Beth yw barddoniaeth weledol?

Mae barddoniaeth weledol yn ddeniadol

Mae'r dehongliad gweledol neu ddarluniadol o unrhyw genre naratif bob amser wedi peri diddordeb penodol imi, efallai oherwydd bod yr angen i ennyn delweddau penodol trwy lythyrau yn arwain at gynrychiolaeth lawer mwy ar unwaith.

Lluniau sy'n codi o lyfrau, celf drefol wedi'u hysbrydoli gan lenyddiaeth a, hefyd, barddoniaeth weledol, ffurf arbrofol lle mae celf blastig yn drech na llythyrau (neu i'r gwrthwyneb), gan gaffael canlyniadau mor unigol ag y maent yn anfeidrol. Rydych chi eisiau gwybod beth yw barddoniaeth weledol a darganfod rhai enghreifftiau?

Cyfuchliniau barddoniaeth

Gall llyfr nodiadau syml fod yn farddoniaeth weledol hyfryd

Dyfodoliaeth Roedd yn duedd artistig a ddaeth i'r amlwg ar ddechrau'r XNUMXfed ganrif ac a fyddai'n rhagflaenu Ciwbiaeth, arddull a anfarwolwyd gan artistiaid fel Picasso neu Bracque a'i nod oedd ailddyfeisio hanes y byd trwy ddefnydd mwy dyrchafedig o liwiau neu moderniaeth fel elfen allweddol o avant-garde sy'n chwilio am ffyrdd newydd o fynegiant.

Y cerrynt darluniadol hwn dylanwadu hefyd ar y ffyrdd o feichiogi barddoniaeth, gan arwain at yr hyn a elwir yn barddoniaeth weledol, ffurf arbrofol gyda chyfeiriadau clir mewn Gwlad Groeg Hynafol lle byddai ei naratifau yn cael eu disodli yn fuan wedi hynny gan ffurfiau naratif mwy ceidwadol.

Mewn barddoniaeth weledol mae celf blastig, delweddau neu ffurfiau darluniadol yn diffinio'r gerdd ac i'r gwrthwyneb, dod yn hybrid chwilfrydig ac, yn anad dim, yn weledol iawn. Gall enghreifftiau amrywio o a collage wedi'i ymhelaethu o benillion ysgrifen i ddelwedd sydd ynddo'i hun yn diffinio bwriad y gerdd.

Yn Sbaen mae'r cyfeiriadau cyntaf at farddoniaeth weledol digwyddodd yn yr ail ganrif ar bymtheg, gydag enghreifftiau fel y Rhamant Tawel i'r Beichiogi Heb Fwg gan Gerónimo González Velázquez. Roedd y gerdd, a gyflwynwyd fel chwedl am yr hieroglyffau a ddaeth gyda hi, nid yn unig yn gwneud darllen yn fwy gweledol, ond roedd ei ledaenu i wahanol ddosbarthiadau cymdeithasol yn ei gwneud yn ddull naratif mwy syth a didactig hyd yn oed.

Er bod yr enghreifftiau wedi'u cyfrif trwy'r blynyddoedd canlynol, o'r diwedd yn yr XNUMXfed ganrif byddai avant-gardes Futurism neu Ciwbiaeth yn arwain at enghreifftiau o farddoniaeth weledol fel yr un trefol gan Joan Brossa neu'r band cerddorol Grupo Zaj, sy'n cynnwys cyfansoddwyr, telynegwyr ac artistiaid gweledol a aeth gyda cherddoriaeth eu cyngherddau yn y 60au gyda defnyddio gwrthrychau neu berfformiad theatrau bach.

Ar ôl dyfodiad yr XNUMXain ganrif a chyfuno technolegau newydd, barddoniaeth weledol hefyd wedi cael ei alw'n seiberpoetreg neu farddoniaeth electronig hyd yn oed, o ystyried y nifer fawr o bosibiliadau y mae'n eu cynnig ar rwydweithiau cymdeithasol ac, yn arbennig, ymhlith darlunwyr neu ddylunwyr graffig. Felly, mae celfyddyd y gwib sydd mor gyffredin heddiw wedi dod o hyd i un o'i esbonwyr gorau yn y farddoniaeth "blastig" hon, gan gynnig posibiliadau diddiwedd.

Mae barddoniaeth weledol yn arbrofol, chwareus, creadigol. Perthynas ryfeddol rhwng y gweledol a'r llythrennau lle mae'r ddau ymadrodd yn gorgyffwrdd â'i gilydd nes caffael canlyniad sydd weithiau'n ysgytwol, eraill yn fwy agos atoch ac ambell un hyd yn oed yn fanteisgar. Wrth gwrs, o ran celf, nid oes gan neb y gair olaf erioed.

Tarddiad barddoniaeth weledol

Er ei bod yn yr ugeinfed ganrif (tua'r 70au yn benodol) lle mae'n ymddangos bod barddoniaeth weledol yn dechrau ffynnu, y gwir yw nad dyma'i tharddiad. Fe'i defnyddiwyd lawer o'r blaen. Mewn gwirionedd, rydym yn siarad am amseroedd hynafol iawn, fel 300 CC. Sut y gall fod? I wneud hyn, mae'n rhaid i ni symud i'r Gwlad Groeg Clasurol.

Bryd hynny, nid yn unig y cewri a orchfygodd. Roedd yna awduron o sawl math a genre. Ac roedd barddoniaeth weledol yn un ohonyn nhw.

I ddyfynnu enghraifft, gallwch weld y caligram «Yr wy». Mae'n Simmias o Rhodes ac mae'n gerdd sy'n dilyn nodweddion barddoniaeth weledol. Ond nid hwn yw'r unig un y gallwn ei ddyfynnu mewn gwirionedd. Un arall, ac nid o Wlad Groeg ond o Ffrainc, yw Rabelais (o 1494 i 1553) gyda'i gerdd "Sombrero".

Beth oedd y ddau fardd hyn yn ei wneud? Roedden nhw eisiau creu cerdd gyda silwét yr enw oedd yn ei diffinio. Er enghraifft, yn achos yr wy, roedd y gerdd gyfan y tu mewn i'r silwét hwnnw. Yr un peth â'r het, neu gydag unrhyw ddelwedd arall.

Felly, y geiriau, yr adnodau, y geiriau ... chwaraeodd popeth i greu'r cyfansoddiad perffaith ac na adawyd dim allan o'r set derfynol. Ond roedd yn rhaid iddo wneud synnwyr hefyd, ac roedd yn rhaid iddi fod yn gerdd wedi'i hadeiladu'n dda.

Cyn-farddoniaeth weledol

Fel y gwelsom o'r blaen, mae barddoniaeth weledol yn deillio o galigramau. Dyma'r cefndir mewn gwirionedd a sut mae wedi esblygu i'r hyn rydych chi'n ei adnabod nawr. Ond roedd yr awduron hefyd, yn eu ffordd eu hunain, yn rhagflaenwyr y farddoniaeth weledol hon.

Er enghraifft, mae dau awdur o'r XNUMXeg ganrif yn sefyll allan, Guillaume Apollinaire, a Stéphane Mallarmé. Mae'r ddau yn cael eu hystyried yn awduron modern sy'n cynrychioli cyn-farddoniaeth weledol, hynny yw, caligramau. Mewn gwirionedd, mae yna weithiau ohono y byddech chi efallai wedi'u gweld yn aml ac yn meddwl eu bod nhw'n "fodern" pan maen nhw ychydig flynyddoedd oed mewn gwirionedd. Nhw yw "The Eiffel Tower" neu "The Lady in the Hat."

Barddoniaeth weledol yn Sbaen

Yn achos Sbaen, cafodd barddoniaeth weledol ei hanterth yn y 60au, amser y daeth llawer o awduron i'r amlwg sy'n dal i fod yn weithredol heddiw, er bod llawer ohonynt wedi marw. Dechreuodd bron pob un ohonynt yn y genre llenyddol hwn fel math o gyfiawnhad gwleidyddol a beirniadaeth gymdeithasol. Yr hyn yr oeddent ei eisiau oedd tynnu sylw at y drefn a oedd wedi'i sefydlu ac nad oedd yn gywir mwyach.

Enwau fel Campal, Brossa, Fernando Millán, Antonio Gómez, Pablo del Barco, ac ati. yn rhai enghreifftiau o feirdd gweledol a geisiodd newid y byd gyda chreadigaethau mwy gwreiddiol a oedd nid yn unig yn mynd i mewn trwy'r clustiau, ond hefyd trwy'r llygaid.

Mae llawer ohonynt yn dal i fod yn weithredol, ac mae eraill yn dechrau gyda'r duedd lenyddol hon. Mae gweithiau Eduardo Scala, Yolanda Pérez Herraras neu J. Ricart yn hysbys. Mae yna restr hir mewn gwirionedd ac mae rhwydweithiau cymdeithasol eu hunain wedi gwneud barddoniaeth weledol yn amlhau gan fod yna lawer o ddelweddau a chyfansoddiadau sy'n gwneud i'r hyn a ddechreuodd flynyddoedd yn ôl gyda chaligramau esblygu.

Mathau o farddoniaeth weledol

Gellir defnyddio unrhyw beth i greu barddoniaeth weledol hardd

Nid yw barddoniaeth weledol yn unigryw mewn gwirionedd. Mae ganddo wahanol genres sy'n ei ddosbarthu yn ôl yr elfennau gweledol a ddefnyddir. Yn y modd hwn, gallwch ddod o hyd i'r canlynol:

Barddoniaeth weledol yn unig argraffyddol

Yn yr achos hwn, fe'i nodweddir trwy ddefnyddio'r llythrennau yn unig i ffurfio creadigaethau gwreiddiol, sy'n dal sylw darllenwyr, naill ai trwy ddosbarthu'r llythrennau mewn ffordd benodol, neu trwy roi lliw i'r rhai sydd i'w hyrwyddo, ac ati.

Yr un sy'n cyfuno llythrennau a lluniadau

Yn yr achos hwn, nid yn unig geiriau'r gerdd sy'n bwysig, ond y delweddau eu hunain, sydd mewn llawer o achosion yn gysylltiedig â'r geiriau. Er enghraifft, mae delwedd pin diogelwch gyda'r gair wedi'i wahanu yn y fath fodd fel bod y pin yn dwyn y llythrennau "missable" ac mae'r "Im" yn aros lle mae'r gwrthrych wedi'i glymu.

Yr un sy'n tynnu gyda llythrennau (dyma'r farddoniaeth weledol buraf, gan ei bod yn seiliedig ar galigramau)

Nhw yw'r caligramau mewn gwirionedd a arweiniodd at farddoniaeth weledol. Mewn gwirionedd, nid oes cymaint sy'n meiddio ei wneud oherwydd yr anawsterau y mae'n eu creu, ond mae'n dal i gynyddu, yn enwedig gan ddefnyddio beirdd ac awduron hynafol.

Cyfuno llythrennau a phaent

Gallem ddweud ei fod yn fath o cerdd weledol rhwng delwedd a geiriauOnd yn lle defnyddio ffotograff, mae'n baentiad sy'n cael ei chwarae, naill ai wedi'i greu'n benodol ar gyfer y set weledol, neu'n defnyddio peth arall ac yn rhoi'r cyffyrddiad barddonol hwnnw iddo.

Cyfunwch lythyrau a ffotograffiaeth

Mae'n wahanol i ddelweddau neu baentio yn yr ystyr bod ffotograffau gwirioneddol o wrthrychau yn cael eu defnyddio, nid lluniadau na chreadigaethau darluniadol o'r gwrthrychau hynny. Oherwydd hyn, maent yn fwy realistig ac yn cael mwy o effaith wrth roi defnydd arall i'r darllenydd neu unrhyw un sy'n ei weld i'r gwrthrych hwnnw y gallant ei gael gartref.

Gwneud collage

Mae collage yn set o ffotograffau sy'n cael eu gosod mewn ffordd benodol i greu cyfansoddiad. Ynghyd â geiriau, gellir ei droi’n fath o farddoniaeth weledol (er yn yr achos hwn fe’i defnyddir yn fwy at ddibenion hysbysebu neu fasnachol).

Barddoniaeth weledol ar fideo

Mae'n duedd gymharol newydd ond yn un sy'n ffynnu, yn enwedig mewn rhwydweithiau cymdeithasol. Mae'n seiliedig ar animeiddio i roi mwy o gysondeb i'r dyluniadau.

Esblygiad barddoniaeth weledol: cyberpoetry

Yr un peth â'r esblygodd barddoniaeth weledol o galigramau, mae hyn hefyd wedi ildio i ffordd newydd o edrych ar gerddi. Rydym yn siarad am y cyberpoetry, un a nodweddir gan ddefnyddio cyfryngau digidol ar gyfer creu a datblygu. Felly, er enghraifft, defnyddir hyperdestunau, animeiddio, tri dimensiwn, ac ati. a hyd yn oed rhywbeth na welwyd eto, ond sydd eisoes yn bodoli, y defnydd o rithwirionedd.

Felly, mae barddoniaeth weledol yn fwy cysylltiedig â'r celfyddydau gweledol neu ddylunio graffig nag â llenyddiaeth gan nad yw'r testun ei hun mor bwysig â gweledol y cyfan.

Beth yw eich barn chi ar farddoniaeth weledol?


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

4 sylw, gadewch eich un chi

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.

 1.   toni prat meddai

  Nid yw barddoniaeth weledol i mi yn ddim mwy na barddoniaeth ... a barddoniaeth i mi, yr hyn sydd â'r gallu i symud ymwybyddiaeth ac anymwybodol pobl, sy'n dwyn emosiynau ac argyhoeddiadau ac sy'n synnu gyda'i huodledd haniaethol a'i goeth ...
  Mae hyn i gyd yn cyddwyso i drosiad ...

 2.   Dino tomasilli meddai

  Mae barddoniaeth weledol yn "garbage blaengar", mae'n rhywbeth fel "Dynion â fagina" neu "fenywod â phidyn". Os bydd cymdeithas yn parhau i ganiatáu i'r gwenwyn hwnnw gael ei brechu, bydd yn parhau yn ei ddirywiad, nawr mae'n troi allan hynny nid yn unig yw dadnatureiddio barddoniaeth trwy greu "pennill rhydd" ac esgus bod popeth sy'n cael ei chwydu ar bapur yn gerdd, gyda theimlad a gyda ffurf pennill, ond nawr maen nhw am gael gwared ar gymeriad ysgrifennu, fel yn ogystal â hunaniaeth rywiol ein plant, y strwythur cymdeithasol sy'n seiliedig ar y teulu, y cymeriad artistig mewn paentio, cerflunio a barddoniaeth, sydd, wrth dasgu comiwnyddiaeth, yn peidio â bod yn farddoniaeth ac yn dod yn budreddi ... daliwch ymlaen fel hyn, y beirdd mawr bydd yr iaith Sbaeneg yn ymglymu yn eu beddau bob tro y bydd rheithgor o feirdd hunan-gyhoeddedig yn dathlu ac yn gwobrwyo'r sbwriel hwnnw sydd wedi'i ysgrifennu nawr, oherwydd nad oes unrhyw un yn meiddio dweud bod y Brenin yn nakedooooo! Cyfarchion «beirdd»

 3.   grunx meddai

  Yn gyntaf oll, cwtsh mawr i'm cymrodyr mewn llythyrau a delweddau!
  (Mae un wedi ein rhwygo'n ddarnau, i mi sydd ddim ond yn darllen y Beibl ac yn Lladin y dyn tlawd ...)

  I'r lleill, math o farddoniaeth weledol sy'n arbennig o ddarllenadwy yn fy marn i, yn:
  Blog. cynnwys gwe. net

  Diolch!! (ac wyneb da i vibes drwg, fel yr un hwnnw ...)

 4.   Humberto Lisandro gianelloni meddai

  Mae'r bardd wedi'i adeiladu gyda rhaglenni y mae eu gwreiddiau'n anghysbell ac yn cael eu hail-greu'n ddi-baid ... felly mae'r ymdrechion i fynd i mewn i gynigion newydd o'i deimlad toreithiog a dwfn yn anghenraid anochel.
  Mae'r lec
  bydd tor avid yn dewis o'r cynnig yr un sy'n cyfateb i'r dirgryniad y mae ei fywyd yn mynd drwyddo.