Arturo Sánchez Sanz. Cyfweliad ag awdur Belisarius: Magister militum of the Eastern Roman Empire

Ffotograffiaeth: Arturo Sánchez Sanz. Facebook.

Arturo Sanchez Sanz Mae'n feddyg mewn Hanes yr Henfyd a'i gwricwlwm yn y byd academaidd ac fel awdur traethawd addysgiadol mae mor eang ag y mae'n bwysig. Ei waith diweddaraf, Belisarius: Magister militum yr Ymerodraeth Rufeinig Ddwyreiniol. Yn hyn cyfweliad yn dweud wrthym amdano a hefyd yn rhoi a dosbarth meistr am y genre hwn llawer llai yn cael ei fwyta gan ddarllenwyr. Diolch yn fawr am eich amser a'ch caredigrwydd.

Arturo Sánchez Sanz. Cyfweliad

 • NEWYDDION LLENYDDOL: Meddyg mewn Hanes ac Archeoleg ym Mhrifysgol Complutense, eich traethawd cyhoeddedig diwethaf yw Belisarius: Magister militum yr Ymerodraeth Rufeinig Ddwyreiniol. Am beth ydych chi'n siarad?

ARTURO SANCHEZ SANZ: Mae'r byd cyhoeddi yn orlawn gyda thraethodau hanesyddol wedi'u neilltuo i'r un pynciau dro ar ôl tro, ac yn Sbaen mae'r realiti hwn yn llawer mwy amlwg. Cleopatra, Cesar, y Tercios, Auschwitz ... dyna pam, ers fy nhraethawd cyntaf, rydyn ni wedi ceisio cynnig rhywbeth mwy, rhywbeth newydd a gwahanol. Mae gan lenyddiaeth Eingl-Sacsonaidd lai o ddiffygion yn hyn o beth, ond yn Sbaeneg prin yw'r traethodau sy'n ymwneud â phynciau eraill, er eu bod yn hysbys hefyd. Mewn gwirionedd, mae haneswyr eu hunain yn tueddu mwy i ganolbwyntio ar y byd academaidd caeedig. Mae'r system addysg uwch bresennol yn ein gorfodi i ysgrifennu erthyglau a thraethodau yn unig mor arbenigol fel na all unrhyw un heblaw ein cydweithwyr ein hunain eu treulio.

Mae datgeliad hanesyddol yn gwgu, a dyna pam mae gennym ni'r un gweithiau ar y farchnad bob amser, a ysgrifennwyd lawer gwaith gan newyddiadurwyr, cyfreithwyr, ac ati. sy'n llenwi'r diffyg hwnnw â'u rhith eu hunain am hanes, ond nid ydynt yn haneswyr nac yn archeolegwyr, ac nid yn anaml y mae'r syniad a drosglwyddir i'r cyhoedd yn anghywir neu'n anghywir.

Credaf fod ein gwaith, ac yn ehangach, Ein dyletswydd fel haneswyr yw siarad am Hanes nid yn unig yn y maes academaidd, ond ar gyfer y byd i gyd, i'w gwneud hi'n agos, yn hawdd ac yn hygyrch. Trwy gydol fy mywyd, rwyf wedi cwrdd ag ychydig o bobl nad ydyn nhw, hyd yn oed yn cysegru eu hunain i bob math o grefftau, yn hoffi Hanes, ac yn y diwedd nid yw'r hyn maen nhw'n ei ddysgu yn dod gan haneswyr hyfforddedig, sy'n gallu cynnal ymchwil cefndir da, ac mae hynny'n cynhyrchu paradeimau anghywir. ar bynciau amrywiol.

Am y rheswm hwnnw, ystyriais ysgrifennu datgeliad hefyd hyd yn oed pan fu’n rhaid imi nofio yn erbyn y cerrynt, gyda’r syniad o ddymchwel y chwedlau ffug hynny a grëwyd o weithiau rhannol neu rai sydd wedi’u dogfennu’n brin, o gynnig traethodau sy’n ymroddedig i bynciau llai hysbys neu na chawsant eu trin erioed yn Castileg, a bu hyn yn wir o y dechrau.

Cysegrais fy llyfr cyntaf i Philip II o Macedonia (2013), yn union oherwydd bod ei ffigwr bob amser wedi cael ei gysgodi gan ei fab, yr Alecsander Fawr mawr, ac yn aml anghofir am y pwysigrwydd a gafodd mewn hanes. Mewn gwirionedd, rwyf bob amser yn dweud na fyddai Alexander erioed wedi bod heb Philip. Digwyddodd yr un peth â fy nhraethawd cyntaf ar gyfer Sffêr y Llyfrau, ymroddedig i'r praetoriaid (2017).

Mae ffigur y corff milwrol chwedlonol Rhufeinig hwn wedi bod yn dywyll a negyddol erioed, yn enwedig ar gyfer marwolaethau ymerawdwyr sy'n gysylltiedig â nhw, ond dim byd pellach. Dymchwelodd y llengoedd lawer mwy o ymerawdwyr na'r Praetoriaid, a hyd yn oed yn yr achosion hynny, dim ond ychydig o'u haelodau oedd yn gyfarwydd â'r cynllwynion a wnaethant o gymharu â'r miloedd o filwyr o'r Praetoria a oedd yn gweithredu yn yr ymerodraeth. Byddai condemnio'r corff cyfan am hyn fel condemnio'r sefydliad heddlu cyfan am weithredoedd ychydig.

Dyma rai enghreifftiau, a yn achos Belisarius mae rhywbeth tebyg yn digwydd. Nid oes llawer o bobl yn gwybod ei ffigur, ac mae'r mwyafrif o'r rhai sy'n ei wneud fel arfer bob amser trwy'r nofel a adawodd y mawr Robert Graves ni. Roeddem am ddelio â'i fywyd go iawn, ei ymladd, y cynllwynion yn y llys Bysantaidd, ac ati. y tu hwnt i'r nofel, a nid oedd unrhyw un wedi ysgrifennu amdano o'r blaen yn Sbaeneg. Dyna'r prif syniad sydd bob amser yn ein symud, i fynd ymhellach a'n bod yn gobeithio parhau â'r gweithiau nesaf yr wyf newydd eu gorffen ac sydd eto i'w cyhoeddi.

 • AL: Pam ysgrifennu traethodau a ffeithiol (eto)?

ASS: Yn rhannol mae'n ymwneud â'r union hyfforddiant a gawn fel haneswyr. Fe'n dysgir o'r eiliad gyntaf i ymchwilio gyda'r bwriad o ehangu gwybodaeth gyffredinol, i beidio ag ysgrifennu nofel, nid hyd yn oed draethawd addysgiadol fel y soniais o'r blaen. Mae'r iaith y mae'n rhaid i ni ei defnyddio yn rhy gryptig i'r cyhoedd, yn rhy arbenigol, nid ydym yn dysgu ysgrifennu, ond i ymholi am y gorffennol, ac mae hynny'n cynhyrchu llawer o ddiffygion sy'n codi wrth roi'r gwaith hwnnw yn ysgrifenedig.

Rhoddir llawer o effaith ar agweddau nad ydynt yn bodoli yn y nofel, megis y cyfarpar beirniadol, y llyfryddiaeth, ac ati, ond nid oes neb yn ein dysgu i ysgrifennu mewn ffordd ystwyth, syml, i greu cymeriadau, atal dros dro, neu hyd yn oed greu plot, nawr nid yw hynny'n angenrheidiol. Felly Rwy’n ystyried bod ysgrifennu nofel, nofel dda o leiaf, yn llawer anoddach nag ysgrifennu traethawd, ac mae'n gofyn am ddysgu, paratoi a gwybodaeth arall yr wyf yn gobeithio ei hennill dros amser. Ychydig iawn o haneswyr sy'n ysgrifennu nofelau, ac yn ein hachos ni mae'n debyg bod disgwyl rhywbeth mwy gennym ni os ceisiwn ni. Yn cyfrifoldeb enfawr ac am y rheswm hwnnw yr wyf yn ystyried ei bod yn angenrheidiol ei wneuthur yn dda.

Am y rheswm hwnnw rydw i'n paratoi fy hun, ac rydw i eisoes wedi dechrau gyda syniad fy mod i wedi bod yn byrlymu am amser hir, ond mae'n gynnar o hyd. Rwyf am gynnig stori nid yn unig wedi'i hysgrifennu'n dda, ond wedi'i dogfennu, fel nad oes angen dyfeisio am yr hyn rydyn ni'n gwybod a ddigwyddodd, ond dim ond llenwi'r "bylchau" hynny sy'n bodoli bob amser mewn hanes. Rhoddodd llawer o gymeriadau straeon hynod anghyffredin inni nad oes fawr o neb yn eu hadnabod, ond nid oes gennym lawer o wybodaeth amdanynt. Mae'n bosibl ei ail-greu i'w gynnig i'r cyhoedd heb yr angen i ddyfeisio straeon ffug, er eu bod yr un mor angenrheidiol. Rwy'n dychmygu ei fod fel hanesydd yn duedd naturiol, ond rwy'n credu ei fod yn ffordd arall o gyflwyno hanes mewn ffordd wir a deniadol i'r cyhoedd.

 • AL: Fel darllenydd, a ydych chi'n cofio'r llyfr hwnnw y gwnaethoch ei ddarllen un diwrnod a'i fod yn eich marcio'n arbennig?

ASS: Rwy’n ei gofio’n dda iawn, ac yn union mae ganddo lawer i’w wneud â’r hyn yr oeddem yn ei ddweud, ac efallai mai dyna pam yr wyf yn ystyried fy hun yn gefnogwr diamod i’w awdur. Nofel hanesyddol yw hi sy'n ymroddedig i'r Amazons chwedlonol gan Steven Pressfield (Yr Amasoniaid olaf, 2003). Effeithiodd ei ffordd o drin hanes, hyd yn oed mytholeg fel y mae yn yr achos hwn, arnaf gymaint nes imi ddechrau astudio hanes, mae hyd yn oed pwnc fy nhraethawd doethuriaeth yn ymwneud â'r Amazons, ond nid yn unig am hynny, ond yn bennaf am fy edmygedd dwfn o'r rhyw fenywaidd. Roedd ei ddewrder, ei ddycnwch, ei ddewrder a'i fawredd bob amser yn disgyn o darddiad Hanes.

Am y rheswm hwn roeddwn i eisiau cyfrannu fy gronyn o dywod, yn union i drin y ddelwedd go iawn o ffigurau chwedlonol y mae eu cof wedi ei ystumio gymaint yn y dychymyg ar y cyd ond y mae eu cryfder wedi ei gadw'n fyw am filenia ers i'w straeon darddu. Mewn gwirionedd, yn union oherwydd yr hyn y gwnaethom sylwadau arno o'r blaen, hyd yn oed o'r byd academaidd weithiau Defnyddiwyd materion fel hyn mewn ffordd bleidiol oherwydd cynnydd astudiaethau rhyw, hyd yn oed yn mynd cyn belled â chynnig traethodau academaidd, yn ôl pob sôn, ond sy'n cynnwys data wedi'i drin i'w troi'n gymeriadau go iawn pan nad oeddent erioed.

Mae'n un o'r croesgadau y credaf fod yn rhaid i ni ei dalu fel haneswyr, hyd yn oed weithiau o flaen ein cydweithwyr ein hunain pan fydd eu diddordebau penodol yn effeithio ar y gwir am Hanes gyda phriflythrennau. Ac mae hynny'n bwysig oherwydd credaf fod delwedd ffug yn cael ei chynhyrchu yn y cyhoedd bod yn rhaid i ni gyfrannu at newid.

Mae llawer o weithiau eraill wedi fy marcio yn arbennig, gan gynnwys gweddill y rhai a ysgrifennwyd gan Pressfield, neu posteguillo, fy mod yn credu yn union maent wedi llwyddo oherwydd nad oedd angen iddynt ddyfeisio unrhyw beth ond y manylion na wnaeth y ffynonellau gwreiddiol ein gadael neu eu bod ar goll ar straeon go iawn, sydd ar eu pennau eu hunain eisoes yn fwy na frenetig.

Y broblem i haneswyr yw ein bod yn gwybod yn iawn bwysigrwydd dogfennu ein hunain yn iawn i ddelio ag unrhyw bwnc, ac am y rheswm hwnnw nid wyf wedi cael amser ers blynyddoedd i dreulio munud yn unig yn darllen er y pleser yn unig o wneud hynny. Yn llythrennol mae gen i gannoedd o lyfrau yn aros o gyfle, yr wyf yn gobeithio ei gynnig ichi yn fuan.

 • AL: Ysgrifydd blaenllaw? Ac awdur llenyddol? Gallwch ddewis mwy nag un ac o bob cyfnod. 

ASS: Thucydides wedi dod yn ôl ei deilyngdod ei hun tad y disgwrs hanesyddol mwyaf trylwyr, yn enwedig ar adeg pan oedd y traddodiad cyffredinol yn dal i fod yn epig neu, beth bynnag, y straeon yn llawer llai gwir a beirniadol. Athenaidd ydoedd, ac nid neb yn unig, ond nid oedd ots ganddo gydnabod camgymeriadau ei bobl wrth ddechrau rhyfeloedd diangen neu gyflawni erchyllterau heb gyfiawnhad.

Efallai oherwydd fy arbenigedd fy hun mewn hanes hynafol ni allaf fethu â sôn am dad arall y genre mwy llenyddol bellach, ei hun Homer, a osododd seiliau'r stori chwedlonol ffuglennol bron i dair mileniwm yn ôl. Oddyn nhw, bu llawer o ffigurau rhyfeddol sydd wedi datblygu'r ddau genres i'r aruchel fel Shakespeare, Dante, Cervantes, Poe, Tolstoy... ac eraill yr wyf yn teimlo edmygedd arbennig ohonynt fel ei un ef Verne.

 • AL: Pa ffigur hanesyddol fyddech chi wedi hoffi ei gwrdd? 

ASS: Cwestiwn anodd. Anodd iawn, gan fod yna lawer. Roeddwn i'n gallu enwi'r arwr spartan Leonidas, i'r chwedlonol Alexander neu'r hynod Hannibal Barca, Cesar, Cleopatra, Akhenaten, Muhammad neu'r Frenhines Boudica. Hyd yn oed ar adegau eraill pan Cid oa Colon, hyd yn oed yn fwy diweddar i Gandhi.

Hoffwn pe bawn wedi cwrdd â'r amazonPe buasent yn real Fodd bynnag, pe bawn i'n gallu dewis un yn unig, rwy'n credu y byddai Iesu o Nasareth, yn bennaf am bopeth y mae wedi'i olygu nid yn unig yn ei amser, ond yn Hanes y Ddynoliaeth, i adnabod y person y tu hwnt i'r myth, fel hanesydd. Mewn gwirionedd, mae'n gymeriad trosgynnol sydd bob amser wedi aros rhywfaint ar y llinell ochr i haneswyr oherwydd yr holl chwedlau a ysgrifennwyd yn ddiweddarach am ei fywyd, ond heb os, roedd yn un o'r ffigurau mwyaf mewn hanes gyda'r cyfan y mae'n ei awgrymu.

 • AL: Unrhyw mania neu arfer arbennig o ran ysgrifennu neu ddarllen? 

ASS: Ddim mewn gwirionedd. Mae'r pynciau i'w hysgrifennu yn codi'n ddigymell ac mae'r stori eisoes yno, yn aros i rywun ei throsglwyddo i'r bobl yn y ffordd orau. Mae'n debyg, gyda nofelau, ei fod yn wahanol, gan eu bod yn gofyn am lawer mwy o baratoi, ymhelaethu a gwaith, felly mae'n arferol i awduron brofi'r mathau hyn o arferion, gan eu bod yn gofyn am help y muses a'r ysbrydoliaeth sydd weithiau'n cael ei chyflawni yn unig amgylchiadau penodol iawn. Hyd yn hyn Fi jyst angen llyfrau a lle tawel i ysgrifennu, ond pan ddaw'r amser i wneud y naid, pwy a ŵyr?

 • AL: A'ch lle a'ch amser dewisol i'w wneud? 

ASS: Rwy'n credu mai'r rhan bwysicaf o ysgrifennu traethawd yw'r ymchwil flaenorol enfawr mae hynny'n angenrheidiol i wynebu siarad am bwnc sydd â gwybodaeth o'r ffeithiau. Mewn gwirionedd, credaf ei bod yn angenrheidiol treulio mwy o amser arno nag ar ysgrifenniad terfynol y testun y bwriedir ei gynnig. Fel arall, gallwn gyhoeddi gwaith anghyflawn, anghywir y gallai unrhyw un sydd â rhywfaint o wybodaeth ei wrthbrofi’n hyderus, ac mae angen ceisio osgoi’r sefyllfa honno.

Dyna pam rydw i'n ymweld fel arfer llawer o lyfrgelloedd, sefydliadau, ac ati. lle maent yn cadw'r ffynonellau hynny na ellir eu cyrchu gartref, a sawl gwaith Rwy'n ysgrifennu'n uniongyrchol yno. Y tu hwnt i hynny rwy'n ffodus o gael bach swyddfa gartref, er fy mod i wrth fy modd yn ysgrifennu awyr agored, a phryd bynnag mae'r tywydd yn caniatáu, rwy'n edrych am leoedd tawel i fwynhau natur wrth weithio.

 • AL: A oes genres eraill yr ydych yn eu hoffi? 

ASS: Rwyf wrth fy modd â'r traethawd am yr hyn y mae'n ei olygu, i gynnig y gwir am Hanes, a Rwy'n addoli'r nofel oherwydd mae'n ein helpu i ddianc o realiti, weithiau mor amrwd, i'n cludo i fyd gwahanol mewn ffordd lawer agosach. Ond mae'r un peth yn digwydd gyda barddoniaeth, yr wyf yn ei garu, hyd yn oed yn ei ffurfiau mwyaf ymddangosiadol syml, fel barddoniaeth haiku, er nad ydyn nhw mewn gwirionedd. Mae pwrpas i bob genre ac mae pob un yn bwysig.

 • AL: Beth ydych chi'n ei ddarllen nawr? Ac ysgrifennu?

ASS: Wel, os ydw i'n onest, mae'r pandemig wedi newid ein bywydau ychydig, ac yn ystod y misoedd o gaethiwed cefais lawer o amser i dreulio yn ymchwilio ac ysgrifennu, mwy nag sydd gen i fel arfer, felly Rwyf wedi dechrau sawl ymarfer Gobeithio y byddan nhw'n gweld y golau mewn amser byr.

Eleni, newydd gyhoeddi cofiant Flavio Belisario, ond rydw i hefyd ailgyhoeddi rhai o fy nhraethodau cynnar gan mai dim ond mewn fersiwn bapur ac yn Sbaen y cawsant eu cyhoeddi, ond nid yw llawer o ffrindiau o wledydd eraill wedi gallu cael mynediad atynt, felly rwyf wedi ymrwymo fy hun i'w diweddaru i'w cynnig eto mewn fersiwn electronig, gan gynnwys mwy o ddelweddau, mapiau a darluniau, ynghyd â chynnwys ychwanegol. Eleni hefyd bydd a traethawd wedi'i gysegru i frenhines yr Eceni, y Boudica chwedlonol, y fenyw gyntaf i wynebu'r Rhufeiniaid fel arweinydd ar faes y gad i ryddhau Prydain rhag concwest y Rhufeiniaid.

Y flwyddyn nesaf bydd y ail ran yr hanes cyflawn yr wyf wedi'i gysegru i Hanes Carthage, o'i sylfaen hyd at ddinistr y ddinas ar ôl y drydedd Ryfel Pwnig, ac eraill prawf ymroddedig yn gyfan gwbl i ddigwyddiadau paranormal yn yr hen amser, o'r straeon a gynigir gan y ffynonellau clasurol. Nid wyf yn cyfeirio yn unig at straeon am angenfilod chwedlonol neu ddinasoedd coll fel yr Atlantis enwog, ond hefyd at straeon am sbecwyr, cythreuliaid, aileni, bleiddiaid, tai ysbrydion, meddiannau ac exorcismau, swynion a dewiniaeth, digwyddiadau rhyfedd, ac ati. yng Ngwlad Groeg hynafol, Rhufain, a Mesopotamia. Compendiwm cyfan ar yr anesboniadwy mewn hynafiaeth.

Ac yn olaf, y traethawd ar Boudica fydd y cyntaf o sawl un i mi benderfynu ei gysegru i ferched mawr y gorffennol, felly bydd yn dod allan un arall wedi'i gysegru i'r Frenhines Zenobia, i arweinydd chwedlonol Berber a wynebodd ddatblygiad Islam yn y Maghreb, a elwir y Kahina. Ac un arall sy'n ymroddedig i'r menywod onna-bugeishas a kunoichis, samurai a shinobi yn hanes Japan., bod yna ac fe wnaethant gyflawni campau anghyffredin. Yn y modd hwn rwy'n gobeithio gallu cyfrannu fy gronyn o dywod at wybodaeth a gwerth hanes benywaidd.

 • AL: Sut ydych chi'n meddwl bod yr olygfa gyhoeddi ar gyfer genre mor arbennig â thraethodau?

ASS: Mae'r llun yn Tywyll iawner mewn ffordd y bu erioed. Rydyn ni mewn sefyllfa hyd yn oed yn anoddach nag arfer, sy'n llawer. Yn achos traethodau'n waeth, gan fod darllenwyr rheolaidd yn tueddu i chwilio yn anad dim straeon sy'n eu helpu i gael amser da a dianc o fywyd bob dydd, yn enwedig trwy nofelau. Mae ymarferion yn cael eu lleihau i gynulleidfa concrit iawn, diddordeb arbennig ym mhwnc pob gwaith, felly mae effaith y gweithiau hyn yn fach iawn.

Ac os nad oedd hynny'n ddigonol, yn Sbaen mae'r mwyafrif o draethodau hanesyddol yn delio â'r un themâu eisoes yn fwy nag y gwyddys amdano, sy'n ymroddedig i eiliadau penodol fel y Rhyfeloedd Meddygol neu gymeriadau pwysig fel Cleopatra oherwydd eu bod yn gobeithio y byddant yn cael mwy o dderbyniad, er bod cannoedd o weithiau eisoes wedi'u hysgrifennu amdanynt y gall y newyddion gyfrannu ychydig neu ddim atynt, tra nad oes neb yn ysgrifennu ar bynciau llai adnabyddus.

Am yr union reswm hwnnw ac yn y diwedd daethom i ben i gyfieithu gweithiau gan awduron tramor cydnabyddedig gan obeithio y bydd ei fri yn helpu i boblogeiddio'r gwaith, yn hytrach na rhoi cyfle i awduron hynod eu hunain mae'n debyg na fyddan nhw byth yn cael cyfle i bostio. Mae'n drueni, a dweud y gwir, ac nid yw'n ymddangos bod y sefyllfa'n mynd i wella.

Dyna pam yr hoffwn ymddiried mewn cyhoeddwyr fel HRM Ediciones neu La Esfera de los Libros, nad ydynt yn ofni cymryd y cam hwnnw ac sy'n gwybod yn iawn yr olygfa ymchwil yn Sbaen i gychwyn ar y gweithiau hyn heb droi at gyfieithiadau. Ac am y rheswm hwn nid wyf wedi rhoi'r gorau i gydweithio â nhw.

Yn gyffredinol, mae'r byd cyhoeddi bob amser wedi canolbwyntio ar y ffigurau enwocaf, er mae'r posibilrwydd o gyhoeddi bwrdd gwaith wedi cynhyrchu mwy o gyfleoedd i lawer o awduron cychwynnol. Fodd bynnag, mae'r argyfwng ychydig flynyddoedd yn ôl, y pandemig presennol a thueddiadau'r gymdeithas o ran darllen yn ei gwneud hi'n anodd iawn i'r cyhoeddwyr mwyaf cymedrol neu'r mwyafrif o awduron oroesi, na all wneud bywoliaeth o'u gweithiau mewn unrhyw achos.

Mae'r rhan fwyaf ohonom yn ysgrifennu am y pleser pur o wneud hynny ac, yn anad dim, i rannu neu addysgu, ond dim ond ychydig sy'n gallu fforddio cysegru eu hunain yn unig iddo a gwneud bywoliaeth o lyfrau. Bod Belén Esteban wedi gwerthu mwy o lyfrau nag y mae llawryf Nobel fel Vargas Llosa yn dweud llawer am y tueddiadau hyn, a mae'n well gan lawer o bobl ddewis cynnwys ysgafn sy'n hawdd ac yn gyflym i'w gyrchu mwy na dechrau ar oriau ac oriau mewn llyfr.

Mae hyrwyddo diwylliant yn bwnc sydd ar ddod, ac yn anad dim, gwelliant y Dyniaethau, bob amser yn cael ei ddirymu hyd yn oed ymhlith aelodau llywodraethau a fyddai, pe bai hwythau i fyny, yn cael ei atal. Er gwaethaf popeth rydw i eisiau bod yn optimistaidd, a yn wyneb anawsterau mae'r rhith bob amser o lawer o awduron sydd byth yn stopio ysgrifennu heb ddisgwyl unrhyw beth yn ôl. 


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.