Dyffryn y Bleiddiaid

Laura Gallego.

Laura Gallego.

Dyffryn y Bleiddiaid (1999) oedd yr ail lyfr cyhoeddedig gan yr awdur Sbaenaidd Laura Gallego García. Daeth y teitl yn rhandaliad cyntaf y tetralogy Twr yn croniclo. Mae'r llyfrau eraill yn y gyfres yn Melltith y meistr, Galwad y meirw y Fenris yr elf. Mae'r olaf yn adrodd digwyddiadau cyn dechrau'r saga gyfan ei hun (prequel).

Rhyddhad golygyddol cyntaf Gallego, diwedd y byd, yn golygu ymddangosiad llenyddol breuddwydiol (Gwobr Barco de Vapor gan SM Golygyddol). Mwy, Dyffryn y Bleiddiaid roedd yn cynrychioli cofnod mewn steil o fewn y genre ffantasi. Mewn gwirionedd, heddiw mae'r awdur Valenciaidd yn cael ei ystyried yn feincnod ar gyfer darlleniadau plant a llenyddiaeth ieuenctid ffantasi yn Sbaeneg. Cyn parhau i ddarllen, nodir y bydd anrheithwyr.

Yr awdur, Laura Gallego García

Fe'i ganed yn Cuart de Poblet, Valencia, ar Hydref 11, 1977. Darganfu ei galwedigaeth lenyddol yn ei harddegau, ers hynny, yn aflwyddiannus, anfonodd fwy na dwsin o lyfrau at amrywiol gyhoeddwyr. Serch hynny, talodd ei ddyfalbarhad ar ei ganfed ym 1998, pan gyhoeddodd y grŵp cyhoeddi SM diwedd y byd. Yn y cyfamser, cafodd ddoethuriaeth mewn Athroniaeth Sbaenaidd ym Mhrifysgol Valencia.

Genres ac arddull

Trwy gydol dau ddegawd o yrfa lenyddol, Mae Gallego wedi dablo mewn gwahanol genres. Dechreuodd gyda nofel hanesyddol-wych (diwedd y byd). Yna arbrofodd gyda ffuglen wyddonol (Merched Tara, 2002) a ffantasi epig (gyda'r drioleg Atgofion Idhun, 2004-2006). Mae'n werth nodi hefyd ei deitlau niferus o lenyddiaeth plant.

Mae'r awdur o Sbaen hefyd wedi cynhyrchu rhai testunau llenyddiaeth realistig gyda'r gyfres Sara a'r sgorwyr (lansiwyd chwe danfoniad yn 2009 a 2010). Mae'n saga a ganmolir yn fawr am ei hagwedd at faterion fel cydraddoldeb rhywiol, rhagfarn a chwaraeon. Hyd yma, mae Laura Gallego wedi cyhoeddi cyfanswm o 41 o lyfrau.

Pynciau

Yn yr holl genres a grybwyllir, mae'r awdur Valenciaidd fel arfer yn rhoi perthnasedd i'r amor. Yn unol â hynny, mae edau naratif a chymhellion y cymeriadau yn cael eu dominyddu gan deimladau, cynllwynion a drwgdeimlad. Hynny yw, mae'r cyfiawnhad goddrychol (o'r prif gymeriadau) yn gyffredinol yn cael blaenoriaeth dros ddelfrydau fel anrhydedd, cyfiawnder neu ddyletswydd.

Rhai o anrhydeddau a chydnabyddiaeth fwyaf rhagorol ei yrfa

 • Gwobr Llenyddiaeth Plant El Barco de Vapor 2002, am Chwedl y Brenin Crwydrol.
 • Gwobr Cervantes Chico (2011).
 • Gwobr Genedlaethol ar gyfer Llenyddiaeth Plant a Phobl Ifanc 2012. Dyma, am ei lyfr Lle mae'r coed yn canu.
 • Gwobr Imaginamalgama 2013, am Llyfr y pyrth.
 • Gwobr Kelvin 505 2016.

Dadansoddiad o El Cwm de y Wolves

Dyffryn y Bleiddiaid.

Dyffryn y Bleiddiaid.

Gallwch brynu'r llyfr yma: Dyffryn y Bleiddiaid

Strwythur a chyd-destun

Mae'r nofel yn cynnwys 14 pennod ac epilog. Yn yr un modd, mae'r stori wedi'i lleoli mewn amser cyn y presennol, gan mai ceffylau yw'r prif fodd cludo. Yn union fel y mae'r tasgau beunyddiol yn yr amgylchedd gwledig yn cael eu cyflawni heb beiriannau. Mae'r adroddwr (hollalluog) yn disgrifio byd dychmygol, wedi'i seilio ar chwedlau, lle mae hud, swynion a bodau gwych yn real.

Arddull

Mae'r adroddwr trydydd person yn defnyddio iaith ddiwylliedig, manwl ac, ar yr un pryd, yn syml. Sy'n bwysig er mwyn sicrhau gosodiad sy'n llawn manylion heb dynnu sylw na gorlwytho'r darllenydd â gwybodaeth ddiangen. Yn yr un ffordd, mae'r testun yn gyforiog o ddeialogau sydd wedi'u cymysgu'n naturiol â sefyllfaoedd amheus sy'n arwain at ddarllen cyffrous a hylifol.

trances

Mae'r adroddwr yn disgrifio'r digwyddiadau mewn ffordd wrthrychol iawn, er eu bod yn emosiynau goddrychol. Nid yw'n agwedd fach, oherwydd yn y nofel mae gwahanol wrthdaro yn codi sy'n fodd i ddeall natur a theimladau'r prif gymeriad yn well, Dana. Mae hi'n cwympo'n anobeithiol mewn cariad â Kai, sydd, yn ei dro, yn ysbryd.

Ond pan mae'n rhaid i Kai ddychwelyd i'r isfyd, mae'n penderfynu aros tan ei marwolaeth ei hun i allu cwrdd ag ef eto. Problem amlwg arall i'r prif gymeriad yw ei diffyg ymddiriedaeth ym mhopeth bron o'i chwmpas ac mewn materion hudol. Fodd bynnag, mae Dana yn dehongli ei anhysbys trwy sgyrsiau gyda'r cymeriadau eraill yn y stori.

Prif cymeriadau

Dana

Ef yw'r prif gymeriad. Mae hi'n ferch fach gyda gwallt du gyda llygaid glas gyda golwg ddwfn iawn, cymeriad dewr ac mae'n hoffi astudio llawer. Yn yr un modd, mae hi o blaid dilyn rheolau pob lle ... oni bai eu bod nhw'n gwrth-ddweud dymuniadau ei chalon.

Kai

Dyma'r cymeriad cyd-seren. Mae'n ymddangos ar y dechrau fel "ffrind dychmygol" Dana, ond mewn gwirionedd mae'n ysbryd y mae ei ffigur yn fachgen blond gyda llygaid ysgafn, golygus iawn. Antur mewn ymddygiad, bob amser yn barod i gydweithredu'n ddiamod â'r rhai y mae'n eu gwerthfawrogi.

Fenris a Maritta

Fenris elf 200-mlwydd-oed eithaf golygus (llanc ar gyfer cronoleg ei rywogaeth). Ei hynodrwydd mwyaf yw'r trawsnewidiad i flaidd yn ystod nosweithiau yng ngolau'r lleuad. Ar y llaw arall, Maritta yw cogydd corrach y twr, yn grumpy ac yn amheus o hud. Er ei fod yn helpu Dana pan mae ei angen arni.

Athro

Ef yw'r dyn tywyll tywyll; meistr y twr, adeilad tal iawn yn llawn ystafelloedd anghyfannedd a llyfrgell enfawr. Hefyd, mae'r athro'n gymeriad pwerus, hunanol a manteisgar iawn. Mewn gwirionedd, un o agweddau allweddol y stori yw bod y Meistr wedi llofruddio ei lywodraeth ei hun, Aonia (cyn-reolwr y twr).

Crynodeb

Y ffrind dychmygol

Sylwodd y fydwraig ar rywbeth rhyfedd am Dana cyn gynted ag y cafodd ei geni, ond ni ddywedodd hi wrth neb. Roedd ei rhieni a'i brodyr a'i chwiorydd yn ei thrin mewn ffordd arferol, ond fe wnaethant i gyd sylwi ei bod hi'n wahanol, yn dawel iawn ac yn wyliadwrus. Pan oedd hi'n chwech oed, cyfarfu â Kai, a ddechreuodd ei helpu gyda'i thasgau beunyddiol. ar y fferm am fwy o amser chwarae.

Ymadrodd gan Laura Gallego.

Ymadrodd gan Laura Gallego.

Ar ôl dwy flynedd o'r un "drefn", un diwrnod collodd amser cinio, felly, cafodd ei gormesu'n gryf gan ei rhieni. Dadleuodd ei bod yn chwarae gyda Kai, ond dywedodd ei brodyr wrthi nad yw Kai yn bodoli. Ychydig ddyddiau yn ddiweddarach, fe wnaeth plant eraill yn y pentref ei gwahodd i chwarae dim ond i'w bychanu oherwydd iddi siarad â hi ei hun a'i galw'n "wrach."

Y twr

Roedd Kai yn teimlo ing mawr oherwydd ei fod yn teimlo achos y sefyllfaoedd a ddioddefodd Dana. Felly, roedd yn petruso aros gyda'i ffrind, ond gofynnodd iddi aros am byth. Fodd bynnag, roedd yna ddyn llwyd yn gallu gweld Kai, gofynnodd y cymeriad hwn - y Meistr - i deulu Dana am ganiatâd i fynd â hi i le arall (y twr). Er mawr syndod i Dana, derbyniwyd y cais.

Mae'r ysgol mewn gwirionedd yn ysgol hud wedi'i lleoli yn nyffryn y bleiddiaid, (a enwir felly oherwydd y bwystfilod anfarwol sy'n ei grwydro yn y nos). Yn y twr, mae Dana yn cwrdd â Fenris, yr elf, a Maritta, y cogydd corrach. Yn ddiweddarach, mae Dana yn deall ei bod hi'n "Kin-shannay", math o berson sy'n gallu cyfathrebu â'r meirw.

Yr Unicorn

Mae Dana yn dechrau dysgu am hud. Bryd hynny, mae dynes ddirgel euraidd o'r enw Aonia (cyn feistres y twr) yn dechrau ymddangos iddo'n aml. Mae'r presenoldeb enigmatig yn dweud wrtho chwedl unicorn (i'w weld yn ystod nosweithiau lleuad llawn yn unig) ac yn gofyn iddo gwrdd ag ef yn nyffryn y bleiddiaid.

Yna, ar noson lleuad lawn mae Dana a Kai yn llwyddo i weld yr unicorn, ond mae bleiddiaid y dyffryn (yn imiwn i unrhyw swyn) yn eu hatal rhag ei ​​ddilyn. Yn fwy na hynny, bu bron i'r cŵn ladd Dana, wedi'u hachub mewn eithafion gan Fenris. Ar ôl blwyddyn, mae Dana'n cofio trawsnewidiad Fenris yn flaidd, a llwyddodd i reoli bwystfilod.

Bwriadau'r Meistr

Mewn ail ymgais, yng nghwmni Fenris, mae Dana yn llwyddo i ddilyn yr unicorn i ystafell lle mae ffynnon gyda thrysor. Sydd, yn dyblu pŵer hudolus pwy bynnag sy'n ei feddu. Yn sydyn, Mae'r Meistr (a oedd yn eu dilyn) yn ymddangos ac yn taflu Dana, Fenris, Maritta a Kai i dwll du gwastadol, wrth iddo fwrw swyn i gipio hud yr unicorn.

O'r tu mewn i'r twll anfeidrol mae Dana yn anfon Aonia yn ôl i'r isfyd (gan ddefnyddio corff Maritta). Mae'r sorceress yn ceisio'n ofer dal y Meistr, ond mae'n herwgipio Fenris ac yn sleifio i fyny i'r twr. Nesaf, pan fydd Dana, Kai, ac Aonia yn ceisio dilyn y Meistr, mae'r meistr yn bwrw swyn sy'n dal Kai y tu mewn i botel.

Y fargen

Mae'r Meistr yn cynnig rhyddhau Kai am ddim yn gyfnewid am ffyddlondeb a chaethwasanaeth tragwyddol Dana. Mae'r ferch yn derbyn ac yn pasio'r prawf asid (nawr mae hi'n ddewin, nid yw hi'n brentis mwyach). Ychydig cyn selio'r fargen gyda'r Meistr, mae Dana yn cael ei lladd gan Aonia.

Yr ornest olaf

Mae Dana yn llwyddo i ddychwelyd i fyd y byw fel Kin-shannay. Unwaith yn ôl yn y Tŵr, mae'n ailymuno â Fenris i wynebu'r Meistr eto. Yn y diwedd, yr un sy'n llwyddo i orffen oddi ar feistr y twr yw Maritta, sy'n ei drywanu yn y cefn. O'r diwrnod hwnnw ymlaen, daw Dana yn rheolwr newydd y twr.

Er nad yw popeth yn rosy i Dana, gan fod yn rhaid iddi wahanu oddi wrth Kai (y mae'n rhaid iddi ddychwelyd i fyd y meirw yn barhaol). Yn yr epilog, mae pren mesur y twr yn teithio gyda Fenris i fferm ei theulu i chwilio am esgyrn draig las. Yn sicr ddigon, mae'r darnau esgyrn o'r un bwystfil a laddodd Kai bum can mlynedd yn ôl.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.