Aros am Godot

Tirwedd Wyddelig

Tirwedd Wyddelig

Aros am Godot (1948) yw drama o'r theatr hurt a ysgrifennwyd gan y Gwyddel Samuel Beckett. Ymhlith holl repertoire eang yr awdur, y "Tragicomedy in two act" - fel y cafodd ei isdeitlo - yw'r testun gyda'r gydnabyddiaeth fwyaf ledled y byd. Mae'n werth nodi mai hwn oedd y darn a gyflwynodd y Beckett yn ffurfiol i'r bydysawd theatraidd, ac enillodd Wobr Llenyddiaeth Nobel 1969 iddo.

Ffaith ddiddorol yw bod Beckett - ieithydd a philolegydd angerddol - wedi defnyddio'r iaith Ffrangeg i ysgrifennu'r gwaith hwn. Ddim yn ofer y cyhoeddiad o'r teitl Fe'i cyhoeddwyd o dan yr argraffnod Ffrangeg Les Éditions de Minuit, sy'n siarad Ffrangeg, bedair blynedd ar ôl iddo gael ei ysgrifennu (1952). Aros am Godot am y tro cyntaf ar y llwyfan ar Ionawr 5, 1953, ym Mharis.

Crynodeb o'r gwaith

Rhannodd Beckett y gwaith mewn ffordd syml: mewn dwy act.

Act gyntaf

Yn y rhan hon, mae'r plot yn dangos Vladimir ac Estragon yn cyrraedd llwyfan a gyfansoddwyd gan «Llwybr yn y maes. Coeden. —Mae'r elfennau hyn yn cael eu cynnal trwy gydol y gwaith— Un prynhawn. " Mae'r cymeriadau yn gwisgo brysglyd a blêr, sy'n ei gwneud yn gasgliad y gallent fod yn drampiau, gan nad oes unrhyw beth concrit yn hysbys amdanynt. O ble maen nhw'n dod, mae'r hyn a ddigwyddodd yn eu gorffennol a pham maen nhw'n gwisgo fel hyn yn ddirgelwch llwyr.

Godot: y rheswm dros yr aros

Yr hyn sy'n wirioneddol hysbys, a'r gwaith sy'n gyfrifol am ei wneud yn hysbys yn dda iawn, yw hynny maent yn aros am "Godot" penodol". Pwy ydyw? Nid oes unrhyw un yn gwybodFodd bynnag, mae'r testun yn rhoi pŵer i'r cymeriad enigmatig hwn unioni caledi'r rhai sy'n aros amdano.

Dyfodiad Pozzo a Lwcus

Wrth iddynt aros am yr un nad yw'n cyrraedd, mae Didi a Gogo - fel y gelwir y prif gymeriadau hefyd - mae deialog ar ôl deialog yn crwydro mewn nonsens ac yn boddi yn dim byd "bod". Ar ôl ychydig, Mae Pozzo - perchennog ac arglwydd y lle maen nhw'n cerdded, yn ôl iddo - a'i was Lwcus yn ymuno â'r aros.

Pozzo yn cael ei dynnu fel y braggart cyfoethog nodweddiadol. Ar ôl cyrraedd, mae'n pwysleisio ei bwer ac yn ceisio arddel hunanreolaeth a hyder. Fodd bynnag, wrth i amser losgi mewn clecs, mae'n dod yn fwy amlwg - fel gweddill y cymeriadau - bod y dyn miliwnydd yn cael ei falu yn yr un cyfyng-gyngor: nid yw'n gwybod pam na pham ei fodolaeth. Lwcus, am ei ran, mae'n ymostyngar ac yn ddibynnol, yn gaethwas.

Neges digalonni sy'n ymestyn yr aros

Samuel Beckett

Samuel Beckett

Pan fydd y diwrnod ar fin dod i ben heb unrhyw arwydd y bydd Godot yn cyrraedd, mae rhywbeth annisgwyl yn digwydd: mae plentyn yn ymddangos. Mae'r un hon yn dod yn agosach at ble mae Pozzo, Lwcus, Gogo a Didi yn crwydro y yn eu hysbysu hynny, Ydw yn iawn Nid yw Godot i ddod, Mae'n debygol iawn gwneud ymddangosiad drannoeth

Vladimir ac Estragon, Ar ôl y newyddion hynny, maen nhw'n cytuno i ddychwelyd yn y bore. Nid ydynt yn ildio'u cynllun: mae angen iddynt gwrdd â Godot ar bob cyfrif.

Ail act

Yn union fel y dywedwyd, erys yr un senario. Mae'r goeden, gyda'i changhennau tywyll, yn temtio'n ddwfn i lawr fel y gellir ei defnyddio a rhoi diwedd ar ddiflastod a threfn arferol. Mae Didi a Gogo yn dychwelyd i'r lle hwnnw ac yn ailadrodd eu helyntion. Sin embargo, mae rhywbeth gwahanol yn digwydd o ran y diwrnod blaenorol, a hynny yw eu bod yn dechrau sylwi bod ddoe, gan fod yr arwyddion eu bod yno yn amlwg.

Gallwch chi siarad yna o ymwybyddiaeth dros dro, er, yn ymarferol, bod popeth yn cael ei ailadrodd; math o "Ddiwrnod Groundhog."

Dychweliad gyda newidiadau syfrdanol

Lwcus a'i arglwydd yn dychwelyd, fodd bynnag, maent mewn sefyllfa wahanol iawn. Mae'r gwas bellach yn fud, ac mae Pozzo yn dioddef o ddallineb. O dan y panorama hwn o newidiadau radical, mae'r gobaith o gyrraedd yn parhau, a chyda'r deialogau dibwrpas, hurt, y llun o afresymiad bywyd.

Yn union fel y diwrnod o'r blaen, mae'r negesydd bach yn dychwelyd. Fodd bynnag,, wrth gael ei holi gan Didi a Gogo, daeth y plentyn yn gwadu iddo fod gyda nhw ddoe. Beth ie ailadrodd eto yr un newyddion: Ni ddaw Godot heddiw, ond mae’n bosibl yfory y bydd.

Cymeriadau maent yn gweld ei gilydd eto, a rhwng siom a gofid, Maen nhw'n cytuno i ddychwelyd drannoeth. Mae'r goeden unig yn aros yn ei lle fel symbol o hunanladdiad fel ffordd allan; Mae Vladimir ac Estragon yn ei weld ac yn meddwl amdano, ond maen nhw'n aros i weld beth ddaw yn sgil “yfory”.

Fel hyn daw'r gwaith i ben, ildio i'r hyn a all fod yn ddolen, nad yw'n ddim mwy na diwrnod ar ôl dydd dyn a beth yn ei ymarfer llawn o ymwybyddiaeth mae'n galw "bywyd."

Dadansoddiad o Aros am Gogdot

Aros am Godot, ynddo'i hun, mae'n ddiswyddiad sy'n ein tynnu ni beth yw beunydd dyn. Yr arferol yn nwy act y testun —Gewch am newid achlysurol neu'i gilydd— yn ailadrodd parhaus nid yw hynny'n gwneud dim ond dangos taith gerdded anadferadwy pob un, gam wrth gam, i'w fedd.

Meistrolaeth symlrwydd

Mae yn symlrwydd y gwaith, er ei fod yn ymddangos yn ystrydeb, lle mae ei feistrolaeth, lle mae ei gyfoeth: paentiad ar y byrddau sy'n portreadu'r afresymol sy'n amgylchynu dyn.

Er nad yw Godot - yr un hir-ddisgwyliedig, yr un hir-ddisgwyliedig - byth yn ymddangos, mae ei ddiffyg presenoldeb yn benthyg ei hun i gipolwg ar drasiedi abswrdiaeth bodolaeth ddynol. Mae'r amser ar y llwyfan yn derbyn ei reswm gyda gweithredoedd na fyddai, er eu bod yn ymddangos yn afresymol, yn well nac yn waeth nag eraill, oherwydd ni ddaw yr un a ddisgwylir, yn yr un modd.

Beth bynnag fydd yn digwydd, ni fydd unrhyw beth yn newid tynged dynion

Yn y ddrama mae'r un peth i chwerthin neu grio, anadlu ai peidio, gwyliwch y prynhawn yn marw neu'r goeden yn sychu, neu dewch yn un gyda'r goeden a'r dirwedd. AC ni fydd dim o hynny yn newid y tynged unigryw: dyfodiad dim bywoliaeth.

Nid Duw yw Godot ...

Dyfyniad Samuel Beckett

Dyfyniad Samuel Beckett

Er y bu rhai ar hyd y blynyddoedd sy'n honni mai Duw ei hun yw Godot, Gwadodd Beckett resymu o'r fath. Wel, er eu bod yn ei gysylltu yn ei hanfod ag arhosiad parhaus dyn am Dduwdod mewn gwahanol ddiwylliannau, gan ddefnyddio'r cyd-ddigwyddiad syml â'r gair Eingl Duw, y gwir yw bod yr awdur wedi nodi hynny daeth yr enw o'r llais francophone godillot, hynny yw: "cist", yn Sbaeneg. Felly, beth oedd Didi a Gogo yn ei ddisgwyl? Am ddim, mae gobaith dyn wedi'i neilltuo i ansicrwydd.

hefyd bu'r rhai sydd wedi cysylltu negesydd Godot â llanast y diwylliant Judeo-Gristnogol, ac mae rhesymeg yno. Ond gan ystyried yr hyn a nodwyd gan yr awdur, mae'r ddamcaniaeth hon hefyd yn cael ei thaflu.

Bywyd: y ddolen

Ni allai'r diwedd fod yn fwy mewn cytgord â gweddill yr hyn a godwyd yn y gwaith, yn sicr. Felly rydych chi'n mynd yn ôl i'r dechrau, ac eto rydych chi'n ennill yr ymwybyddiaeth eich bod chi, bod yna aros ddoe, fel neu fwy o waedlyd na heddiw, ond dim llai nag yfory. Ac mae'r un sy'n dweud bod yn rhaid iddo ddod yn gwadu iddo ddweud iddo ei ddweud ddoe, ond mae'n addo y gallai ddigwydd yfory ... ac ati, tan yr anadl olaf.

Sylwadau gan feirniaid arbenigol ar Aros am Godot

 • «Nid oes dim yn digwydd, ddwywaith«, Vivian Mercier.
 • “Does dim yn digwydd, does neb yn dod, does neb yn mynd, mae’n ofnadwy!«, Dienw, ar ôl y premiere ym Mharis ym 1953.
 • "Aros am Godot, yn fwy realistig nag hurt”. Mayelit Valera Arvelo

Rhyfeddodau Aros am Godot

 • Y beirniad Kenneth Burke, ar ôl gweld y ddrama, Dywedodd fod y cysylltiad rhwng El Gordo ac El Flaco yn hynod debyg i gysylltiad Vladimir ac Estragon. Sy'n hynod resymegol, gan wybod bod Beckett yn gefnogwr o Y braster a'r denau.
 • Ymhlith gwreiddiau niferus y teitl, mae yna un sy'n dweud digwyddodd i Beckett wrth fwynhau'r Tour de France. Er gwaethaf y ffaith bod y ras wedi dod i ben, roedd y bobl yn dal i aros. Samuel gofynnodd: "Pwy ydych chi'n aros amdano?" ac, heb betruso, fe wnaethant ateb gan y gynulleidfa "To Godot!" Cyfeiriodd yr ymadrodd at y cystadleuydd hwnnw a oedd wedi ei adael ar ôl ac a oedd eto i ddod.
 • Yr holl gymeriadau Maen nhw'n cario het o het fowliwr. Ac nid cyd-ddigwyddiad yw hyn Roedd Beckett yn gefnogwr o Chaplin, felly dyna oedd ei ffordd o'i anrhydeddu. Ac yn y gwaith mae llawer o'r sinema dawel, llawer o'r hyn y mae'r corff yn ei ddweud, o'r hyn y mae'n ei fynegi, heb ataliaeth, distawrwydd. Yn hyn o beth, mynegodd y cyfarwyddwr theatr Alfredo Sanzol mewn cyfweliad â El Pais o Sbaen:

“Mae’n ddoniol, mae’n nodi bod Vladimir ac Estragon yn gwisgo hetiau bowliwr a dyna pam maen nhw bob amser yn gwisgo hetiau bowliwr. Roeddwn i'n gwrthsefyll. Y gwir yw fy mod wedi rhoi cynnig ar gapiau a mathau eraill o hetiau, ond ni wnaethant weithio. Hyd nes i mi archebu pâr o fowlwyr ac, wrth gwrs, roedd yn rhaid iddyn nhw wisgo bowlwyr. Yr het fowliwr yw Chaplin, neu yn Sbaen, Coll. Maent yn ysgogi llawer o atgyfeiriadau. Roedd yn brofiad gostyngedig i mi ”.

 • Tra Aros am Godot hwn oedd y fforwm ffurfiol cyntaf o Beckett yn y theatr, roedd dau ymgais flaenorol a fethodd â gwireddu. Roedd un ohonyn nhw'n ddrama am Samuel Johnson. Y llall oedd Eleutheria, ond cafodd ei ddileu ar ôl i Godot ddod allan.

Dyfyniadau o Aros am Godot

 • “Rydyn ni wedi cadw’r apwyntiad, dyna i gyd. Nid ydym yn seintiau, ond rydym wedi cadw'r apwyntiad. Faint o bobl allai ddweud yr un peth?
 • “Mae dagrau’r byd yn anadferadwy. I bob un sy'n dechrau crio, mewn rhan arall mae yna un arall sy'n stopio gwneud hynny ”.
 • “Rwy’n cofio mapiau’r Wlad Sanctaidd. Mewn lliw. Neis iawn. Roedd y Môr Marw yn las golau. Roeddwn yn sychedig dim ond edrych arno. Dywedodd wrthyf: byddwn yn mynd yno i dreulio ein mis mêl. Byddwn yn nofio. Byddwn yn hapus ".
 • “VLADIMIR: Gyda hyn rydyn ni wedi pasio’r amser. ESTRAGON: Byddai wedi bod yr un peth, beth bynnag. VLADIMIR: Ydw, ond yn llai cyflym ”.

Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.