Bywyd a cherddi Pablo Neruda: bardd cyffredinol

Bywyd a cherddi Pablo Neruda.

Bywyd a cherddi Pablo Neruda.

I siarad am Pablo Neruda rhaid mynd yn ôl i enedigaeth ddwbl yr un bardd. Hynny yw, yn union fel yr oedd Reyes Ricardo Neftalí, roedd Pablo Neruda hefyd, dau enw gwahanol gyda dwy ffordd wahanol o siarad. Ni fyddai'n ddigon nodi hynny Ganwyd Ricardo Eliécer Neftalí Reyes Basoalto ar Orffennaf 12, 1904 a bod Pablo wedi marw ar Fedi 23, 1973, rhaid ichi fynd yn llawer dyfnach ac archwilio manylion diddiwedd y bardd cyffredinol hwn.

Penderfynodd Ricardo Neftalí fynd i'r brifddinas yn cario ei ieuenctid yn ei gorlan, ac roedd cario cymysgedd yn tueddu i garu, llawenydd a hiraeth. Nid oedd tad y bardd yn hoffi ei ddawn am farddoniaeth, a ddaeth â gwahaniaethau rhyngddynt. O ganlyniad i'r cenhadon gyda'i dad, penderfynodd Ricardo fabwysiadu enw Pablo Neruda, ffugenw a ddaeth gydag ef hyd y diwedd ac a oedd ar y pryd yn ei ryddhau o achosion cyfreithiol teuluol. Roedd talent y bardd yn enwog, i'r pwynt ei fod, yn ddim ond 16 oed, ym 1921, wedi ennill ei ornest farddoniaeth gyntaf.

Ei weithiau cynnar

Arddull Pablo Neruda Roedd yn ffrwydrol, dechreuodd y dyn ifanc ysgrifennu'n wyllt, a'r gor-ddweud oedd yn ei nodweddu bryd hynny oedd ei seren am oes. Er enghraifft, Cyfnos Ganwyd (1923) yng nghanol y darganfyddiad hwnnw o'i emosiynau a'i deimladau.

Nesaf, y bardd ifanc syfrdanodd y gymuned lenyddol gydag un o'r gweithiau sy'n gwerthu orau yn yr iaith Sbaeneg: 20 cerdd serch a chân anobeithiol (1924). Treiddiodd y gwaith hwn fyd llythyrau ac agorodd ddrysau llwyddiant i'r awdur ifanc.

Y bardd avant-garde

Yn araf dechreuodd nodweddion Nerudian ddangos wyneb arloesol. Adlewyrchwyd avant-garde Neruda wrth drin strwythurau barddonol, yn anhwylder ei greadigrwydd ei hun, yn rhyddid ei feddwl ac yn y pryder dwfn dros faterion cymdeithasol. Dywedodd yr un bardd, yn ei hunangofiant: "Nid oedd yn bosibl cau'r drws i'r stryd o fewn fy ngherddi." Ar y pwynt hwn, dechreuodd Ricardo Reyes ddeall bod Neruda wedi dod yn rhywbeth y tu hwnt i enw: enw da.

Newid amgylchedd, newid gweledigaeth bywyd

Wel, Wrth iddo basio o dawelwch Parral, ei dref enedigol, i'r cymydog a roddodd dyfodiad ei yrfa ddiplomyddol ledled y byd iddo, daeth bardd y byd i'r amlwg, casglwr pethau, y bardd gyda'r syllu puffy, yr Americanwr Lladin a ysgrifennodd Canu cyffredinol a derbynnydd y Wobr Llenyddiaeth Nobel ym 1971. Hynny yw, o Ricardo anghofiedig gwnaed naid i Pablo cysegredig.

Pedwar cam creadigol Neruda

Nodweddwyd bywyd Pablo Neruda trwy gael pedwar cam creadigol, pob un wedi'i gyflyru gan yr amgylchiadau oedd o'i amgylch.. I ddechrau, ei blentyndod yn Parral a'i flynyddoedd cynnar yn Santiago, a ddisgrifiodd fardd serch dan ddylanwad moderniaeth Rubén Darío. Mewn ail gam, cam ei waith: Preswyliad ar y ddaear (1937), sy'n nodi ei arhosiad yn Burma, Colombo a'r Iseldiroedd lle contractiodd y cyntaf o'i dair priodas. Yn drydydd, ei gam gwleidyddol a barhaodd, o 1937, hyd ei farwolaeth. Yn y cam olaf hwn mae'r llyfr llyfrau yn cael ei wahaniaethu oddi wrth waith Nerudian: Canu cyffredinol (1950).

Yn yr un ystyr, wrth siarad am bedwerydd cyfnod yng ngwaith Neruda, dylid catalogio'r sylw arbennig a roddodd i'r pethau mwyaf "di-nod". Roedd y themâu cylchol yng ngwaith Neruda yn ymwneud â realiti bob dydd, i'r domestig, i ddigwyddiadau'r stryd, i bopeth. Mae ei farddoniaeth yn yr ystyr hwn yn ehangu yn y Odes Elfenol. Er enghraifft, yn "Ode to the Artichoke", nid dim ond unrhyw un sy'n troi planhigyn yn rhyfelwr sy'n breuddwydio am y milisia ac yn gorffen yn heddwch pot. Dawnsiodd athrylith Neruda, heb amheuaeth, i sŵn ei gyd-destun. Gellir eu henwi hefyd: Ode i'r awyr, Ode i'r winwnsyn, Ode i'r adeilad, Ode i genfigen, Ode i dristwch, Ode i niferoedd, Ode i gloc yn y nos, ymhlith eraill.

Neruda a'i dair gwraig

Roedd gan Neruda dair gwraig: María Antonieta Hagenaar, y cyfarfu â nhw yn Java, Delia del Carril, a lwyddodd er gwaethaf ei 50 mlynedd i swyno Pablo 30 oed, a Matilde Urrutia, y nyrs a'r gwneuthurwr cartref a ofalodd amdano am fflebitis tra roedd ym Mecsico. I'r olaf cysegrodd ei gasgliad o gerddi Penillion y capten, llyfr sydd wedi'i rannu'n saith rhan a lle mae pob un yn disgrifio'r dilyniannau, yn ôl y bardd, o unrhyw berthynas gariad: "Love", "Desire", "Furies", "Lives", "Ode and germinations", " Epitalamio "a" Y llythyr ar y ffordd ".

Cerddi gan Pablo Neruda

Isod mae tair o gerddi Pablo Neruda, yr athrylith hwn o bennill:

Angela Adonica

Heddiw, rydw i wedi estyn allan wrth ymyl merch ifanc bur
fel ar lan cefnfor gwyn,
fel yng nghanol seren losgi
gofod araf.

O'i syllu gwyrdd hir
cwympodd y golau fel dŵr sych,
mewn cylchoedd dwfn tryloyw
o gryfder ffres.

Ei frest fel tân o ddau fflam
llosgodd mewn dau ranbarth a godwyd,
ac mewn afon ddwbl cyrhaeddodd ei draed,
mawr a chlir.

Prin fod hinsawdd o aur yn aeddfedu
hyd dyddiol ei gorff
ei lenwi â ffrwythau wedi'u taenu
a thân cudd.

Amor

Menyw, byddwn i wedi bod yn fab i chi, am eich yfed chi
llaeth y bronnau fel ffynnon,
am edrych arnoch chi a'ch teimlo wrth fy ochr a'ch cael chi
yn y chwerthin euraidd a'r llais crisial.
Am eich teimlo chi yn fy ngwythiennau fel Duw yn yr afonydd
a'ch addoli yn esgyrn trist llwch a chalch,
oherwydd bydd eich bod yn pasio heb boen wrth fy ymyl
a daeth allan yn y pennill -clean o bob drwg-.

Sut byddwn i'n gwybod sut i garu chi, fenyw, sut byddwn i'n gwybod
caru chi, caru ti fel nad oedd unrhyw un erioed yn gwybod!
Die ac yn dal
caru chi mwy.
Ac eto
caru chi mwy
a mwy

Dyfyniad gan Pablo Neruda.

Dyfyniad gan Pablo Neruda.

Cymdogaeth heb olau

A yw barddoniaeth pethau yn mynd
neu na all fy mywyd ei gyddwyso?
Ddoe - yn edrych yn y cyfnos olaf-
Roeddwn i'n ddarn o fwsogl ymhlith rhai adfeilion.

Y dinasoedd -soles a dial-,
llwyd budr y maestrefi,
y swyddfa sy'n plygu ei chefn,
y bos cymylog.

Gwaed coch ar y bryniau,
gwaed ar y strydoedd a'r sgwariau,
poen calonnau toredig,
Byddaf yn pydru â diflastod a dagrau.

Mae afon yn cofleidio'r faestref
fel llaw rewllyd sy'n temtio yn y tywyllwch:
mae cywilydd arnyn nhw ar ei dyfroedd
i weld y sêr.

A'r tai sy'n cuddio'r dyheadau
y tu ôl i'r ffenestri llachar,
tra y tu allan i'r gwynt
dewch â mwd bach i bob rhosyn.

I ffwrdd ... niwl anghofrwydd
-Ticiwch fwg, dyfroedd torri wedi torri-,
a'r cae, y cae gwyrdd! y maen nhw'n pantio ynddo
yr ychen a'r dynion chwyslyd.

A dyma fi, wedi fy egino ymysg yr adfeilion,
brathu dim ond yr holl dristwch,
fel pe bai crio yn hedyn
a myfi yw'r unig rych yn y ddaear.

Neruda, y gorlan a farddodd bopeth

Roedd Pablo Neruda yn fardd cyffredinol oherwydd ysgrifennodd at bopeth sy'n bodoli, i gwestiynau, i atebion, i sicrwydd, i gelwydd, i gamddealltwriaeth, i gyfiawnder, i werthoedd. Yn yr un modd, ni hepgorodd yn ei bennill brofiadau ei orffennol, ing ei bresennol a thwyll ei ddyfodol.

hefyd canodd i achosion, gwleidyddiaeth, dyn, plentyndod, glasoed, llawenydd a chreulondeb. Fodd bynnag, y peth mwyaf anhygoel yw gadael ar ôl ei greadigaethau ddelweddau unigryw nad ydym yn parhau i'w darganfod hyd yn oed heddiw. Yr olaf sy'n ei wneud yn fardd amhosibl i'w gatalogio.

Epistolary Pablo Neruda

Dylid sôn yn arbennig am ei lythyrau, ynddo mae'r llythyrau a anfonwyd at gariad ei oedran cynnar, Albertina Azocar, y llythyrau at ei deulu, at ei ffrind Héctor Eandi a'r llythyrau caru at Matilde Urrutia. Mewn perthynas â’r person a oedd yn gariad mawr olaf ei fywyd, ysgrifennodd lythyr ato dyddiedig Rhagfyr 21, 1950 a dywedodd y canlynol: “Os dewch chi, gallwch chi ddibynnu arnaf i dynnu fy dicter. Dwi wir angen ti. Nawr peidiwch ag ysgrifennu ataf yn fwy preifat. Atebwch fi yn gyffredinol am eich bywyd a'ch prosiectau ”. Yn amlwg, nodwyd nad oedd bellach eisiau parhau i guddio'r berthynas hon ag Urrutia.

Isla Negra, ei borthladd olaf

Yn ychwanegol at y gweithiau a enwir eisoes, gellir dyfynnu'r canlynol: Cyfnos, Ffarwel a sobiau, Y slinger brwdfrydig, The Grapes and the Wind, Estravagario, Navigations and Returns, One Hundred Sonnets of Love, Ac Cofeb Isla Negra. O ran Isla Negra, lle mae ei weddillion marwol wedi'u claddu, mae yno lle ysgrifennodd: "Dyma fi, dywedaf, i adael yr esgus ysgrifenedig hwn: dyma fy mywyd.". Yn amlwg, cychwynnodd y casgliad hwn o gerddi ei gam olaf a mater i ddarllenwyr brwd yr XNUMXain ganrif yw parhau i archwilio'r bydysawd Nerudiaidd enfawr.

Bardd Pablo Neruda.

Pablo Neruda mewn anerchiad.

Neruda a drychiad sylweddau ac elfennau

Gyda barddoniaeth Pablo Neruda cymerodd popeth ystyr newydd, cododd penillion yr eira, gorlifodd y lliwiau glas a catapwlwyd malwod y Cefnfor Tawel. Gyda Neruda mae'r dynion syml yn parhau i godi, y llygaid mawr, y cartrefi sydd wedi'u dinistrio, yr ofarïau wedi'u eplesu. Felly, ni allwch gatalogio bardd a ysgrifennodd at bron popeth ac sy'n dal i ysgrifennu heb ysgrifennu.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*

  1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
  2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
  3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
  4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
  5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
  6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.