+7 cerdd a ysgrifennwyd gan ferched

Mae yna lawer o feirdd yn y byd

Oherwydd ar sawl achlysur maent wedi cael eu distewi; oherwydd am resymau sy'n dal i fodoli heddiw ac nad ydym yn eu deall, maent yn dal i gael eu hanwybyddu o'u cymharu â'r rhyw gwrywaidd; oherwydd bod ganddyn nhw gymaint o ansawdd â'r rhai a ysgrifennwyd gan ddynion; oherwydd ei fod hefyd yn llenyddiaeth ac yma, yn y blog llenyddol hwn, rydym yn ymroddedig i siarad am lenyddiaeth dda ... Am yr holl resymau hyn a mwy y gallwn barhau i'w rhoi ichi, heddiw deuaf ag erthygl gyda chi 5 cerdd wedi'u hysgrifennu gan ferched.

Barnwch drosoch eich hun ... Neu well eto, peidiwch â barnu, dim ond mwynhau ...

Bardd benywaidd cyntaf y byd

Ysgrifennwyd llawer o gerddi enwog gan ferched

Er gwaethaf y ffaith bod menywod wedi cael eu hisraddio i'r ail safle yn yr holl gelf, y gwir yw mai nhw oedd yn sefyll allan mewn rhai achosion. A rhywbeth nad yw’n hysbys yw mai merch, ac nid dyn, oedd y bardd cyntaf. Rydyn ni'n siarad am Enheduanna, merch y Brenin Sargon I o Acad.

Roedd Enheduanna yn offeiriades Nannar, duw lleuad Sumerian. Yn ei hamser, roedd pŵer gwleidyddol a chrefyddol yn un, a dyna pam yr arferai gymryd rhan yn llywodraeth Ur. Hi hefyd, fel yr ydym wedi dweud wrthych, oedd bardd cyntaf y byd.

Nodweddir barddoniaeth Enheduanna gan fod o natur grefyddol. Fe'i ysgrifennodd ar dabledi clai ac mewn ysgrifennu cuneiform. Cyfeiriwyd bron pob un o'r cerddi at y duw Nannar, y deml, neu hyd yn oed y dduwies Inanna, a oedd yn amddiffyn llinach Akkad (yr oedd hi'n perthyn iddi).

Mewn gwirionedd, un o'r cerddi sy'n cael eu cadw yw'r canlynol:

Dyrchafiad Enheduanna i Inanna

INNANA A'R HANFODION DIVINE

Arglwyddes o bob hanfod, golau llawn, menyw dda

wedi gwisgo mewn ysblander

y mae nefoedd a daear yn dy garu di,

ffrind i deml An

rydych chi'n gwisgo addurniadau gwych,

dymunwch tiara'r archoffeiriades

y mae ei ddwylo yn dal y saith hanfod,

rydych chi wedi'u dewis ac wedi hongian o'ch llaw.

Rydych chi wedi casglu'r hanfodion cysegredig a'u rhoi

yn dynn ar eich bronnau

INNANA AC AN

Fel draig rydych chi wedi gorchuddio'r ddaear â gwenwyn

fel taranau pan fyddwch chi'n rhuo dros y ddaear

mae coed a phlanhigion yn cwympo yn eich llwybr.

Rydych chi'n llifogydd yn disgyn o

mynydd,

O gynradd,

Duwies Lunar y Nefoedd a'r Ddaear!

mae eich tân yn chwythu o gwmpas ac yn cwympo ymlaen

ein cenedl.

Arglwyddes yn marchogaeth ar fwystfil,

Mae'n dal i roi rhinweddau, urddau sanctaidd i chi

a chi sy'n penderfynu

yr ydych yn ein holl ddefodau gwych

Pwy all eich deall chi?

INNANA A ENLIL

Mae'r stormydd yn rhoi benthyg adenydd i chi

dinistriwr ein tiroedd.

Wedi'ch caru gan Enlil, rydych chi'n hedfan dros ein cenedl

rydych chi'n gwasanaethu archddyfarniadau An.

O fy arglwyddes, clywed eich sain

bryniau a gwastadeddau yn parchu.

Pan fyddwn yn sefyll o'ch blaen

dychryn, yn crynu yn eich golau clir

stormus,

rydym yn derbyn cyfiawnder

rydym yn canu, rydym yn galaru arnynt a

rydym yn crio o'ch blaen

ac rydym yn cerdded tuag atoch trwy lwybr

o dŷ ocheneidiau enfawr

INNANA AC ISHKUR

Rydych chi'n cymryd y cyfan i lawr mewn brwydr.

O fy arglwyddes ar eich adenydd

rydych chi'n cario'r tir wedi'i gynaeafu ac rydych chi'n ymosod

wedi'i guddio

mewn storm ymosodiadol,

Rydych chi'n rhuo fel storm gynddeiriog

rydych chi'n taranu ac rydych chi'n mynd ymlaen i daranu a pwffio

gyda gwyntoedd drwg.

Mae eich traed yn llawn aflonyddwch.

Ar eich telyn o ocheneidiau

Clywaf eich dirge

INNANA A'R ANUNNA

O fy arglwyddes, yr Anunna, y rhai gwych

Duwiau,

Fflapio fel ystlumod o'ch blaen,

maent yn cael eu hedfan tuag at y clogwyni.

Nid oes ganddynt y dewrder i gerdded

o flaen eich syllu ofnadwy.

Pwy all ddofi eich calon gynddeiriog?

Dim Duw llai.

Mae eich calon ddrygionus y tu hwnt

dirwest.

Arglwyddes, rwyt ti'n sidanio teyrnasoedd y bwystfil,

rydych chi'n ein gwneud ni'n hapus.

Mae eich cynddaredd y tu hwnt i grynu

O ferch hynaf Suen!

Pwy sydd erioed wedi gwadu chi

parch,

Madam, goruchaf ar y ddaear?

INANNA AC EBIH

Yn y mynyddoedd lle nad ydych chi

parchedig

mae'r llystyfiant wedi'i felltithio.

Rydych chi wedi troi eu

tocynnau mawr.

I chi mae'r afonydd wedi'u chwyddo â gwaed

ac nid oes gan bobl ddim i'w yfed.

Mae byddin y mynydd yn dod tuag atoch chi

caeth

yn ddigymell.

Gorymdaith dynion ifanc iach

o'ch blaen

yn ddigymell.

Mae'r ddinas ddawnsio yn llawn o

storm,

gyrru dynion ifanc

tuag atoch chi, gaethion.

Cerddi eraill gan ferched y dylech chi eu hadnabod

Mwynhewch ddarllen cerddi a ysgrifennwyd gan fenywod

Mae menywod wedi bod yn rhan o'r byd erioed, ac felly, maen nhw hefyd wedi bod yn grewyr. Maent wedi dyfeisio gwrthrychau, maent wedi cyflawni sawl celfyddyd (llenyddiaeth, cerddoriaeth, paentio, cerflunio ...).

Canolbwyntio ar lenyddiaeth, mae'r ddynes wedi gadael marc yn ei cham. Mewn barddoniaeth, mae yna lawer o enwau benywaidd sy'n sefyll allan, fel: Gloria Fuertes, Rosalía de Castro, Gabriela Mistral ...

Ond y gwir yw nad nhw yw'r unig rai. Felly, dyma ni'n gadael eraill i chi cerddi a ysgrifennwyd gan ferched i chi ddarganfod.

«Rwy'n codi» (Maya Angelou)

Gallwch chi fy nisgrifio mewn hanes

gyda chelwydd dirdro,

Gallwch fy llusgo i'r sothach ei hun

Yn dal, fel llwch, dwi'n deffro.

Ydy fy insolence yn eich baffio?

Oherwydd fy mod i'n cerdded fel mae gen i ffynhonnau olew

Pwmpio yn fy ystafell fyw.

Yn union fel y lleuadau a'r haul,

Gyda sicrwydd y llanw,

Fel y gobeithion sy'n hedfan yn uchel

Er gwaethaf popeth, dwi'n codi.

A fyddech chi eisiau fy ngweld i'n cael fy ninistrio?

Gyda'ch pen i lawr a'ch llygaid wedi gostwng?

Ac roedd yr ysgwyddau'n cwympo fel dagrau.

Wedi'i wanhau gan fy sgrechiadau enaid.

A yw fy haerllugrwydd yn eich tramgwyddo?

"Y Fodrwy" (Emily Dickinson)

Roedd gen i fodrwy ar fy mys.

Roedd yr awel rhwng y coed yn anghyson.

Roedd y diwrnod yn las ac yn gynnes ac yn brydferth.

A chwympais i gysgu ar y glaswellt mân.

Pan ddeffrais, edrychais yn ddychrynllyd

fy llaw bur rhwng y prynhawn clir.

Roedd y fodrwy rhwng fy mys wedi diflannu.

Faint sydd gen i nawr yn y byd hwn

Mae'n gofrodd lliw aur.

"Miliwnyddion" (Juana de Ibarbourou)

Cymryd fy llaw. Awn ni i'r glaw

yn droednoeth ac wedi'i orchuddio'n brin, heb ymbarél,

gyda'r gwallt yn y gwynt a'r corff yn y caress

oblique, adfywiol a petite, o'r dŵr.

Gadewch i'r cymdogion chwerthin! Gan ein bod ni'n ifanc

ac mae'r ddau ohonom ni'n caru ein gilydd ac rydyn ni'n hoffi'r glaw,

byddwn yn hapus â llawenydd syml

o dŷ o adar y to sy'n tawelu ei hun ar y ffordd.

Y tu hwnt mae'r caeau a'r ffordd acacia

a'r pumed moethus o'r arglwydd tlawd hwnnw

miliwnydd a gordew, sydd gyda'i aur i gyd,

Ni allwn brynu owns o'r trysor inni

yn anochel ac yn oruchaf y mae Duw wedi'i roi inni:

byddwch yn hyblyg, byddwch yn ifanc, byddwch yn llawn cariad.

"Y caprice" (Amparo Amorós)

Rwyf am fod yn set eto a theithio

mewn awyren breifat foethus

i fynd â'r corff i liw haul

i Marbella ac ymddangos yn y nos

yn y partïon y mae'r cylchgronau yn eu tynnu allan

rhwng uchelwyr, bechgyn chwarae, merched tlws ac artistiaid;

priodi iarll hyd yn oed os yw'n hyll

a rhoi fy lluniau i amgueddfa.

Rwyf wedi cymryd y perrengue i adael

ar glawr Vogue i'w wisgo

mwclis pefriog gyda diemwntau

yn y llinellau gwddf mwyaf syfrdanol.

Mae eraill sy'n waeth wedi ei gyflawni

yn seiliedig ar arwyddo gŵr da:

mae'r rhai cyfoethog a hen yn cytuno

os yna gallwch eu cadw draw

i'ch rhwymo Cwrd cariadus

a thrwy hynny gynnal perthynas warthus.

Mam, mama, eto-set rydw i eisiau bod

ac o heddiw ymlaen rydw i'n mynd i'w gynnig!

"The Manor Garden" (Sylvia Plath)

Y ffynhonnau wedi'u paru, mae'r rhosod yn dod i ben.

Arogldarth marwolaeth. Mae eich diwrnod yn dod.

Mae gellyg yn mynd yn dew fel y Bwdhas lleiaf posibl.

Haze glas, remora o'r llyn.

Ac rydych chi'n croesi awr y pysgod,

canrifoedd balch y mochyn:

bys, talcen, pawen

yn codi o'r cysgod. Bwydydd hanes

y rhai a drechodd rhigolau,

y coronau acanthus hynny,

ac mae'r gigfran yn apelio at ei ddillad.

Rhostir sigledig rydych chi'n ei etifeddu, gwenyn elytra,

dau hunanladdiad, bleiddiaid penydiol,

oriau du. Sêr caled

eu bod yn melynu maent eisoes yn mynd i fyny i'r nefoedd.

Y pry cop ar ei raff

mae'r llyn yn croesi. Y mwydod

maent yn gadael eu hystafelloedd ar eu pennau eu hunain.

Mae adar bach yn cydgyfarfod, yn cydgyfarfod

gyda'u rhoddion tuag at ffiniau anodd.

"Hunan-ewthanasia sentimental" (Gloria Fuertes)

Es i allan o'r ffordd
i beidio â mynd ar y ffordd,
am beidio â gweiddi
penillion mwy plaintive.
Treuliais lawer o ddyddiau heb ysgrifennu,
heb eich gweld chi,
heb fwyta ond crio.

"Cwyno am lwc" (Sor Juana)

Wrth erlid fi, fyd, beth mae gennych chi ddiddordeb ynddo?
Sut mae troseddu ichi pan geisiaf
rhoi harddwch yn fy nealltwriaeth i
ac nid fy nealltwriaeth yn yr harddwch?

Nid wyf yn gwerthfawrogi trysorau na chyfoeth,
ac felly mae bob amser yn fy ngwneud yn hapusach
rhoi cyfoeth yn fy nealltwriaeth i
na fy nealltwriaeth mewn cyfoeth.

Ac nid wyf yn amcangyfrif harddwch sydd wedi dod i ben
Mae'n ddifetha sifil yr oesoedd
nid wyf ychwaith yn hoffi cyfoeth fementida,

cymryd am y gorau yn fy ngwirioneddau
bwyta gwagedd bywyd
na bwyta bywyd mewn gwagedd.

"Y cariad sy'n ddistaw" (Gabriela Mistral)

Pe bawn i'n eich casáu chi, byddai fy nghasineb yn rhoi ichi
mewn geiriau, ysgubol a sicr;
ond dwi'n dy garu di ac nid yw fy nghariad yn ymddiried
i'r sgwrs hon am ddynion, mor dywyll.

Hoffech chi iddo droi yn sgrech,
ac mae'n dod o mor ddwfn nes ei fod wedi dadwneud
ei nant losgi, llewygu,
cyn y gwddf, cyn y frest.

Rwyf yr un peth â phwll llawn
ac ymddengys i mi ffynnon anadweithiol.
Y cyfan am fy distawrwydd cythryblus
sy'n fwy heinous na mynd i mewn i farwolaeth!

"Y caress coll" (Alfonsina Storni)

Mae'r caress heb achos yn mynd o fy mysedd,
mae'n mynd allan o fy mysedd ... Yn y gwynt, wrth iddo basio,
y caress sy'n crwydro heb gyrchfan na gwrthrych,
y caress coll pwy fydd yn ei godi?

Gallwn i garu heno gyda thrugaredd anfeidrol,
Roeddwn i'n gallu caru'r un cyntaf i gyrraedd.
Nid oes neb yn dod. Dim ond y llwybrau blodeuog ydyn nhw.
Bydd y caress coll yn rholio… rholio…

Os yn y llygaid maen nhw'n eich cusanu chi heno, deithiwr,
os yw ochenaid bêr yn ysgwyd y canghennau,
os yw llaw fach yn pwyso'ch bysedd
mae hynny'n mynd â chi ac yn eich gadael chi, mae hynny'n eich cyflawni chi a'ch gadael.

Os na welwch y llaw honno, na'r geg gusanu honno,
os yr awyr sy'n gwehyddu rhith cusanu,
o, deithiwr, y mae ei lygaid fel y nefoedd,
Yn y gwynt tawdd, a wnewch chi fy adnabod?

"Maen nhw'n dweud nad yw planhigion yn siarad" (Rosalía de Castro)

Maen nhw'n dweud nad yw planhigion yn siarad, na ffynhonnau, nac adar,
Nid yw'n chwifio gyda'i sibrydion, na gyda'i ddisgleirdeb y sêr,
Maen nhw'n ei ddweud, ond nid yw'n wir, oherwydd bob amser pan fyddaf yn pasio,
Amdanaf maent yn grwgnach ac yn esgusodi:
—Mae'r fenyw wallgof yn breuddwydio
Gyda gwanwyn tragwyddol bywyd a meysydd,
Ac yn fuan iawn, yn fuan iawn, bydd ei gwallt yn llwyd,
Ac mae hi'n gweld, yn crynu, yn oeri, bod rhew yn gorchuddio'r ddôl.

"Mae llwyd ar fy mhen, mae rhew yn y dolydd,
Ond dwi'n mynd ar gerddwr cysgu breuddwydiol, gwael, anwelladwy,
Gyda gwanwyn tragwyddol bywyd sy'n cael ei ddiffodd
A ffresni lluosflwydd caeau ac eneidiau,
Er bod rhai wedi gwywo ac er bod eraill yn cael eu llosgi.

Sêr a ffynhonnau a blodau, peidiwch â grwgnach am fy mreuddwydion,
Hebddyn nhw, sut i'ch edmygu neu sut i fyw hebddyn nhw?


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Sylw, gadewch eich un chi

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*

  1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
  2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
  3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
  4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
  5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
  6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.

  1.   Ana Maria Serra meddai

    Dewis gwych o awduron a cherddi. Mae i deithio trwy themâu clasurol amser o'r syllu benywaidd a realiti, bob amser yn gyfredol, wedi'u mynegi yn ôl technegau pob oes. Llongyfarchiadau.