Cyfweliad â David Zaplana ac Ana Ballabriga: Pan ddaw llwyddiant i bedair llaw.

Mae'r genre du-ramantus yn taro'n galed gyda darllenwyr ffilm gyffro yn ffoi rhag trais eithafol.

Mae'r genre du-ramantus yn taro'n galed gyda darllenwyr ffilm gyffro yn ffoi rhag trais eithafol.

Mae gennym y fraint a'r pleser o gael heddiw ar ein blog gyda David zaplana (Cartagena, 1975) ac Ana Ballabriga, (Candasnos, 1977), dau awdur o'r genre du, Enillwyr Gwobr Indie Amazon gyda'i nofel Dim Gwir Albanwr, sydd bellach yn mynd i mewn i hyn genre llenyddol newydd sy'n cyfuno'r nofel ramant â'r nofel drosedd ac mae hynny'n dechrau taro'n galed iawn ymysg darllenwyr, gyda Rose Black ydw i.

Newyddion Llenyddiaeth: Mae gan awduron enw da am fod yn unig, yn swil, a hyd yn oed ychydig yn "rhyfedd" Sut ydych chi'n bwrw ymlaen ag ysgrifennu gyda phedair llaw? A yw proffil yr awdur yn newid yn yr XNUMXain ganrif?

David Zaplana ac Ana Ballabriga: Rydym eisoes yn adnabod rhai parau o awduron sy'n ysgrifennu gyda phedair llaw, er ei bod yn amlwg nad yw'n gyffredin iawn eto. Mae gwaith awdur yn unig iawn ac mae ei rannu â pherson arall (yn ein hachos ni, gyda'r cwpl) yn ei wneud yn fwy bearable, oherwydd mae gennych chi brosiect cyffredin y gallwch chi siarad amdano ac wynebu'r problemau sy'n codi. Hefyd, wrth ysgrifennu fel cwpl, mae teithiau hyrwyddo (cyflwyniadau, gwyliau, ac ati) yn fwy difyr.

Y rhan ddrwg, mewn dyfyniadau, yw bod yn rhaid i chi ddysgu trafod, derbyn beirniadaeth a thaflu syniadau sy'n ymddangos yn dda iawn i chi, ond nid i'r llall. Fodd bynnag, credwn fod y canlyniad a gyflawnir trwy gydweithio bob amser yn well nag ar ei ben ei hun. Pan fyddwch chi'n ysgrifennu gyda phedair llaw mae'n rhaid i chi ymwrthod â'ch ego, byddwch chi'n rhoi'r gorau i fod yn arlunydd i ddod yn grefftwr.

AL: Fe wnaethoch chi ddechrau ysgrifennu mwy na 10 mlynedd yn ôl, gan wneud eich hun yn hysbys trwy hunan-gyhoeddi gyda llwyddiant mawr, gan ennill cystadleuaeth Indie Amazon 2016 gyda No True Scotsman. Beth oedd y wobr hon yn ei olygu yn eich gyrfa lenyddol?

DZ AC AB: Rydym wedi bod yn ysgrifennu ers dros ugain mlynedd mewn gwirionedd. Ein nofel gyntaf (Wedi'i groesi mewn amser) heb ei gyhoeddi ac roedd y ddau nesaf (Ar ôl haul Cartagena y Morbid Gothig), rydym yn eu cyhoeddi gyda chyhoeddwyr bach. Roedd y profiad yn dda iawn o ran triniaeth bersonol, ond methodd y dosbarthiad: ni chyrhaeddodd y llyfrau'r siopau llyfrau. Dyma'r brif broblem i gyhoeddwyr bach. Felly fe wnaethon ni benderfynu mai'r un nesaf y bu'n rhaid i ni ei gyhoeddi mewn cyhoeddwr mawr. Gorffennwyd Llyfrgellydd Paradocs y Deillion ym mlynyddoedd anoddaf yr argyfwng a dechreuon ni ei anfon at gyhoeddwyr mawr, ond roedd yr ateb yr un peth bob amser: "Mae'n ddrwg gen i eich hysbysu nad yw'ch gwaith yn ffitio i'n llinell olygyddol." Felly rydyn ni'n ei roi mewn drôr. Yn 2015 fe wnaethon ni orffen nofel arall, Dim Gwir Albanwr. Dechreuon ni eto siwrnai cludo nwyddau i gyhoeddwyr ac asiantaethau llenyddol cydnabyddedig gyda'r un canlyniad. Yn dyst i’n rhwystredigaeth, roedd ffrind (Blanca, y byddwn bob amser yn ddiolchgar iddo) yn mynnu’n gyson bod y dyfodol yn gorwedd mewn llwyfannau digidol ac, yn benodol, yn Amazon, oherwydd pa mor hawdd oedd hi i hunan-gyhoeddi. Felly fe wnaethon ni benderfynu rhoi cynnig arni. Fe wnaethon ni uwchlwytho ein tair nofel gyntaf i weld sut roedd yn gweithio, gan gadw'r ddwy arall yn y drôr. Ac ar ôl sawl mis o ymchwilio mewn fforymau, hyrwyddo ar rwydweithiau cymdeithasol a defnyddio'r offer y mae Amazon ar gael ichi, er mawr syndod inni, dechreuwyd gwerthu'r llyfrau. Yn anad dim, Ar ôl haul Cartagena, a ddaliodd frig y gwerthwyr gorau am sawl mis. Dyna pryd y daeth neges atom yn cyhoeddi cystadleuaeth Indie Amazon a phenderfynon ni gyflwyno Dim gwir Albanaidd llwyddwyd i ennill ymhlith mwy na 1400 o ymgeiswyr (nid ydym yn ei gredu o hyd).

Roedd ennill yr ornest yn hwb enfawr. Y syndod cyntaf oedd inni gael ein gwahodd i fynychu FIL yn Guadalajara (Mecsico) i gyflwyno ein nofel. Roedd yn brofiad anhygoel, ond y peth pwysicaf y mae'r wobr wedi'i ddwyn inni oedd dod o hyd i asiant da a chyhoeddi gydag Amazon Publishing. Mae'r wobr hon wedi rhoi gwelededd, cysylltiadau i ni ac wedi agor drysau inni. Nawr, pan rydyn ni'n gorffen nofel, rydyn ni'n gwybod ei bod hi'n haws ei chyhoeddi.

AL: Ar ôl dwy nofel drosedd, anodd hyd yn oed, yn yr un olaf rydych chi'n mynd i mewn i genre newydd, hanner ffordd rhwng y nofel drosedd a'r nofel ramantus. Mae ychydig flynyddoedd wedi mynd heibio ers i’r nofelau trosedd yn null Nordig sy’n serennu llofruddwyr seicopathig sy’n lladd am y pleser o weld y boen yng ngolwg y dioddefwr ddechrau cael tynnu ymysg darllenwyr. A yw darllenwyr bellach yn gofyn am nofel drosedd felysach?

DZ AC AB: Rwy'n credu bod darllenwyr popeth. Mae bron pawb yn hoff o straeon dirgel, ond nid yw pawb yn hoff o straeon caled sy'n gwneud i chi gael amser caled neu'n myfyrio ar galedwch y realiti o'n cwmpas. Mae Rose Black yn stori gyffyrddus i'w darllen ac felly credwn y gall gyrraedd cynulleidfa lawer ehangach na'n llyfrau blaenorol.

Fodd bynnag, ni wnaethom benderfynu gwneud Rose Black i werthu mwy. Rydyn ni'n hoffi rhoi cynnig ar wahanol bethau ac i'n nofelau fod yn wahanol iawn. Os oes rhywun sy'n ein dilyn, nid ydym am eu dwyn trwy ddweud yr un stori wrthynt bob amser. Yn flaenorol roeddem wedi ysgrifennu sawl nofel ramantus y gwnaethom eu hunan-gyhoeddi o dan ffugenw. Daeth Rose Black i'r amlwg fel ymasiad y ddau fyd, pinc a du, y rhamant a'r nofel ddirgelwch.

AL: Dywedwch wrthym am eich prif gymeriad newydd. Teitl ei stori gyntaf yw I am Rose Black. Pwy yw Rose Black?

DZ AC AB: Mae Rose Black yn gyfreithiwr sy'n troi'n 40 oed ac (fel mae'n digwydd i lawer ohonom pan gyrhaeddwn yr oedran hwn) mae'n meddwl tybed beth mae hi wedi'i wneud gyda'i bywyd tan hynny.

Diflannodd cariad cyntaf Rose pan oedd hi'n ugain heb olrhain. Gan arsylwi ar yr achos, cymerodd gyrsiau i fod yn dditectif preifat, ond yn y pen draw dechreuodd weithio fel cyfreithiwr a byth wedi cael ei thrwydded. Nawr mae cleient yn gofyn iddi ddarganfod a yw ei gŵr yn anffyddlon iddi ac mae Rose yn gweld cyfle i ailafael mewn breuddwyd yr oedd wedi ei gadael ar ôl ers amser maith. Mae Rose yn gwneud am ddeugain yr hyn nad yw'r rhan fwyaf o bobl yn ei feiddio: mae'n stopio troi blynyddoedd ac yn dechrau gwireddu ei breuddwydion.

Ar y lefel sentimental, mae Rose yn ystyried y posibilrwydd o gael plant, ond mae hi'n gwybod y bydd hi'n anodd iawn gyda'i phartner presennol: mae Pedro yn ddyn rhyfeddol, golygus a chyfoethog, ond mae wedi ysgaru ac mae ganddo ddwy ferch eisoes. Ar y llaw arall, mae Marc Lobo, yr heddwas sy'n gyfrifol am ymchwilio i ddiflaniad Alex. Mae Marc yn cynrychioli'r posibilrwydd o gariad newydd.

Mewn geiriau eraill, mae Rose wedi ei rwygo rhwng cariad o'r gorffennol, cariad presennol a chariad posib yn y dyfodol.

AL: Mae Rose Black yma i aros? Ydych chi'n betio ar brif gymeriad sy'n para trwy'ch nofelau?

DZ AC AB: Do, ganwyd Rose Black gyda'r bwriad o ddod yn saga. Mewn gwirionedd, rydym eisoes yn gorffen yr ail ran, a fydd yn sicr o gael ei chyhoeddi ar ôl yr haf. Mae pob nofel yn hunan-gloi, er bod rhai plotiau sy'n parhau ar agor tan ddiwedd y saga.

Peth arall a oedd o ddiddordeb mawr inni oedd metaliterature. Dyna pam y gwnaethom wneud yn siŵr bod Rose yn ferch i awdur nofel drosedd adnabyddus, Benjamin Black, a bod un o'i ffrindiau eisiau bod yn awdur rhamant. Fe roddodd gêm i ni siarad am fyd awduron a hyd yn oed chwerthin am ein hunain.

AL: Nofel gyntaf gan gyhoeddwr: Amlbwrpas. Cyn hynny, roedd y ddau ohonyn nhw eisoes yn hysbys yn y sector llenyddol, yn gydnaws â chyfarfodydd o berthnasedd mawr yn y genre fel Wythnos Ddu Gijón a llawer o rai eraill. Sut ydych chi nawr yn profi'r newid o hunan-gyhoeddi i gyhoeddi confensiynol?

DZ AC AB: Mae gan bob byd ei bethau da a drwg. Pan fyddwch chi'n hunan-gyhoeddi, mae'n rhaid i chi ofalu am bopeth: ysgrifennu, cywiriadau, cynllun, dylunio clawr, marchnata ... Y peth da am gael cyhoeddwr y tu ôl yw ei fod yn dileu llawer o'r tasgau hyn ac, yn anad dim, y dosbarthu mewn siopau llyfrau.

Y peth gorau am hunan-gyhoeddi, gydag Amazon o leiaf, yw y gallwch chi adnabod eich ffigurau gwerthu ar unwaith a chodi tâl ar ôl dau fis, tra gyda chyhoeddwr traddodiadol mae'n rhaid i chi aros blwyddyn lawn.

AL: Sut mae David ac Ana yn ddarllenwyr? Yn debyg o ran chwaeth neu wahanol? Beth yw'r llyfrau yn eich llyfrgell rydych chi'n eu hailddarllen bob ychydig flynyddoedd? Unrhyw awdur rydych chi'n angerddol amdano, un o'r rhai rydych chi'n prynu eu nofelau ganddyn nhw cyn gynted ag y byddan nhw'n cael eu cyhoeddi?

Rose Black ydw i, stori sy'n cyfuno'r genre noir a'r nofel ramant.

DZ AC AB: Yn gyffredinol, rydym yn cytuno'n llwyr ar chwaeth (mae'n debyg ei fod oherwydd ein bod wedi bod gyda'n gilydd ers blynyddoedd lawer) ac yn union fel y mae gennym ddiddordeb yn yr un pynciau wrth ysgrifennu, rydym yn cytuno wrth ddarllen. Rwy'n credu bod y ddau ohonom wedi dysgu adrodd straeon trwy ddarllen Agatha Christie, Jules Verne neu Stephen King, er enghraifft. Nawr mae gennym ni rai awduron cyfeirio, fel Dennis Lehane, sydd yn rhai o'i straeon yn codi cyfyng-gyngor moesol sy'n gallu eich ysgwyd o'r tu mewn. Roeddem yn hoff iawn o'r plot o Brwnt ac annuwiol gan Juanjo Braulio; ac rydym yn dilyn Almudena Grandes am ei steil gofalus neu Javier Cercas am ei ffordd ddeallus o gyflwyno straeon.

AL: Er gwaethaf delwedd draddodiadol yr ysgrifennwr mewnblyg, wedi'i gloi a heb amlygiad cymdeithasol, mae cenhedlaeth newydd o awduron sy'n trydar bob dydd ac yn uwchlwytho lluniau i Instagram, y mae rhwydweithiau cymdeithasol yn ffenestr gyfathrebu iddynt i'r byd. Sut mae'ch perthynas â rhwydweithiau cymdeithasol?

DZ AC AB: Pan gyhoeddir y llyfr rydych chi'n ymgolli mewn cyfres o gyfweliadau, cyflwyniadau, byrddau crwn, gwyliau, ac ati. lle mae'n rhaid i chi allu difyrru ac ennill dros y cyhoedd. Os yw pobl yn eich gweld chi yno ac yn meddwl na allwch siarad, byddant hefyd yn meddwl na allwch ysgrifennu, hyd yn oed os nad oes ganddo ddim i'w wneud ag ef.

Heddiw mae'n rhaid i'r ysgrifennwr fod yn dyn sioe, yn ei hoffi ai peidio, ac mae'r cyfryngau cymdeithasol yn rhan o hynny Dangos. Mae Ana yn fwy gweithgar mewn rhwydweithiau, ond mae'n amlwg y dyddiau hyn eu bod yn rhan hanfodol o'r hyrwyddiad. A. tweet a dylanwadwr gyda miliynau o ddilynwyr gallwch chi roi llyfr yn y top o'r holl safleoedd gwerthu. Rwy'n cofio achos Y ferch ar y trên a ddaeth yn bestseller ar ôl i Stephen King ysgrifennu ar Twitter nad oedd wedi gallu ei roi i lawr trwy'r nos.

AL: Môr-ladrad llenyddol: Llwyfan i awduron newydd wneud eu hunain yn ddifrod hysbys neu anadferadwy i gynhyrchu llenyddol?

DZ AC AB: Rwyf yn erbyn llwyfannau sy'n cynnig llyfrau môr-ladron (neu ffilmiau neu gerddoriaeth) ac yn elwa o waith eraill trwy hysbysebu neu ddulliau eraill. Fodd bynnag, nid wyf yn erbyn pobl na allant fforddio talu am lyfr yn ei lawrlwytho a'i ddarllen. Er, mewn gwirionedd, gallant hefyd ei wneud yn y llyfrgell. Mae yna lyfrgelloedd eisoes sy'n caniatáu ichi lawrlwytho'r ebook hollol gyfreithiol ac am ddim.

Mae hacio yno ac mae'n rhaid i chi fyw gydag ef. I mi mae ganddo ran dda: mae'n cynnwys democrateiddio diwylliant. Ond credaf hefyd y dylai pob unigolyn fod yn gyfrifol am ei weithredoedd a dim ond trwy addysg y gellir cyflawni hyn. Os gallwch chi fforddio talu i ddarllen llyfr, talwch amdano, oherwydd os na, ni fydd yr ysgrifenwyr yn gallu parhau i ysgrifennu, na'r cyhoeddwyr yn cyhoeddi.

AL: Fformat papur neu ddigidol? Wyt ti'n cytuno?

DZ AC AB: Ydym, rydym yn cytuno. Cyn i ni gyrraedd byd Amazon, roeddem yn wrthwynebus iawn i ddigidol. Ond ers i ni brynu'r e-ddarllenydd, rydyn ni'n ymarferol yn darllen yn unig ebook. Ar ôl i chi ddod i arfer ag ef, mae'n llawer mwy cyfforddus, er bod ganddo anfanteision hefyd, fel nad ydych chi'n gweld clawr y llyfr bob tro y byddwch chi'n ei godi neu ei bod hi'n anoddach mynd yn ôl, os ydych chi angen chwilio am rywbeth.

AL: Entrepreneuriaid, rhieni, cwpl priod ac ysgrifenwyr proffesiynol, beth yw eich fformiwla?

DZ AC AB: Cysgu bach, hahaha. Rydyn ni'n codi am 6 y bore i wneud awr i ysgrifennu a darllen gyda'r nos, ar ôl rhoi'r plant i'r gwely. Gweddill y diwrnod treuliom yn brysur rhwng gwaith a magu plant.

AL: I orffen, gofynnaf ichi roi ychydig mwy ohonoch chi'ch hun i ddarllenwyr: Pa bethau sydd wedi digwydd yn eich bywydau a pha bethau ydych chi am ddigwydd o hyn ymlaen? Breuddwydion wedi'u cyflawni ac eto i'w cyflawni?

DZ AC AB: Ein plant a'n llyfrau fu ein cyflawniadau mwyaf hyd yn hyn. Gwireddu breuddwyd oedd ennill gwobr Amazon. Trwy barhau i freuddwydio, hoffem, un diwrnod, allu gwneud bywoliaeth o lenyddiaeth. Ac ar lefel bersonol, cael ein plant i ddod yn bobl dda, yn bobl fuddiol.

Diolch, David Zaplana ac Ana Ballabriga, Hoffwn ichi barhau i gasglu llwyddiannau ym mhob her newydd a hynny Rwy'n rhosyn du byddwch y cyntaf o saga wych o nofelau godidog a fydd yn gwneud inni fwynhau'ch darllenwyr.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*

  1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
  2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
  3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
  4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
  5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
  6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.