Emily Dickinson: cerddi

Dyfyniad Emily Dickinson

Dyfyniad Emily Dickinson

Roedd Emily Dickinson (1830-1886) yn fardd Americanaidd a ystyriwyd yn un o gynrychiolwyr pwysicaf y genre llenyddol hwn ledled y byd. Tra roedd hi'n byw, ychydig oedd yn gwybod am ei doniau fel ysgrifennwr, dim ond teulu a ffrindiau agos. Ar ôl iddo farw a darganfod ei lawysgrifau gan ei chwaer, dechreuodd cyhoeddiadau ei gerddi bron i 1800.

Mewn cyfnod byr, aeth Emily Dickinson o fod yn anhysbys i fod yn ffigwr perthnasol yn y byd barddonol. Mae ei lythyrau a'i gerddi yn adlewyrchiad o'i fodolaethMaent yn cynnwys straeon ei gariadon, ei gyfeillgarwch, am lawer o'r amrywiol amgylchiadau y bu'n byw trwyddynt. Wrth drefnu a lledaenu ei etifeddiaeth farddonol, safodd Lavinia Dickinson allan, Mabel Loomis Todd, Thomas Higginson, Martha Dickinson Bianchi a Thomas H. Johnson.

Cerddi gan Emily Dickinson

Pan dwi'n cyfrif yr hadau

Pan dwi'n cyfrif yr hadau

hau i lawr yno

i ffynnu fel hyn, ochr yn ochr;

 

pan fyddaf yn archwilio pobl

mor isel y mae'n gorwedd

i godi mor uchel;

 

pan dwi'n meddwl yr ardd

na fydd marwolion yn gweld

siawns yn medi ei gocwnau

ac osgoi'r wenynen hon,

Gallaf wneud heb yr haf, heb gwyno.

Sleisiwch yr larfa - ac fe welwch y gerddoriaeth—

bwlb ar ôl bwlb, wedi ymdrochi mewn arian,

newydd ei ddanfon i fore'r haf

yn cael ei gadw am eich clust pan fydd y liwt yn hen.

Gallwn i fod yn fwy ar fy mhen fy hun heb fy unigrwydd ...

Gallwn i fod yn unig heb fy unigrwydd

Rydw i mor gyfarwydd â fy nhynged

yr heddwch arall efallai,

gallai dorri ar draws y tywyllwch

A llenwch yr ystafell fach

rhy fach o fesur

i gynnwys ei sacrament,

Dydw i ddim wedi arfer gobeithio

gallai ymwthio ar eich ostentation melys,

torri'r lle a orchmynnwyd ar gyfer dioddefaint,

byddai'n haws darfod â'r ddaear yn y golwg,

na choncro fy mhenrhyn glas,

darfod gyda hyfrydwch.

Sicrwydd

Dwi erioed wedi gweld tir diffaith

a'r môr na welais i mohono erioed

ond gwelais lygaid y grug

Ac rwy'n gwybod beth sy'n rhaid i'r tonnau fod

 

Nid wyf erioed wedi siarad â Duw

ac ni ymwelais ag ef yn y Nefoedd,

ond dwi'n siŵr o ble dwi'n teithio

fel pe baent wedi rhoi'r cwrs imi.

133

Dysgir dŵr trwy syched.

Croesodd y Ddaear - gan y Cefnforoedd.

Yr Ecstasi —ar gyfer yr ofid—

La Paz - mae'r brwydrau'n dweud wrtho -

Cariad, trwy Twll y Cof.

Yr Adar, am yr Eira.

292

Os yw Courage yn eich cefnu—

Byw uwch ei ben—

Weithiau mae'n gwyro ar y Bedd,

Os ydych chi'n ofni gwyro—

 

Mae'n osgo diogel—

Oedd erioed yn anghywir

Yn y breichiau hynny o Efydd—

Nid y Gorau o Gewri—

 

Os yw eich enaid yn crynu—

Agorwch ddrws y Cnawd—

Mae angen Ocsigen ar y Coward—

Dim byd mwy-

Fy mod i bob amser yn caru

Fy mod i bob amser yn caru

Rwy'n dod â'r prawf i chi

hynny nes i mi garu

Wnes i erioed fyw - hir—

 

y byddaf bob amser yn caru

Byddaf yn ei drafod gyda chi

beth yw cariad bywyd

ac anfarwoldeb bywyd

 

hyn - os ydych yn amau ​​hynny - annwyl,

felly does gen i ddim

dim i'w ddangos

ac eithrio calfaria

Gwybodaeth fywgraffyddol fer am yr awdur, Emily Dickinson

Genedigaeth a tharddiad

Emily Elizabeth Dickinson Fe'i ganed Rhagfyr 10, 1830, yn Amherst, Massachusetts. Ei rhieni oedd Edward Dickinson - cyfreithiwr enwog - ac Emily Norcross Dickinson. Yn Lloegr Newydd mwynhaodd ei deulu enw da a pharch gan fod ei hynafiaid yn addysgwyr, gwleidyddion a chyfreithwyr nodedig.

Portread olaf o Emily Dickinson

Portread olaf o Emily Dickinson

Gwnaeth ei dad-cu —Samuel Fowler Dickinson— a'i dad fywyd gwleidyddol ym Massachusetts. Roedd y cyntaf yn Farnwr Sir Hampton am bedwar degawd, a'r olaf yn Gynrychiolydd y Wladwriaeth ac yn Seneddwr. Yn 1821, sefydlodd y ddau sefydliad addysgol preifat Coleg Amherst.

Hermanos

Emily oedd ail ferch y cwpl Dickinson; y cyntaf-anedig oedd Austin, a anwyd ym 1829. Derbyniodd y dyn ifanc addysg yn Coleg Amherst a graddiodd o Brifysgol Harvard fel cyfreithiwr. Yn 1956, Priododd Austin â ffrind i'w chwaer, Susan Huntington Gilbert. Arhosodd yr olaf yn agos iawn at EmilyYr oedd eich cyfrinachol a muse o lawer o'i gerddi.

Yn 1833 ganwyd merch ieuengaf y cwpl Dickinson, Lavinia -Vinnie-, Cydymaith ffyddlon Emily trwy gydol ei hoes. Diolch i Vinnie - edmygydd dwys ei chwaer - mae gennym wybodaeth gryno am yr ysgrifennwr. Mewn gwirionedd, Lavinia a helpodd Emily i gynnal ei ffordd o fyw o unigedd ac unigedd, ac roedd hi'n un o'r ychydig bobl a oedd yn adnabod ei gwaith barddonol bryd hynny.

Astudiaethau cymhwysol

Yn 1838, Coleg Amherst —Pan oedd i ddynion yn unig - caniataodd ymrestru menywod yn y sefydliad. Roedd fel hyn Aeth Emily i mewn, ddwy flynedd yn ddiweddarach, i meddai'r ganolfan addysgol, lle wedi derbyn hyfforddiant cyflawn. Ymhlith y meysydd dysgu, roedd yn rhagori mewn llenyddiaeth, hanes, daeareg a bioleg, tra bod mathemateg yn anodd iddo.

Yn yr un modd, yn y sefydliad hwn dysgodd sawl iaith, y mae Groeg a Lladin yn sefyll allan yn eu plith, ieithoedd a ganiataodd iddo ddarllen gweithiau llenyddol pwysig yn yr iaith wreiddiol. Ar argymhelliad ei dad, astudiodd Almaeneg gyda rheithor yr academi. Fel gweithgareddau allgyrsiol, derbyniodd wersi piano gyda'i fodryb, yn ogystal â chanu, garddio, blodeuwriaeth a garddwriaeth. Treiddiodd y crefftau olaf hyn mor ddwfn ynddo nes iddi eu hymarfer ar hyd ei hoes.

Cymeriadau arwyddocaol i Dickinson

Trwy gydol ei oes, Cyfarfu Dickinson â phobl a'i cyflwynodd i ddarllen, a thrwy hynny ei farcio yn gadarnhaol. Yn eu plith Mae ei fentor a'i ffrind Thomas Wentworth Higginson yn sefyll allan, BF Newton a'r Parchedig Charles Wadsworth. Roedd pob un ohonyn nhw'n cynnal perthynas agos â'r bardd, a chyfeiriwyd llawer o'i llythyrau enwog - lle roedd hi'n adlewyrchu ei phrofiadau a'i hwyliau.

Marwolaeth

Gyda llun cronig o glefyd yr arennau (neffritis, yn ôl arbenigwyr) ac ar ôl iselder o ganlyniad i farwolaeth ei nai ieuengaf, bu farw'r bardd ar Fai 15, 1886.

Barddoniaeth Dickinson

Thema

Ysgrifennodd Dickinson am yr hyn yr oedd yn ei wybod a'r pethau a oedd yn ei boeni, a, yn ôl y plot, ychwanegodd gyffyrddiadau o hiwmor neu eironi. Ymhlith y themâu sy'n bresennol yn ei gerddi mae: natur, cariad, hunaniaeth, marwolaeth ac anfarwoldeb.

Arddull

Ysgrifennodd Dickinson llawer o gerddi briffio gyda siaradwr sengl, gan gyfeirio at yr "I" (nid yr awdur bob amser) yn rheolaidd yn y person cyntaf. Yn hyn o beth, dywedodd: "Pan fyddaf yn datgan fy hun, fel Cynrychiolydd yr Adnod, nid yw'n golygu fi, ond person tybiedig" (L268). Yn yr un modd, ychydig o'i weithiau sydd â theitl; ar ôl cael eu golygu, nodwyd rhai yn ôl eu llinellau neu eu rhifau cyntaf.

Cyhoeddiadau o gerddi Dickinson

Cerddi wedi'u cyhoeddi mewn bywyd

Tra roedd y bardd yn fyw, dim ond ychydig o'i hysgrifau a ddaeth i'r amlwg. Cyhoeddwyd rhai ohonynt yn y papur newydd lleol Gweriniaethwr Dyddiol Springfield, dan gyfarwyddyd Samuel Bowles. Nid yw'n hysbys o hyd a roddodd Dickinson yr awdurdodiad i'w gyflwyno; yn eu plith mae:

 • "Sic transit gloria mundi" (Chwefror 20, 1852) gyda'r teitl "A Valentine"
 • "Nid oes neb yn gwybod y rhosyn bach hwn" (Awst 2, 1858) gyda'r teitl "For the lady, with a rose"
 • "Rhoddais gynnig ar ddiodydd na wnaed erioed" (Mai 4, 1861) gyda'r teitl "The May-Wine"
 • "Safe in their Alabaster Chambers" (Mawrth 1, 1862) gyda'r teitl "The Sleeping"

O'r cyhoeddiadau a wnaed yn y Gweriniaethwr Dyddiol Springfield, un o'r rhai mwyaf arwyddocaol oedd "Cydymaith agos yn y gwair" —a Chwefror 14, 1866—. Yna ystyriwyd bod y testun hwn yn gampwaith. Fodd bynnag, nid oedd gan hyn awdurdod y bardd i'w ddatgelu. Honnwyd iddo gael ei gymryd oddi arno heb gydsyniad rhywun yr oedd yn ymddiried ynddo, a dyfalir mai Susan Gilbert ydoedd.

Cerddi (1890)

Emily Dickinson a Kate Scott Turner (llun 1859)

Emily Dickinson a Kate Scott Turner (llun 1859)

Ar ôl i Lavinia ddarganfod cannoedd o gerddi ei chwaer, penderfynodd eu cyhoeddi. Ar gyfer hyn, ceisiodd Mabel Loomis Todd gymorth, a oedd â gofal am olygu'r deunydd ynghyd â TW Higginson. Roedd amryw o newidiadau i'r testunau, megis ymgorffori teitlau, defnyddio atalnodi ac mewn rhai achosion effeithiwyd ar eiriau i roi ystyr neu odl.

Ar ôl llwyddiant y detholiad cyntaf hwn, Cyhoeddodd Todd a Higginson ddwy flodeugerdd arall gyda'r un enw ym 1891 a 1896..

Llythyrau gan Emily Dickinson (1894)

Mae'n gasgliad o genadaethau gan y bardd - i deulu a ffrindiau. Golygwyd y gwaith gan Mabel Loomis Todd gyda chymorth Lavinia Dickinson. Roedd y gwaith hwn yn cynnwys dwy gyfrol gyda llythyrau dethol a oedd yn dangos ochr frawdol a chariadus y bardd.

Y Cwn Sengl: Cerddi Oes (The Hound Alone: ​​Cerddi Oes, 1914)

Dyma'r cyhoeddiad cyntaf mewn grŵp o chwe chasgliad o gerddi a olygwyd gan ei nith Martha Dickinson Bianchi. Penderfynodd barhau ag etifeddiaeth ei modryb, ar gyfer hyn defnyddiodd y llawysgrifau a etifeddodd o Lavinia a Susan Dickinson. Gwnaed y rhifynnau hyn gyda chynildeb, heb newid yr odl a heb adnabod y cerddi, felly, roeddent yn agosach at y rhai gwreiddiol.

Y crynhoadau eraill o Martha Dickinson Bianchi oedd:

 • Bywyd a Llythyrau Emily Dickinson (1924)
 • Cerddi Cyflawn Emily Dickinson (1924)
 • Cerddi eraill gan Emily Dickinson (1929)
 • Cerddi Emily Dickinson: Rhifyn Canmlwyddiant (1930)
 • Cerddi anghyhoeddedig gan Emily Dickinson (1935)

Bolltau Alaw: Cerddi Newydd gan Emily Dickinson (1945)

Ar ôl degawdau o'i gyhoeddiad diwethaf, penderfynodd Mabel Loomis Todd olygu'r cerddi a oedd yn dal i fodoli o Dickinson. Dechreuodd y prosiect hwn wedi'i ysgogi gan y gwaith a wnaed gan Bianchi. I wneud hyn, cafodd gefnogaeth ei ferch Millicent. Er nad oedd yn anffodus yn byw i weld ei nod yn cael ei gyflawni, gorffennodd ei etifedd a'i gyhoeddi ym 1945.

Cerddi Emily Dickinson (1945)

Wedi'i olygu gan yr awdur Thomas H. Johnson, maent yn cynnwys yr holl gerddi a oedd wedi dod i'r amlwg hyd at yr amser hwnnw. Yn yr achos hwn, gweithiodd y golygydd yn uniongyrchol ar y llawysgrifau gwreiddiol, gan ddefnyddio manwl gywirdeb a gofal eithriadol. Ar ôl gwaith caled, fe orchmynnodd bob un o'r testunau yn gronolegol. Er nad oedd yr un wedi dyddio, roedd yn seiliedig ar newidiadau ysgrifenedig yr awdur.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.

bool (gwir)