Gleision Tokyo

Gleision Tokyo.

Gleision Tokyo.

Gleision Tokyo (1987) yw'r bumed nofel gan yr awdur o Japan, Haruki Murakami. Ar adeg ei ryddhau, nid oedd yr awdur o Japan yn anhysbys yn y byd cyhoeddi ac roedd wedi dangos arddull wahanol yn ei gyhoeddiadau blaenorol. Yn fwy na hynny, meddyliodd ef ei hun am y testun hwn fel math o arbrawf a'i bwrpas oedd archwilio materion dwfn mewn ffordd syml.

Y canlyniad oedd stori sy'n gallu cysylltu â phobl o bob oed, yn enwedig gyda chynulleidfaoedd ifanc. Mewn gwirionedd, mae mwy na phedair miliwn o gopïau o Gleision Tokyo. Felly, daeth yn deitl cysegredig i'r awdur o Japan, sydd wedi ennill nifer o wobrau ers hynny. Yn ogystal, mae ei enw yn parhau i fod yn ymgeisydd am y Wobr Nobel mewn Llenyddiaeth.

Crynodeb o Gleision Tokyo

Ymagwedd gychwynnol

Mae dechrau'r llyfr yn cyflwyno Toru Watanabe, dyn 37 oed sydd wedi ei swyno ar fwrdd awyren (sy'n glanio) pan gwrandewch ar gân arbennig. Y darn hwnnw - "Wood Norwyeg", gan y band chwedlonol Saesneg The Beatles— yn ei ennyn muchos atgofion am ei ieuenctid (o'i gyfnod fel myfyriwr prifysgol).

Yn y ffordd honno, mae'r stori'n symud i ddinas Tokyo yn ystod y 1960au. Bryd hynny, digwyddodd digwyddiadau annifyr ledled y byd oherwydd y rhyfel oer ac amryw frwydrau cymdeithasol. Yn y cyfamser, Mae Watanabe yn adrodd manylion ei arhosiad yn y brifddinas Japaneaidd gyda theimladau amlwg o aflonyddwch ac unigrwydd.

Cyfeillgarwch a thrasiedi

Wrth i'r stori fynd yn ei blaen, mae'r prif gymeriad yn cofio manylion am eu profiadau prifysgol, pa gerddoriaeth y gwrandawodd arni a phersonoliaeth ryfedd rhai cydweithwyr. Yn yr un modd, Watanabe yn cyfeirio'n gyflym at ei chariadon a'u profiadau rhywiol. Nesaf, mae'n tynnu sylw at yr anwyldeb oedd ganddo tuag at Kizuki, ei ffrind gorau ers llencyndod, a Naoko, ei gariad.

Yn y fath fodd, mae bywyd beunyddiol sy'n ymddangos yn normal yn mynd heibio (teimlad a achosir gan iaith syml ac agos y naratif ...). tan trasiedi yn torri allan mewn bywyd ac yn nodi psyche y cymeriadau am byth: Mae Kizuki yn cyflawni hunanladdiad. Yn eich ymgais i oresgyn y golled ofnadwy, Mae Toru yn penderfynu dianc o Naoko am flwyddyn.

Aduniad

Cyfarfu Naoko a Toru eto yn y brifysgol ar ôl cyfnod ynysu'r prif gymeriad. A) Ydw, daeth cyfeillgarwch dilys i'r amlwg a ildiodd i atyniad anochel i'r ddwy ochr. Ond, roedd hi'n dal i ddangos symptomau breuder meddyliol, felly, roedd angen iddi wynebu trawma'r gorffennol. Yn y modd hwn, derbyniwyd y fenyw ifanc i ganolfan cymorth seicolegol a gorffwys.

Cynyddodd neilltuaeth Naoko deimlad Watanabe o unigrwydd, am y rheswm hwn, dechreuodd ddangos arwyddion o fodolaeth afreolus. Yn ddiweddarach, credai iddo syrthio mewn cariad â Midori, merch arall a wasanaethodd i leddfu ei gofidiau dros dro. Yna, Roedd Toru wedi ymgolli mewn corwynt o angerdd, rhyw ac ansefydlogrwydd teimlad emosiynol yn gaeth rhwng dwy fenyw.

Penderfyniad?

Mae'n anochel bod datblygiad digwyddiadau yn gwthio'r prif gymeriad i fath o fyfyrio dwfn trwy ddimensiynau breuddwydiol. Yn yr achos hwn, nid yw'n bosibl gwahaniaethu'n glir pa ffeithiau neu wrthrychau sy'n wir a pha rai sy'n ddychmygol. Yn y pen draw, dim ond pan fydd y prif gymeriad yn gallu aeddfedu o'r tu mewn y mae'r sefydlogrwydd a ddymunir yn bosibl.

Gleision Tokyo, yng ngeiriau Murakami

Mewn cyfweliad â El Pais (2007) o Sbaen, Esboniodd Murakami mewn perthynas â'r "arbrawf" Gleision Tokyo, y nesaf: "Nid oes gennyf unrhyw ddiddordeb mewn ysgrifennu nofelau hir gydag arddull realistig, ond penderfynais, pe bai unwaith yn unig, fy mod yn mynd i ysgrifennu nofel realistig. Ychwanegodd yr awdur o Japan nad yw fel arfer yn darllen ei lyfrau ar ôl iddyn nhw gael eu cyhoeddi, gan nad oes ganddo ymlyniad â materion y gorffennol.

Yn ddiweddarach, mewn cyfweliad a gynhaliwyd gan Xavier Ayén (2014), disgrifiodd Murakami ei gysylltiad â chymeriadau â phroblemau seicolegol. Yn hyn o beth, dywedodd: “Mae gan bob un ohonom ein math ein hunain o broblemau meddyliol, y gallwn weithiau eu cadw'n anymwybodol, heb ymddangos ar yr wyneb. Ond rydyn ni i gyd yn ddieithriaid, rydyn ni i gyd ychydig yn wallgof ”...

Deg ymadrodd o Gleision Tokyo

 • "Pan mae tywyllwch yn eich amgylchynu, yr unig ddewis arall yw aros yn fud nes bod eich llygaid yn dod i arfer â'r tywyllwch."
 • "Yr hyn sy'n ein gwneud ni'n bobl normal yw gwybod nad ydyn ni'n normal."
 • "Peidiwch â theimlo trueni amdanoch chi'ch hun. Dim ond pobl gyffredin sy'n gwneud hynny ”.
 • "Pe bawn i'n darllen yr un peth â'r lleill, byddwn i'n meddwl fel nhw yn y pen draw."
 • "Nid yw marwolaeth yn gwrthwynebu bywyd, mae marwolaeth wedi'i chynnwys yn ein bywyd."
 • “Nid oes unrhyw un yn hoffi unigrwydd. Ond does gen i ddim diddordeb mewn gwneud ffrindiau ar unrhyw gost ”.
 • "Onid oes yn fy nghorff fath o limbo cof lle mae'r holl atgofion hanfodol yn cronni ac yn troi at fwd?"
 • "Mae hynny'n digwydd i chi oherwydd ei fod yn rhoi'r argraff nad ydych chi'n malio hoffi eraill."
 • "Dyn sydd wedi darllen deirgwaith Y Gatsby Fawr mae’n ddigon posib mai fy ffrind yw hi ”.
 • "Byddai'r truenus iawn yn udo neu'n sibrwd, yn dibynnu ar ba ffordd y chwythodd y gwynt."

Am yr awdur, Haruki Murakami

Ganed yr awdur Siapaneaidd mwyaf cydnabyddedig ar y blaned heddiw yn Kyoto ar Ionawr 12, 1949. Mae'n ddisgynnydd mynach Bwdhaidd a'i unig blentyn. Roedd ei rieni, Miyuki a Chiaki Murakami, yn athrawon Llenyddiaeth. Am y rheswm hwn, Haruki bach wedi ei fagu wedi'i amgylchynu gan amgylchedd diwylliannol, gyda llawer o lenyddiaeth o wahanol rannau o'r byd (mewn cyfuniad â Japaneeg).

Dyfyniad Haruki Murakami.

Dyfyniad Haruki Murakami.

Yn yr un modd, roedd cerddoriaeth Eingl-Sacsonaidd yn fater cyffredin ar aelwyd Murakami. I'r fath raddau fel bod dylanwad cerddorol a llenyddol gwledydd y gorllewin yn ddilysnod ysgrifennu Murakamian. Yn ddiweddarach, y ifanc Haruki dewis astudio theatr a Groeg ym Mhrifysgol Waseda, un o'r rhai mwyaf mawreddog yn Japan. Yno, cyfarfu â phwy heddiw yw ei wraig, Yoko.

Rhaglith awdur y dyfodol

Yn ystod ei gyfnod fel myfyriwr prifysgol, Roedd Murakami yn gweithio mewn siop gerddoriaeth (ar gyfer recordiau finyl) ac yn aml yn nhafarnau jazz "Genre o gerddoriaeth mae wrth ei fodd." Cododd y blas hwnnw iddo benderfynu rhentu lle ym 1974 (tan 1981) er mwyn sefydlu bar jazz ynghyd â’i wraig; bedyddiasant ef "Peter Cat." Penderfynodd y cwpl beidio â chael plant oherwydd eu drwgdybiaeth o'r genhedlaeth nesaf.

Cynnydd awdur poblogaidd

Yn 1978, Haruki Murakami beichiogi y syniad o dod yn awdur yn ystod gêm pêl fas. Y flwyddyn nesaf taflu Clywch gân y gwynt (1979), ei nofel gyntaf. Ers y pum mlynedd hynny, mae'r awdur o Japan wedi parhau i greu straeon gyda chymeriadau rhyfeddol mewn sefyllfaoedd eithaf anniddig.

Roedd Murakami yn byw yn yr Unol Daleithiau rhwng 1986 a 1995. Yn y cyfamser, lansiad Wood Norwyeg —Y teitl amgen o Gleision Tokyo- yn nodi cymryd drosodd yn ei yrfa lenyddol. Er bod ei straeon wedi cael eu canmol gan filiynau o ddilynwyr ar bum cyfandir, nid yw wedi cael ei eithrio rhag beirniadaeth lem.

Nodweddion chwaethus a chysyniadol llenyddiaeth Haruki Murakami

Swrrealaeth, realaeth hudol, uniriaeth ... neu gymysgedd ohonyn nhw i gyd?

Nid yw gwaith yr ysgrifennwr o wlad yr haul yn codi yn gadael neb yn ddifater. P'un a ydynt yn feirniaid llenyddol, yn ddadansoddwyr academaidd neu'n ddarllenwyr, mae cenhedlu murakamaidd y bydysawd yn ennyn edmygedd brwd neu elyniaeth anghyffredin. Hynny yw, nid yw'n ymddangos bod canolbwyntiau wrth archwilio gwaith Murakami. Beth yw'r rheswm dros dreial o'r fath (cyn)?

Ar y naill law, Murakami yn beichiogi ysgrifennu gyda bwriad bod herio rhesymeg, oherwydd ei ymrwymiad diymwad i fydoedd breuddwydiol. O ganlyniad, mae'r gosodiadau prin a grëwyd gan y Japaneaid yn dod yn eithaf agos at naratif swrrealaidd. Yn ychwanegol, estheteg, rhai cymeriadau ac adnoddau llenyddol cadw mucha tebygrwydd gyda siapiau realaeth hudol.

Yr hynodrwydd Murakamian

Mae ffantasi, atmosfferau breuddwydiol, a bydysawdau cyfochrog yn elfennau cyffredin yn naratif Murakami.. Fodd bynnag, nid yw'n hawdd ei ddiffinio o fewn cerrynt penodol, oherwydd yn eu straeon mae'r amgylchedd a'r amser yn aml yn cael eu datblygu neu eu hystumio. Gall yr anffurfiad hwn o realiti ddigwydd mewn cyd-destunau rhithiol neu o fewn meddyliau'r cymeriadau.

Pam mae naratif Murakamian yn cynhyrchu cymaint o elyniaeth?

Murakami, fel personoliaethau eraill sy'n gwerthu orau - Dan Brown neu Paulo Coelho, er enghraifft—, mae wedi ei gyhuddo o "fod yn ailadroddus gyda'i gymeriadau a'i gofnodion." Yn ogystal, mae tynnwyr llenyddiaeth Asiaidd yn nodi bod absenoldeb ffiniau rhwng y dychmygol a'r real go iawn yn peri dryswch (diangen?) Y darllenydd.

Fodd bynnag, mae llengoedd o gefnogwyr yn ystyried bod llawer o ddiffygion Murakami yn rhinwedd fawr a lleisiau sy'n ffafriol i'w ffordd wreiddiol o adrodd straeon. Mae'r holl nodweddion a grybwyllir mewn perthynas â naratif sy'n llawn elfennau swrrealaidd, breuddwydiol a ffantasi hefyd i'w gweld yn Gleision Tokyo.

5 llyfr sydd wedi gwerthu orau gan Murakami

 • Gleision Tokyo (1987)
 • Cronicl yr aderyn sy'n gwyntio'r byd (1997)
 • Sputnik, fy nghariad (1999)
 • Kafka ar y lan (2002)
 • 1Q84 (2009).

Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.