Beth yw Goleuedigaeth

Gorchuddiwch beth yw Darlun

Yr Oleuedigaeth oedd y mudiad diwylliannol a roddodd enedigaeth i reswm. Fe'i gelwir yn gyffredin yn Oes yr Oleuedigaeth, y XNUMXg. Roedd yn fudiad a oedd nid yn unig yn newid Llenyddiaeth, roedd hefyd yn cwmpasu Celfyddydau, Gwyddoniaeth, Athroniaeth a Gwleidyddiaeth, ac yn annog mudiadau cymdeithasol, megis y Chwyldro Ffrengig.

Yn ystod ail hanner y XNUMXfed ganrif a dechrau'r XNUMXeg ganrif, ymledodd yr Oleuedigaeth trwy neuaddau ysgolheigion a meddylwyr gan helpu i wella'r byd. Fodd bynnag, efallai mai ei fai ef oedd hynny hefyd. Ar y naill law, roedd yn hyrwyddo dymchwel rhwystrau, ond ffurfiwyd rhai newydd hefyd. Yn fyr, mudiad bourgeois ydoedd.

Tarddiad a chyd-destun yr Oleuedigaeth

Fe'i henwyd yn Oes yr Oleuedigaeth oherwydd cododd gyda'r nod o ddarparu goleuni i'r seiliau aneglur y seiliwyd bywyd gwleidyddol a chyhoeddus arnynt o hyd, gyda chrefydd yn mwynhau lle ffafriol. Nodweddid y gymdeithas hynafol hon gan anwybodaeth ac ofergoeledd. Parhaodd yr hen gredoau, anllythrennedd a’r hierarchaeth haenedig a milwrol i dra-arglwyddiaethu tan hynny.. O'r top i'r gwaelod. Roedd y pŵer brenhinol hefyd yn ddiamau, oherwydd bod y brenhinoedd yn llywodraethu ac yn gwneud hynny oherwydd eu bod wedi'u dewis gan Dduw.

Ac er i'r Oleuedigaeth hyrwyddo llawer o newidiadau trawsffurfiol, fe ruthrasant i mewn i barhad a barhaodd i wahanu penderfynwyr oddi wrth y bobl. Felly, cenhedlwyd pŵer yn fertigol eto. Roeddent am wneud llwybr o welliant i bawb, ond heb gyfrif ar bob haen gymdeithasol. Am y rheswm hwn, mae'n siŵr y bydd yn gweithio ar y pryd i gyflawni trawsnewidiad diwylliannol a chymdeithasol diweddarach. Felly, byddai'r bedwaredd ganrif ar bymtheg yn dod â newidiadau newydd i wahanol gyfeiriadau cymdeithasol llawer mwy trawsgyfeiriol.

Salon Madame Geoffrin

Salon Madame Geoffrin (1812), paentiad gan Charles Gabriel Lemonnier.

nodweddion

 • Despotiaeth Oleuedig: syrthiodd y galluoedd i fath o dadol- aeth gyda'r bobl. Roeddent am addysgu pobl trwy orchmynion yr Oleuedigaeth gyda'r argyhoeddiad o wneud yr hyn oedd orau i ddinasyddion, ond heb eu cynnwys. Ac arhosodd pŵer yn absoliwt i'r brenin.
 • Anthropocentrism: Duw a ddadleolir gan ddyn.
 • Rhesymoliaeth: rheswm sydd yn drech na ffydd.
 • Pragmatiaeth a llinell athronyddol ddilynol yr Iwtilitaraidd. Cysylltiad agos ag addysgeg a phwysigrwydd dysgu dim ond pynciau y gellir eu rhoi ar waith.
 • Dynwarediad: ymdrechion i ddychwelyd at yr awduron clasurol (neoclassicism).
 • Syniadaeth: trwy esgus ymbellhau oddi wrth realiti a'r amrwd a cheisio'r esthetig, maent hefyd yn ymbellhau oddi wrth y bobl a'u hanghenion dilys. Mae'n wrthodiad o'r poblogaidd.
 • Cyffredinoliaeth: yn dychwelyd at darddiad clasurol llenyddiaeth ac athroniaeth. Yr hyn sy'n gyffredinol i ddiwylliant y Gorllewin, ond eto nid yw'n mynd i'r afael â sefyllfa wirioneddol y bobl.

Yr Oleuedigaeth yn Ewrop

Siarad am Oleuedigaeth yw siarad am y Gwyddoniadur (Gwyddoniadur) Denis Diderot a Jean le Rond d'Alembert, a oedd yn gyfrifol am y cydlynu. Fe'i gelwir hefyd Geiriadur rhesymegol o wyddorau, celf a chrefft Mae'n destun helaeth sy'n ceisio cwmpasu gwybodaeth am lythrennau a'r maes gwyddonol o safbwynt pragmatig.. Roedd cymeriadau gwych fel Voltaire neu Rousseau yn cydweithio yn y testun hwn. Fe'i cyhoeddwyd yn 1751 yn Ffrainc ac mae'n sicr mai dyma waith pwysicaf y XNUMXfed ganrif.

Yr iaith Ffrangeg oedd y cyfrwng i drosglwyddo syniadau ar yr adeg hon.. Wedi ei ystyried yn dda iawn, yr oedd y gweithiau mawrion wedi eu hysgrifenu yn yr iaith hon. Fodd bynnag, yn ogystal â Ffrainc, roedd gan yr Oleuedigaeth hefyd berthnasedd arbennig yn Lloegr a'r Almaen. Mae Saesneg, Almaeneg neu Sbaeneg yn orlawn â Gallicisms.

Ym maes Llenyddiaeth, roedd y genres amlaf yn perthyn i glasuriaeth: trasiedi a chomedi yn y theatr a llawer o chwedlau a dychan a oedd yn annog dysgu trwy ddysgeidiaeth foesol. Fodd bynnag, soniodd llawer o'r gweithiau manwl iawn am Economi ac Athroniaeth; ymhlith ei hawduron amlycaf mae Adam Smith (Cyfoeth y Cenhedloedd), Immanuel Kant, David Hume, Montesquieu, a Voltaire a Rousseau, wrth gwrs. Roedd René Descartes neu John Locke yn ffynhonnell ysbrydoliaeth i bob un ohonyn nhw.

Naratif darluniadol Ewropeaidd

Teg hefyd yw enwi’r awduron eraill a ysgrifennodd ffuglen ac a gyfrannodd gyda’u gweithiau hefyd i’r ddeunawfed ganrif ac yn ddiweddarach. Achos nhw oedd y rhai datblygodd y nofel fodern:

 • Daniel defoe: Robinson Crusoe (1719). Mae’n stori adnabyddus am ddyn sy’n treulio bron i 30 mlynedd ar ynys anial ar ôl i’r llong yr oedd yn teithio ynddi gael ei llongddryllio.
 • Jonathan Swift: Teithiau Gulliver (1726). Mae nofel antur, gwlad Lilliput, lle mae'r weithred yn digwydd a'i thrigolion, y Lilliputians, hefyd yn enwog iawn.
 • Laurence Stern: Vida a barn y gwr bonheddig Tristram Shandy (1759) yn glasur sy’n sefyll allan am y dechneg naratif y mae’n ei defnyddio gydag ymsonau mewnol a chwestiynau eironig.
 • Pierre Choderlos o LaclosCyfeillgarwch peryglus (1782) yn nofel epistolaidd.
 • Donatien Alphonse Francois de Sade, sy'n fwy adnabyddus fel Marquis de Sade: yn un o'r ysgrifenwyr mwyaf dadleuol erioed. Mae ei enw wedi ychwanegu gair newydd at y geiriadur, sadistiaeth (ansoddair: sadistaidd), oherwydd manylion didostur ei destynau, yn ogystal â'i ddadleuon yn llawn gwyrdroi. Ond mae ei lyfrau, er eu bod yn ddadleuol, gydag eironi neu hebddo, hefyd yn ceisio cyfarwyddo'r darllenydd yn eu ffordd eu hunain. Maen nhw'n sefyll allan: Justine neu anffodion rhinwedd (1791), Athroniaeth ar y bwrdd gwisgo (1795) neu 120 diwrnod Sodom neu'r ysgol debauchery ysgrifennwyd yn 1785, ond cyhoeddwyd flynyddoedd lawer wedyn.
Academi Frenhinol Sbaen

Pencadlys yr Academi Sbaeneg Frenhinol ym Madrid.

Yr Oleuedigaeth yn Sbaen

Roedd y cyd-destun gwleidyddol yn Sbaen yn ystod ail hanner y 1759g fel a ganlyn: teyrnasiad Bourbon Carlos III (1788-1788) a Carlos IV (1808-XNUMX). Brenhinoedd absoliwtaidd nad oedd syniadau goleuedig a blaengar yr Ewrop fwyaf datblygedig yn treiddio trwy rym digonol. Ddim yn debyg yn Ffrainc, o leiaf. Yn Sbaen, roedd yr athrawiaethau mwyaf traddodiadol a'r grefydd Gatholig wedi'u gwreiddio'n rhy ddwfn ym meddylfryd ac arferion pobl Sbaen., nad oedd byth yn hyrwyddo'r newid.

Byddai'n rhaid i ni aros tan y XNUMXeg ganrif i ymwrthod â Carlos IV mewn gwirionedd, ac i frenhiniaeth flaengar yn Sbaen gyda chyffyrddiad Ffrengig, i'r Sbaenwyr mwyaf coeth ddod yn Ffrancwyr ac i bopeth ddod i ben yn y diwedd. rhyfel annibyniaeth a dychweliad yr absoliwtiaeth haearn mwyaf trwy law "y Dymunol", Fernando VII.

Ar ben hynny, Yn y byd diwylliannol, mae creu'r Academi Sbaeneg Frenhinol (1713) yn sefyll allan, ers hynny mae wedi bod yn gyfrifol am "lanhau, gosod a rhoi ysblander" i'n hiaith., yn ogystal ag Academi Frenhinol Celfyddydau Cain San Fernando (1752), yr Academi Hanes (1738) neu'r hyn sydd heddiw yn Amgueddfa Genedlaethol y Gwyddorau Naturiol, ymhlith sefydliadau eraill o bwysigrwydd a bri aruthrol. Yn yr un modd, roedd Cymdeithas Economaidd Cyfeillion y Wlad yn grŵp elitaidd a deallusol a ffurfiwyd gan rai o uchelwyr y cyfnod ac a aeth trwy wahanol gamau, ond ni adawodd ei gymeriad aristocrataidd erioed.

Jovellanos gan Goya

Paentiad o GM de Jovellanos (1798), gan Goya.

Awduron Sbaenaidd y XNUMXfed ganrif

 • Fray Benito Jeronimo Feijoo (1676-1764). Yn fynach Benedictaidd, roedd yn ffigwr sylfaenol ar gyfer traethodau a meddwl beirniadol. Ei weithiau pwysicaf yw Theatr Beirniadol Cyffredinol (1726) a Llythyrau Ysgolheigaidd a Chwilfrydig (1742).
 • Gregory Mayans (1699-1781). Fel hanesydd goleuedig, roedd yn bwysig iawn yn y traethawd hanesyddol ac mae ei weithiau'n sefyll allan am eu trylwyredd. Ei waith pwysicaf: Tarddiad yr iaith Sbaeneg (1737).
 • Gaspar Melchor de Jovellanos (1744-1811). Yn ogystal ag ysgrifennu traethodau amrywiol ar economeg neu amaethyddiaeth (pwysig iawn yw ei waith Adroddiad ar y Gyfraith Amaeth), cyfrannu at y cerrynt darluniadol Sbaeneg, comedi glasurol a ysgrifennwyd mewn rhyddiaith, Y troseddwr gonest (1787), wedi'i fframio o fewn y theatr goeth hon o'r Oleuedigaeth.
 • Jose de Cadalso (1741-1782). Adroddwr Sbaeneg gwych o'r XNUMXfed ganrif. Maent yn amlygu eu Cardiau Moroco (1789), traethawd ardderchog ar ffurf epistolaidd trwy lu Sbaenaidd ac estron cain o darddiad Moroco sy'n ceisio dysgu arferion chwilfrydig a braidd yn wladaidd y Sbaenwyr. Mae hefyd yn hanfodol nosweithiau tywyll (1789-1790), cân marwdy goeth a thrist, er ei bod yn nes at gyn-ramantiaeth Sbaen.
 • Juan Melendez Valdes (1754-1814), cynrychiolydd mawr barddoniaeth Sbaeneg y ddeunawfed ganrif.
 • Thomas o Iriarte (1750-1791) a Felix Maria Samaniego (1745-1801) yn cynrychioli chwedl bedagogaidd llenyddiaeth ddarluniadol Sbaeneg.
 • Leandro Fernandez de Moratin (1760-1828) oedd dramodydd pwysicaf y XNUMXfed ganrif yn Sbaen. Mae ei gomedïau yn sefyll allan Yr hen wr a'r ferch (1790), Ie y merched (1805), yn gystal a y comedi newydd (1792)

Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

2 sylw, gadewch eich un chi

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.

 1.   Vladimir Portela meddai

  Wedi'i orbrisio'n llwyr. Ar y pryd nid oedd yn hysbys bod cudd-wybodaeth (iq) yn cael ei ddosbarthu fel arfer. Am y rheswm hwn, heddiw rydyn ni'n gwybod mai grŵp o nerdiaid Ffrengig oedd yn meddwl bod bywyd gwell yn bosibl trwy gyfrifiad rhesymegol. Gadewch inni ddathlu heddiw yr hyn a wyddom yw nad yw felly. Nid oedd gan We Hispanics Lights. Roedd hynny'n tlysau mewnforio.
  Gadewch i ni beidio â chredu yn Ffrainc. Byth.

  1.    Belen Martin meddai

   Helo Vladimir! Diolch am eich sylw. Yn wir, rwyf wedi ceisio cyfleu’r neges nad oedd yr Oleuedigaeth yn fudiad i bawb ac y gallai, fel popeth arall, fod wedi’i wneud yn well hefyd. Hefyd, roedd y Goleuadau yn America Ladin yn fach iawn! Wrth gwrs. Pob hwyl.