynnais i fy hun beth oeddwn i eisiau, atebais gyda'r geiriau union a bythgofiadwy hyn a barodd i'r dyn pŵer wenu: 'Rwyf am gael safle cymdeithasol da'. "

Yn y sylw hwnnw gwelwyd ei brif bryder yn glir a dyna hynny Roedd gan Rubén Darío uchelgeisiau bourgeois bob amser, a oedd bob amser yn boenus o rhwystredig.

Gan symud ymlaen i'w lwyfan Chile, rhoddodd gynnig arno hefyd pan gyfarfu â'r arlywydd hunanladdol Balmaceda a'i fab, Pedro Balmaceda Toro, y cynhaliodd gyfeillgarwch ag ef. Cyrhaeddodd ei uchelgais i ystyried ei hun yn bourgeois y fath bwynt a oedd yn gyfrinachol yn bwyta penwaig a chwrw yn unig, i allu gwisgo'n dda ac yn iawn i'w safle ffug.

Gan fynd ychydig yn fwy am ei yrfa lenyddol, cyhoeddodd yn Chile o 1886, "Caltrops", rhai cerddi a fyddai’n rhoi hanes ei gyflwr trist o fardd gwael a chamddeall. Mewn gornest lenyddol a alwyd gan y miliwnydd ysgrifennodd Federico Varela "Hydref", gyda hwn cafodd 8fed lle cymedrol iawn ymhlith y 47 a ymddangosodd. Cymerodd ran hefyd "Cân epig i ogoniannau Chile", sy'n disgyn ar y wobr gyntaf sy'n adrodd am ei 300 pesos cyntaf a gafwyd gyda llenyddiaeth.

Azul, casgliad o gerddi gan y bardd Nicaraguan Rubén Darío

Nid tan 1888 y maent yn sylweddoli gwir werth Rubén Darío. Y llyfr a fyddai’n rhoi’r bri hwn iddo "Glas", llyfr wedi'i ganmol o Sbaen gan y nofelydd mawreddog Juan Valera. Gwasanaethodd ei lythyrau fel prolog i'r ailgyhoeddiad chwyddedig newydd a fyddai'n cael ei gyhoeddi ym 1890. Er hynny, nid oedd Darío'n hapus ac roedd ei awydd i sicrhau cydnabyddiaeth ac yn anad dim ffyniant economaidd eisoes wedi dod yn obsesiynol. Dyma pryd mae'n "dianc" i Ewrop, yn benodol i Baris.

Rubén Darío yn Ewrop

Priododd â Rafaela Contreras, menyw gyda'r un chwaeth a hobïau llenyddol. Roedd ar achlysur pedwerydd Canmlwyddiant Darganfod America pan welodd ei awydd i adnabod yr hen fyd yn cael ei gyflawni trwy fod anfonwyd fel llysgennad i Sbaen.

Glaniodd yn La Coruña ym 1892, ac yno sefydlodd gysylltiadau ar unwaith â phrif ffigurau gwleidyddiaeth a llenyddiaeth Sbaen. Ond pan oedd popeth fel petai'n gwenu arno fe welodd eto ei hapusrwydd yn torri'n fyr pan bu farw ei wraig yn sydyn yn gynnar yn 1893. Arweiniodd y digwyddiad trasig hwn ato i adfywio ei hoffter eisoes am alcohol.

Roedd yn union yn y cyflwr meddwdod hwnnw Fe'i gorfodwyd i briodi Rosario Emelina Murillo. Ydych chi'n ei chofio? Y ferch fain, werdd honno yr oedd yn ei hedmygu fel dyn ifanc. Nid oedd yn ymddwyn yn dda gyda Rubén, gan iddi gytuno ar gynllun gyda'i brawd i Rubén Darío ei phriodi yn gunpoint, gan ei bod eisoes yn feichiog gyda dyn arall. Priodon nhw ar Fawrth 8, 1893.

Ymddiswyddodd Rubén Darío ar y dechrau, ond ni chydsyniodd i fyw yn y fath dwyll a ffodd pan allai o'r briodas ffug honno. Wedi cyrraedd Madrid lle cyfarfu â dynes dda, o gyflwr isel, Francisca Sanchez, morwyn y bardd Villaespesa, lle cafodd felyster a pharch. Yn un o'i gerddi cysegrodd eiriau fel y rhain iddo:

"Byddwch yn ofalus o'r boen roeddech chi'n ei wybod

a'ch dyrchafu i garu heb ddeall ”.

Gyda hi fe deithiodd i Baris, ar ôl byw am ychydig flynyddoedd yn Buenos Aires. Dim ond dechrau swm brwd o deithio yw Paris (Barcelona, ​​Mallorca, yr Eidal, Rhyfel, Lloegr,…). Yn y cyfnod hwn y mae'n ysgrifennu ei lyfrau mwyaf gwerthfawr: "Caneuon bywyd a gobaith" (1905), "Y gân grwydro" (1907), "Cerdd yr hydref" (1910) a "Aur Mallorca" (1913).

Gallwch weld y gwahaniaeth rhwng ysgrifennu'r llyfrau olaf hyn, lle y gellir dod o hyd i jôcs, fflyrtio, jôcs ac ysbryd exultant, o'i gymharu â'i ysgrifau cyntaf a oedd yn llawn poen a siom. Dyma enghraifft o'i lyfr "Aur Mallorca":

"Mae menywod Majorcan yn defnyddio a
sgert gymedrol,
Sgarff pen a phraid
yn y cefn.
Hwn, y rhai a welais, wrth basio,
Wrth gwrs.
Ac nid yw'r rhai nad ydyn nhw'n ei wisgo yn gwylltio,
Am hyn ".

Amser yr encil

Roedd Mallorca yn daith a wnaeth fwy am ei gyflwr iechyd cain nag am unrhyw reswm arall. Er gwaethaf y gofal da a roddodd ei wraig Francisca ar y pryd, ni allai'r bardd ddod allan i fynd.
Ni chyflawnodd yr hyn yr oedd arno ei eisiau o'r dechrau, y safle cymdeithasol da hwnnw a geisiodd gydag ymdrech fawr o'r dechrau, gan arwain a bywyd cymedrol. Gwelir tystiolaeth o hyn mewn pennod erchyll y cafodd gyda hi Alexander Sawa, a oedd wedi ei wasanaethu ym Mharis flynyddoedd lawer fel canllaw i ddod i adnabod rhai cymdogaethau yn y ddinas. Roedd Sawa yn hen bohemaidd dall gwael a oedd wedi ymroi ei fywyd yn llwyr i lenyddiaeth. Gofynnodd i Rubén am y swm prin o 400 pesetas i weld o'r diwedd beth yw ei waith mwyaf gwerthfawr heddiw wedi'i gyhoeddi., "Goleuadau yn y cysgod". Ond nid oedd Rubén o gwmpas y dasg o ddarparu'r arian dywededig hwnnw iddo ac fe chwaraeodd y diystyrwch. Aeth Sawa o bledio i ddicter, hyd yn oed yn mynnu taliad am wasanaethau honedig a roddwyd. Yn ôl Sawa ei hun, ef oedd awdur “du” rhai erthyglau a anfonwyd ym 1905 i La Nación a lofnodwyd gan Rubén Darío. Er hynny, Rubén fyddai prolog y llyfr gan Alejandro Sawa, a fu farw eisoes pan gafodd ei gyhoeddi.

Ni fyddai'n gwneud llawer o arian ond pe bai'n ennill a cydnabyddiaeth wych gan y mwyafrif o awduron cyfoes Sbaeneg.

Daw cofiant Rubén Darío i ben ym 1916, yn fuan ar ôl dychwelyd i'w famwlad Nicaragua, Bu farw Rubén Darío. Llenwodd y newyddion hyn y gymuned ddeallusol sy'n siarad Sbaeneg â gofid mawr. Manuel Machado, bardd Sbaenaidd llenyddol iawn dan ddylanwad Rubén, a gysegrodd hyn beddargraff:

"Fel pan wnaethoch chi deithio, frawd,
Rydych chi'n absennol,
ac yn eich llenwi â'r unigrwydd sy'n aros
eich dychweliad ... a ddewch chi? Tra,
gwanwyn
yn mynd i orchuddio'r caeau, i ryddhau
y ffynhonnell.
Yn y dydd, gyda'r nos ... Heddiw, ddoe ...
Yn y niwlog
hwyr, yn y wawr berlog,
mae eich caneuon yn atseinio.
Ac yr ydych yn ein meddyliau, ac i mewn
ein calonnau,
si nad yw wedi'i ddiffodd, tân
nid yw hynny'n diffodd.
Ac, ym Madrid, ym Mharis, yn Rhufain,
yn yr Ariannin
Maen nhw'n aros amdanoch chi ... Lle bynnag mae'ch zither eisiau
divina
dirgrynnodd, mae ei fab wedi goroesi, yn dawel, yn felys,
cryf…
Dim ond ym Managua y mae a
cornel gysgodol
lle ysgrifennodd y llaw sydd wedi lladd
i'r farwolaeth:
'Dewch i mewn, deithiwr, nid yw Rubén Darío yma'. "

Rhai o'i gerddi ...

Azul

Dyma'r detholiad o gerddi gan Rubén Darío yr ydym wedi'i wneud fel eich bod chi'n gwybod ychydig mwy am ei rythm, ei benillion:

Campoamor

Yr un hon gyda'r gwallt llwyd,
fel ffwr ermine,
casglodd ei ddidwylledd plentynnaidd
gyda'i brofiad fel hen ddyn;
pan fyddwch chi'n ei ddal yn eich llaw
llyfr dyn o'r fath,
gwenyn yw pob mynegiant
hynny, gan hedfan o'r papur,
gadewch y mêl ar eich gwefusau
ac mae'n pigo yn y galon.

Trist, trist iawn

Un diwrnod roeddwn yn drist, yn drist iawn
gwylio'r dŵr yn cwympo o ffynnon.

Roedd hi'n noson bêr ac Ariannin. Gwaeddodd
y nos. Ochneidiodd y noson. Sobbed
y nos. A'r cyfnos yn ei amethyst meddal,
gwanhau rhwyg arlunydd dirgel.

A'r artist hwnnw oedd fi, yn ddirgel ac yn griddfan,
a gymysgodd fy enaid â jet y ffynnon.

Noson

Tawelwch y nos, distawrwydd poenus
nosol ... Pam mae'r enaid yn crynu yn y fath fodd?
Rwy'n clywed hum fy ngwaed
y tu mewn i'm penglog mae storm ysgafn yn mynd heibio.
Insomnia! Methu cysgu, ac eto
Sain. Byddwch y darn auto
o ddyraniad ysbrydol, yr hunan-Hamlet!
Gwanhewch fy nhristwch
mewn gwin nos
yng nghrisial rhyfeddol y tywyllwch ...
Ac rwy'n dweud wrthyf fy hun: faint o'r gloch y daw'r wawr?
Mae drws wedi cau ...
Mae pasiwr wedi pasio ...
Mae'r cloc wedi taro tair awr ar ddeg ... Ie fydd hi!

Mwynglawdd

Mwynglawdd: dyna'ch enw chi.
Pa fwy o gytgord?
Mwynglawdd: golau dydd;
mwynglawdd: rhosod, fflamau.

Am arogl rydych chi'n ei ollwng
yn fy enaid
os gwn eich bod yn fy ngharu i!
O fy! O fy!

Toddodd eich rhyw
gyda fy rhyw cryf,
toddi dau efydd.

Rwy'n drist, ti'n drist ...
Rhaid i chi beidio â bod bryd hynny
mwynglawdd i farwolaeth?

Llinell amser cofiant Rubén Darío

Ac yma, crynodeb cronolegol byr o'r hyn a welwyd hyd yn hyn am gofiant Rubén Darío:

 • 1867: Ionawr 18: Ganed Rubén Darío ym Metapa, Nicaragua.
 • 1887: Cyhoeddi "Emelina ". Yn ysgrifennu "Caltrops", "Otoñales", "Cân Epig i ogoniannau Chile".
 • 1888: Post "Glas" a'i dad yn marw.
 • 1891: Priodas grefyddol gyda Rafaela Contreras. Mae eu mab Rubén yn cael ei eni.
 • 1892: Teithio i Sbaen a anfonwyd gan lywodraeth Nicaraguan, ar achlysur 4ydd Canmlwyddiant Darganfod America.
 • 1893: Rafaela Contreras yn marw. Priododd â Rosario Emelina Murillo.
 • 1896: Post "Y prin" y "Rhyddiaith Profane".
 • 1898: Teithiodd i Madrid fel gohebydd i La Nación.
 • 1900: Mae'r Genedl yn ei anfon i Baris. Mae ei gariad Francisca Sánchez yn cyfeilio iddo.
 • 1905: Post "Caneuon bywyd a gobaith".
 • 1913: O Baris teithio i Valldemosa, ym Mallorca: "Aur Mallorca" (gwaith cyhoeddedig).
 • 1916: Bu farw yn León, Nicaragua.
Erthygl gysylltiedig:
"Caneuon bywyd a gobaith", trydydd gwaith gwych Rubén Darío

Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

10 sylw, gadewch eich un chi

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.

 1.   Jose Antonio Arce Rios meddai

  Traethawd Hir rhagorol i ddathlu canmlwyddiant marwolaeth llythyrau Tywysog Castilian, cychwynnwr a chynrychiolydd uchaf Moderniaeth America Ladin. Galwyd ar Rubén Darío i chwyldroi pennill Castileg yn rhythmig, ond hefyd i boblogi’r byd llenyddol â ffantasïau newydd, elyrch rhithiol, cymylau anochel, cangarŵau a theigrod Bengal yn cydfodoli yn yr un dirwedd amhosibl. Daeth ag iaith a oedd yn dadfeilio dylanwad adfywiol America a modelau Parnassian a Symbolaidd Ffrengig, gan ei hagor i eirfa gyfoethog a rhyfedd, hyblygrwydd a cherddoriaeth newydd mewn pennill a rhyddiaith, a chyflwynodd themâu a motiffau cyffredinol, egsotig a brodorol. , a gyffroodd y dychymyg a chyfadran y cyfatebiaethau.

  1.    Carmen Guillen meddai

   Diolch José Antonio am eich sylw!

   Heb amheuaeth, rydym o'r farn bod Rubén Darío yn haeddu lle ar ein tudalen ac rydym wedi gwneud hynny. Pob hwyl!

   1.    Manuel meddai

    Enw Rubén oedd Félix, nid Féliz.

 2.   Abner laguna meddai

  Helo, bore da, mae'r cofiant yn dda iawn, diolch oherwydd Ruben Dario yw fy hoff fardd, diolch am bopeth

 3.   Libanus meddai

  Bywgraffiad da Rwy'n ei llongyfarch am ei gwaith a'i chyfraniad.

 4.   Axel meddai

  Fe wnaeth bywgraffiad rhagorol fy helpu llawer yn yr arholiad

 5.   ELIEZER MANUEL SEQUEIRA meddai

  Byddai'n bwysig eu bod yn cyhoeddi'r flwyddyn y cyhoeddwyd y wybodaeth hon yn ogystal â'r diwrnod a'r mis

  1.    Manuel meddai

   Enw Rubén oedd Félix, nid Féliz.

 6.   Ronaldo roque meddai

  Helo, cofiant da iawn. Cwestiwn ym mha flwyddyn wnaethoch chi'r cofiant byr hwn? Mae angen i mi wneud llyfryddiaeth gyda'r ymchwil hon. A allech chi roi dyddiad creu'r cyhoeddiad hwn i mi os gwelwch yn dda

 7.   GEORINA DIAZ meddai

  Ble alla i weld dyddiad cyhoeddi'r llyfryddiaeth hon.

bool (gwir)