Alejandra Pizarnik

Ymadrodd gan Alejandra Pizarnik

Ymadrodd gan Alejandra Pizarnik

Yn ystod yr hanner can mlynedd diwethaf, Alejandra Pizarnik fu'r bardd Ariannin a ddarllenwyd fwyaf eang yn America Ladin a'r byd. Trosglwyddodd ei arddull unigryw ac anghymarol mewn amser, y tu hwnt i'w farwolaeth drasig. Creodd yr awdur ddisgwrs farddonol wreiddiol iawn, wedi'i nodweddu gan iaith gyfoethog iawn a thrwy ymdrin â themâu cymhleth am ei hamser.

Er mai byr iawn oedd ei fywyd - Bu farw pan nad oedd ond 36 oed—, llwyddo i adeiladu gyrfa gadarn a gadael etifeddiaeth o weithiau pwysig iawn. Gyda'ch post cyntaf, Y tir mwyaf estron (1955), gorchfygodd Pizarnik filoedd o ddarllenwyr, a arhosodd yn ffyddlon tan ei lyfr olaf mewn bywyd: Y caneuon bach (1978). Ymhlith y gwahaniaethau a gafodd, mae Gwobr Barddoniaeth y Dref (1965) yn sefyll allan.

Llyfrau gan Alejandra Pizarnik

Arwydd yn eich cysgodol (1955)

Dyma'r ail gasgliad o gerddi a gyhoeddwyd gan Pizarnik. Mae'n gasgliad o chwech o'r cerddi gorau yr oedd wedi'u hysgrifennu hyd yma. Mae'r cyfansoddiadau hyn yn adlewyrchu egni ac ysgogiad yr awdur ifanc; mae'r penillion wedi'u trwytho ag aflonyddwch, ansicrwydd, amheuon a llawer o gwestiynau.

Un o'r cerddi y gallwn eu mwynhau yn y flodeugerdd hon yw:

"Pellter"

“Fy llenwi â llongau gwyn.

Fy nheimladau busted.

Pob un ohonof o dan atgofion

eich llygaid.

Rwyf am ddinistrio cosi eich

tabiau.

Rwyf am osgoi aflonyddwch eich

gwefusau.

Pam mae eich gweledigaeth ysbrydion o amgylch goblets

yr oriau hyn? ".

Y diniweidrwydd olaf (1956)

Dyma'r trydydd casgliad a gyflwynwyd gan yr awdur. Mae'r gwaith yn cynnwys un ar bymtheg o gyfansoddiadau cariad. Unwaith eto ceir esboniad drwg-enwog o fywyd Pizarnik ei hun, ac mae esblygiad amlwg o ran ei weithiau blaenorol. Hefyd, mae gan y crynhoad hwn gerddi ffeministaidd pwysig o'r cyfnod hwnnw. Ymhlith y cerddi mae sefyll allan:

"Cwsg"

"Bydd yn ffrwydro ynys yr atgofion.

Dim ond gweithred o ddidwylledd fydd bywyd.

Carchar

am y dyddiau na ddychwelwyd.

Yfory

bydd angenfilod y llong yn dinistrio'r traeth

ar wynt y dirgelwch.

Yfory

bydd y llythyr anhysbys yn dod o hyd i ddwylo’r enaid ”.

Coeden Diana (1962)

Yn y llyfr hwn, Mae Pizarnik yn cyflwyno penillion rhydd i 38 o gerddi byr. Y gwaith fe'i rhagflaenwyd gan y Wobr Nobel am lenyddiaeth Octavio Paz. Ar yr achlysur hwn, mae themâu fel marwolaeth, unigrwydd a galar yn sefyll allan. Fel mewn rhandaliadau blaenorol, mae pob llinell farddonol yn datgelu manylion personol yr awdur, fel ei ansefydlogrwydd emosiynol a meddyliol. Mae yna ddarnau a all fod yn hollol groes.

Y cerddi cyntaf yn y flodeugerdd yw:

«1»

"Rwyf wedi gwneud y naid oddi wrthyf ar doriad y wawr.

Rwyf wedi gadael fy nghorff wrth ymyl y golau

ac rwyf wedi canu tristwch yr hyn a aned ”.

«2»

“Dyma'r fersiynau y mae'n eu cynnig i ni:

twll, wal sy’n crynu… ”.

y gweithiau a'r nosweithiau (1965)

Dyna gasgliad o 47 o gerddi gyda themâu amrywiol. Mae amser, marwolaeth, angerdd a phoen ymhlith y prif gymeriadau. Mae'n un o weithiau mwyaf cymhleth awdur yr Ariannin, a'r un sy'n yn dangos yn fwy grymus ei gymeriad barddonol. Mewn cyfweliad â Marta Isabel Moia, nododd Pizarnik: “Rhoddodd y llyfr hwnnw’r hapusrwydd imi ddod o hyd i ryddid yn ysgrifenedig. Roeddwn yn rhydd, roeddwn yn berchen ar wneud siâp i mi fy hun fel yr oeddwn i eisiau ”.

Sampl o'r casgliad hwn o gerddi yw:

"Pwy sy'n disgleirio"

"Pan edrychwch arnaf

allweddi yw fy llygaid,

mae gan y wal gyfrinachau,

fy ngeiriau ofn, cerddi.

Dim ond i chi wneud fy nghof

teithiwr cyfareddol,

tân diangen ”.

Yr iarlles gwaedlyd (1971)

Mae'n stori fer am yr Iarlles Erzsébet Báthory, dynes erchyll a sadistaidd, a gyflawnodd droseddau ofnadwy er mwyn aros yn ifanc. Mewn deuddeg pennod disgrifir y dulliau artaith a gymhwysir gan y "fenyw" hon fesul tipyn. Mae'r llyfr yn cynnwys 60 tudalen gyda lluniau gan Santiago Carusola ac mae'n cynnwys darnau o ryddiaith farddonol yn arddull orau Pizarnik.

Crynodeb

Mae'r aristocrat Hwngari Erzsébet Báthory yn priodi Count Ferenc Nádasdy yn 15 oed. Dri degawd yn ddiweddarach, mae'r dyn yn marw. Erbyn hynny, mae'r iarlles yn 44 oed ac yn ofni heneiddio. Er mwyn atal gwallt llwyd rhag eich cyrraedd chi, yn dechrau mewn dewiniaeth, yn carionYdych perfformio defodau lle mae'n defnyddio gwaed merched ifanc i gynnal ei ffresni. Yn ôl nodiadau a ddarganfuwyd yn ei ystafell, fe arteithiodd a llofruddiodd fwy na 600 o ferched mewn gwahanol ffyrdd.

Am yr awdur

Alejandra Pizarnik

Alejandra Pizarnik

Ganwyd y bardd Flora Alejandra Pizarnik ar Ebrill 29, 1936 yn Buenos Aires, yr Ariannin. Daeth o deulu o fewnfudwyr Rwsiaidd dosbarth canol, a oedd â'r cyfenw Pozharnik yn wreiddiol a'i golli wrth fyw yng ngwlad Barça. O oedran ifanc iawn roedd yn smart iawn, er ei fod hefyd Nodweddwyd ef gan fod ganddo lawer o ansicrwydd oherwydd ei ymddangosiad corfforol a'i atal dweud.

astudiaethau

Ar ôl cwblhau'r ysgol uwchradd, ym 1954 aeth i Brifysgol Buenos Aires, yn benodol y Gyfadran Athroniaeth a Llythyrau. Ond, yn fuan wedi hynny - yn gysylltiedig â'i bersonoliaeth amrywiol - fe newidiodd i yrfa mewn newyddiaduraeth. Yn ddiweddarach, dechreuodd ddosbarthiadau celf gyda'r arlunydd Juan Batlle Planas, er iddo roi'r gorau i bopeth o'r diwedd i gysegru ei hun i ysgrifennu yn unig.

Therapïau

Yn ei ddyddiau prifysgol, dechreuodd ei therapïau gyda León Ostrov. Wrth wneud hynny, ceisiodd reoli ei gynnwrf a gwella ei hunan-barch. Roedd y cyfarfodydd hynny o'r pwys mwyaf i'w fywyd a hyd yn oed i'w farddoniaeth, gan iddo ychwanegu at ei weithiau'r profiad hwnnw am yr anymwybodol a'r goddrychedd. Cysegrwyd "Y deffroad", un o'i gerddi enwocaf, i'w seicdreiddiwr.

Ei flynyddoedd ym Mharis

Yn gynnar yn y 60au, bu Pizarnik yn byw ym Mharis am bedair blynedd.. Yn yr amser hwnnw bu’n gweithio yn y cylchgrawn Llyfrau nodiadau, hefyd Datblygodd fel beirniad llenyddol a chyfieithydd. Yno, parhaodd â'i hyfforddiant academaidd ar fynd i Brifysgol Sorbonne, lle bu'n astudio Hanes Crefydd a Llenyddiaeth Ffrangeg. Ar bridd Paris, meithrinodd gyfeillgarwch rhagorol hefyd, ac ymhlith y rhai mae Julio Cortázar ac Octavio Paz yn sefyll allan.

Adeiladu

Cyhoeddwyd ei lyfr cyntaf yng nghanol y 50au a theitiwyd ef Y tir mwyaf estron (1955). Ond dim ond nes iddo ddychwelyd o Baris y cyflwynodd ei weithiau mwyaf cynrychioliadol - gyda mwy o brofiad barddonol—, gan ddangos ei arddull ddwys, chwareus a chreadigol. Ymhlith ei 7 cerdd sefyll allan: Coeden Diana (1962), y gweithiau a'r nosweithiau (1965) a Echdynnu carreg gwallgofrwydd (1968).

Mentrodd Pizarnik hefyd i'r genre naratif, gyda'r stori fer Yr iarlles gwaedlyd (1971). Ar ôl iddo farw, gwnaed sawl cyhoeddiad ar ôl marwolaeth, megis: Yr awydd am y gair (1985), Testunau Sobra a'r cerddi diweddaraf (1982) a Barddoniaeth gyflawn (2000). Lluniwyd ei lythyrau a'i nodiadau yn Gohebiaeth Pizarnik (1998) a Dyddiaduron (2003).

Iselder

O oedran ifanc iawn roedd gan Pizarnik ansefydlogrwydd emosiynol, gyda phryder a chymhlethdodau mawr, problemau sy'n cael eu hadlewyrchu yn ei gerddi. Yn ogystal â hyn, cadwodd gyfrinach eich dewis rhywiol; mae llawer yn honni ei fod yn gyfunrywiol a bod cuddio ei realiti hefyd wedi effeithio'n sylweddol arno. Triniodd y bardd ei anhwylderau gydag amrywiaeth o feddyginiaethau y daeth yn gaeth iddynt.

Manylyn arall a gafodd effaith negyddol ar ei bywyd a'i ansefydlogi oedd marwolaeth sydyn ei thad., a ddigwyddodd ym 1967. O ganlyniad i’r anffawd honno, daeth ei gerddi a’i ddyddiaduron yn fwy tywyll, gyda nodiadau fel: “Marwolaeth ddiddiwedd, anghofrwydd iaith a cholli delweddau. Sut hoffwn i fod i ffwrdd o wallgofrwydd a marwolaeth (…) Gwnaeth marwolaeth fy nhad fy marwolaeth yn fwy real ”.

Marwolaeth

Ym 1972, derbyniwyd Pizarnik i ysbyty seiciatryddol yn Buenos Aires oherwydd iselder difrifol. Ar Fedi 25 - tra ar benwythnos o wyliau -, amlyncodd y bardd nifer fawr o bils Seconal a gorddosodd arweiniodd hynny at ei marwolaeth. Ar y bwrdd du yn ei ystafell arhosodd beth fyddai ei benillion olaf:

"Nid wyf am fynd

dim byd arall

hynny i'r gwaelod ”.

Gweithiau gan Alejandra Pizarnik

 • Y tir mwyaf estron (1955)
 • Arwydd yn eich cysgodol (1955)
 • Y diniweidrwydd olaf (1956)
 • Yr anturiaethau coll (1958)
 • Coeden Diana (1962)
 • y gweithiau a'r nosweithiau (1965)
 • Echdynnu carreg gwallgofrwydd (1968)
 • Enwau a ffigurau (1969)
 • Meddiant ymhlith lelogau (1969)
 • Uffern gerddorol (1971)
 • Yr iarlles gwaedlyd (1971)
 • Y caneuon bach (1971)

Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.