Cerddi gan Gil de Biedma

Cerddi gan Gil de Biedma.

Cerddi gan Gil de Biedma.

Mae cerddi Gil de Biedma yn cael eu chwilio'n rheolaidd ar y rhwyd. Mae cyffyrddiad personol, llafar ac agos-atoch ei delynegion - cymysgedd bwerus a datblygedig - wedi galluogi perthynas ddwfn rhwng y bardd a chynulleidfa sizable o gariadon barddoniaeth ledled y byd dros y blynyddoedd. Hyn i gyd, ie, er gwaethaf y ffaith nad oedd llawer hyd yn oed yn gwybod amdano tra roedd yn dal yn fyw.

Ond, pwy oedd Jaime Gil de Biedma? Pam yr effaith hon ar farddoniaeth Sbaeneg yng nghanol yr ugeinfed ganrif a hyd yn oed yn yr unfed ganrif ar hugain? Rydym yn gynnyrch amgylchiadau, a chaniataodd y rhai a amgylchynodd fywyd y bardd hwn y magwrfa berffaith i'w waith fynd y tu hwnt a bydd yn nodi nid yn unig cenhedlaeth, ond gwlad gyfan. Am hynny a mwy cofir ef bob Dydd Barddoniaeth ym mhob modfedd o'r blaned.

Golygfa arall ar Jaime Gil de Biedma

Darllen y gerdd neu ddarllen y bardd ...

Mae darllen cerdd neu sawl cerdd a chredu eich bod yn deall bywyd y bardd, yn fras - a dweud y lleiaf - yn weithred feiddgar. Fodd bynnag, mae darllen bywyd y bardd, o'r eiliad y mae'n derbyn ei gydwybod nes bod ei anadl olaf wedi diflannu, yn rhoi rhywfaint o bwer, mewn ffordd benodol, i fynegi barn ynghylch ystyr ei benillion.

«Nid yw'r hyn sy'n digwydd mewn cerdd erioed wedi digwydd i chi»

Cadarnhaodd Biedma ei hun "nid yw'r hyn sy'n digwydd mewn cerdd erioed wedi digwydd i un." Ac nid yw hyn yn golygu, yn llythrennol, nad oes olrhain arbrofol ym mhob llythyren, ym mhob pennill, ym mhob pennill… na; mewn gwirionedd, mae yna, a llawer. Fodd bynnag, ni ellir diddymu gweledigaeth gyffredinol y coed gan eu dail diweddar, ond gan eu gwreiddiau dyfnach, gan y saets sy'n rhedeg trwy'r hen foncyff sy'n gwrthsefyll termau bywyd a'r plâu niferus sy'n amgylchynu'r prysurdeb bach o olau a roddwyd ar bob un.

Yr hyn a ddywedir am Gil de Biedma

Mae'n hysbys bod Jaime Gil de Biedma wedi'i eni yn Barcelona ym 1929. Cyrhaeddodd ar Dachwedd 13, fel y nodwyd yn ei ddogfen eni. Mae'r holl byrth yn ateb ei fod yn dod o deulu cyfoethog ac o linach a bod hyn wedi cael effaith ddiffiniol ar ei fywyd. Bod ei astudiaethau cyntaf a'i ysgol uwchradd wedi digwydd yng nghanolfan addysgol Navas de la Asunción, yn gyntaf, ac yna yng nghanolfan Astudiaethau Cyffredinol Luis Vives.

Y bachgen 7 oed a gafodd hwyl yn darllen i'r Quixote

Dywedodd Martha Gil, ei chwaer, â llawenydd mewn cyfweliad bod Biedma, dim ond 7 oed, “wedi chwerthin yn uchel wrth ddarllen y Quixote". Eisoes gallai hyn ragweld ychydig y byddai ynddo dueddiad penodol i'r llythyrau. Peidiwn â dweud y byddai'n hysbys y byddai'n fardd, ond roedd angerdd am lenyddiaeth, ac roedd hynny eisoes yn llawer.

Argyfyngau oherwydd gwrthddywediadau, prifysgol, cyfeillgarwch

Hefyd iddo ddechrau cael argyfwng dirfodol yn ei ddatblygiad o ganlyniad i wadiad parhaus o ddiffuantrwydd ei fan geni ac atyniad bron yn afreolus i'r rhai sydd ar y cyrion gan gymdeithas. Gwaethygodd y sefyllfa hon ym 1946, ar ôl iddo fynd i Brifysgol Barcelona, ​​newidiodd yn ddiweddarach i Brifysgol Salamanca (lle derbyniodd ei radd yn y gyfraith) ac ar ôl darllen Marcsiaeth a dechrau cyd-fynd â syniadau comiwnyddol. Mae yn amgylchedd prifysgol Salamancan lle mae Biedma yn cwrdd â ffigurau fel:

 • Jose Angel Valente
 • Juan Marse.
 • Gabriel Ferrater.
 • Jaime Salinas.
 • Carlos Barral.
 • Joan Ferrate.
 • Jose Agustin Goytisolo.
 • Angel González.
 • Claudio Rodriguez.

Gweithiau cyntaf

Y rhain oedd, dim byd mwy a dim llai na'r ysgrifenwyr a roddodd fywyd i'r hyn a elwir yn "Genhedlaeth 50". Mewn rhan bwysig, diolch i'r sgyrsiau parhaus gyda'r cyfreithwyr a'r deallusion hyn y cymerodd syniadau llenyddol Biedma siâp a lliw. Allan ohonyn nhw i gyd, gyda Carlos Barral y creodd gysylltiad arbennig ag ef ac y mae'n cysegru ei waith cyntaf iddo Penillion i Carlos Barral (1952). Yn ddiweddarach yn cyhoeddi Yn ôl y ddedfryd o amser (1953).

Barddoniaeth Saesneg, y cynhwysyn coll

Yn ychwanegol at y cynhwysion a grybwyllir uchod, mae ffactor arall sy'n sbeisio barddoniaeth Biedma cyn iddi gyrraedd ei ffurf derfynol. Mae'r elfen hon yn bendant yn ei arddull - mae'n torri allan cyn cyhoeddi ei drydydd gwaith— ac nid yw'n ddim llai na croesiad bron gorfodol y Barcelonian gyda barddoniaeth Saesneg. Digwyddiad meddai yn digwydd ar ôl taith i Rydychen (1953) a gyda llaw Paco Mayans, sy'n ei gyflwyno i ddarllen TS Eliot. Rhoddodd y cyfarfyddiad hwn â barddoniaeth Eingl-Sacsonaidd y naws angenrheidiol ac angenrheidiol i waith Biedma.

Y fynedfa i Gwmni Tybaco Philippine, y gwaith a'r bywyd deuol

Ar ôl hyn - eisoes wedi graddio a gyda beiro wag mewn dau waith blaenorol, ond a honnodd ei fod yn cael ei ddefnyddio mewn gweithred farddonol fwy trosgynnol - Ymunodd Jaime â Chwmni Tybaco Philippine (y busnes teuluol) ym 1955. Ar hyn o bryd rydyn ni'n cael ein hunain o flaen dyn 27 oed sydd â deallusrwydd enfawr, bardd â dau lyfr yn tynnu, gyda rhywioldeb diffiniedig sy'n cael ei wrthod gan gymdeithas, ac sydd, sy'n perthyn i'r dosbarth aflednais Sbaenaidd, yn gwenu ac yn cofleidio Marcswyr.

O dan y panorama hwn o wrthddywediadau a gwrthodiadau tybiedig (a chyda chynnyrch talent diymwad bywyd a rhagluniaeth) mae un o weithiau barddonol puraf a mwyaf cynrychioliadol Sbaen yn codi yn y blynyddoedd diwethaf.

Themâu Gil de Biedma

Roedd ei benillion yn troi o gwmpas amser didostur, bywyd bob dydd, a sut - mewn gwirionedd - nad yw gwleidyddiaeth gyfredol yn gweithio o blaid dinasyddion. Roedd ganddyn nhw ac mae ganddyn nhw sain a rhythm hyfryd, felly mae llawer o gantorion yn canu iddyn nhw.

Mae ei hiraeth am yr ieuenctid a adawodd heb ddychwelyd yn amlwg. Heb sôn am gariad, mae angen i hynny ddangos ei hun heb fasgiau, gyda’r gwir hanfod y mae pawb yn ei ofni, ond bod pawb yn ei feddu ac yn ei garu’n gyfrinachol.

Jaime Gil de Biedma.

Jaime Gil de Biedma.

Cwymp

Parhaodd ei fywyd i lifo rhwng gwaith teulu, ei frwydrau mewnol parhaus dros wrthddywediadau a'r angen cyffredinol i fyw ei rywioldeb a ei farddoniaeth mewn ffordd rydd.

Fodd bynnag, ym 1974, ac ar ôl gyrfa ffrwythlon o 8 gwaith llenyddol, mae Biedma yn cwympo. Adlewyrchwyd y brwydrau yn ei feddwl yn ei gorff. Roedd yr effaith yn gymaint nes i'r awdur roi'r gorau i ysgrifennu. Roedd y gwrthodiad nid yn unig yn erbyn y gymdeithas a ddisgrifiodd fel "bourgeois", ond yn erbyn y mudiad chwith ei hun a'i gryfder bach i ymladd dros hawliau'r rhai sydd wedi'u hadfeddiannu. Tra roedd hynny'n cael ei godi, yn fewnol roedd hefyd yn barnu ei hun ac yn gwrthod ei hun am ei darddiad cyfoethog ac am beidio byth â byw'r hyn yr oedd yn ceisio ymladd drosto.

AIDS a'r golau pylu

Fel pe na bai hynny'n ddigonol, mae Jaime wedi'i heintio ag AIDS. Y cymhlethdodau sy'n gysylltiedig â'r afiechyd hwn sy'n dod â'i fywyd i ben. Digwyddodd ei ymddangosiad olaf o flaen cynulleidfa i adrodd ei waith yn y Residencia de Estudiantes, ym Madrid, ym 1988.

Oherwydd cymhlethdodau AIDS, bu farw'r bardd ar Ionawr 8, 1990. Roedd yn Barcelona, ​​ac roedd yn 60 oed.

Adeiladu

 • Penillion i Carlos Barral (argraffiad yr awdur, Orense, 1952)
 • Yn ôl y ddedfryd o amser (1953).
 • Cymdeithion teithio (Barcelona: Joaquin Horta, 1959).
 • O blaid Venus (1965).
 • Moesoldeb (1966).
 • Cerddi ar ôl marwolaeth (1968).
 • Casgliad arbennig (Seix Barral, 1969).
 • Dyddiadur artist difrifol wael (1974), cof.
 • Personau y ferf (Seix Barral, 1975; 2il argraffiad: 1982).
 • Verbatim: Traethodau 1955-1979 (Beirniad, Barcelona, ​​1980).
 • Blodeugerdd farddonol (Cynghrair, 1981).
 • Jaime Gil de Biedma. Sgyrsiau (The Aleph, 2002).
 • Cynllwyn y ddrama. Gohebiaeth (Lumen, 2010).
 • Cyfnodolion 1956-1985 (Lumen, 2015).
 • Jaime Gil de Biedma. Sgyrsiau (Awstralia, 2015).

Cerddi gan Gil de Biedma

Noson drist Hydref

Yn bendant

ymddengys y cadarnheir hynny y gaeaf hwn

daw hynny, bydd yn anodd.

Fe wnaethant ddatblygu

y glaw, a'r llywodraeth,

cyfarfod yng nghyngor y gweinidogion,

nid yw'n hysbys a yw'n astudio ar hyn o bryd

budd-dal diweithdra

neu'r hawl i ddiswyddo,

neu os yn syml, ynysig mewn cefnfor,

mae'n aros i'r storm basio

a daw'r dydd, y diwrnod pan fydd, o'r diwedd,

mae pethau'n stopio dod yn ddrwg.

Yn nos Hydref

wrth imi ddarllen y papur newydd rhwng y llinellau,

Rwyf wedi stopio i wrando ar guriad y galon

y distawrwydd yn fy ystafell, y sgyrsiau

o'r cymdogion yn gorwedd,

yr holl sibrydion hynny

adennill bywyd yn sydyn

ac ystyr ei hun, dirgel.

Ac rwyf wedi meddwl am y miloedd o fodau dynol,

dynion a menywod sydd ar yr union foment hon,

gyda'r oerfel cyntaf,

maent wedi meddwl tybed am eu pryderon eto,

am ei flinder disgwyliedig,

am eich pryder am y gaeaf hwn,

tra y tu allan mae'n bwrw glaw.

Ar hyd a lled arfordir Catalwnia mae'n bwrw glaw

gyda chreulondeb go iawn, gyda mwg a chymylau isel,

waliau du,

ffatrïoedd yn gollwng, yn gollwng

mewn gweithdai wedi'u goleuo'n wael.

Ac mae'r dŵr yn llusgo hadau i'r môr

incipient, cymysg yn y mwd,

coed, esgidiau cloff, offer

wedi'i adael a phob un wedi'i gymysgu

gyda'r llythyrau cyntaf yn cael eu protestio.

Loca

Y noson, sydd bob amser yn amwys,

yn eich cynddeiriogi - lliw

o gin drwg, maen nhw

eich llygaid ychydig bichas.

Gwn y byddwch yn torri

mewn sarhad ac mewn dagrau

hysterig. Yn gwely,

yna byddaf yn eich tawelu

gyda chusanau sy'n fy ngwneud yn drist

rhowch nhw i chi. Ac wrth gysgu

a wnewch chi bwyso yn fy erbyn

Fel ast sâl

Fydda i byth yn ifanc eto

Darn o gerdd gan Gil de Biedma.

Darn o gerdd gan Gil de Biedma.

Roedd y bywyd hwnnw'n ddifrifol

mae un yn dechrau deall yn nes ymlaen

—Yn debyg i bob person ifanc, des i

i fynd â bywyd o fy mlaen.

Gadewch farc roeddwn i eisiau

a gadael i gymeradwyo

—Yn heneiddio, marw, roedden nhw'n gyfiawn

dimensiynau'r theatr.

Ond mae amser wedi mynd heibio

ac mae'r gwirionedd annymunol yn gwau:

heneiddio, marw,

hi yw unig ddadl y gwaith.

Peeping Tom

Llygaid unig, bachgen syfrdanol

fy mod wedi synnu edrych arnom

yn y pinarcillo bach hwnnw, wrth ymyl Cyfadran y Llythyrau,

fwy nag un mlynedd ar ddeg yn ôl,

pan af i wahanu,

dal yn groggy gyda phoer a thywod,

ar ôl i'r ddau ohonom ymglymu hanner gwisgo,

hapus fel bwystfilod.

Rwy'n cofio chi, mae'n ddoniol

gyda pha ddwysedd dwys o symbol,

yn gysylltiedig â'r stori honno,

fy mhrofiad cyntaf o gariad dwyochrog.

Weithiau tybed beth ddigwyddodd i chi.

Ac os nawr yn eich nosweithiau wrth ymyl corff

mae'r hen olygfa'n dychwelyd

ac rydych chi'n dal i sbïo ein cusanau.

Felly mae'n dod yn ôl ataf o'r gorffennol,

fel sgrech ddigyswllt,

delwedd eich llygaid. Mynegiant

o fy awydd fy hun.

Datrys

Penderfyniad i fod yn hapus

yn anad dim, yn erbyn popeth

ac yn fy erbyn, eto

— Ar ben popeth, byddwch yn hapus—

Cymeraf y penderfyniad hwnnw eto.

Ond yn fwy na phwrpas y gwelliant

mae'r torcalon yn para.

Nosweithiau mis Mehefin

Ydw i byth yn cofio

nosweithiau penodol ym mis Mehefin y flwyddyn honno,

bron yn aneglur, o fy llencyndod

(roedd mewn pedwar ar bymtheg cant mae'n ymddangos i mi

pedwar deg naw)

oherwydd yn y mis hwnnw

Roeddwn bob amser yn teimlo aflonyddwch, ing bach

yr un peth â'r gwres a ddechreuodd,

dim byd arall

bod sain arbennig yr awyr

a gwarediad annelwig affeithiol.

Nhw oedd y nosweithiau anwelladwy

a thwymyn.

Yr oriau ysgol uwchradd yn unig

a'r llyfr anamserol

wrth ymyl y balconi agored eang (y stryd

wedi dyfrio'n ffres fe ddiflannodd

isod, ymhlith y dail goleuedig)

heb enaid i'w roi yn fy ngheg.

Sawl gwaith dwi'n cofio

oddi wrthych, bell i ffwrdd

nosweithiau o fis Mehefin, sawl gwaith

daeth dagrau i'm llygaid, dagrau

am fod yn fwy na dyn, faint roeddwn i eisiau

i farw

neu wedi breuddwydio am werthu fy hun i'r diafol,

ni wnaethoch erioed wrando arnaf.

Ond hefyd

mae bywyd yn ein dal ni oherwydd yn union

Nid sut roeddem yn ei ddisgwyl.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.

bool (gwir)