Anthology Halen, llythyr agored i ebargofiant

Glannau Punta de Piedras

Glannau Punta de Piedras

Blodeugerdd Halen yw gwaith barddonol olaf yr awdur Venezuelan Juan Ortiz. Mae'n deitl crynhoad sy'n cynnwys ei holl gasgliadau o farddoniaeth - naw, hyd yn hyn - ynghyd â llyfr heb ei gyhoeddi: Fy barddoniaeth, y camgymeriad. Yn yr olaf yn benodol, mae'r awdur yn cyffwrdd yn agos â myfyrdodau ar fywyd o amgylch digwyddiadau'r pandemig ar ôl ei brofiad caled gyda Covid-19.

Yn ystod ei yrfa, mae Ortiz hefyd wedi rhagori mewn genres llenyddol eraill, megis nofelau, straeon byrion, a thraethodau.. Heddiw, mae'n gweithio fel copïwr a golygydd, yn ogystal â bod yn grewr cynnwys ar gyfer pyrth fel Lifeder, Llenyddiaeth Gyfredol, Ysgrifennu Awgrymiadau Oasis ac Ymadroddion Mwy o Gerddi.

Blodeugerdd Halen, llythyr agored i Oblivion (2021)

Anthology Halen, llythyr agored i ebargofiant (2021) yw teitl diweddaraf Ortiz. Dyma ei gyhoeddiad printiedig rhyngwladol cyntaf ar ôl iddo fudo i Buenos Aires, Yr Ariannin, yn 2019. Daeth y gwaith i’r amlwg yn y fformat hunan-gyhoeddi gyda chefnogaeth sêl Olygyddol Letra Grupo. Gyda'r llyfr hwn, mae Ortiz yn ceisio rhoi gofod o gydgyfeiriant i'w greadigaeth farddonol helaeth, nad yw'n fach, gan ein bod ni'n siarad am tua 800 o gerddi.

Nodyn y golygydd

Yng ngeiriau ei olygydd, Carlos Caguana: “Blodeugerdd Halen mae'n llawer mwy na 10 gwaith mewn un, mae'n 10 pennod o fywyd y bardd wedi ei ddwyn at y geiriau gydag iaith forol hardd sy'n colli ac yn hiraethu amdani, sy'n hiraethu am ei thiroedd hallt, ac sy'n canu cariad, ebargofiant, bodolaeth, anghyfiawnder, unrhyw bwnc posib sy'n ymwneud â'i gludiant trwy'r tiroedd hyn, ac mae Ortiz yn ei wneud o persbectif gonest, trugarog a grymus ”.

Rhagymadrodd i'r llyfr

Mae'r gwaith yn derbyn prologue helaeth a chyflawn a ysgrifennwyd gan Bardd Venezuelan Magaly Salazar Sanabria - Aelod cyfatebol o Academi Iaith Venezuelan ar gyfer Talaith Nueva Esparta. Yn ei llinellau hi, yr awdur enwog yn torri i lawr ac yn dadansoddi'r llyfrau'n ddwfn fesul un a gynhwysir yn y teitl, cyhoeddi beirniadaeth gywir o weledigaeth farddonol eang.

Ymhlith nodiadau Salazar Sanabria, mae’n sefyll allan: “… mae'r ysgrifen hon yn cadw safiad moesegol ymhlith ei seiliau. Mae geiriau'n cadw urddas sy'n eu cynnal oherwydd mae yna gyfrifoldeb gyda'r gwir, rhyddid a gonestrwydd o broffesiwn bardd, o awdur ”. Mae'r bardd hefyd yn nodi: "Yn adnodau Juan Ortiz rydyn ni'n dirnad y dynol yn ei deimladau, sy'n boenus, ac rydyn ni'n ei weld yn glir mewn iaith, lle mae grym tristwch, diymadferthedd a thristwch yn cael ei deimlo."

Strwythur y gwaith

Fel y dywedwyd ar y dechrau, mae'r llyfr yn gasgliad o ddeg gwaith sydd yn eu tro yn benodau. Y rhain yw: Cayenne halen (2017), Craig halen (2018), Y gwely (2018), Y tŷ (2018), O ddyn a chlwyfau eraill y byd (2018), Atgofus (2019), Asyl (2019), Cyrff ar y Traeth (2020), Matria y tu mewn (2020) a Fy barddoniaeth, y camgymeriad (2021).

Er bod gan bob adran ei hanfod ei hun, mae presenoldeb elfennau morol ym mhob un ohonynt yn rhyfeddol. Yr halen, y môr, y cregyn, y pysgotwyr, y mareras, y rancherías ... mae gan bob elfen o'r lan rôl na ellir ei hanwybyddu. Dynodir enghraifft glir o hyn gan y gerdd a ysgrifennwyd ar gefn y llyfr:

"Pryd mwyach ysgrifennwch am halen »

Pan nad wyf yn ysgrifennu am yr halen mwyach

ac mae'r tiroedd morol yn hedfan o fy nwylo,

dal fy mhen.

 

Os nad yw'r inc wedi'i wella,

ni fydd yn blasu fel lan,

ni fydd ei lais yn para o gwbl,

Byddaf wedi colli llinell y huganod,

celf angenrheidiol y marera,

dawns afradlon yr heig o sardinau.

Penodau

Cayenne halen (2017)

Y gwaith hwn yn cynrychioli mynediad ffurfiol yr ysgrifennwr i'r byd barddonol. Er iddo ysgrifennu cerddi ers tua 2005, arhosodd yr holl destunau hynny heb eu cyhoeddi tan hynny. Y teitl yw wedi'i ysgrifennu mewn rhyddiaith farddonol yn unig ac nid oes enw i'r cerddi, maent wedi'u rhifo'n syml mewn cymeriadau Rhufeinig - rhywbeth a fydd yn dod yn gyffredin yn llawer o'i lyfrau eraill.

Er nad oes metrig diffiniedig, mae rhythm a bwriad ym mhob cerdd. Nid yw wedi'i ysgrifennu ar gyfer y ffaith syml o ysgrifennu, ond mae bwriad twymgalon iawn ym mhob pennill a pennill. Gellir gwerthfawrogi gemau metafforaidd dwfn gyda sawl anhysbys, a fydd yn arwain y darllenydd i ailfeddwl pob cerdd drosodd a throsodd.

Y môr a'r halen, fel yn llyfr pob awdur, mae ganddyn nhw rôl enfawr yn y bennod hon. Maen nhw'n mynd law yn llaw â chariad, ond nid gyda chariad confensiynol gyda diweddglo pinc, ond yn llawn angerdd ac anghofrwydd.

Rhif cerdd "XXVI"

Cadwch fi yno

ym mynwent cregyn perlog,

lle mae cwestiynau mil o gyrff yn cysgu

ac nid yw'r atebion yn ymweld.

 

Cawsom ein cyffwrdd gan muteness y cwrel,

haul perlog ar y silff

a lloches rhai rhwydi sy'n aros am y dasg yn y bower.

 

Dwi hefyd yn edrych am yr hollt yn y blizzard,

y bwlch sy'n uno popeth,

y ddolen sy'n cysylltu'r bylchau,

y llwybrau toredig yn y cildraeth,

nes fy mod wedi blino a'ch bod yn ymddangos pan nad wyf yn eich disgwyl mwyach.

Craig halen (2018)

Yn yr ail bennod hon, mae'r halen yn parhau, y cariad cymhleth, y trosiadau, y delweddau, y môr. Daw'r fenyw yn lloches yn yr unigedd, ond hyd yn oed bod gyda'i gilydd, nid yw rhywun yn stopio bod ar ei ben ei hun. Mae hiraeth yn llawn gwaharddiadau rhwng yr adnodau, gohebiaeth gwtogi sy'n ceisio i ofod iwtopaidd y pennill ddigwydd.

Fodd bynnag, er gwaethaf yr angerdd rhyfeddol y gellir ei deimlo, nid yw ebargofiant yn stopio cyflwyno'i hun fel brawddeg, fel y realiti sy'n aros am bopeth sy'n dwyn enw. Mae rhyddiaith yn dal i fod yn bresennol fel iaith farddonol, ond ni adewir y rhythm na'r bwriadoldeb ym mhob pwynt, pob gair.

Cerdd "X"

Y manylion yw na fyddaf yn mynnu.

Byddaf yn ysgrifennu,

fel arfer,

o'r nos a'i adar distawrwydd,

o sut y gwnaethant fudo at fy nrws

a annibendod fy ffenestri.

 

Byddaf yn ysgrifennu,

ie

a bydd y conches yn ennyn teiffwnau ar eu tafodau perlog,

bydd y ffyrdd morol yn tynnu'ch grisiau o'u cerrig

a bydd ambr eich enw yn cael ei olchi i ffwrdd o'r tonnau,

cadw ar y riffiau.

 

Byddaf yn ysgrifennu a bydd yn ymddangos fy mod yn eich cofio,

ond mewn gwirionedd,

Dyma sut dwi'n anghofio orau.

Y tŷ roeddwn i ynddo, y dref roeddwn i'n byw ynddi (2018)

Yn yr achos hwn, tŷ’r fam a’r dref —Punta de Piedras— yw’r prif gymeriadau. Mae'r rhyddiaith yn dal i fod mewn iaith gyffredin, a hyn Mae wedi ei addurno â delweddau traddodiadol o'r lan honno a welodd y bardd yn tyfu i fyny ac o'r waliau hynny a gysgodd ei blentyndod a'i glasoed. Mae'r awdur yn rhoi pwyslais arbennig ar gymeriadau ei lar, yn ogystal ag ar y credoau poblogaidd a gyfoethogodd ei daith gerdded trwy'r lleoedd halen hynny.

Mae'n tynnu sylw at fyrder yr adnodau a'r pennill a sut maen nhw'n cydblethu fel stori, o'r dechrau i'r diwedd. Mae'r tŷ, ei hun, yn endid byw sy'n ystyried y rhai sy'n byw ynddo, ei fod yn teimlo, ei fod yn gwybod, a'i fod hyd yn oed yn penderfynu pwy sy'n ei fyw a phwy sydd ddim.

Cerdd "X ”

Y tu allan i'r glaw yn gwlychu popeth,

gwthiwch y nos i mewn i'm hystafell.

Mae rhywbeth yn dweud wrtha i,

Rwy'n credu,

neu efallai fy mod am ichi ddweud rhywbeth wrthyf.

Gwybod beth mae'ch llais yn ei drosglwyddo,

Rwy'n gwneud dŵr yn sicr

ac yn gyflawn ar yr ochr hon

beth sydd angen ei olchi y tu mewn.

Y gwely (2018)

O lyfrau Juan Ortiz, dyma, efallai, y mwyaf erotig oll. Mae sensitifrwydd yn bresennol ym mhob pennill mewn ffordd ddwys, nid yn ofer deitl y gwaith. Fel yn yr adran flaenorol, cedwir byrder y cerddi, ac yn eu lleoedd bach mae realiti cyfan, byd, cyfarfyddiad yn datblygu.

Mae yna rai a allai ganfod y casgliad byr hwn o gerddi fel nofel fer iawn, lle mae pob cerdd yn adrodd penodau cariad fflyd ond dwys —Gall allai fod wedi bod yn fywyd iddo'i hun. Wrth gwrs, nid oes prinder gemau geiriau, delweddau awgrymog.

Cerdd "XXIV"

Gwneir y gwely

i ddod yn orwel.

 

Mae un yn mynd yno

yn bygwth ac mae'n tywyllu pa mor hwyr yw bywyd

nes daw'r byd i ben.

O ddyn a chlwyfau eraill y byd (2018)

Mae'r bennod hon yn sefyll allan am drylwyredd iaith y bardd. Mae'n catharsis ynddo'i hun, cwyn yn erbyn y rhywogaeth a'i hynt ddinistriol trwy'r blaned. Fodd bynnag, mae ymdrechion byr i gyfryngu lle gofynnir am ymyrraeth y presenoldeb dwyfol i weld a yw'r llanast o fodolaeth yn cael ei letya ychydig.

Mae rhyddiaith yn bresennol yn y mynegiant disylw o bob cerdd. Mae'r delweddau a gyflwynir yn llym, maent yn adlewyrchiad o realiti llym yr hyn y mae dyn yn ei alw'n hanes.

Darn o'r gerdd "XIII"

Mae popeth yn ymwneud â llosgi,

o'r llwybr tanbaid sy'n rhedeg trwy ein gwaed,

mae hynny'n pwyso'r genau pearly nes bod y sylfeini'n malu i'n sgleinio ni i lawr,

i lanhau ein hunain corff i gorff,

gan ein gadael mor dryloyw,

felly wedi ein dileu o euogrwydd nes ein bod yn dod yn ddrychau,

rydyn ni'n edrych ar ein gilydd, rydyn ni'n ailadrodd ein hunain

a daw mwy o Hydref i boblogi'r gaeafau.

 

Mae'r llinach hon yn geg agored o newidiadau anfeidrol;

ewch i gnoi, dyna beth rydych chi wedi dod iddo,

Ewch i siapio'r aer

yn gwehyddu’r rhwydi ysgafn sy’n cerflunio Olympiaid sy’n pasio cymaint o egos sy’n codi.

 

Nid oeddwn am fod yn morter y dyddiau yn y freuddwyd hon,

faint y byddwn i wedi'i dalu mewn darn o onestrwydd - y drutaf - i fod yn laswellt mân dolydd tawel a gadael yn fuan,

ond dwi'n cŵl

Rwyf wedi dod i rwygo saith alaw'r byd ynghyd â fy hil.

Atgofus (2019)

Yn y llyfr hwn, er bod y disgwrs rhyddiaith yn parhau, fel y mae'r halen a'r môr, mae pwyslais ar yr agwedd chwareus. Daw'r atgofus - fel y mae Ortiz yn eu galw - i farddoli pob un o elfennau eu tir, o Ynys Margarita. O'r elfennau morol i'r rhai daearol, yr arferion a'r cymeriadau.

Dyfyniad gan Juan Ortiz

Dyfyniad gan Juan Ortiz

I gyflawni hyn, mae'r awdur yn defnyddio disgrifiad byr ond cryno o'r hyn sy'n cael ei farddoniaeth. Mae pob atgofus yn cau gydag enw'r gwrthrych, y peth neu'r bod y mae'n cyfeirio ato, felly gallem siarad am gerdd i'r gwrthwyneb sy'n gwahodd y gwrandäwr i ddyfalu beth sy'n cael ei siarad cyn i'r pennill olaf ei ddatgelu.

Cerdd "XV"

Mae ei arfer yn gorchuddio

sicrwydd dychryn,

mae'r pysgodyn yn gwybod

ac wrth ei gusanu

yn colli ei lais eto.

Gwylan

Asyl (2019)

Mae hwn yn waith ffarwel, gan ei fod wedi'i ysgrifennu cyn i'r bardd adael y wlad. Mae Nostalgia ar yr wyneb, cariad at y tir, am y gofod morol na fydd i'w weld nes na fydd yn hysbys pryd. Fel mewn penodau blaenorol, mae rhyddiaith yn gyffredin, fel y mae rhifolion Rhufeinig yn lle teitlau.

Iaith nid yw angerdd yn peidio â bod yn bresennol, ac mae'n cael ei gyfuno'n ddwys â charesau rhanbarthol a costumbrista. Os ydym yn siarad am ddifaru yng ngwaith Ortiz, mae'r teitl hwn yn cynnwys un o'r rhai mwyaf arwyddocaol: yr hyn a achosir gan ymfudo.

Cerdd "XLII"

Rydw i wedi bod yn edrych i adael fel y dylai.

Mae gadael yn gelf sydd,

i'w wneud yn dda, mae'n rhyfeddu.

 

I ddiflannu fel y dylai fod wedi cyrraedd,

rhaid ei fod,

o leiaf aderyn golau.

 

I adael fel hyn, yn sydyn,

fel ebargofiant ar y gangen,

mae'n costio i mi gyda hi.

 

Nid yw'r drws yn gweithio i mi

neu'r ffenestr, unman ydw i'n symud i ffwrdd,

ble bynnag y daw allan mae'n ymddangos yn noeth

fel absenoldeb sy'n pwyso

yn fy ngwahodd i olrhain y sbwriel yn yr iard,

ac arhosaf yno, yng nghanol rhywbeth,

melyn,

fel pardwn yn wyneb marwolaeth.

Cyrff ar y Traeth (2020)

Mae'r bennod hon yn wahanol i'r uchod mewn dwy agwedd allweddol: mae gan y cerddi deitl nad yw'n rhifiadol a mae'r awdur yn dod ychydig yn agosach at fetrigau a rhigymau traddodiadol. Fodd bynnag, mae rhyddiaith yn dal lle blaenllaw.

Mae’r is-deitl “Cerddi o beidio â ffitio yn unman” yn cyfeirio at y ffaith bod y llyfr hwn yn casglu rhan fawr o destunau gwasgaredig yr awdur ers ei ddechreuad fel bardd, ac nad oeddent yn “ffitio” o fewn y cerddi eraill oherwydd eu themâu amrywiol. Fodd bynnag, wrth ymchwilio i linellau'r teitl hwn Mae hanfod clir Ortiz yn parhau i gael ei weld a'r olion a adawyd gan ei bobl a'i blentyndod yn ei delyneg.

Cerdd "Pe bawn i'n siarad â'r angylion"

Pe bawn i'n siarad ag angylion fel mae fy nhad yn ei wneud,

Byddwn wedi bod yn ddigon bardd yn barod,

Byddwn wedi neidio'r copaon y tu ôl i'r llygaid

a gwneud y pasiau gyda'r bwystfil yr ydym y tu mewn iddo.

 

Pe bawn i'n gwybod ychydig o ieithoedd y trosgynnol,

byddai fy nghroen yn fyr,

glas,

i ddweud rhywbeth,

a thyllu trwy fetelau trwchus,

fel llais Duw pan fydd yn galw i galonnau dynion.

 

Ac mae'n fy mod i'n dal yn dywyll

gwrando ar y mis Ebrill sy'n neidio yn fy ngwythien,

efallai mai nhw yw'r huganod a gefais yn yr enw ar un adeg,

neu nod y bardd y cefais fy mrifo’n ddwfn ag ef, yn fy atgoffa o’i pennill o fronnau noeth a dyfroedd lluosflwydd;

Dwi ddim yn gwybod,

Ond os bydd hi'n tywyllu, rwy'n siŵr y byddaf yn aros yr un peth

a bydd yr haul yn edrych amdanaf yn nes ymlaen i setlo cyfrifon

ac ailadrodd fy hun mewn cysgod sy'n dweud yn dda beth sy'n digwydd y tu ôl i'r frest;

ailddatgan rhychau amser,

ail-lunio'r pren yn yr asennau,

y gwyrdd yng nghanol yr afu,

y cyffredin yn geometreg bywyd.

 

Pe bawn i ddim ond yn siarad ag angylion fel mae fy nhad yn ei wneud,

ond mae llythyr a llwybr o hyd,

gadael croen yn agored

a threiddio'n ddyfnach i'r tywyllwch gyda dwrn melyn, cadarn,

gyda haul ar gyfer pob croes yn iaith dynion.

Matria y tu mewn (2020)

Mae'r testun hwn yn un o'r crudest o Ortiz, dim ond yn debyg iddo O ddyn a chlwyfau eraill y byd. En Matria y tu mewn gwneir portread o'r Venezuela y bu'n rhaid iddo adael ohono i chwilio am ddyfodol gwell i'w deulu, ond nad yw, waeth pa mor galed y mae'n ceisio, yn cefnu arno.

Dyfyniad gan Juan Ortiz

Dyfyniad gan Juan Ortiz

Mae'r rhifedd Rhufeinig yn cael ei ailwerthu oherwydd bod pob cerdd yn bennod fach lle mae'r rhyddiaith yn dychwelyd yn drech. Mae'n sôn am fywyd beunyddiol realiti sy'n hysbys i'r byd i gyd, ond a dybir gan ychydig; tynnir newyn a diogi, cefnu, demagogwraeth a'i lwybrau tywyll, a sut mai'r unig ffordd allan yw croesi ffiniau lle mae rhagluniaeth yn caniatáu hynny.

Cerdd "XXII"

Jariau anadferadwy i farinateiddio'r absenoldebau,

hen ddelweddau i gofio beth sydd wedi mynd,

i gloi eich hun y tu mewn mewn ebargofiant angenrheidiol, wedi'i gynllunio,

ewch allan yn achlysurol i weld a ddigwyddodd popeth,

ac ailadroddwch y broses os yw'n dal i fod yn dywyllach y tu allan.

 

Ni allai llawer ohonom ddilyn y fformiwla,

Felly daethon ni'n barotiaid, gwnaethon ni wnïo adenydd o'r gwaed

a gadawsom mewn hediadau gwasgaredig i weld a wawriodd y tu hwnt i'r ffens.

Fy barddoniaeth, y camgymeriad (2021)

Dyma gloi'r llyfr, a'r unig waith anghyhoeddedig sy'n bresennol yn y flodeugerdd gyfan. Mae'r testun yn cynnwys cerddi o themâu amrywiol iawn ac mae Ortiz yn dangos ei ymdriniaeth yn y gwahanol ffurfiau barddonol. Yna, Er bod ei ragfynegiad ar gyfer rhyddiaith yn enwog, mae'n trin y rhan fwyaf o ffurfiau barddonol traddodiadol Sbaeneg mewn ffordd dda iawn., fel y degfed spinel, y soned neu'r cwatrain.

Fy barddoniaeth, y camgymeriad yn codi ar ôl pennod anodd iawn ym mywyd yr awdur: goroesi Covid-19 ynghyd â'i deulu mewn gwlad dramor ac o gartref. Nid oedd y profiadau a fu'n byw yn ystod y contagion yn ddymunol o gwbl, ac mae dwy gerdd sy'n ei mynegi mewn ffordd rymus.

Mae'r bardd hefyd yn canu ffrindiau twymgalon a adawodd. Fodd bynnag, nid yw popeth yn drasiedi yn yr adran hon, mae bywyd, cyfeillgarwch a chariad hefyd yn cael eu dathlu, yn enwedig yr un y mae'n ei deimlo dros ei ferch Julia Elena.

Cerdd "Roeddem ni'n bedwar crac"

Yn y tŷ hwnnw,

roeddem yn bedwar crac;

bu seibiannau yn yr enwau,

yn y cwtsh,

roedd pob chwarter yn wlad mewn unbennaeth,

Roedd yn rhaid gofalu am y camau yn dda iawn er mwyn peidio â mynd i ryfel.

 

Dyma sut roedd bywyd wedi ein gwneud ni:

caled, fel bara'r dyddiau;

sych, fel dŵr tap;

gwrthsefyll hoffter,

meistri distawrwydd.

 

Fodd bynnag, er gwaethaf llymder y lleoedd,

i'r terfynau tiriogaethol cryf,

Roedd pob ymyl wedi cracio yn cyfateb yn berffaith i'r nesaf,
a phan ymgasglasant oll,

wrth y bwrdd, o flaen dysgl y dydd,

caewyd yr holltau,

ac roeddem ni, mewn gwirionedd, yn deulu.

Am yr awdur, Juan Ortiz

John Ortiz

John Ortiz

Genedigaeth ac astudiaethau cyntaf

Ganwyd yr awdur Juan Manuel Ortiz ar 5 Rhagfyr, 1983 yn nhref Punta de Piedras, Ynys Margarita, talaith Nueva Esparta, Venezuela. Mae'n fab i'r bardd Carlos Cedeño a Gloria Ortiz. Yn y dref hon ar lan Môr y Caribî astudiodd y cam cychwynnol yn ysgol gynradd Tío Conejo, addysg sylfaenol yn Ysgol Tubores a Graddiodd gyda Baglor Gwyddoniaeth o Sefydliad La Salle (2000).

Astudiaethau prifysgol

Yn ddiweddarach astudio Gradd mewn gwyddoniaeth gyfrifiadurol yn yr Universidad de Oriente Nucleo Nueva Esparta. Fodd bynnag, ar ôl tair blynedd, gofynnodd am newid gyrfa i Integral Education, penderfyniad a fyddai’n nodi ei lwybr am oes. Bum mlynedd yn ddiweddarach a dderbyniwyd gyda sôn am Iaith a Llenyddiaeth (2008). Yn ystod y cyfnod hwn, datblygodd hefyd broffesiwn gitarydd academaidd, a fyddai wedyn yn ei wasanaethu'n aruthrol yn ei yrfa.

Gwaith addysgu a chyhoeddiadau cyntaf

Prin y cafodd ei radd ymgorfforwyd gan Unimar (Prifysgol Margarita) a dechreuodd ei yrfa fel athro prifysgol. Yno bu’n gweithio fel athro llenyddiaeth, hanes a’r celfyddydau, rhwng 2009 a 2015. Yn ddiweddarach, cymhathwyd Unearte (Prifysgol y Celfyddydau), lle dysgodd ddosbarthiadau cytgord a gymhwyswyd i’r gitâr a pherfformiad offerynnol. Yn y cyfnod hwnnw cydweithiodd hefyd fel colofnydd ar gyfer y papur newydd Haul Margarita, lle cafodd y gofod "Transeúnte" ac mae'n dechrau ei "ddeffroad llenyddol" gyda'i gyhoeddiad cyntaf: Yng ngheg yr alligators (nofel, 2017).

O ddydd i ddydd, ysgrifennu adolygiadau ar gyfer pyrth Llenyddiaeth Gyfredol, Achubwr bywyd, Ysgrifennu Awgrymiadau Oasis y Ymadroddion ynghyd â cherddi ac yn gweithio fel prawfddarllenydd a golygydd.

Gweithiau gan Juan Ortiz

 • Yng ngheg yr alligators (nofel, 2017)
 • Cayenne halen (2017)
 • Craig halen (2018)
 • Y gwely (2018)
 • Y tŷ lle'r oeddwn yn dref lle roeddwn i'n byw (2018)
 • O ddyn a chlwyfau eraill y byd (2018)
 • Atgofus (2018)
 • Traeth cysegredig (blodeugerdd farddonol, 2018)
 • Passerby (crynhoad o straeon o golofn y Haul Margarita, 2018)
 • Asyl (2019)
 • Straeon o'r sgrech (Straeon arswyd, 2020)
 • Cyrff ar y lan (2020)
 • Fy barddoniaeth, y camgymeriad (2021)
 • Blodeugerdd Halen (2021)

Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.